โครงสร้างองค์กร


เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (กพน.)
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ร่างกฏหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี (กคอ.)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักงานเลขาธิการ (สลธ.)
กองการประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค.)
กองนิติธรรม (กนธ.)
กองบริหารงานสารสนเทศ (กบส.)
กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ (กพต.)
กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (กวค.)
กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี (กสค.)
กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (กอค.)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักงานเลขาธิการ (สลธ.)
กองการประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค.)
กองนิติธรรม (กนธ.)
กองบริหารงานสารสนเทศ (กบส.)
กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ (กพต.)
กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (กวค.)
กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี (กสค.)
กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (กอค.)
กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (กพน.)
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ร่างกฏหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี (กคอ.)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)