MENUMENU

ทำเนียบผู้บริหาร


ผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เบอร์ติดต่อ : 02 280 9000 ต่อ 2201

นางอุดมพร  เอกเอี่ยม

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เบอร์ติดต่อ : 02 280 9000 ต่อ 2251

นางสาวสาวิตรี  ชำนาญกิจ

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เบอร์ติดต่อ : 02 280 9000 ต่อ 2241

นายภูมินทร  ปลั่งสมบัติ

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เบอร์ติดต่อ : 02 280 9000 ต่อ 2211

นางประไพ  ดำสะกุล

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เบอร์ติดต่อ : 02 280 9000 ต่อ 2261

นางสาวกรุณา  จุฑานนท์

ที่ปรึกษาประจำ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เบอร์ติดต่อ : 02 280 9000 ต่อ 1601

นายธวัชชัย จันทร์ไพศาลสิน

ผู้อำนวยการกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เบอร์ติดต่อ : 02 280 9000 ต่อ 1801

 

 

นางสาวฝนทิพย์ วรัญญูรัตนะ

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เบอร์ติดต่อ : 02 280 9000 ต่อ 2233

นายนรุตม์ ธัญวงษ์

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เบอร์ติดต่อ : 02 280 9000 ต่อ 2271

 

ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม/ศูนย์ ภายในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


นางนันทิรัตน์  แก้วภราดัย

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

เบอร์ติดต่อ : 02 280 9000 ต่อ 1101

นายณฐพงศ์ วรรณรัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการประชุมคณะรัฐมนตรี
เบอร์ติดต่อ : 02 280 9000 ต่อ 1201

นางสาวอลิสา มาฬมงคล

ผู้อำนวยการกองนิติธรรม
เบอร์ติดต่อ : 02 280 9000 ต่อ 1301

นายประวิทย์  อมรฤทธิ์

ผู้อำนวยการกองบริหารงานสารสนเทศ
เบอร์ติดต่อ : 02 280 9000 ต่อ 1401

นางสาวสุภาวดี เลิศสถิตย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ ประมวล และติดตามมติคณะรัฐมนตรี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
เบอร์ติดต่อ : 02 280 9000 ต่อ 1521

นายสุพัฒน์  เมธีวรพจน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
เบอร์ติดต่อ : 02 280 9000 ต่อ 1621

นางสาวปริยนงคราญ จงธรรมคุณ

ผู้อำนวยการกองส่งเสริม
และประสานงานคณะรัฐมนตรี
เบอร์ติดต่อ : 02 280 9000 ต่อ 1701

นายธวัชชัย จันทร์ไพศาลสิน

ผู้อำนวยการกองอาลักษณ์และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เบอร์ติดต่อ : 02 280 9000 ต่อ 1801

นายภัทรพงศ์  ดู่มณี

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
เบอร์ติดต่อ : 02 280 9000 ต่อ 1901

นางสาวณัฐสุพิณ  ชนประเสริฐ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
เบอร์ติดต่อ : 02 280 9000 ต่อ 1911

นางจิรภา  พันธผล

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
เบอร์ติดต่อ : 02 280 9000 ต่อ 1921

นายทวีวัฒน์  อัครพลวงศ์

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
เบอร์ติดต่อ : 02 280 9000 ต่อ 1931

นางสาวสาวิตรี  ชำนาญกิจ

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
เบอร์ติดต่อ : 02 280 9000 ต่อ 1941

นางนิภา  ตรงเที่ยง

รองผู้อำนวยการสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา รักษาการผู้อำนวยการสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
เบอร์ติดต่อ : 02 244 8103