มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหลักการ


 

 

ประเภท

ชื่อเรื่อง

วันที่มีมติ

เลขที่หนังสือ

หมายเหตุ

๑. กฎหมาย

๑.๑ หลักเกณฑ์การเสนอร่างกฎหมาย

 

๑. การดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองและแผนการเสนอกฎหมายลำดับรอง และการเร่งรัดดำเนินการเสนอกฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายสำคัญ

๑๙ เม.ย. ๕๙

นร ๐๕๐๓/ว ๑๓๓
ลว ๒๑ เม.ย. ๕๙

๒. การเสนอแผน กรอบสาระสำคัญ และระยะเวลาการจัดทำกฎหมายลำดับรอง

๒๔ ม.ค. ๖๐

นร ๐๕๐๓/ว ๔๖
ลว ๒๖ ม.ค. ๖๐

ต่อเนื่องกับมติ
๑๙ เม.ย. ๕๙

๓. แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างกฎหมาย

๒๐ ธ.ค. ๕๙

นร ๐๕๐๓/ว ๔๗๙
ลว ๒๒ ธ.ค. ๕๙

๔. แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาที่มีเงื่อนเวลาการใช้บังคับ

๒๗ ธ.ค. ๕๙

นร ๐๕๐๓/ว ๔๘๙
ลว ๒๘ ธ.ค. ๕๙

๕. แนวทางในการจัดทำร่างกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๒๖ และ มาตรา ๘๑ ประกอบกับมาตรา ๒๖๓)

๑๑ เม.ย. ๖๐

นร ๐๕๐๓/ว ๑๗๑.๒
ลว ๑๒ เม.ย. ๖๐

๖. แนวทางในการจัดทำร่างกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เพิ่มเติม)

๖ มิ.ย. ๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๓
ลว ๙ มิ.ย. ๖๐

๗. การกำหนดโทษทางอาญาในกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๑๓ ก.พ. ๖๑

นร ๐๕๐๓/ว ๘๑
ลว ๑๔ ก.พ. ๖๑

๘. แนวทางการเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี

๓๐ ก.ค. ๖๒

นร ๐๕๐๓/ว ๓๑๑
ลว ๑ ส.ค. ๖๒

๙. การดำเนินการเพื่อรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๙ พ.ย. ๖๒

นร ๐๕๐๓/ว ๔๗๗
ลว ๒๑ พ.ย. ๖๒

๑๐. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับแนวทางการร่างกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๒๑ ก.ค. ๖๓

นร ๐๕๐๓/ว ๓๔๗
ลว ๒๓ ก.ค. ๖๓

๑๑. แนวทางการเสนอร่างกฎกระทรวงต่อคณะรัฐมนตรีตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ห้ามไม่ให้มีบทบัญญัติที่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจช่วงโดยกฎหมายแม่บทมิได้ให้อำนาจไว้)

๕ พ.ค. ๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๕๗
ลว ๗ พ.ค. ๖๔

๑๒. การเสนอร่างกฎหมายที่มีเงื่อนเวลาในการใช้บังคับต่อคณะรัฐมนตรี

๒๑ ธ.ค. ๖๔

นร ๐๕๐๓/ว ๓๔๘๓
ลว ๒๓ ธ.ค. ๖๔

๑๓. การกำหนดข้อจำกัดในการดำรงตำแหน่งหรือการประกอบอาชีพของบุคคลล้มละลายในกฎหมาย

๒๖ ก.ค. ๖๕

นร ๐๕๐๓/ว ๓๒๘
ลว ๒๗ ก.ค. ๖๕

๑.๒ การวางแบบกฎหมาย

๑. การวางแบบกฎหมาย(ชื่อของกฎกระทรวง)

๑๐ ต.ค. ๔๓

นร ๐๒๐๔/ว ๑๔๔
ลว ๑๒ ต.ค. ๔๓

๒. การวางแบบกฎหมาย(การเปลี่ยนรูปแบบมาตรา.. ทวิเป็นมาตรา../๑)

๒๔ ต.ค. ๔๓

นร ๐๒๐๔/ว ๑๕๓
ลว ๒๗ ต.ค. ๔๓

๓. การวางแบบกฎหมาย(การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายหลายฉบับโดยร่างพระราชบัญญัติฉบับเดียว)

๒๙ พ.ย. ๔๘

นร ๐๕๐๓/ว ๒๑๔
ลว ๒ ธ.ค. ๔๘

๑.๓ กระทู้ถาม

๑. หลักปฏิบัติและแบบเกี่ยวกับการตอบกระทู้ถาม

๑๕ มี.ค. ๔๘

นร ๐๕๐๓/ว ๔๙
ลว ๒๙ มี.ค. ๔๘

๒. ขอความร่วมมือในการตอบกระทู้ถามในที่ประชุมสภาผู้เทนราษฎร

๑๐ ก.ย. ๖๒

นร ๐๕๐๓/ว(ร) ๔๒๖
ลว ๑๑ ก.ย. ๖๒

๓. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการบริหารราชการหรือข้าราชการ ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

๒๐ ก.พ. ๖๗

นร ๐๕๐๕/ว๙๐
ลว ๒๑ ก.พ. ๖๗

ปรับปรุงมติ ครม. ๑๐ ก.ย. ๖๒

๑.๔ การกระทำละเมิด

๑. ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

๑๖ ก.ย. ๔๖

นร ๐๕๐๓/ว ๒๓๗
ลว ๒๕ ก.ย. ๔๖

๒. กรอบระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในแต่ละขั้นตอน

๑๐ ต.ค. ๖๖

นร ๐๕๐๓/ว ๔๐๕
ลว ๑๑ ต.ค. ๖๖

๑.๕ องค์การมหาชน

๑. การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนฯ หลักเกณฑ์การกำหนดเบี้ยประชุม ฯ และการพัฒนาการดำเนินงานและการประเมินผลองค์การมหาชน

๗ ก.ย. ๔๗

นร ๐๕๐๔/๑๒๘๕๒
ลว ๘ ก.ย. ๔๗

มติเรื่องนี้ข้อ ๒.๔ ถูกปรับปรุงโดย มติ ๑๙ พ.ค. ๕๒

๒. ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๗ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการมหาชนและหลักเกณฑ์การกำหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการขององค์การมหาชน

๒๖ มี.ค. ๖๒

นร ๐๕๐๕/๑๒๑๕๑
ลว ๒๙ มี.ค. ๖๒

๓. ขั้นตอนการจัดตั้งองค์การมหาชน 

๑๘ ก.ค. ๔๙

นร ๐๕๐๔/๘๒๒๑
ลว ๒๐ ก.ค. ๔๙

๔. ขั้นตอนการจัดตั้งองค์การมหาชน 

หนังสือเวียนของนักงาน ก.พ.ร.

นร ๑๒๐๐/ว ๑๕
ลว ๑๑ ก.ย. ๔๙

๕. การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การมหาชน

หนังสือเวียนของนักงาน ก.พ.ร.

นร ๑๒๐๐/ว ๕
ลว ๒๘ ก.ย. ๕๔

๖. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ

๖ ต.ค. ๕๒

นร ๐๕๐๖/๑๘๙๒๐
ลว ๑๔ ต.ค. ๕๒

มตินี้ปรับปรุง
มติ ๓ เม.ย. ๕๐

๗. การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับฝ่ายบริหาร

๒๐ ต.ค. ๕๒

นร ๐๕๐๖/๒๐๐๓๖
ลว ๓๐ ต.ค. ๕๒

มตินี้ปรับปรุง
มติ ๓ เม.ย. ๕๐

๘. ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกำกับดูแลองค์การมหาชนที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ. เฉพาะ และหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

๙ ส.ค. ๕๙

นร ๐๕๐๕/๒๙๓๕๙
ลว ๑๑ ส.ค. ๕๙

มอบหมายให้ กพม. ปฏิบัติหน้าที่แทน ก.พ.ร

– การลงทุน

๙. แนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องและขออนุมัติดำเนินโครงการลงทุนขององค์การมหาชนที่มีวงเงินลงทุนสูงเกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท

๒๔ ม.ค. ๖๐

นร ๐๕๐๕/๓๓๙๑
ลว ๒๖ ม.ค. ๖๐

๑๐. ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารองค์การมหาชนและขอจัดกลุ่มองค์การมหาชน

๒๘ พ.ค. ๖๑

นร ๐๕๐๕/๑๖๐๕๓
ลว ๓๑ พ.ค. ๖๑

๑.๖ ตั้งรัฐวิสาหกิจ

๑. การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับฝ่ายบริหาร

๒๐ ต.ค. ๕๒

นร ๐๕๐๖/๒๐๐๓๖
ลว ๓๐ ต.ค.. ๕๒

มตินี้ปรับปรุง
มติ ๓ เม.ย. ๕๐

๑.๗ ตั้งส่วนราชการระดับต่ำกว่ากรม

๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

๑๙ ธ.ค. ๔๙

นร ๐๕๐๕/๑๕๓๗๖
ลว ๒๐ ธ.ค. ๔๙

มติ ครม.
๒๕ ส.ค. ๕๔
ยืนยันให้ใช้ต่อไป

๒. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

หนังสือเวียนของสำนักงาน ก.พ.ร.

นร ๑๒๐๐/ ว ๑๘
ลว ๒๗ ธ.ค.๔๙

๓. แนวทางการปฏิบัติในการเสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

๒๕ ส.ค. ๕๔

นร ๐๕๐๓/ว ๑๓๓
ลว ๒๙ ส.ค. ๕๔

๔. การกำหนดกลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหารและกลุ่มงานด้านวิชาการไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

๑๗ ก.ค. ๕๐

นร ๐๕๐๓/ว ๑๐๕
ลว ๒๔ ก.ค. ๕๐

๑.๘ ขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

๑. การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขึ้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

๒๔ ก.ค. ๕๐

นร๐๕๐๓/๑๓๔๔๔
ลว ๗ ส.ค. ๕๐

๒. การขอจัดตั้งหน่วยงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ

๑ พ.ค. ๖๑

นร ๐๕๐๕/๑๒๙๖๑
ลว ๓ พ.ค. ๖๑

๓. การปรับปรุงแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

๙ ส.ค. ๖๕

นร ๐๕๐๕/ว ๓๕๗
ลว ๑๑ ส.ค. ๖๕

๔.การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

๙ ส.ค. ๖๕

นร ๐๕๐๓/๑๙๖๗๒
ลว ๑๐ ส.ค. ๖๕

๑.๙ ตั้งหน่วยงานใหม่

๑. การพิจารณามติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารราชการตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ (ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ก.ย. ๕๓ เรื่อง การขยายระยะเวลาของมาตรการระงับการขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่หรือขยายหน่วยงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓)

๑๓ ธ.ค. ๕๔

นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๔
ลว ๑๖ ธ.ค. ๕๔

ยกเลิกมติ
๗ ก.ย. ๕๓

๑.๑๐ การส่งร่างสัญญาให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจ

๑. การปรับปรุงแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการส่งร่างสัญญาให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา

๑ ก.ย. ๓๕

นร ๐๒๐๕/ว ๑๓๘
ลว ๙ ก.ย. ๓๕

๑.๑๑ การทำสัญญาสัมปทาน

๑. การทำสัญญาสัมปทานระหว่างรัฐกับเอกชน

๒๗ ม.ค. ๔๗

นร ๐๕๐๔/ว ๓๑
ลว ๙ ก.พ. ๔๗

๒. การทำสัญญาสัมปทานระหว่างรัฐกับเอกชน

๒๘ ก.ค. ๕๒

นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๕
ลว ๗ ส.ค. ๕๒

ปรับปรุง มติ
๒๗ ม.ค. ๔๗
ในข้อ ๑

๓. ขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ (เรื่อง การทำสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน)

๑๔ ก.ค. ๕๘

นร ๐๕๐๓/ว ๒๒๘
ลว ๑๗ ก.ค. ๕๘

แก้ไขมติ
๒๘ ก.ค. ๕๒
ในข้อ ๑.

