ติดต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


ท่านสามารถโทรติดต่อกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติหรือผ่านโอเปอเรเตอร์

วิธีใช้ โดยกด (02) 280-9000 ต่อ xxxx (xxxx คือ หมายเลขภายในที่ท่านทราบ)

ผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ตำแหน่ง

นาม

สายตรง

สายใน

โทรสาร

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์

2201

0 22809051

เลขานุการ

2203
2204

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นางอุดมพร เอกเอี่ยม

2251

0 2280 9556

เลขานุการ

2253

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นางสาวสาวิตรี ชำนาญกิจ

2241

0 2280 9041

เลขานุการ

2243

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นายนรุตม์ ธัญวงษ์

2271

เลขานุการ

2273

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นายสุพัฒน์ เมธีวรพจน์

1601

0 2280 8087

เลขานุการ

1603

ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นางสาวกรุณา จุฑานนท์

2297

เลขานุการ

ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นายธวัชชัย จันทร์ไพศาลสิน

2275

เลขานุการ

2276

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นางสาวฝนทิพย์ วรัญญูรัตนะ

2231

เลขานุการ

2233

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เลขานุการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านราชการในพระองค์

นายสมชาย พฤฒิกัลป์

2301

0 2281 9006

เลขานุการ

2303

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านยุทธศาสตร์และการบริหาร

นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ

2311

0 2280 0881

เลขานุการ

2313

สำนักงานเลขาธิการ (สลธ.)

ตำแหน่ง

นาม

สายตรง

สายใน

โทรสาร

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

นางนันทิรัตน์ แก้วภราดัย

1101

0 2280 9046

เลขานุการฯ

1103

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนายุทธศาสตร์และระบบการบริหารงาน

นางเพ็ชรา ธรรมเสริมสุข

1105

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

นางสาวพัชราภรณ์ อุทัยพิบูลย์

1150

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานคลัง

นางสาวแสงเดือน เศวตมาลย์

0 2282 8018

1121

0 2280 9041

การเงิน

1122
1123

งบประมาณ

1124
1125
1127

สวัสดิการ

1126

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ

นางธัญชนก นามพิกุล

0 2282 8183

1131

0 2280 9041

เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานพัสดุ

0 2280 9040

1132

1133

1134

1135

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคนิคและโสตทัศนูปกรณ์

นายอภิวัฒน์ กวาวเจริญ

1137

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคนิคและโสตทัศนูปกรณ์

1138

1139

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารบรรณและผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางเพ็ชรา ธรรมเสริมสุข

1111
1112

0 2280 9046

งานรับหนังสือภายนอก

1113

งานส่งหนังสือ

1114

งานเก็บเอกสาร

1115

ยานยนต์
จัดเลี้ยงชั้น 2
จัดเลี้ยงชั้น 3

1118
2113
2132

ห้องประชุม

1116

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

นายชิดชาติ จรุงสิริทรัพย์

0 2280 9043

1151

0 2280 9043

เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

1152
1153

ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการ

นายดุลยโสภาค ใจวงษ์

1141

0 2280 9080

เจ้าหน้าที่กลุ่มช่วยอำนวยการ

1142

ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

1181

เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

1182
1183

ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์เอกสารของคณะรัฐมนตรี

นางปิยะดา ศิรินิสาทสกุล

0 2356 5480

1161

0 280 6263

เจ้าหน้าที่กลุ่มอนุรักษ์เอกสารของคณะรัฐมนตรี

1162
1163

งานซ่อมเอกสาร

1165

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค.)

ตำแหน่ง

นาม

สายตรง

สายใน

โทรสาร

ผู้อำนวยการกองการประชุมคณะรัฐมนตรี

นายณฐพงศ์ วรรณรัตน์

0 2282 0143

1201

0 2280 9091

เลขานุการฯ

1212

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

นางลำพลึง เพ็งตะโก

1204

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

นายสิริทัศน์ อาภะระโน

0 2280 9066

1221

0 2280 9066

เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

0 2282 8150

1222

งานผลิตวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

1223

1224

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี

นางสาวณัฐินี พรหมประสิทธิ์

1231

0 2282 8155

เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการและสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี

0 2282 8155

1232
1233
1234

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางกุสุมา บุญฉ่ำ

1211

0 2280 9091

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0 2280 9091

1212

กองนิติธรรม (กนธ.)