๑.๑๒ การดำเนินคดีอาญาคดีแพ่งและคดีปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ

๑. กำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

หนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง

กค ๐๔๐๖.๗/ว ๒๑
ลว ๒๓ เม.ย. ๕๐

๒. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง

๒๔ เม.ย. ๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๑
ลว ๑ พ.ค. ๖๑

๓. แนวทางในการดำเนินคดีของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และแนวทางในการดำเนินคดีในศาลปกครองกรณีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ถูกฟ้องในคดีปกครอง

๓๐ ก.ค. ๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๒
ลว ๑ ส.ค. ๖๒

๔. แนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีในศาลรัฐธรรมนูญ กรณีคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ถูกร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

๒๐ ก.ย. ๖๕

นร ๐๕๐๓/ว ๔๒๐
ลว ๒๒ ก.ย. ๖๕

๑.๑๓ ความเห็นคณะกรรมการฤษฎีกา

๑. การขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความในกฎหมาย

๒๘ ก.พ. ๒๔๘๒

น ๑๑๓๑๐/๒๔๘๒
ลว ๒ มี.ค. ๒๔๘๒

๒. ปัญหาการมอบอำนาจของอธิบดีให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน

๑๖ ธ.ค. ๒๓

สร ๐๒๐๓/ว ๒๔๓
ลว ๒๔ ธ.ค. ๒๓

๓. แนวทางในการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)

๑๒ ต.ค. ๖๔

นร ๐๕๐๓/ว ๓๓๔๗
ลว ๑๕ ต.ค. ๖๔

๑.๑๔ ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

๑. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประจำปี ๒๕๖๒

๒ ก.พ. ๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๗๕
ลว ๔ ก.พ. ๖๔

ให้ถือปฏิบัติตามความเห็นคณะกรรมการ

๒. ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ของเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครอง

๒๔ ส.ค. ๖๔

นร ๐๕๐๓/ว ๓๒๕๑
ลว ๒๕ ส.ค. ๖๔

ใบอนุญาต

๑.๑๕ แนวทางปฏิบัติ

๑. ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอต่อรัฐสภา

๑๑ ก.พ. ๔๐

นร ๐๕๐๔/ว ๔๑
ลว ๑๙ ก.พ. ๔๐

การชี้แจงร่าง กม. ชั้นกรรมาธิการ

๒. การส่งเอกสารและการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการสามัญหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญ

๒๗ ม.ค. ๔๑

นร ๐๕๐๔/ว ๒๓
ลว ๓๐ ม.ค. ๔๑

๓. การเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ (รธน.๒๕๔๐)

๒๑ ก.ค. ๔๑

นร ๐๕๐๔/ว ๑๒๙
ลว ๒๔ ก.ค. ๔๑

๔. การขอรับร่าง พ.ร.บ. ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ศาล หรือ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาพิจารณาก่อนรับหลักการ

๘ ก.ค. ๕๑

นร ๐๕๐๓/ว
๑๒๔   ลว ๑๑ ก.ค. ๕๑

มติ ครม. ๒๕ ส.ค. ๕๔ ยืนยันให้ใช้ต่อไป

๕. แนวทางปฏิบัติกรณีมีการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่าง พ.ร.บ. หรือ ร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว มีความขัดแย้งหรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้อง ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกรณีมีการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย

๑๐ ก.ย. ๖๒

นร ๐๕๐๓/ว
๓๘๐   ลว ๑๑ ก.ย. ๖๒

๖. แนวทางการปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อคณะรัฐมนตรี

๒๔ ก.ย. ๖๒

นร ๐๕๐๓/ว ๓๙๙
ลว. ๒๗ ก.ย. ๖๒

๗. แนวทางการแก้ไขถ้อยคำของกฎหมายในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๕ และแนวทางการพิจารณากรณีที่ไม่ต้องเปลี่ยนความผิดอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวเป็นความผิดทางพินัยตามมาตรา ๔๑

๑๖ ต.ค. ๖๖

นร ๐๕๐๓/ว ๔๒๐
ลว. ๑๗ ต.ค. ๖๖

๘. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับร่างพระราชบัญญัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาพิจารณา

๒ ม.ค. ๖๗

นร ๐๕๐๓/ว ๓
ลว. ๓ ม.ค. ๖๗

๑.๑๖ แนวทางการเผยแพร่ฎหมาย

๑. แนวทางการเผยแพร่กฎหมาย เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ

๑๗ ม.ค. ๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๒๖
ลว ๑๗ ม.ค. ๖๐

๑.๑๗ เตรียมการรองรับการตรากฎหมาย

๑. มาตรการเพื่อเตรียมการรองรับการตรากฎหมาย

๔ ก.ค. ๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๗
ลว ๖ ก.ค. ๖๐

๑.๑๘ เสนอหนังสือสัญญาตาม ม. ๑๗๘ ของ รธน.

๑. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอหนังสือสัญญาตามบทบัญญัติมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๕ ก.พ. ๖๒

นร ๐๕๐๓/ว ๕๙
ลว ๖ ก.พ. ๖๒

๒. การจัดทำข้อสงวนไม่รับอำนาจของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ

๑๒ มี.ค. ๖๗

นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๒
ลว ๑๕ มี.ค. ๖๗

๑.๑๙ ผู้ชี้แจงร่าง พ.ร.บ.

๑. การมอบหมายผู้ชี้แจงร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ

๒๒ มี.ค. ๖๕

นร ๐๕๐๓/ว ๑๓๙
ลว ๒๕ มี.ค. ๖๕

๒. ก่อสร้าง อาคาร

๒.๑ โครงการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ

๑. การพิจารณาโครงการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ

๑๑ พ.ย. ๔๖

นร ๐๕๐๔/ว ๒๖๙
ลว ๑๔ พ.ย. ๔๖

TURNKEY

๒.๒ บัญชีราคามาตรฐาน

๑. ร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารที่อยู่อาศัยรวมและบ้านพัก

๕ เม.ย. ๕๙

นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๕
ลว ๗ เม.ย. ๕๙

ยกเลิกมติ ครม.
๑๕ ส.ค. ๒๑

๒.๓ ก่อสร้างอาคารบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์และพื้นที่เมืองเก่า

๑. ข้อเสนอของคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ เรื่อง มาตรการในการควบคุมการก่อสร้างอาคารของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐอย่างอื่นที่อาจพึงมีในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์

๒๒ ธ.ค. ๔๑

นร ๐๒๐๕/ว ๒๑๗
ลว ๒๕ ธ.ค. ๔๑

๒. ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๔๑ เรื่อง มาตรการในการควบคุมการก่อสร้างอาคารของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐอย่างอื่นที่อาจพึงมีในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์

๑๙ พ.ค. ๕๒

นร ๐๕๐๖/๘๗๙๒
ลว ๒๕ พ.ค. ๕๒

แก้ไขชื่อคณะกรรมการและชื่อหน่วยงานให้สอดคล้องกับปัจจุบัน

๓. มติคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า เรื่อง การกำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า และการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เรื่อง มาตรการในการควบคุมการก่อสร้างอาคารของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐอย่างอื่นที่อาจพึงมีในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์

๑๐ ก.พ. ๕๘

นร ๐๕๐๖/๔๗๓๘
ลว ๑๓ ก.พ. ๕๘

ปรับปรุงมติ
๑๙ พ.ค. ๕๒
ให้ครอบคลุมพื้นที่เมืองเก่า

๔. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ. ๒๕๔๖

ประกาศใน
ราชกิจจาฯ

เล่ม ๑๒๐
ตอนพิเศษ ๓๗ ง
ลว ๒๖ มี.ค. ๔๖

๒.๔ การออกแบบและก่อสร้างอาคารสถานที่ และ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

๑. การดำเนินการออกแบบและก่อสร้างอาคารสถานที่ และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

๓๐ ต.ค. ๖๑

นร ๐๒๐๕/ว ๕๒๐
ลว ๕ พ.ย. ๖๑

๓. กีฬา

๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา

๑ พ.ค. ๕๐

นร ๐๕๐๕/ว ๖๕
ลว ๒ พ.ค. ๕๐

กกท. โทร.
๐๒๓๕๖๐๗๐๔,
๐๒๓๕๖๐๕๖๐

๔. ข้าว

๑. ขออนุมัติให้ส่วนราชการ องค์การ หรือรัฐวิสาหกิจ ซื้อเมล็ดพันธุ์จากกรมการข้าวโดยวิธีกรณีพิเศษ

๒๐ มี.ค. ๕๐

นร ๐๕๐๖/ว ๔๗
ลว ๒๒ มี.ค. ๕๐

๕. ข้าราชการ

๕.๑ การเทียบตำแหน่ง

๑. การเทียบการดำรงตำแหน่งตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เท่ากับการดำรงตำแหน่งตาม พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

๓ มี.ค. ๕๒

นร ๒๐๖/ว ๕๙
ลว ๑๒ มี.ค. ๕๒

๕.๒ ขยายเวลาดำรงแหน่ง ข้าราชการ

๑. หลักเกณฑ์และวิธีการสับเปลี่ยนหน้าที่ ย้าย หรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ๙ และระดับ ๑๐ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีลักษณะบริหาร

๑๐ ก.ย. ๓๙

นร ๐๒๑๖/ว ๑๘๑
ลว ๑๘ ก.ย. ๓๙

๒. การสับเปลี่ยนหน้าที่ ย้าย หรือโอน นักบริหารผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ๑๑

๑๓ ม.ค. ๔๑

นร ๐๒๐๕/๔๑๐
ลว ๑๔ ม.ค. ๔๑

๓. การต่อเวลาการดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการ กปร.

๑๓ ก.ย. ๕๔

นร ๐๕๐๘/๑๙๔๓๓
ลว ๑๖ ก.ย. ๕๔

๕.๓ คุ้มครองข้าราชการผู้ให้ ข้อมูล

๑. มาตรการให้ความคุ้มครองข้าราชการผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

๒๓ ก.พ. ๔๒

นร ๐๒๐๕/ว ๓๑
ลว ๒๕ ก.พ. ๔๒

๕.๔ ลาไปเป็นพยาน

๑. การไปเป็นพยานตามหมายศาล 

๑๒ เม.ย. ๒๖

สร ๐๒๐๑/ว ๕๖
ลว ๑๘ เม.ย. ๒๖

๒. แนวปฏิบัติกรณีข้าราชการไปให้ถ้อยคำต่อพนักงาน สอบสวน

๓ มี.ค. ๓๕

นร ๐๒๐๑/ว ๓๐
ลว ๑๐ มี.ค. ๓๕

๕.๕ ลาศึกษาฝึกอบรมดูงานวิจัย

๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙

ประกาศใน
ราชกิจจาฯ

เล่ม ๑๒๓
ตอนพิเศษ ๕๙ ง
ลว ๑๐ พ.ค. ๔๙

๒. การปฏิบัติราชการชดใช้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙

หนังสือเวียนของสำนักงาน ก.พ.

นร/กขต
๑๐๑๓.๘/ว ๘
ลว ๒๔ ก.ค.๕๐

๓. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุนลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘

ประกาศใน
ราชกิจจาฯ

เล่ม ๑๒๒
ตอน พิเศษ ๑๓๖ ง
ลว ๒๕ พ.ย. ๔๘

๔. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕

ประกาศใน
ราชกิจจาฯ

เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๒
ลว ๙ ม.ค.๓๕

๕. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติมฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ

หนังสือเวียนของสำนักงาน ก.พ.

นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒
ลว ๑๕ ก.ย. ๕๒

๖. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ

๑๐ พ.ค. ๕๙

นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๐
ลว ๑๓ พ.ค. ๕๙

๗. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ เพิ่มเติม)

๗ มี.ค. ๖๐

นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๐
ลว ๙ มี.ค. ๖๐

๘. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ

๙ ม.ค. ๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๒๒
ลว ๑๒ ม.ค. ๖๑

๕.๖ ลาไปสอนพิเศษ

๑. การอนุญาตให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจไปสอนพิเศษในสถาบันการศึกษาของรัฐ

๒๔ ต.ค. ๓๘

นร ๐๒๑๖/ว ๒๒๕
ลว ๓๐ ต.ค. ๓๘

๕.๗ อยู่เวร

๑. ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานสำหรับผู้อยู่เวรรักษาการณ์

๓๐ ส.ค. ๓๗

นร ๐๒๐๕/ว ๑๓๓
ลว ๕ ก.ย. ๓๗

๒. การปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

๖ ก.ค. ๔๒

นร ๐๒๐๖/ว ๑๐๗
ลว ๘ ก.ค. ๔๒

๓. ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานสำหรับผู้อยู่เวรรักษาการณ์

๑๗ ก.ย. ๓๙

นร ๐๒๑๖/ว ๑๘๓
ลว ๑๙ ก.ย. ๓๙

๕.๘ อวยพรวันขึ้นปีใหม่

๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการอวยพรวันขึ้นปีใหม่

๑๓ ธ.ค. ๔๘

นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๔
ลว ๑๕ ธ.ค. ๔๘

๕.๙ ร้องเรียน

๑. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการและการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระทำผิดวินัย

๒๒ ธ.ค. ๔๑

นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘
ลว ๒๕ ธ.ค.๔๑

๕.๑๐ เล่นแชร์

๑. การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามข้าราชการและพนักงานขององค์การรัฐบาลเล่นการลงแชร์

๒ ก.ย. ๔๖

นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๖
ลว ๕ ก.ย. ๔๖

๕.๑๑ เล่นการพนันและเสพสุรา

๑. แนวทางลงโทษข้าราชการเล่นการพนันและเสพสุรา

๒๘ ส.ค. ๒๔๙๖

นว ๒๐๘/๒๔๙๖
ลว ๓ ก.ย. ๒๔๙๖

๒. การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการปราบปรามข้าราชการเล่นการพนันสลากกินรวบ และการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางลงโทษข้าราชการเล่นการพนันและเสพสุรา

๖ พ.ค. ๔๖

นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๓
ลว ๙ พ.ค. ๔๖

๕.๑๒ เดินทางไปไต้หวัน

๑. การทบทวนแนวทางปฏิบัติในการเดินทางไปไต้หวันของข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจไทย

๑๔ ม.ค. ๓๕

นร ๐๒๐๕/ว ๖
ลว ๑๗ ม.ค. ๓๕

๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔

ประกาศใน
ราชกิจจาฯ

เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๒๐๐
ลว ๗ ธ.ค. ๒๔

๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

ประกาศใน
ราชกิจจาฯ

เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๓๖
ลว ๓ เม.ย. ๓๕

ยกเลิกข้อ ๑๕

๔. แนวทางปฏิบัติของหน่วยราชการต่างๆ ในการติดต่อกับฝ่ายไต้หวัน

๑๐ ส.ค. ๓๖

นร ๐๒๐๑/ว ๑๓๔
ลว ๑๓ ส.ค. ๓๖

๕.๑๓ เดินทางไปพม่า

๑. การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี (การเดินทางไปพม่าของ ข้าราชการระดับสูง)

๒๕ ก.ย. ๔๔
๓๑ ก.ค. ๔๔

นร ๐๒๐๕/ว ๑๘๕
ลว ๒๘ ก.ย. ๔๔

๕.๑๔ เลื่อนเงินเดือนนอกเหนือโควตาปกติ

๑. การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ

๓๑ ก.ค. ๔๔

นร ๐๒๐๕/ว ๑๓๘
ลว ๓๑ ก.ค. ๔๔

๒. การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ

๑๘ ก.ย. ๔๔

นร ๐๒๐๕/ว ๑๗๗
ลว ๒๐ ก.ย. ๔๔

๓. การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ

๑๓ ส.ค. ๔๖

นร ๐๕๐๔/ว ๒๑๓

ลว ๑๙ ส.ค. ๔๖

๔. การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ

๑๗ มิ.ย. ๕๑

นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๒

ลว ๒๗ มิ.ย. ๕๑

๕. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ

๒๗ ต.ค. ๕๒

นร ๐๕๐๖/ว ๑๙๓

ลว ๕  พ.ย. ๕๒

เฉพาะกรณี
ข้าราชการพลเรือนสามัญ

๖. การเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ ให้แก่ข้าราชการตำรวจและทหารที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยคณะรัฐมนตรี และข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร ลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ช่วยปฏิบัติราชการในงานของคณะรัฐมนตรี

๒๕ พ.ย. ๕๓

นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๙

ลว ๓๐  พ.ย. ๕๓

๗. การเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือโควตาปกติให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยคณะรัฐมนตรีและผู้ที่ช่วยปฏิบัติราชการในงานของคณะรัฐมนตรี

๒๖ พ.ค. ๕๘

นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๐

ลว   พ.ค. ๕๘

๕.๑๕ เลื่อนเงินเดือนในส่วนภูมิภาค

๑. การกำหนดโควตาการเลื่อนเงินเดือนในส่วนภูมิภาค

๒ มี.ค. ๕๓

นร ๐๒๐๖/ว ๕๕
ลว ๕ มี.ค. ๕๓

๕.๑๖ การแต่งกายชุดผ้าไทย

๑. การส่งเสริมการแต่งกายในชุดผ้าไทย

๑๓ ส.ค. ๔๕

นร ๐๒๐๕/ว ๑๒๖
ลว ๒๑ ส.ค. ๔๕

๒. มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย

๙ มิ.ย. ๖๓

นร ๐๒๐๕/ว ๒๗๒
ลว ๑๑ มิ.ย. ๖๓

๕.๑๗ การไว้ผมและการแต่งกาย

๑. ระเบียบว่าด้วยการไว้ผมและการแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้างและผู้ที่ทำงานในรัฐวิสาหกิจ

๒๙ พ.ค. ๑๖

สร ๐๒๐๓/ว ๕๕
ลว ๘ มิ.ย. ๑๖

๕.๑๘ การแก้ไขปัญหาการใช้บริการทางเพศ

๑. การรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้บริการทางเพศ

๑๒ ก.พ. ๒๘

นร ๐๒๐๓/ว ๒๙
ลว ๑๙ ก.พ. ๒๘

๕.๑๙ ปลอมลายมือชื่อผู้อื่น

๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การพิจารณาการกระทำผิดวินัยของข้าราชการ

๑๕ พ.ย. ๔๘

นร ๐๕๐๕/ว๑๙๗
ลว ๑๗ พ.ย. ๔๘

๕.๒๐ การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ

๑. ข้าราชการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ

๒๒ พ.ย. ๔๘

นร ๐๕๐๔/ว ๒๐๓
ลว ๒๕ พ.ย. ๔๘

๒. ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงบางกรณี

๒๑ ธ.ค. ๓๖

นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๔
ลว ๒๔ ธ.ค. ๓๖

ละทิ้งหน้าที่
๑๕ วัน

๕.๒๑ ต้องหาคดีอาญา คดีแพ่ง คดีล้มละลาย

๑. ข้าราชการต้องหาในคดีอาญา คดีแพ่ง หรือคดีล้มละลาย

๑ พ.ค. ๒๔๘๒

น.๘๒๖/๒๔๘๒
ลว ๒ พ.ค. ๒๔๘๒

๕.๒๒ การสอบสวนโทษข้าราชการ

๑. การสอบสวนพิจารณาโทษข้าราชการ

๘ ก.พ. ๒๔๙๗

น.ว. ๔๑/๒๔๙๗
ลว ๑๓ ก.พ. ๒๔๙๗

๕.๒๓ ปฏิบัติงานในมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ
สิรินธร

๑. ขออนุมัติให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในกำกับของรัฐ หน่วยงานองค์การมหาชน และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มาปฏิบัติงานในมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๘ พ.ค. ๕๐

นร ๐๕๐๖/ว ๗๒
ลว ๑๖ พ.ค. ๕๐

๕.๒๔ ข้าราชการสตรีถือศีลปฏิบัติธรรม

๑. การให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม

๔ ธ.ค. ๕๐

นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๕
ลว ๑๗ ธ.ค. ๕๐

๕.๒๕ ปฏิบัติราชการในต่างประเทศ

๑. ขออนุมัติเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนในกรณีที่เดินทางไปปฏิบัติราชการในลักษณะประจำในต่างประเทศ

๒๑ ก.ค. ๕๒

นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๒
ลว ๓ ส.ค. ๕๒

๕.๒๖ การโยกย้ายข้าราชการเพื่อเป็นการลงโทษ

๑. การโยกย้ายข้าราชการ

น.ว. ๖๘/๒๔๙๑
ลว ๒๔ พ.ค. ๒๔๙๑

๒. การโยกย้ายข้าราชการชั้นผู้น้อย

๘ ส.ค. ๒๔๙๔

น.ว. ๙๙/๒๔๙๔
ลว ๑๐ ส.ค. ๒๔๙๔

๕.๒๗ การรับบรรจุผู้ที่ลาออกไปสมัครเลือกตั้ง

๑. การรับบรรจุผู้ที่ลาออกไปสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนราษฎรกลับเข้ารับราชการ

๑๐ ก.ค. ๒๕๐๐

มท. ๒๗๙๖/๒๕๐๐
ลว ๑๕ ก.ค. ๒๕๐๐

๕.๒๘ ลาไปประชุมสหกรณ์

๑. ขอให้กรรมการดำเนินการของสหกรณ์ที่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ ลูกจ้างของส่วนราชการ ไปประชุมประจำเดือนได้โดยไม่ถือเป็นวันลา

๓๐ ต.ค. ๒๕๒๗

นร. ๐๒๐๑/ว ๑๖๐
ลว ๒ พ.ย. ๒๕๒๗

๕.๒๙ ช่วยราชการ

๑. แนวคิดในการแก้ไขปัญหาให้ข้าราชการไปช่วยราชการ

๓๐ เม.ย. ๒๕๔๕

นร. ๐๒๐๕/ว ๗๓
ลว ๑๐ พ.ค. ๒๕๔๕

๕.๓๐ เงินเดือน

๑. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง

๑๘ ต.ค. ๒๕๕๙

นร. ๐๒๐๕/ว ๓๔๗
ลว ๒๐ ต.ค. ๒๕๕๙

๕.๓๑ เงินเดือน

๑. แนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่

๒๐ ก.ย. ๒๕๖๕

นร. ๐๒๐๕/ว ๔๑๙
ลว ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๕

หนังสือ ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๑๘ ลว ๒๐ ต.ค. ๖๕

๖. ข้อพิพาทของหน่วยงานของรัฐ

๑. แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับข้อพิพาทของหน่วยงานของรัฐ

๒  ต.ค. ๖๑

นร ๐๕๐๓/ว ๔๗๙
ลว ๘ ต.ค. ๖๑

๗. ข้อมูลข่าวสารของราชการ

๗.๑ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์,แจ้งผลภายใน ๑๕ วัน ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่

๑. รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

๒๘  ธ.ค. ๔๗

นร ๐๕๐๔/ว ๒๗๑
ลว ๓๐ ธ.ค. ๔๗

๗.๒ ตัวชี้วัด,ห้ามฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

๑. รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

๑๑ เม.ย. ๔๙

นร ๐๕๐๔/ว ๖๒
ลว ๒๐ เม.ย. ๔๙

๒. รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

๒๓ มิ.ย. ๕๒

นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๒
ลว ๒๖ มิ.ย. ๕๒

๗.๓ ให้สรุปผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ไว้ในรายงานประจำปี

๑. รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๒๐ ก.พ. ๕๐

นร ๐๕๐๖/ว ๓๕
ลว ๒๑ ก.พ. ๕๐

๗.๔ การเก็บเงินค่าธรรมเนียมไว้ใช้จ่าย

๑. การเก็บเงินค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ใช้จ่าย

หนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง

กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๗
ลว ๒๐ ก.ค. ๔๘

๗.๕ การเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

๑. รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓

๒๐ เม.ย. ๕๔

นร ๐๕๐๕/ว ๕๗
ลว ๒๙ เม.ย. ๕๔

๗.๖ ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส

๑. ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่ง พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๓ ต.ค. ๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๕๑๒
ลว ๖ ต.ค. ๖๐

๗.๗ การรายงานผล

๑. รายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๕ เม.ย. ๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๑๗๑
ลว ๑๖ เม.ย. ๖๓

๘. ข้อยุติก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี

๑. การประสานงานระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ ที่เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ได้ข้อยุติก่อนนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

๑๓ ก.พ. ๓๙

นร ๐๒๑๕/ว ๒๘
ลว ๒๑ ก.พ. ๓๙

๙. ของขวัญ

๙.๑ การให้หรือรับของขวัญ

๑. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓

ประกาศใน
ราชกิจจาฯ

เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๑๑๘ ก
ลว ๑๙ ธ.ค.๔๓

๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔

ประกาศใน
ราชกิจจาฯ

เล่ม ๑๑๘
ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง
ลว ๒๒ ต.ค ๔๔

๑๐. เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

๑๐.๑ การพัสดุและการเบิกจ่ายเงิน

๑. มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู และพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

๒๒ พ.ค. ๕๐

นร ๐๕๐๖/ว ๘๑
ลว ๒๕ พ.ค. ๕๐

๒. มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู และพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

๑๒ มิ.ย. ๕๐

นร ๐๕๐๖/ว ๙๒
ลว ๑๘ มิ.ย. ๕๐

๑๑. ความลับ

๑๑.๑ การรักษา ความลับ

๑. แนวทางปฏิบัติในการรักษาความลับของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและการให้ข่าวสารแก่สื่อมวลชน

๑๓ ก.ย. ๖๖

นร ๐๕๐๒/ว(ร) ๓๙๒
ลว ๑๕ ก.ย. ๖๖

๒. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔

ประกาศใน
ราชกิจจาฯ

เล่ม ๑๑๘
ตอนพิเศษ ๑๘ ง
ลว ๒๓ ก.พ. ๔๔

๑๑.๒ การปรับชั้น ความลับ

๑. แนวทางปฏิบัติในการปรับชั้นความสำหรับเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี

๑๑ มี.ค. ๔๖

นร ๐๕๐๕/ว ๗๑
ลว ๑๔ มี.ค. ๔๖

๑๒. เครื่องบิน

๑๒.๑ ใช้เครื่องบิน

๑. การใช้ประโยชน์เครื่องบินของทางราชการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกัน

๒๘ ม.ค. ๔๖

นร ๐๕๐๔/ว ๓๖
ลว ๑๐ ก.พ. ๔๖

๒. การใช้ประโยชน์เครื่องบินของทางราชการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ

๑๗ ก.พ. ๕๒

นร ๐๕๐๕/ว ๔๑
ลว ๒๓ ก.พ. ๕๒

๑๒.๒ บินถ่ายรูป

๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง  การบินถ่ายรูปในประเทศไทย

๑๐ มิ.ย. ๔๖

นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๒
ลว ๑๙ มิ.ย. ๔๖

๑๓. เครื่องแบบพิเศษ

๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางในการปรับปรุงเครื่องแบบพิเศษ

๙ ก.พ. ๕๓

นร ๐๕๐๓/ว ๓๘
ลว ๑๒ ก.พ. ๕๓

๑๔. คอมพิวเตอร์

๑๔.๑ การแต่งตั้ง CIO

๑. การแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer) ประจำกระทรวง ทบวง กรม และการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง

๙ มิ.ย. ๔๑

นร ๐๒๐๕/ว ๑๐๒
ลว ๑๐ มิ.ย. ๔๑

๒. แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ

๒๖ พ.ย. ๖๒

นร ๐๕๐๕/๓๙๑๙๒
ลว ๒๘ พ.ย. ๖๒

๓. การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่องแนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ

๒๙ ก.ย. ๖๓

นร ๐๕๐๕/๓๐๖๒๘
ลว ๓๐ ก.ย. ๖๓

๑๔.๒ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ

๑. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ

๒๓ มี.ค. ๔๗

นร ๐๕๐๔/๔ ๙๕๖
ลว ๓๑ มี.ค. ๔๗

๑๔.๓ รัฐบาลดิจิทัล

๑. ร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

๒๖ ก.ย. ๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๔๙๓
ลว ๒๙ ก.ย. ๖๐

๑๕. โครงการ

๑๕.๑ โครงการพระราชดำริ

๑. เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๒๒ พ.ย. ๔๘

นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๐
ลว ๒๓ พ.ย. ๔๘

๑๕.๒ โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ

๑. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ

๒๗ ม.ค. ๕๘

นร ๐๕๐๕/ว ๒๕
ลว ๒๙ ม.ค. ๕๘

๑๕.๓ โครงการช่วยเหลือเกษตรกร

๑. การจัดทำมาตรการ/โครงการเพื่อสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือเกษตรกร

๒๑ พ.ย. ๖๖

นร ๐๕๐๕/ว (ล) ๒๕๒๘๘
ลว ๒๔ พ.ย. ๖๖

๑๖. เงิน/งบประมาณ

๑๖.๑ งบกลาง

๑. แนวทางปฏิบัติกรณีการขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

๑๖ มิ.ย. ๕๘

นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๕
ลว ๑๘ มิ.ย. ๕๘

๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศใน

ราชกิจจาฯ

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๘๔ ง
ลว ๗ ธ.ค. ๕๙

๓. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๐

หนังสือเวียน สงป.

นร ๐๗๐๒/ว ๘๒
ลว ๑๖ พ.ค. ๖๐

๑๖.๒ การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

๑. การปรับปรุง แก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑๐ ก.พ. ๕๒

นร ๐๕๐๖/ว ๓๑
ลว ๑๗ ก.พ. ๕๒

ยกเลิก มติ ๑๘ ส.ค. ๔๑

๒. การขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

๘ ม.ค. ๕๖

นร ๐๕๐๕/ว ๓
ลว ๑๑ ม.ค. ๕๖

ให้เสนอ นรม. พิจารณาก่อนเสนอ ครม.