ตำแหน่ง

นาม

สายตรง

สายใน

โทรสาร

ผู้อำนวยการกองนิติธรรม

นางสาวอลิสา มาฬมงคล

0 2280 0495

1301

0 2280 8121

เลขานุการฯ

1303

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

นายภาณุมาศ บุญชูช่วย

1304

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายเศรษฐกิจ

นางสาวอมราลักษณ์ รักษ์วงศ์

1331

งานนิติการ

1332
1353

1354

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายสังคม

นางสาวพัชราวดี สุนทรศารทูล

1341

งานนิติการ

1342

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายความมั่นคง

นางสาวสุภัทรา สังข์ทอง

1321

งานนิติการ

1322

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายอนุบัญญัติและองค์กรอิสระ

1351

งานนิติการ

1352

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายมนัส ฟองจันทร์

1311

0 2280 9058

งานธุรการ

1312

งานบันทึกข้อมูล

1313
1314

กองบริหารงานสารสนเทศ (กบส.)

ตำแหน่ง

นาม

สายตรง

สายใน

โทรสาร

ผู้อำนวยการกองบริหารงานสารสนเทศ

นายประวิทย์ อมรฤทธิ์

1401

เลขานุการฯ

1403

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ

นางจินตนา งามภูมิ

1404

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ

นางสาวชุลีกร สุขโทน

1431

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ

1432
1433
1446

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวนงนุช จงเจริญสมบัติ

1451

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

1423
1424
1452
1453

ผู้อำนวยการกลุ่มประมวลผลข้อมูลและมติคณะรัฐมนตรี

นางสาวปาจรีย์ แจ่มจักษุ

1424
1442

เจ้าหน้าที่กลุ่มประมวลผลข้อมูลและมติคณะรัฐมนตรี

1443
1447

ผู้อำนวยการกลุ่มศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

นายรัฐสภา มีประไพ

1441

0 2282 0147

เจ้าหน้าที่กลุ่มศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

1444
1445

ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นางสาวปาจรีย์ แจ่มจักษุ

1462

เจ้าหน้าที่กลุ่มคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1463

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวพรประภา สุขวรรณ

1411

0 2280 9076

เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป

1412
1413

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ (กพต.)

ตำแหน่ง

นาม

สายตรง

สายใน

โทรสาร

ผู้อำนวยการกองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

นางสาวปริยนงคราญ จงธรรมคุณ

0 2280 9075

1501

0 2282 8165
0 2280 1446

เลขานุการฯ

1503

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ ประมวล และติดตามมติคณะรัฐมนตรี

นางสาวสุภาวดี เลิศสถิตย์

0 2282 7194

1521

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยืนยันและประมวลมติคณะรัฐมนตรี 1

นายพงศ์ศิริ ศรีมิ่งขวัญชัย

1504

 

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยืนยันและประมวลมติคณะรัฐมนตรี 1

1522
1533

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยืนยันและประมวลมติคณะรัฐมนตรี 2

1531

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยืนยันและประมวลมติคณะรัฐมนตรี 2

1522
1532

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

0 2282 8165

1511

0 2280 8165

เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป

1512

1513

กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (กวค.)

ตำแหน่ง

นาม

สายตรง

สายใน

โทรสาร

ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

นายสุกิตติ์ ศิวนันท์สกุล

0 2282 9961

1634

0 2280 9061

เลขานุการฯ

1603

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการประชุม

นางสาววรรณี ตั้งอารมณ์มั่น

0 2280 9063

1604

0 2280 9064
0 2282 8149

ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดทำมติคณะรัฐมนตรี

นางสาวณัฐสุพิณ ชนประเสริฐ

1621

ผู้อำนวยการกลุ่มที่ 1

นายจุลกัลป์ ปํญญาดิลก

0 2280 9062

1622

0 2280 9061

เจ้าหน้าที่กลุ่มที่ 1

1652
1623
1641
1643
1633


ผู้อำนวยการกลุ่มที่ 2

นางณิชาวรรณ สัจจะปกาสิต

1653

0 2280 9064
0 2280 8149

เจ้าหน้าที่กลุ่มที่ 2

1653
1634
1623
1632
1643

ผู้อำนวยการกลุ่มที่ 3

นางสาวนันท์นภัส สังวรประเสริฐ

0 2280 9062

1623

0 2280 9061

เจ้าหน้าที่กลุ่มที่ 3

1651
1652
1642
1652
1643

ผู้อำนวยการกลุ่มที่ 4

0 2280 9063

เจ้าหน้าที่กลุ่มที่ 4

1622
1633
1623
1642

0 2280 9064
0 2282 8149

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางวันดี เอี่ยมน้อย

1611

0 2280 9064

เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป

1612
1613
1614

กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี (กสค.)