๓. การปฏิบัติเกี่ยวกับการขอเพิ่มวงเงินงบประมาณรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ

๑๓ ส.ค. ๕๖

นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๘
ลว ๒๑ ส.ค. ๕๖

๔. ผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันโดยไม่มีรายการในปีงบประมาณ

๕ ส.ค. ๕๗

นร ๐๕๐๕/ว ๗๔
ลว ๗ ส.ค. ๕๗

๑๖.๓ การเปลี่ยนแปลงรายการ/ระยะเวลาดำเนินการ

๑. การเสนอเรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไว้แล้วหรือขอขยายระยะเวลาดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรี และการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

๒๐ ม.ค. ๕๘

นร ๐๕๐๖/ว ๑๗
ลว ๒๓ ม.ค. ๕๘

๑๖.๔ การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๑. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๒ พ.ค. ๔๙

นร ๐๕๐๔/ว ๗๒
ลว ๑๐ พ.ค. ๔๙

๑๖.๕ การของบประมาณดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน

๑.การขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการดำเนินงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้ที่ดินหรือการจัดการกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

๓ เม.ย. ๕๐

นร ๐๕๐๖/ว ๕๙
ลว ๑๘ เม.ย.๕๐

๑๖.๖ การจ่ายเงินไม่ถูกต้อง

๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑๒ มิ.ย. ๕๐

นร ๐๕๐๕/ว ๙๐
ลว ๑๔ มิ.ย. ๕๐

๑๖.๗ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล

๒๙ ธ.ค. ๕๒

นร ๐๕๐๖/ว ๒๓๓
ลว ๓๐ ธ.ค. ๕๒

๑๖.๘ การเบิกค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม

๑. มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย

๒๔ พ.ย. ๕๒

นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๕
ลว ๓๐ พ.ย. ๕๒

๒. มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

๕ ก.พ. ๕๖

นร ๐๕๐๖/ว ๒๔
ลว ๖ ก.พ. ๕๖

ปรับเพิ่มค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มการฝึกอบรมและการประชุม

๑๖.๙ การของบประมาณ/เงินกู้ ของรัฐวิสาหกิจ

๑. แนวทางการเสนอเรื่องงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี

๒ มิ.ย. ๕๘

นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๐
ลว ๔ มิ.ย. ๕๘

๒. ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ (ทบทวนมติครม. ๑๒ พ.ค. ๕๘ และ ๒ มิ.ย. ๕๘)

๓๐ ส.ค. ๕๙

นร๐๕๐๕/๓๒๓๑๓
ลว ๓๑ ส.ค. ๕๙

ยกเลิกขอความเห็น คนร.

๑๖.๑๐ เงินราชการลับ

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๔

๒๙ เม.ย. ๒๓

สร ๐๒๐๓/๘๒๕๒
ลว ๑ พ.ค. ๒๓

การจัดสรรงบลับให้มีได้เฉพาะ นร. กห. ตช.

๑๖.๑๑ หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ

๑. การปรับปรุงการปฏิบัติราชการและหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ของสำนักงบประมาณ

๓ มี.ค. ๕๘

นร ๐๕๐๖/ว ๕๗
ลว ๖ มี.ค. ๕๘

๑๖.๑๒ หนี้ค่าสาธารณูปโภค

๑. การแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

๖ มิ.ย. ๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๕
ลว ๗ มิ.ย. ๖๐

๒. รายงานผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

๒๗ ก.พ. ๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๕
ลว ๒๘ ก.พ. ๖๑

๓. การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ 

๑๗ ธ.ค. ๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๕๒๓
ลว ๑๙ ธ.ค. ๖๒

๑๖.๑๓ การขอให้รัฐบาลรับภาระผลการขาดทุนโครงการ

๑. ของบประมาณชดเชยผลการขาดทุนจากการดำเนินงานโครงการแทรกแซงตลาดยางพาราระยะที่ ๓ เชิงธุรกิจ(มติหลักการ)

๒๐ พ.ย. ๕๐

นร ๐๕๐๖/ว ๑๗๘
ลว ๔ เม.ย. ๕๐

ปิดบัญชีโครงการ

๑๖.๑๔ รถประจำตำแหน่ง

๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจำตำแหน่ง

๑๙ ก.ย. ๔๙

นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๑
ลว ๒๕ ก.ย. ๔๙

๒. การปรับเพิ่มค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่งและการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การเช่า/ซื้อรถยนต์

๒ ธ.ค. ๕๑

นร ๐๕๐๖/ว ๓๖๕
ลว ๑๑ ธ.ค. ๕๑

๑๖.๑๕ การเช่ารถ

๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ

๒๒ พ.ค. ๕๐

นร ๐๕๐๕/ว ๗๘
ลว ๒๔ พ.ค.๕๐

๒. ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ

๒๒ เม.ย. ๕๑

นร ๐๕๐๕/ว ๘๔
ลว ๒๓ เม.ย. ๕๑

ค่าจ้างพนักงานขับรถ ๘,๕๐๐ บาท

๓. ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการ

๒๗ ต.ค. ๕๒

นร ๐๕๐๖/ว ๑๙๖
ลว ๑๒ พ.ย. ๕๒

๔. แนวทางปฏิบัติในการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ

๙ ก.พ. ๕๓

นร ๐๕๐๖/ว ๔๑
ลว ๑๕ ก.พ. ๕๓

ถูกยกเลิกโดยมติ ๒๔   เม.ย. และ ๑ พ.ค. ๕๕

๕. ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ

๒๔ เม.ย. ๕๕

นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๔
ลว ๔ พ.ค. ๕๕

ให้เช่ารถ ๕ ปีลดค่าเช่าลง ๑๐%

๖. อัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ

หนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง

กค ๐๔๐๖.๔/ว ๖๔
ลว ๔ ก.ค. ๕๕

๗. การกำหนดรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่งเกี่ยวกับขนาดของเครื่องยนต์หรือกำลังของเครื่องยนต์ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ

๓๐ ส.ค. ๕๙

นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๒
ลว ๓๑ ส.ค. ๕๙

ปรับปรุงมติ ๒๒ พ.ค. ๕๐

๑๖.๑๖ หลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณ

๑. หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

๔ ธ.ค. ๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๕๗๒
ลว ๗ ธ.ค. ๖๑

๑๖.๑๗ กระจายอำนาจ

๑. ข้อเสนอการกระจายอำนาจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเชิงพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด

๔ ธ.ค. ๖๕

นร ๐๕๐๕/ว ๕๑๓
ลว ๘ ธ.ค. ๖๖

๑๗. จริยธรรม

๑๗.๑ ข้าราชการ

๑. ร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

๒๕ ส.ค. ๕๒

นร ๐๕๐๖/๑๕๔๐๗
ลว ๓๑ ส.ค. ๕๒

๒. ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

๒๕ พ.ค. ๕๓

นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๖
ลว ๓๑ พ.ค. ๕๓

๑๗.๒ คณะรัฐมนตรี

๑. การประกาศใช้บังคับมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒๗ ก.พ. ๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๕
ลว ๒๗ ก.พ. ๖๑

๒. ร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง

๒๑ ก.ย. ๖๔

นร ๐๕๐๓/๒๙๙๘๕
ลว ๒๒ ก.ย. ๖๔

๑๗.๓ มาตรการทางการบริหาร

๑. มาตรการทางการบริหารเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการทางวินัยและจริยธรรม

๑๖ มี.ค. ๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๖๙
ลว ๑๗ มี.ค. ๖๔

๑๘. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

๑. การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

๑๘ ธ.ค. ๕๐

นร ๐๕๐๖/ว ๕
ลว ๗ ม.ค. ๕๑

๒. ขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค.๕๐(เรื่องการพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ)

หนังสือเวียนของสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๖/ว ๒๒
ลว ๒๕ ม.ค. ๕๑

๑๙. จังหวัด

๑๙.๑ การประสานงานกับจังหวัด

๑. ข้อสังเกตบางประการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (กรณีหน่วยงานต่าง ๆ ส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางออกไปปฏิบัติราชการในเขตจังหวัดต่าง ๆ

๒๒ มิ.ย. ๐๗

นร ๐๒๐๖/ว ๑๑๐
ลว ๒๒ มิ.ย.๔๑

๑๙.๒ การจัดตั้งกลุ่มจังหวัด

๑. การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและการกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

๑๗ ก.พ. ๕๒

นร ๐๕๐๖/ว ๖๐
ลว ๑๓ มี.ค. ๕๒

๒๐. จัดซื้อจัดจ้าง

๒๐.๑ พัสดุ

๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ

๒๙ พ.ค.๕๐

นร ๐๕๐๕/ว ๘๓
ลว ๓๐ พ.ค. ๕๐

ยกเลิกมติ ๓ มติ
๑๓ มี.ค. ๔๔
๑๒ มิ.ย. ๔๔
๒๒ ต.ค. ๔๔

๒. ข้อเสนอมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจต่อภาคอุตสาหกรรมไทย (การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทย)

๒๑ เม.ย. ๕๒

นร ๐๕๐๕/ว ๘๙
ลว ๒๘ เม.ย. ๕๒

๒๐.๒ ครุภัณฑ์

๑. การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ไว้ใช้ในราชการ

๒๓ ส.ค. ๔๘

นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๖
ลว ๒๕ ส.ค. ๔๘

๒๐.๓ ราคากลาง

๑. รายงานความคืบหน้าการจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการ

๑๐ มิ.ย. ๕๖

นร ๐๕๐๕/ว ๙๒
ลว ๑๔ มิ.ย. ๕๖

๒. หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา

๖ ส.ค. ๕๖

นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๘
ลว ๘ ส.ค. ๕๖

๓. รายงานผลการดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการ

๖ ส.ค. ๕๖

นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๙
ลว ๙ ส.ค. ๕๖

๔. การกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

๑๓ ส.ค. ๕๖

นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๔
ลว ๑๕ ส.ค. ๕๖

๒๐.๔ ค่า K

๑. การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง

๒๒ ส.ค. ๓๒

นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙
ลว ๒๔ ส.ค. ๓๒

๒. การกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ของการประกวดราคานานาชาติ และกำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ กรณีการจ้างเหมาก่อสร้างแบบ Design and Build

๑๔ มิ.ย. ๕๙

นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๔
ลว ๑๖ มิ.ย. ๕๙

เพิ่มเติมมติ
๒๒ ส.ค. ๓๒

๒๐.๕ สิทธิพิเศษ

    ๒๐.๕.๑ กระดาษ

       (๑.) ซื้อกระดาษ

๑. สิทธิพิเศษของบริษัทโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด

๒๙ พ.ค. ๕๐

นร ๐๒๐๕/ว ๘๔
ลว ๔ มิ.ย. ๕๐

ยกเลิก มติ ครม. ๒๙ ก.ย. ๓๐

       (๒.) ขายกระดาษ

๑. บริษัทกระดาษแข็งไทย จำกัด เสนอขอซื้อกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์ของหน่วยราชการ

๖ ส.ค. ๒๔

สร ๐๒๐๓/ว ๑๖๒
ลว ๑๑ ส.ค. ๒๔

    ๒๐.๕.๒ ขนส่ง

๑. สิทธิพิเศษขององค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์  (รสพ.)

๕ มิ.ย. ๕๐

นร ๐๕๐๕/ว ๘๗
ลว ๖ มิ.ย. ๕๐

ยกเลิกสิทธิพิเศษ รสพ.

๒. การยกเลิกหรือปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของหน่วยงานต่าง ๆ

๒๒ ม.ค. ๕๑

นร ๐๕๐๕/ว ๒๔
ลง ๒๕ ม.ค. ๕๑

ยกเลิกสิทธิพิเศษ บ.ไทยเดินเรือ

    ๒๐.๕.๓ อากาศยาน

๑. การยกเลิกหรือปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของหน่วยงานต่าง ๆ (บริษัทการบินไทย จำกัด)

๑๘ ก.ย. ๕๐

นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๙
ลว ๑๙ ก.ย. ๕๐

ยกเลิกมติ
การซ่อมอากาศยาน
ของบริษัทการบินไทย

๒. การทบทวน ปรับปรุง หรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของหน่วยงานต่าง ๆ (บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด)

๒๕ พ.ย. ๕๓

นร ๐๕๐๖/ว ๒๑๗
ลว ๒ ธ.ค. ๕๓

    ๒๐.๕.๔ พิมพ์เอกสาร

๑. การทบทวน ปรับปรุงหรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของหน่วยงานต่าง ๆ (สิทธิพิเศษของโรงพิมพ์ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ)

๒๘ ก.ค.๕๓

นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๕
ลว ๑๖ ส.ค. ๕๓

ปรับปรุงมติ
๑๘ พ.ย. ๔๖

    ๒๐.๕.๕ เรือ

๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือกิจการอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือภายในประเทศ

๑๘ พ.ย. ๔๖

นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๔
ลว ๒๑ พ.ย. ๔๖

๒. ขอแก้ไขหลักเกณฑ์การจัดหาเรือโดยประกอบและต่อเรือและซ่อมเรือของทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรี

๒๒ ม.ค. ๕๑

นร ๐๕๐๕/ว ๓๓
ลว ๓๐ ม.ค. ๕๑

๓. ขอความเห็นชอบในการเสนอให้บริษัทอู่กรุงเทพ จำกัด ได้รับสิทธิพิเศษ

๑๙ ส.ค. ๕๑

นร๐๕๐๖/ว ๓๐๘
ลว ๙ ก.ย. ๕๑

    ๒๐.๕.๖ โรงพยาบาลเลิดสิน

๑. การยกเลิกหรือปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของหน่วยงานต่าง ๆ

๒๒ ม.ค. ๕๑

นร ๐๕๐๕/ว ๒๔
ลว ๒๕ ม.ค.๕๑

ยกเลิกสิทธิพิเศษ
ร.พ. เลิดสิน

    ๒๐.๕.๗ แบตเตอรี่

๑. การยกเลิกหรือปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของหน่อยต่าง ๆ (องค์การแบตเตอรี่)

๑๐ มิ.ย. ๕๐

นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๘
ลว ๑๒ มิ.ย. ๕๑

ยกเลิกมติ
๒ ธ.ค. ๔๖

๒. การทบทวน ปรับปรุง หรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของหน่วยงานต่าง ๆ (สิทธิพิเศษของโรงงานแบตเตอรี่ทหาร)

๒๕ พ.ย. ๕๓

นร ๐๕๐๖/ว ๒๑๗
ลว ๒ ธ.ค. ๕๓

    ๒๐.๕.๘ รักษาความปลอดภัย

๑. การทบทวน ปรับปรุงหรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของหน่วยงานต่าง ๆ (สิทธิพิเศษในการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากองค์การางเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.)

๒๘ ก.ค.๕๓

นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๕
ลว ๑๖ ส.ค. ๕๓

ปรับปรุงมติ ๑๓ ม.ค. ๔๗

    ๒๐.๕.๙ สินค้า/บริการ นวัตกรรมไทย

๑. การให้สิทธิพิเศษแก่ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย

๓ พ.ย. ๕๘

นร ๐๕๐๕/ว ๓๕๖
ลว ๖ พ.ย. ๕๘

    ๒๐.๕.๑๐ อุตสาหกรรมการบิน

๑. การทบทวน ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษแก่บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด

๑๐ พ.ย. ๕๘

นร ๐๕๐๕/๔๐๕๒๖
ลว ๑๑ พ.ย. ๕๘

    ๒๐.๕.๑๑ วิชาการ/
การวิจัย

๑. การให้สิทธิพิเศษในการให้บริการทางวิชาการและการวิจัยแก่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

๑๒ ม.ค. ๕๙

นร ๐๕๐๕/ว ๙
ลว ๑๕ ม.ค. ๕๙

    ๒๐.๕.๑๒ น้ำมันเชื้อเพลิง

๑. การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษแก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

๒๒ มี.ค. ๕๙

นร ๐๕๐๕/ว ๙๕
ลว ๒๔ มี.ค. ๕๙

เป็นประเภทไม่บังคับ

    ๒๐.๕.๑๓ พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต

๑. การให้สิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับแก่กรมวิชาการเกษตรในการจำหน่ายพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต

๒๖ เม.ย. ๕๙

นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๒
ลว ๒๘ เม.ย. ๕๙

เป็นประเภทไม่บังคับ

    ๒๐.๕.๑๔ ปุ๋ย

๑. การยกเลิกหรือปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของหน่วยงานต่าง ๆ

๑๘ ก.ย. ๕๐

นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๙
ลว ๑๙ ก.ย. ๕๐

ยกเลิกมติ ๑๐ ส.ค. ๒๐ เกี่ยวกับการซื้อปุ๋ย

๒๐.๖ อิเล็กทรอนิกส์

๑. การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement)

๗ เม.ย. ๕๓

นร ๐๕๐๖/ว ๗๘
ลว ๑๒ เม.ย. ๕๓

ยกเลิกมติ
๒๙ พ.ย. ๔๘

๒๐.๗ ตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ

๑. การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการ

๒๑ มี.ค. ๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๘
ลว ๒๓ มี.ค. ๖๐

๒. การตรวจสอบและจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

๒๐ พ.ย. ๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๕๕๐
ลว ๒๗ พ.ย. ๖๑

๓. การเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

๒๖ พ.ย. ๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๔๙๐
ลว ๒๙ พ.ย. ๖๒

๔. การขอรับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการใดๆ ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

๑๕ มิ.ย. ๖๔

นร ๐๕๐๓/ว ๓๑๒๖
ลว ๑๘ มิ.ย. ๖๔

๒๐.๘ การจัดซื้อยา

๑. การจัดซื้อยาที่ผลิตในประเทศ

๖ มิ.ย. ๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๔
ลว ๙ มิ.ย. ๖๐

๒. แนวทางการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย

๘ ม.ค. ๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๑๘
ลว ๑๑ ม.ค. ๖๒

๒๐.๙ นวัตกรรมไทย

๑. หนังสือบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมิถุนายน ๒๕๖๐

๑๘ ก.ค. ๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๓๕๘
ลว ๒๐ ก.ค. ๖๐

๒๐.๑๐ ยางพารา

๑. การเตรีมการเพื่อดำเนินนโยบายสำคัญของทางราชการ

๒๗ ก.พ. ๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๔
ลว ๒ มี.ค. ๖๑

๒๑. จ้างงานคนพิการ

๑. รายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ประจำปี ๒๕๖๑

๑๔ ส.ค. ๖๑

นร ๐๕๐๗/ว ๔๐๖
ลว ๑๗ ส.ค. ๖๑

๒๒. เฉลิมพระเกียรติ

๑. การขอพระราชทานถวายพระราชสมัญญา

๗ พ.ค. ๕๖

นร ๐๕๐๘/ว ๗๒
ลว ๑๐ พ.ค. ๕๖

แต่งตั้ง คกก. การกลั่นกรองการขอพระราชทานถวายพระราชสมัญญาฯ

๒. การถวายพระราชสมัญญาและการเรียกขานในฐานะที่ทรงพระปรีชาสามารถในด้านหรือการนั้น ๆ

๒๘ มิ.ย. ๕๙

นร ๐๕๐๘/ว ๒๑๓
ลว ๑ ก.ค. ๕๙

๒๓. ชื่อ

๒๓.๑ การลงชื่อในหนังสือ  ราชการ

๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงชื่อในหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๐๗

๘ ก.ย. ๒๕๐๗

สร ๐๕๐๓/ว ๘๕
ลว ๒๓ ก.ย.๐๗

๒๓.๒ การใช้ตำแหน่งทาง
วิชาการเป็นคำนำหน้านาม

๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ.๒๕๓๖

ประกาศใน
ราชกิจจาฯ
เล่ม ๑๑๐
ตอนที ๑๑๔
ลว ๑๔ ส.ค. ๓๖

นร ๐๒๐๓/ว ๑๔๐
ลว ๒๓ ส.ค. ๓๖

๒๓.๓ ชื่ออาคาร สถานที่

๑. การขอพระราชทานนามอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่ และการก่อสร้างอาคารของทางราชการ

๒๖ พ.ค. ๔๑

นร ๐๒๐๕/ว ๙๗
ลว ๑ มิ.ย. ๔๑

๒. การขอพระราชทานนามอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่ของทางราชการ

หนังสือเวียนของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๗/ว ๑๔๗
ลว ๑๐ มิ.ย. ๔๖

๒๔. ชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

๑๖ มิ.ย. ๕๒

นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๖
ลว ๑๗ มิ.ย. ๕๒

ยกเลิก มติ ๑๙ ธ.ค. ๔๙

๒. วิธีปฏิบัติในการชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

หนังสือเวียนของสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๑
ลว ๒๕ มิ.ย. ๕๒

มติ ๒๕ ส.ค. ๕๔
ยืนยันให้ใช้ต่อไป

๓. ขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

หนังสือเวียนของสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๒/ว ๑๘๘
ลว ๒๐ ต.ค. ๕๓

๒๕. ชุมนุมประท้วง

๑. หลักการและแนวทางการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในการชุมนุมเรียกร้อง

๒๓ เม.ย. ๔๕

นร ๐๒๐๕/ว ๗๐
ลว ๓๐ เม.ย. ๔๕

๒. หลักการและแนวทางการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในการชุมนุมเรียกร้อง

๓๐ ก.ค. ๔๕

นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๗
ลว ๙ ส.ค. ๔๕

๓. แนวทางการแก้ไขปัญหาการชุมนุมเรียกร้อง

๒๘ ก.พ. ๕๕

นร ๐๕๐๖/ว ๗๑
ลว ๖ มี.ค. ๕๕

๒๖. ใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ

๒๖.๑ ที่ราชพัสดุ

๑. ขอมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ

๒๑ ก.พ. ๓๒

นร ๐๒๐๓/ว ๒๓
ลว ๒๓ ก.พ. ๓๒

๒. ขอแก้ไขเพิ่มเติมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ เรื่อง ขอมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ ที่ราชพัสดุ

๒๑ ม.ค. ๔๖

นร ๐๕๐๕/ว ๒๔
ลว ๒๙ ม.ค. ๔๖

แก้ไขมติ ๒๑ ก.พ. ๓๒

๓.  การพิจารณาการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินราชพัสดุให้แก่สหกรณ์นิคมบ้านสร้างพัฒนา จำกัด

๒๕ ธ.ค. ๔๔

นร ๐๒๐๕/๔๓๓
ลว ๑๑ ม.ค. ๔๕

ไม่ควรโอนกรรมสิทธิ์
ที่ราชพัสดุ

๔. ขอมาตรการในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ

๑๘ พ.ค. ๔๗

นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๙
ลว ๒๑ พ.ค. ๔๗

๒๖.๒ อุทยานแห่งชาติ

๑. แนวทางปฏิบัติการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ

๒๒ ส.ค. ๓๒

นร ๐๒๐๒/ว ๑๑๐
ลว ๒๔ ส.ค. ๓๒

๒. แนวทางพิจารณาการก่อสร้างถนนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

๑๓ พ.ย. ๕๐

นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๐
ลว ๖ ธ.ค. ๕๐

๒๖.๓ บุกรุก ที่ดินของรัฐ

๑. การออกเลขที่บ้านชั่วคราวให้กับผู้บุกรุกในเขตที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย

๘ เม.ย. ๔๖

นร ๐๕๐๓/ว ๑๐๙
ลว ๒๑ เม.ย. ๔๖

๒๖.๔ ราษฎร อุทิศที่ดิน

๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่องแนวทางปฏิบัติกรณีทางราชการขอให้ราษฎรอุทิศที่ดินให้หรือกรณีเข้าไปดำเนินการในที่ดินของเอกชนเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน

๑ ส.ค. ๕๐

นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๑
ลว ๒ ส.ค. ๕๐

ยกเลิกมติ
๓ ก.ค. ๔๔,
๓ ม.ค. ๕๐

๒๖.๕ โครงการที่ใช้พื้นที่ป่า

๑. การดำเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นจะต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า

๒๙ ม.ค. ๕๖

นร ๐๕๐๔/ว ๒๑
ลว ๑ ก.พ. ๕๖

ปลูกป่าทดแทน

๒. การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๓ ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต

๒๓ มิ.ย. ๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๒๙๖
ลว ๒๕ มิ.ย. ๖๓

๓. ขอขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

๑๑ พ.ค. ๖๔

นร ๐๕๐๔/ว ๓๐๖๙
ลว ๑๓ พ.ค. ๖๔

๔. ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง การดำเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นจะต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า

๙ ส.ค. ๖๕

นร ๐๕๐๔/ว ๓๕๓
ลว ๑๐ ส.ค. ๖๕

๒๖.๖ ที่ดิน เวนคืน

๑. แนวทางการนำที่ดินที่ได้จากการเวนคืนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๖ ก.ย. ๕๙

นร ๐๕๐๓/ว ๒๗๑
ลว ๗ ก.ย. ๕๙

๒๖.๗ การเสนอเรื่องใช้ที่ดินของรัฐ

๑. การเสนอเรื่องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐต่อคณะรัฐมนตรี

๒๙ พ.ย. ๕๙

นร ๐๕๐๕/ว ๔๓๘
ลว ๑ ธ.ค. ๕๙

๒๗. ดุลยพินิจ

๑. มาตรการในการกำกับดูแลการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๗ พ.ค. ๕๘

นร ๐๕๐๓/ว ๑๐๖
ลว ๑๑ พ.ค. ๕๘

๒๘. ต่างประเทศ

๒๘.๑ การขอรับความช่วย
เหลือจากต่างประเทศ

๑. การขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

๒๙ พ.ย. ๔๖

นร ๐๕๐๔/ว ๒๙๘
ลว ๒๒ ธ.ค. ๔๖

๒. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

๑๗ ส.ค. ๔๗

นร ๐๕๐๔/ว ๑๗๓
ลว ๒๖ ส.ค. ๔๗

๓. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ

๑๗ ก.พ. ๕๒

นร ๐๕๐๖/ว ๔๐
ลว ๒๐ ก.พ. ๕๒

ปรับปรุง
ว ๒๙๘/๔๖
ว ๑๗๓/๔๗

๔. การขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

๖ ก.พ. ๖๗

นร ๐๕๐๖/ว ๖๖
ลว ๙ ก.พ. ๖๗

๒๘.๒ การเบิกค่าใช้จ่าย
เดินทางไปต่างประเทศ

๑. การเบิกค่าใช้จ่ายสมทบสำหรับการเดินทางไปราชการโดยได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

๕ มิ.ย. ๔๔

นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๒
ลว ๑๔ มิ.ย. ๔๔

๒๘.๓ เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในต่างประเทศ

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับประเทศไทยของข้าราชการประจำในต่างประเทศ

๒๐ เม.ย. ๔๒

นร ๐๒๐๕/ว ๖๕
ลว ๒๓ เม.ย. ๔๒

๒๘.๔ ผู้นำระดับสูงของไทยพบผู้นำระดับสูงของต่างประเทศ

๑. หลักปฏิบัติในการขอเข้าเยี่ยมและพบปะหารือข้อราชการกับผู้นำระดับสูงของรัฐบาลไทยของบุคคลในคณะทูต  คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศและแขกต่างประเทศที่มาเยือนไทยและการไปต่างประเทศของผู้นำระดับสูงในรัฐบาลไทย

๒๐ มี.ค. ๔๔

นร ๐๒๐๕/ว ๕๖
ลว ๒๗ มี.ค. ๔๔

๒๘.๕ การเดินทางไปราชการต่างประเทศ

๒. การปรับปรุงมติ ครม. เรื่อง การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