ตำแหน่ง

นาม

สายตรง

สายใน

โทรสาร

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

นางสาวภิวงทอง สุวรรณรัตน์

0 2280 9000

1701

เลขานุการฯ

1703

ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายของรัฐบาล

นางเรือนทิพย์ รัตนราศรี

1704

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานในภารกิจคณะรัฐมนตรี 1

1721

0 22801990

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประสานงานในภารกิจคณะรัฐมนตรี 1

1722
1723

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานในภารกิจคณะรัฐมนตรี 2

นางสาวสุกัญญา อินทโชติ

1741

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประสานงานในภารกิจคณะรัฐมนตรี 2

1742
1743
1734
 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานในภารกิจคณะรัฐมนตรี 3

นางสาวทัศน์ศุภางค์ ทัยประสิทธิพร

1731

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประสานงานในภารกิจคณะรัฐมนตรี 3

1732
1724

 

0 22801990

ส่วนกลาง

0 2280 9077
0 2280 9078

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางธัญมน สินสำอาง

1711

0 22801901

งานธุรการ

1712

งานบันทึกข้อมูล

1713

กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (กอค.)

ตำแหน่ง

นาม

สายตรง

สายใน

โทรสาร

ผู้อำนวยการกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

นางสาวสิริมาดา ไพทีกุล

0 2280 9070

1801

0 2280 9070

เลขานุการฯ

1803

ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องราชอิสริยาภรณ์

นายชเนศ ไชยานุกูล

1805

0 2280 9071

ผู้เชี่ยวชาญด้านอาลักษณ์

จ่าสิบเอก สมยศ ชาตะสิงห์

1806

0 2280 9000
ต่อ 1832

ผู้อำนวยการกลุ่มงานอาลักษณ์

นายธีระพงษ์ รักษายศ

1821

0 2282 8224

งานพระราชพิธี

1822

งานขอพระราชทานความเป็นธรรม

1823
1824
1804

งานขอพระราชทานอภัยโทษ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสถาปนาและแต่งตั้ง

นายราชา เชษฐราช

1831

0 2280 9000
ต่อ 1831

เจ้าหน้าที่

1832
1833

งานแต่งตั้งและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

1832

งานแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน

1832

1842

0 2280 9000
ต่อ 1832

เจ้าหน้าที่

1842

งานแต่งตั้งคณะกรรมการและข้าราชการการเมือง

1843

ผู้อำนวยการกลุ่มงานลิขิต

นางสาวนิตยา อภิชัยกิจดำรง

1851

0 2280 9072

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานลิขิต(พล็อตเตอร์)

1852

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานลิขิต (งานเขียน)

1853

ห้องประทับพระราชลัญจกร

1854

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

นางสาวกิติยาภา จิตรพิทักษ์เลิศ

1861

0 2280 9071

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

1862
1863

ห้องรับคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

1865

ผู้อำนวยการกลุ่มงานฐานันดร

นางกรรณิกา งามท้วม

1871

0 2280 9086

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานฐานันดร (ติดต่อสอบถามข้อมูลการได้รับพระราชทานเครื่องราช ฯ)

1872
1873
1874
1875
1876

ผู้อำนวยการกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา

นายสรรไชย มุกดาสนิท

0 2282 8042

1881

0 2280 9048

งานนิติการ

0 2280 9047

1882

1883

งานตรวจสอบและจัดพิมพ์

1884

งานตรวจพิสูจน์อักษร

1885
1886

งานบริหารระบบราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์

1888

งานธุรการ

1887

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสมศรี สวนแก้ว

1811

0 2280 9072

เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป

1812
1813

กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (กพน.)

ตำแหน่ง

นาม

สายตรง

สายใน

โทรสาร

ผู้อำนวยการกลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

นายภัทรพงศ์ ดู่มณี

1901

0 2282 0141

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร

1902

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี (กคอ.)

ตำแหน่ง

นาม

สายตรง

สายใน

โทรสาร

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี

นายวิเชียร คำชุม

1911

0 2280 9044

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี

1912
1913
1914

0 2282 0141

กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.)

ตำแหน่ง

นาม

สายตรง

สายใน

โทรสาร

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

นางจิรภา พันธผล

1921

0 2282 8183

เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน

1922

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)

ตำแหน่ง

นาม

สายตรง

สายใน

โทรสาร

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นายทวีวัฒน์ อัครพลวงศ์

1931

0 2280 9044

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

1932

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

ตำแหน่ง

นาม

สายตรง

สายใน

โทรสาร

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

นางสาวสาวิตรี ชำนาญกิจ

1941

0 2282 0141

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

1942

0 2282 0141

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2567

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของท่านได้โดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ เพื่อจดจำตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ ไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

บันทึกการตั้งค่า