๒๒ พ.ค. ๕๐

นร ๐๕๐๕/ว ๗๗
ลว ๒๔ พ.ค. ๕๐

ปรับปรุง ๖ มติ

๒๘.๖ การจัดทำรายงาน
การไปราชการ ประชุมสัมมนา ศึกษาฝึกอบรม ดูงาน ณ ต่างประเทศ

๑. การปรับปรุงมติ ครม.เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ การไปร่วมประชุม ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ณ ต่างประเทศและการไปปฏิบัติงานในองค์กรการระหว่างประเทศ

๘ ก.ค. ๕๑

นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๙
ลว ๙ ก.ค. ๕๑

ปรับปรุงมติ ๒๓ ม.ค. ๓๓

๒. การปรับปรุงมติ ครม. เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ การไปร่วมประชุมศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

๑๒ พ.ค. ๕๘

นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๙
ลว ๑๕ พ.ค. ๕๘

๑. ปรับปรุงมติ
๘ ก.ค. ๕๑
ข้อ ๕

๓. การรายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

๒๘ พ.ย. ๖๖

นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๑
ลว ๓๐ พ.ย. ๖๖

๒๘.๗ การดำเนินการใดๆบริเวณชายแดน

๑. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนหรือกระทำกิจกรรมใดๆตามบริเวณชายแดน

๑๒ ต.ค. ๔๒

นร ๐๒๐๕/ว ๕๐๑
ลว ๓๐ พ.ย.๖๖

ให้ประสานกรมแผนที่ทหารและกรมสนธิสัญญาฯ

๒. การระงับการก่อสร้างถนนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์

๑๐ พ.ค. ๔๘

นร ๐๕๐๔/ว ๗๙
ลว ๑๖ พ.ค. ๔๘

ให้ปฏิบัติตามมติ ๑๒ ต.ค. ๔๒

๒๘.๘ การทำความตกลงกับต่างประเทศ

๑. ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๖ (เรื่อง การทำความตกลงกับต่างประเทศ การทำอนุสัญญา และสนธิสัญญาต่างๆ)

๑๘ ส.ค. ๕๒

นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๑
ลว ๒๔ ส.ค. ๕๒

ยกเลิกมติ ๗ ม.ค. ๔๖

๒. การทำความตกลงกับต่างประเทศ การทำอนุสัญญา และสนธิสัญญาต่าง ๆ

๑ ต.ค. ๔๕

นร ๐๒๐๕/ว ๑๕๓
ลว ๓ ต.ค. ๔๕

๓. การทำความตกลงกับต่างประเทศ การทำอนุสัญญาและสนธิสัญญาต่าง ๆ

๒๒ พ.ค. ๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๒
ลว ๒๕ พ.ค. ๖๐

๔. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full powers)

๒ ก.ค. ๕๖

นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๑
ลว ๕ ก.ค. ๕๖

ยกเลิกมติ
๑ ต.ค. ๔๕
ในส่วนที่เกี่ยวกับ Full powers

๕. ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (การเจรจาหรือการจัดทำความตกลงระหว่างประเทศ)

๒๔ มิ.ย. ๕๗

นร ๐๕๐๖/ว ๕๒
ลว ๒๖ มิ.ย. ๕๗

๖. ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (การเจรจาหรือการจัดทำความตกลงระหว่างประเทศ)

๒ ก.ค. ๕๗

นร ๐๕๐๖/ว ๕๔
ลว ๓ ก.ค. ๕๗

๗. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (การเจรจาหรือการจัดทำความตกลงระหว่างประเทศ)

๑๖ ก.ย. ๕๗

นร ๐๕๐๖/ว ๙๑
ลว ๑๘ ก.ย. ๕๗

๘. การทำหนังสือสัญญาที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

๒๗ ม.ค. ๕๘

นร ๐๕๐๕/ว ๒๖
ลว ๒๙ ม.ค. ๕๘

๙. การจัดทำหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ

๓๐ มิ.ย. ๕๘

นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๙
ลว ๒ ก.ค. ๕๘

๑๐. แนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการตามบทบัญญัติมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย

๕ ก.พ. ๖๒

นร ๐๕๐๓/ว ๕๙
ลว ๖ ก.พ. ๖๒

๒๘.๙ องค์ประกอบคณะ
ผู้แทนไทย

๑. การเสนอองค์ประกอบของคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ

๓๐ พ.ย. ๕๓

นร ๐๕๐๓/ว ๒๒๒
ลว ๘ ธ.ค. ๕๓

๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔

ประกาศใน
ราชกิจจาฯ

เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๒๐๐
ลว ๗ ธ.ค. ๒๔

ข้อ ๑๙

๓. การเสนอองค์ประกอบของคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศและกรอบการเจรจา

๗ ก.ค. ๕๘

นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๙
ลว ๙ ก.ค. ๕๘

๒๘.๑๐ การทำหนังสือสัญญาที่ไม่ต้องเสนอ ครม.

๑. การทำหนังสือสัญญาที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

๒๗ ม.ค. ๕๘

นร ๐๕๐๕/ว ๒๖
ลว ๒๙ ม.ค. ๕๘

๒๘.๑๑ การศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรมต่างประเทศ

๑. การส่งเสริมการศึกษาดูงานต่างประเทศบริเวณชายแดนโดยพักค้างในประเทศไทย

๒๑ ก.ค. ๕๘

นร ๐๕๐๕/ว ๒๓๗
ลว ๒๔ ก.ค. ๕๘

๒. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศใน
ราชกิจจาฯ

เล่ม ๑๓๔
ตอนที่ ๒๑ ก
ลว ๑๘ ก.พ. ๖๐

๒๘.๑๒ การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง

๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง

๑๐ ต.ค. ๖๑

นร ๐๕๐๖/ว ๔๘๖
ลว ๑๒ ต.ค. ๖๑

๒๙. ต้นไม้

๑. โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

๑ ส.ค. ๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๓๘๓
ลว ๓ ส.ค. ๖๐

๓๐. แต่งตั้ง

๓๐.๑ ข้าราชการ (ล่วงหน้า)

๑. การออกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการล่วงหน้า

๗ ก.ค. ๓๐

นร ๐๒๐๒/ว ๔๘
ลว ๘ ก.ค. ๓๐

๓๐.๒ ข้าราชการ (ย้อนหลัง)

๑. การย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งย้อนหลัง

๒๔ พ.ย. ๒๔

สร ๐๒๐๓/ว ๒๕๕
ลว ๒๗ พ.ย. ๒๔

๒. การเลื่อนและแต่งตั้งให้ข้าราชการดำรงตำแหน่งย้อนหลัง

๑๕ มี.ค. ๒๖

สร ๐๒๐๓/ว ๓๘
ลว ๒๓ มี.ค. ๒๖

๓๐.๓ ข้าราชการ (ระดับ ๑๐, ๑๑)

๑. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการระดับ ๑๐ หรือ ระดับ ๑๑

๑๓ ม.ค. ๔๗

นร ๐๕๐๔/ว ๙
ลว ๑๖ ม.ค. ๔๗

๒. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการระดับ ๑๐ หรือ ระดับ ๑๑

หนังสือเวียนของสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๔/ว ๒๐
ลว ๒๙ ม.ค.๔๗

๓. การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

๑๗ ก.พ. ๕๒

นร ๐๕๐๖/ว ๕๒
ลว ๔ มี.ค. ๕๒

๔. การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

๑๙ พ.ค. ๕๒

นร ๐๕๐๖/ว ๑๐๙
ลว ๒๘ พ.ค. ๕๒

๕. แนวทางการเสนอแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงและการประเมินความเหมาะสมของผู้ได้รับการแต่งตั้ง

๒๗ มิ.ย. ๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๑
ลว ๒๙ มิ.ย. ๖๐

๖. การแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

๒๔ ต.ค. ๖๖

นร ๐๕๐๕/ว (ร) ๔๖๐
ลว ๒๖ ต.ค. ๖๖

๓๐.๔ กรรมการ

๑. การพ้นจากการเป็นกรรมการที่แต่งตั้งโดยระบุชื่อบุคคลและตำแหน่งหรือส่วนราชการ

๑๑ ก.ย. ๔๔

นร ๐๒๐๔/ว ๑๗๐
ลว ๑๔ ก.ย. ๔๔

๒. การแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง

๒๔ ม.ค. ๕๔

นร ๐๕๐๖/ว ๑๗
ลว ๓๑ ม.ค. ๕๔

การแต่งตั้งกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ

๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศใน
ราชกิจจาฯ

เล่ม ๑๓๑
ตอนพิเศษ ๑๙๗ ง
ลว ๓ ต.ค. ๕๗

๔. การแต่งตั้งกรรมการตามกฎหมาย/กรรมการและผู้บริหารองค์การมหาชน

๑๖ มี.ค. ๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๓๔
ลว ๒๗ ก.พ. ๖๔

๓๐.๕ คณะกรรมการ
ตามมติ ครม.

๑. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการตามมติ ครม.

หนังสือเวียนของสลค.

นร ๐๒๐๕/ว ๑๐๗
ลว ๑๘ มิ.ย. ๔๑

๒. ความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.)

๑๑ มี.ค. ๕๑

นร ๐๕๐๖/ว ๖๔
ลว ๑๙ มี.ค. ๕๑

อำนาจ ครม.
ในการแต่งตั้ง คกก. ตามมติ ครม.

๓๐.๖ ที่ปรึกษา

๑. ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะที่๓) เรื่องการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการหรือที่ปรึกษารัฐวิสาหกิจของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

๘ เม.ย. ๔๖

นร ๐๕๐๓/ว ๑๐๓
ลว ๑๑ เม.ย. ๔๖

๓๐.๗ ข้าราชการการเมือง

๑. การเสนอเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง

๘ ก.พ. ๕๑

นร ๐๕๐๖/ว(ร) ๔๗
ลว ๑๘ ก.พ. ๕๑

๒. ขอความเห็นชอบหลักการให้ข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีต้องไม่กระทำการใด ๆ  อันเป็นการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์

๗ ต.ค ๕๗

นร ๐๕๐๓/ว(ร) ๙๙
ลว ๑๐ ต.ค. ๕๗

๓. ขอความเห็นชอบให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ (แนวทางการเสนอเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการเมือง) ต่อไป

๓๐ ก.ค. ๖๒

นร ๐๕๐๘/ว ๓๑๓ ลว. ๑ ส.ค. ๖๒

๓๐.๘ ผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ

๑. การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

๒๔ เม.ย. ๕๕

นร ๐๕๐๖/ว(ร) ๑๓๒
ลว ๓๐ เม.ย. ๕๕

๓๐.๙ คุณสมบัติผู้สมัครตำแหน่งนักบริหาร ๙

๑. การกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ๙ เสนอคณะรัฐมนตรี

๑๘ ก.ค. ๔๙

นร ๐๕๐๔/๘๒๙๗
ลว ๒๔ ก.ค. ๔๙

๓๐.๑๐ แต่งตั้ง สส. เป็นกรรมการในคณะกรรมการ

๑. ความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.)

๑๑ มี.ค. ๕๑

นร ๐๕๐๖/ว ๖๔
ลว ๑๙ มี.ค. ๕๑

๓๐.๑๑ อายุของกรรมการ

๑. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๒๙ มี.ค. ๕๙

นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๒
ลว ๓๑ มี.ค. ๕๙

๓๐.๑๒ ซักซ้อมแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหารข้าราชการการเมือง

๑. การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเสนอเรื่องแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร และข้าราชการการเมือง

หนังสือเวียนของ สลค.

นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๓
ลว ๒๖ เม.ย. ๖๑

๓๐.๑๓ แต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๑. การแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

๒๙ มิ.ย. ๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๔๕
ลว ๓๐ มิ.ย. ๖๔

๓๑. ตรวจสอบภายใน

๑. การพัฒนามติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในภาคราชการ

๑๙ มิ.ย. ๕๐

นร ๐๕๐๕/ว ๙๗
ลว ๒๒ มิ.ย. ๕๐

๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ.๒๕๔๘

ประกาศใน
ราชกิจจาฯ

เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๒๑ ง
ลว ๑๑มี.ค.๔๘

๓. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๔๖

ประกาศใน
ราชกิจจาฯ

เล่ม ๑๒๐
ตอนที่ ๒๕ ก
ลว ๒๔ มี.ค. ๔๖

๓๒. ถวายความเคารพ

๑. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์ สำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน

๓ ก.ค. ๖๑

นร ๐๕๐๘/ว ๓๓๗
ลว ๖ ก.ค. ๖๑

๓๓. ทะเบียนบ้าน

๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการอำนวยความสะดวกให้แก่ราษฎรเกี่ยวกับการทะเบียนราษฏร

๑๑ ก.พ. ๔๖

นร ๐๕๐๕/ว ๔๙
ลว ๑๘ ก.พ. ๔๖

๓๔. ท่องเที่ยว

๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางดำเนินการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว

๑๐ ก.ค. ๕๐

นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๐
ลว ๑๒ ก.ค. ๕๐

๒. การส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่ผู้เดินทางมาร่วมการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา

๔ ธ.ค. ๕๕

นร ๐๕๐๖/ว ๒๙๕
ลว ๗ ธ.ค. ๕๕

๓. มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว

๙ มิ.ย. ๕๘

นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๙
ลว ๑๑ มิ.ย. ๕๘

๓๕. ทุจริต

๑. มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในหน่วยงานของรัฐ

๒๐ ส.ค. ๔๕

นร ๐๒๐๕/ว ๑๒๗
ลว ๒๙ ส.ค. ๔๕

๒. มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในวงราชการ

๕ ต.ค. ๔๗

นร ๐๕๐๔/ว ๒๐๗
ลว ๗ ต.ค. ๔๗

๓. การกวดขันการทุจริตคอร์รัปชั่น

๒๙ มี.ค.๔๘

นร ๐๕๐๔/ว ๕๙
ลว ๑๒ เม.ย. ๔๘

๔. รายงานการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน

๒๓ ม.ค. ๕๐

นร ๐๕๐๕/ว ๑๖
ลว ๒๖ ม.ค. ๕๐

๕. มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบกรณีใช้ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การเงินและหรือบัญชี

๑๕ มิ.ย. ๓๖

นร ๐๒๐๒/ว ๑๐๒
ลว ๑๘ มิ.ย. ๓๖

ปรับปรุงมติ
๒๑ ก.ค.๓๕
นร ๐๒๐๓/
๑๖๔๐๖
ลว ๒ ต.ค. ๓๕

๖. การป้องกันการทุจริตกรณีส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ทำสัญญา หรือบริหารสัญญาเสียเปรียบเอกชน หรือตีความสัญญาเอื้อประโยชน์แก่เอกชน ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวนสูงมาก

๘ ก.พ. ๕๔

นร ๐๕๐๖/ว ๒๒
ลว ๑๔ ก.พ. ๕๔

๗. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๖

ประกาศใน
ราชกิจจาฯ

เล่ม ๑๒๐
ตอนพิเศษ ๑๐๖ ง
ลว ๑๒ ก.ย. ๔๖

๘. มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

๒๗ มี.ค. ๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๕
ลว ๒๙ มี.ค. ๖๑

๙. ข้อสังเกตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจำตำแหน่ง

๘ ม.ค. ๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๑๗
ลว ๑๑ ม.ค. ๖๒

๑๐. การนำแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการร่วมลงทุนภายใต้กฎหมายอื่น นอกเหนือจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปกำหนดใช้โดยอนุโลม 

๒๙ มิ.ย. ๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๔๗
ลว ๓๐ มิ.ย. ๖๔

๓๖. ทุนหมุนเวียน

๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอจัดตั้ง การดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศใน
ราชกิจจาฯ

เล่ม ๑๓๑
ตอนพิเศษ ๑๘๗ ง
ลว ๒๓ ก.ย. ๕๗

๒. พ.ร.บ. การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศใน
ราชกิจจาฯ

เล่ม ๑๓๒
ตอนที่ ๙๒ ก
ลว ๒๕ ก.ย. ๕๘

– มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๒๔ พ.ย. ๕๘ เป็นต้นไป
– ให้ คกก. นโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนกลั่นกรองการจัดตั้งทุนหมุนเวียนก่อนเสนอ ครม.

๓๗. โทรศัพท์

๑. ขอยกเลิกมติครม. เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการติดตั้งและใช้โทรศัพท์ของทางราชการ และกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่

๒๔ ส.ค. ๕๓

นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๘
ลว ๓๐ ส.ค. ๕๓

ปรับปรุงมติ
๑ ส.ค. ๕๐

๓๘. ทรัพย์สินทางปัญญา

๑. รายงานผลการทบทวนรายชื่อตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูงในประเทศคู่ค้าของสหรัฐฯ ของสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR)

๒๗ ก.พ. ๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๖
ลว ๒ มี.ค. ๖๑

๓๙. ธงชาติ

๑. การประดับธงชาติ

๒๙ ก.ค. ๔๖

นร ๐๕๐๔/ว ๑๙๓
ลว ๗ ส.ค. ๔๖

๔๐. น้ำ

๑. แนวทางประหยัดน้ำในหน่วยงานภาครัฐ

๒๘ ก.ค. ๕๘

นร ๐๕๐๕/ว ๒๔๘
ลว ๒๙ ก.ค. ๕๘

๔๑. บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔๑.๑ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอความเห็นเรื่องที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ

๑. การดำเนินการตาม พ.ร.ฏ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖

๗ เม.ย. ๔๗

นร ๐๕๐๓/ว ๙๒
ลว ๒๓ เม.ย. ๔๗

๒. พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ (มาตรา ๒๕)

ประกาศใน
ราชกิจจาฯ

เล่มที่ ๑๒๐
ตอนที่ ๑๐๐ ก
ลว ๙ ต.ค. ๔๖

๔๒. บำนาญ

๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับเรื่องบำนาญพิเศษของอาสาสมัครทหารพราน

๒๕ ก.ย. ๕๐

นร ๐๕๐๕/๑๗๑๖๕
ลว ๒๖ ก.ย. ๕๐

๔๓. โบนัส

๑. หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการพนักงาน และลูกจ้างของบริษัทในเครือที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐวิสาหกิจ

๔ ธ.ค. ๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๖๐๒
ลว ๗ ธ.ค. ๖๐

๔๔. ป.ป.ช.

๑. แนวทางปฏิบัติกี่ยวกับการเสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

๘ ม.ค. ๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๑๕
ลว ๑๐ ม.ค. ๖๒

๔๕. ป้าย

๔๕.๑ การติดตั้งแผ่นป้าย เกี่ยวกับงานก่อสร้าง

๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ

๒๒ ม.ค. ๕๑

นร ๐๕๐๕/ว ๒๗
ลว ๒๘ ม.ค. ๕๑

๔๖. ประกัน

๔๖.๑ ทรัพย์สิน และรถราชการ

๑. การประกันภัยทรัพย์สินของรัฐ

๓ พ.ค. ๔๘

นร ๐๕๐๕/ว ๖๙
ลว ๙ พ.ค. ๔๘

กรมธนารักษ์ โทร. ๐ ๒๒๙๘ ๖๔๔๑

๒. การประกันภัยรถราชการ

๒๑ มิ.ย. ๔๘

นร ๐๕๐๔/๘๒๐๒
ลว ๒๓ มิ.ย. ๔๘

๓. การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ

๒๐ ก.พ. ๕๐

นร ๐๕๐๕/๒๗๒๐
ลว ๒๑ ก.พ. ๕๐

๔๖.๒ ผู้ต้องหา คดีละเมิด ทรัพย์สินทาง ปัญญา

๑. ขอให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประกันตัว ผู้ต้องหาคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

๒ มี.ค. ๔๗

นร ๐๕๐๕/ว ๔๗
ลว ๔ มี.ค. ๔๗

๔๖.๓ การทำประกันภัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้

๑. การทำประกันภัยใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

๑๑ ต.ค. ๔๘

นร ๐๕๐๕/ว ๑๗๑
ลว ๑๔ ต.ค. ๔๘

๒. การจัดให้มีการประกันภัยชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

๑ ธ.ค. ๕๒

นร ๐๕๐๖/ว ๒๑๐
ลว ๘ ธ.ค. ๕๒

๔๗. ประชาชน

๑. การดำเนินการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

๘ พ.ค. ๕๐

นร ๐๕๐๖/ว ๖๙
ลว ๑๑ พ.ค. ๕๐

๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

ประกาศใน
ราชกิจาฯ

เล่ม ๑๒๒
ตอนพิเศษ ๕๕ ง
ลว ๒๗ ก.ค.๔๘

๔๘. ประชาสัมพันธ์และให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน

๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน

๑๘ ก.ย. ๕๐

นร ๐๕๐๕/ว๑๓๐
ลว ๑๙ ก.ย.๕๐

ยกเลิกมติ
๗ มติ

๔๙. ประสานงานมติ ครม.

๑. การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

๑๖ ก.พ. ๕๙

นร ๐๕๐๕/ว ๕๒
ลว ๑๘ ก.พ. ๕๙

๕๐. ผลัดเวรเฝ้า

๑. ขอให้รัฐมนตรีไปร่วมในงานพระราชพิธีและรัฐพิธีต่างๆ

๒๓ ม.ค. ๑๐

นร ๐๔๐๑/๑๒๑๖ – ๑๒๓๕
ลว ๒๖ ม.ค. ๑๐

๕๑. ฝ่าฝืนมติคณะรัฐมนตรี

๑. การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี

๒๒ พ.ย. ๓๑

นร ๐๒๐๒/ว ๑๘๐
ลว ๒๔ พ.ย. ๓๑

๒. การติดตามการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี

๒๒ ก.ค. ๔๖

นร ๐๕๐๔/ว ๑๙๐
ลว ๔ ส.ค. ๔๖

๕๒. พนักงานราชการ

๑. การกำหนดแนวทางการให้สิทธิประโยชน์แก่พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

๑๘ ส.ค. ๕๒

นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๔
ลว ๒๗ ส.ค. ๕๒

๒. แนวทางการดึงดูดและจูงใจผู้มีความรู้ความสามารถ คุณวุฒิพิเศษ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีศักยภาพเป็นที่ประจักษ์ เป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง

๗ ก.พ. ๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๖๘
ลว ๙ ก.พ. ๖๐

๕๓. พลังงาน

๕๓.๑ มาตรการประหยัดพลังงาน

๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน

๖ มิ.ย. ๔๙

นร ๐๕๐๕/ว ๙๑
ลว ๒๖ มิ.ย. ๔๙

๒.มาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ

๒๐ มี.ค. ๕๕

นร ๐๕๐๖/ว ๘๘
ลว ๒๗ มี.ค. ๕๕

๕๔. เพลงสำคัญของแผ่นดิน

๑. เพลงสำคัญของแผ่นดิน

๓๐ ธ.ค. ๔๖

นร ๐๕๐๔/๑๙๕๐๑
ลว ๓๑ ธ.ค. ๔๖

๒. เพลงสำคัญของแผ่นดิน

๑๖ มิ.ย. ๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๑
ลว ๑๗ มิ.ย. ๖๓

๕๕. ฟอนต์

๑. โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย

๗ ก.ย. ๕๓

นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๔
ลว ๑๓ ก.ย. ๕๓

๒. การนำชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” บรรจุเป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย แบบที่ ๑๔ 

๖ ก.ค. ๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๖๖
ลว ๙ ก.ค. ๖๔

๕๖. ไฟฟ้า

๑. หลักเกณฑ์การจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับเจ้าหน้าที่ที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณสถานบริการสาธารณสุข

๑ พ.ค. ๕๕

นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๑๑๗๑
ลว ๒ พ.ค. ๕๕

ยกเลิกมติ ๙ ก.พ. ๐๘, ๑๗ ส.ค. ๑๙, ๑๑ ต.ค. ๒๖

๕๗. ยุบสภา

๕๗.๑ การสิ้นสุดของ คกก. ที่ได้รับแต่งตั้งโดย ครม. นรม. รมต.

๑. การพ้นจากตำแหน่งของข้าราชการการเมือง (กรณีที่คณะรัฐมนตรีทั้งคณะต้องพ้นจากตำแหน่ง)

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๖)

เรื่องเสร็จที่ ๕๑๑/๒๕๓๓

๕๗.๒ แนวทางปฏิบัติ

๑. แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร

๒๑ มี.ค. ๖๖

นร ๐๕๐๓/ว ๑๒๕ ลว. ๒๓ มี.ค. ๖๖

๒. แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร (เพิ่มเติม)

๒๗ มิ.ย. ๖๖

นร ๐๕๐๕/ว ๒๔๘ ลว. ๒๘ มิ.ย. ๖๖

๓. การแก้ไขปรับปรุงแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรา ๑๖๙ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๒๕ ก.ค. ๖๖

นร ๐๕๐๓/ว ๒๘๗ ลว. ๒๖ ก.ค. ๖๖

๕๘. รถ (ประเด็นอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ)

๕๘.๑ รถตำรวจนำขบวน

๑. หลักเกณฑ์การใช้รถตำรวจนำขบวนของบุคคลสำคัญหรือนักการเมืองหรือการใช้รถนำขบวนรับรองแขก
ต่างประเทศในการเยือนประเทศไทย

๒๕ ก.ย. ๔๔

นร ๐๒๐๕/ว ๑๘๙
ลว ๒ ต.ค. ๔๔

๕๘.๒ รถรับรอง รถถวายอารักขาพระบรมวงศานุวงศ์

๑. หลักเกณฑ์การมีรถรับรองไว้ใช้ในราชการและรถที่ใช้ ในภารกิจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์

๘ ก.พ. ๔๓

นร ๐๒๐๕/ว ๒๓
ลว ๑๗ ก.พ. ๔๓

๕๘.๓ ป้าย ทะเบียน รถราชการ

๑. เปลี่ยนแปลงป้ายทะเบียนรถราชการ

๒ ก.ย. ๑๘

สร ๐๒๐๓/ว ๑๑๔
ลว ๓ ก.ย. ๑๘

๒. การเปลี่ยนแปลงป้ายทะเบียนรถราชการ

หนังสือเวียนของสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สร ๐๒๐๓/ว ๑๔๗
ลว ๒๒ ต.ค. ๑๘

๕๘.๔ การตรวจสอบ
รถราชการ

๑. การตรวจสอบรถราชการ รถประจำตำแหน่ง รถส่วนกลาง และรถรับรอง

๑๒ พ.ค. ๕๘

นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๑
ลว ๑๕ พ.ค. ๕๘

๕๙. รายงานผลการดำเนินการตามมติ ครม.

๑. การพิจารณามติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารราชการตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ (ปรับปรุงมติ ๓๐ พ.ย. ๕๓ เรื่อง การทบทวนแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการติดตามและการรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องสำคัญ)

๑๓ ธ.ค. ๕๔

นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๔
ลว ๑๖ ธ.ค. ๕๔

๖๐. ล่วงละเมิดทางเพศ

๑. ร่างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

๒๑ เม.ย. ๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๔
ลว ๒๓ เม.ย. ๖๓

๖๑. ลูกจ้างชั่วคราว

๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การจ้างผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์แล้วเป็นลูกจ้างชั่วคราว

๑๐ มิ.ย. ๔๖

นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๐
ลว ๑๙ มิ.ย. ๔๖

๖๒. เลขไทย

๑. การดูแลกำชับให้หน่วยราชการทุกแห่งใช้เลขศักราชเป็นเลขปีพุทธศักราชในกิจกรรมทุกด้านของหน่วยราชการ

๒ พ.ค. ๔๓

นร ๐๒๐๕/ว ๖๒
ลว ๑๐ พ.ค. ๔๓

๖๓. เลือกตั้ง

๑. แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป

๕ ก.พ. ๖๒

นร ๐๕๐๓/ว ๖๑
ลว ๗ ก.พ. ๖๒

๖๔. วิจัย

๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี (การส่งผลงานวิจัยไปให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)

๒๗ พ.ย. ๕๐

นร ๐๕๐๕/ว ๑๗๓
ลว ๒๘ พ.ย. ๕๐

๖๕. วันหยุด ชดเชย

๑. วันหยุดชดเชยของทางราชการ

๑ พ.ค. ๔๔

นร ๐๒๐๕/ว ๘๓
ลว ๑๑ พ.ค. ๔๔

๒. การพิจารณาปรับปรุงจำนวนวันหยุดราชการ

๓ ก.พ. ๔๗

นร ๐๕๐๔/ว ๓๘
ลว ๒๐ ก.พ. ๔๗

๖๖. วันหยุด ราชการประจำปี

๑. ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปีและการกำหนดให้วันที่ ๔ พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล

๒๑ พ.ค. ๖๒

นร ๐๕๗/ว ๒๑๑
ลว ๒๔ พ.ค. ๖๒

๖๗. เวนคืน

๑. การจ่ายค่าชดเชยให้กับราษฎรที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่โครงการต่าง ๆ

๒๙ ก.ค. ๔๖

นร ๐๕๐๔/ว ๑๘๗
ลว ๓๑ ก.ค. ๔๖

๒. การเก็บข้อมูลการใช้พื้นที่เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบอ้างอิง

๒๖ ก.ค. ๔๘

นร ๐๕๐๔/ว ๑๒๘
ลว ๕ ส.ค. ๔๘

๓. การยกเลิกมติคระรัฐมนตรีเรื่อง การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

๒๖ ส.ค. ๕๑

นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๖
ลว ๘ ก.ย. ๕๑

ยกเลิกมติ ๘ พ.ย. ๒๖ ว ๑๗๘/๒๖

๖๘. เศรษฐกิจ

๖๘.๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๓
ตอนที่ ๑๑๕ ก
ลว ๓๐ ธ.ค. ๕๙

๖๙. ศูนย์ราชการ

๑. ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานครถนนแจ้งวัฒนะ

๗ ธ.ค. ๔๗

นร ๐๕๐๔/
ว(ล) ๑๙๑๑๐
ลว ๒๗ ธ.ค. ๔๗

๒. หลักเกณฑ์การยกเลิกการเข้าใช้พื้นที่ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานครถนนแจ้งวัฒนะ

๑๑ ธ.ค. ๕๐

นร ๐๕๐๖/ว ๒
ลว ๔ ม.ค. ๕๑

๓. การขอยกเลิกเข้าใช้พื้นที่โครงการศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๒๖ พ.ค. ๕๒

นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๒
ลว ๓ มิ.ย. ๕๒

๗๐. สลาก

๗๐.๑ สลากการกุศล

๑. การปรับปรุงหลักการและแนวทางการพิจารณาการออกสลากการกุศล

๒๐ ก.ค. ๖๔

นร ๐๕๐๕/๒๔๑๖๖
ลว ๒๓ ก.ค. ๖๔

๗๑. สมรสกับผู้อพยพ

๑. การขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี (๑๘ พ.ค. ๒๐, ๓ ก.พ. ๒๔, ๑ พ.ค. ๒๗) [เรื่องห้ามข้าราชการและพนักงานองค์การของรัฐสมรสกับผู้อพยพและผู้ลี้ภัย]

๒๑ ก.ย. ๕๒

นร ๐๕๐๕/๑๖๙๐๐
ลว ๒๒ ก.ย. ๕๓

๗๒. สัญลักษณ์

๗๒.๑ ส่งเสริมคุณธรรมความดี

๑. สัญลักษณ์ส่งเสริมคุณธรรมความดี “ช่อสะอาด”

๙ ก.ค. ๕๒

นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๑
ลว ๑๓ ก.ค. ๕๒

๗๒.๒ สัญลักษณ์ของไทย

๑. การจัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศ

๑๕ ต.ค. ๕๖

นร ๐๕๐๖/ว ๑๗๐
ลว ๑๘ ต.ค. ๕๖

๗๓. สัญญาร่วมทุน

๑. การดำเนินกิจการของรัฐสภาหลังจากสัญญาร่วมทุนสิ้นสุดลง

๑๗ ก.ค. ๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๔
ลว ๒๐ ก.ค. ๖๑

๗๔. สินบน

๑. การขับเคลื่อนมาตรการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยภาคเอกชน

๘ ส.ค. ๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๔๐๐
ลว ๑๐ ส.ค. ๖๐

๗๕. สินค้า

๑. การสนับสนุนการใช้สินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชน ชุมชน และท้องถิ่น

๒๖ พ.ค. ๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๒๔๕
ลว ๒๗ พ.ค. ๖๓

๗๖. เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

๗๖.๑ การขอยกเว้นมติ ครม.

๑. การขอยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบคำสั่ง ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี

๒๒ ม.ค. ๕๑

นร ๐๕๐๖/ว ๓๕
ลว ๓๐ ม.ค. ๕๑

๗๖.๒ การเสนอเรื่องเกี่ยวกับพืชผลการเกษตร

๑. การเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) และคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาพืชผลและผลิตภัณฑ์การเกษตรชนิดต่างๆ

๑๐ เม.ย. ๕๕

นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๒
ลว ๒๓ เม.ย. ๕๕

๗๖.๓ การเสนอแผนงานโครงการ

๑. แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

๔ ธ.ค. ๖๐

นร ๐๕๐๖/ว ๖๐๐
ลว ๖ ธ.ค. ๖๐

๗๖.๔ การยกเว้นระเบียบพัสดุและการเสนอสัญญาที่ไม่อยู่ในอำนาจคณะรัฐมนตรี

๑. การยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และการขออนุมัติลงนามสัญญาต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในอำนาจของ ครม.

๔ ธ.ค. ๕๕

นร ๐๕๐๕/ว ๒๙๗
ลว ๑๒ ธ.ค. ๕๕

๗๖.๕ การเสนอวิดิทัศน์

๑. การนำเสนอวีดิทัศน์หรือสื่อนำเสนอ (Power Point Presentation) ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

๑๙ พ.ค. ๕๘

นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๕
ลว ๒๑ พ.ค. ๕๘

๒. แนวปฏิบัติในการนำเสนอวีดิทัศน์ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

๑๔ มิ.ย. ๕๙

นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๕
ลว ๑๖ มิ.ย. ๕๙

๓. แนวปฏิบัติในการนำเสนอวีดิทัศน์หรือสื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

หนังสือเวียน ของ สลค.

นร ๐๕๐๕/ว ๔๕๑
ลว ๘ ธ.ค. ๕๙

๔. การนำเสนอวีดิทัศน์เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากต่อคณะรัฐมนตรี

๒๑ ก.พ. ๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๘๙
ลว ๒๒ ก.พ. ๖๐

๗๖.๖ การเสนอลด/เพิ่ม ภาษี

๑. มาตรการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะยานยนต์ต้นแบบในภูมิภาค

๑๗ พ.ย. ๕๘

นร ๐๕๐๕/๔๑๘๘๐
ลว ๑๙ พ.ย. ๕๘

๗๖.๗ การเสนอร่างเอกสาร

๑. การเสนอร่างเอกสารในการประชุมสุดยอดระดับผู้นำ

๓๐ ส.ค. ๕๙

นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๑
ลว ๓๑ ส.ค. ๕๙

๗๖.๘ การส่งเอกสาร

๑. การจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ

๑๓ มิ.ย. ๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๒๙๔
ลว ๑๕ มิ.ย. ๖๐

๗๖.๙ การเสนอเรื่องปรับปรุงเงินเดือน

๑. การเสนอเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐ

๑ ส.ค. ๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๓๘๖
ลว ๓ ส.ค. ๖๐

๗๖.๑๐ การปฏิบัติตาม พรบ. วินัยการเงิน การคลังฯ

๑. ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การปฏิบัติตาม พรบ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

๒๗ มิ.ย. ๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๑
ลว ๒๙ มิ.ย. ๖๑

๗๖.๑๑ การเสนอร่างกฎหมาย

๑. แนวทางการเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี

๓๐ ก.ค. ๖๒

นร ๐๕๐๓/ว ๓๑๑
ลว ๑ ส.ค. ๖๒

๗๖.๑๒ มูลค่าโครงการ

๑. การกำหนดมูลค่าแผนงานและโครงการพัฒนาตามมาตรา ๒๐(๘) แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๒๖ ม.ค. ๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๕๗
ลว ๒๘ ม.ค. ๖๔

๗๖.๑๓ สิ่งปลูกสร้างในงานนิทรรศการต่างประเทศ

๑. แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารถาวรที่ส่วนราชการเป็นเจ้าภาพจัดงาน หรือเข้าร่วมงานเทศกาล/งานนิทรรศการนานาชาติในต่างประเทศในนามประเทศไทย

๒๑ ก.ย. ๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๐๙
ลว ๒๓ ก.ย. ๖๔

๗๖.๑๔ การแก้ไขชื่อ ร่างเอกสาร

๑. การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีกรณีมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนชื่อร่างเอกสาร ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อ/ตำแหน่งของผู้ลงนามในร่างเอกสารที่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ร่างบันทึกความเข้าใจ ร่างความตกลงหรือร่างเอกสารเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

๘ พ.ย. ๖๕

นร ๐๕๐๕/ว ๔๙๕
ลว ๑๐ พ.ย. ๖๕

๗๖.๑๕ การขึ้นทะเบียนมรดกโลก

๑. การนำเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก

๒๔ ม.ค. ๖๖

นร ๐๕๐๕/๑๙๓๐
ลว ๒๕ ม.ค. ๖๖

๗๖.๑๖ การส่งเรื่องเสนอ ครม.

๑. แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และช่องทางการรับ-ส่งเรื่องระหว่างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับหน่วยงานของรัฐ(นร ๐๕๐๑/ว ๘๑)

หนังสือเวียน สลค.

นร ๐๕๐๑/ว ๘๑
ลว ๒๔ ก.พ. ๖๖

๗๖.๑๗ การส่งเรื่องเสนอ ครม.

๑. แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

๖ ก.ย. ๖๖

นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๐
ลว ๗ ก.ย. ๖๖

๗๖.๑๘ การส่งเรื่องเสนอ ครม.

๑. ให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีรัฐจะจ่ายเงินชดเชยหรือเยียวยาบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

๑๑ มิ.ย. ๖๗

นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๙
ลว ๑๓ มิ.ย. ๖๗

๗๗. เสริมสร้างบทบาทหญิงชาย

๑. พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบและการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

๓๑ ก.ค. ๔๔

นร ๐๒๐๕/ว ๑๔๑
ลว ๒ ส.ค. ๔๔

๗๘. หารือมติคณะรัฐมนตรี

๑. แนวทางปฏิบัติในการหารือมติคณะรัฐมนตรี

หนังสือเวียนของสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๖๑๕
ลว ๑๔ ธ.ค. ๖๐

๗๙. หนังสือ

๗๙.๑ ซื้อหนังสือใช้ในราชการ

๑. ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๐๔ เรื่องการซื้อหนังสือใช้ในราชการ

๓ ธ.ค. ๔๕

นร ๐๕๐๔/ว ๒๒๕
ลว ๑๒ ธ.ค. ๔๕

๘๐. หน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร

๘๐.๑ จำแนกประเภท

๑. การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร

๒๐ ต.ค. ๕๒

นร ๐๕๐๖/๒๐๐๓๖
ลว ๓๐ ต.ค. ๕๒

๒. การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร

๑ มี.ค. ๖๕

นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๒
ลว ๓ มี.ค. ๖๕

๓. การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร กรณีกองทุนประกันชีวิต และกองทุนประกันวินาศภัย

๑๐ ม.ค. ๖๖

นร ๐๕๐๕/๖๒๐
ลว ๑๑ ม.ค. ๖๖

๘๑.ให้โอกาสผู้ด้อยโอกาสทำงาน ศึกษาต่อ

๑. การปรับปรุงมติ ครม.เกี่ยวกับ เรื่อง การให้โอกาสผู้ติดเชื้อเอดส์ คนพิการ และผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ซึ้งพ้นจากสภาพการใช้ยาเสพติด เข้าทำงานหรือรับการศึกษาต่อในหน่วยงานภาครัฐ

๒๗ ก.พ. ๕๐

นร ๐๕๐๕/ว ๓๘
ลว ๒๘ ก.พ. ๕๐

๘๒. อายุบุคคล

๑. การนับอายุบุคคล

๗ มี.ค. ๓๘

นร ๐๒๐๕/ว ๔๒
ลว ๑๓ มี.ค. ๓๘

๘๓. อาสาช่วยเหลือสังคม

๑. ข้อเสนอการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม

๓๐ ม.ค.๕๐

นร ๐๕๐๖/ว ๑๘
ลว ๒ ก.พ. ๕๐

๘๔. ออกเสียง ร ล

๑. การออกเสียง ร ล และคำควบกล้ำในภาษาไทย

๑๒ ม.ค. ๓๑

นร ๐๒๐๑/ว ๘
ลว ๑๔ ม.ค. ๓๑

๒. การซักซ้อมการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การออกเสียง ร ล และคำควบกล้ำในภาษาไทย

หนังสือเวียนของสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๒๑
ลว ๒๔ ม.ค. ๕๑

๘๕. อัตรากำลัง

๑. ขอกำหนดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ

๒๕ ก.พ. ๕๒

นร ๐๕๐๖/ว ๕๕
ลว ๙ มี.ค. ๕๒

ให้ขอความเห็น คปร, คกก. พนักงานราชการก่อนเสนอ ครม.

๒. แนวทางการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุข้าราชการด้วยการจ้างรูปแบบอื่น

๓ ต.ค. ๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๕๑๐
ลว ๕ ต.ค. ๖๐

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของท่านได้โดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ เพื่อจดจำตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ ไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

บันทึกการตั้งค่า