ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561

 (23/08/61) ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญราชอิสริยาภรณ์และสัญญาบัตรในรัชกาลที่ 9 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

 (21/08/61) ประกาศราคากลางซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

 (17/08/61) ประกาศราคากลางเช่ารถยนต์ส่วนกลาง

 (17/08/61) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เช่ารถยนต์ส่วนกลาง

 (03/08/61) ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (03/08/61) ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ

 (10/07/61) ประกาศราคากลางการจ้างจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ปีที่ 3(วันที่ 12 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2560)

 (20/06/61) ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี
เพื่อทดแทนระบบเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 (20/06/61) ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (18/06/61) ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดหาระบบติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 (15/06/61) ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ

 (05/06/61) ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (01/06/61) ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทดแทนระบบเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 (17/05/61) ประกาศราคากลางการจัดจ้างสร้างกล่องพระราชลัญจกรและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 (10/05/61) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการจัดหาระบบติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

 (04/05/61) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดหาระบบติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

 (03/05/61) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการจัดหาระบบสำหรับให้บริการข้อมูลของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรูปแบบใหม่

 (03/05/61) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศสำหรับการสืบค้นฐานข้อมูลสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 (02/05/61) ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ

 (01/05/61) ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ สำหรับการสืบค้นฐานข้อมูลสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 (01/05/61) ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ. 2560

 (27/04/61) ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อทดแทนระบบเดิมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 (26/04/61) ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR)ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศสำหรับการสืบค้นฐานข้อมูลสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 (25/04/61) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดหาระบบสำหรับให้บริการข้อมูลของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรูปแบบใหม่

 (20/04/61) ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรุงเทพฯ เรื่อง ยกเลิก ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาระบบสำหรับให้บริการข้อมูลของ สลค. รูปแบบใหม่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 (17/04/61) ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (09/04/61) ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (03/04/61) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทดแทนระบบเดิม

 (26/03/61) ประกาศราคากลางการจัดหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและอุปกรณ์สำหรับรองรับการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ e-Meeting)

 (21/03/61) ประกาศราคากลางค่าจ้างจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ปีที่ 3(วันที่ 12 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2560)

 (20/03/61) ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (16/03/61) ประกาศสวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเปิดให้เช่าร้านค้าสวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(โรงอาหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)

 (15/03/61) ประกาศราคากลางโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทดแทนระบบเดิม

 (14/03/61) ประกาศราคากลางจ้างเปลี่ยนพรมห้องคณะทำงาน สลค. และห้องผู้ติดตามคณะรัฐมนตรี ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 1

 (13/03/61) ประกาศราคากลางการจ้างซ่อมแซมห้องทำงาน ชั้น 1 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่)

 (12/03/61) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดหาระบบสำหรับให้บริการข้อมูลของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรูปแบบใหม่

 (12/03/61) ประกาศราคากลางโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทดแทนระบบเดิม

 (12/03/61) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทดแทนระบบเดิม

 (12/03/61) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดหาระบบติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

 (05/03/61) ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (05/03/61) ประกาศราคากลางจ้างตัดชุดพิธีการสำหรับพนักงานบริการจัดเลี้ยงการประชุมคณะรัฐมนตรี

 (02/03/61) ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาระบบสำหรับให้บริการข้อมูลของ สลค. รูปแบบใหม่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 (28/02/61) ประกาศราคากลางเช่าอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อใช้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดเพชรบุรี

 (28/02/61) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) โครงการจัดหาระบบติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 2

 (28/02/61) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกกิจจานุเบกษา

 (23/02/61) ประกาศราคากลางการจ้างเปลี่ยนพรมห้องประยูร ภมรมนตรี ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) และห้องอาหารคณะรัฐมนตรีชั้น 5 ตึกบัญชาการ 1

 (22/02/61) ประกาศราคากลางการจ้างทาสีฝ้าเพดานและฝาผนังโถงทางเดินอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่)

 (16/02/61) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดหาระบบติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

 (12/02/61) ประกาศสวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเปิดให้เช่าร้านค้าสวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(สโมสรสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)

 (09/02/61) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สลค. (ครั้งที่ 2)

 (05/02/61) ประกาศราคากลางจัดสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม

 (05/02/61) ประกาศราคากลางค่าท่าสีภายในบานหน้าต่างอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังเดิมและหลังใหม่

 (02/02/61) ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศสำหรับการสืบค้นฐานข้อมูลสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 (26/01/61) ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม ครม. เพื่อทดแทนระบบเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 (24/01/61) ประกาศราคากลางเช่าอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อใช้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดจันทบุรี

 (25/01/61) ประกาศราคากลางในการจ้างพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์

 (24/01/61) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 โครงการจัดหาระบบติดตามสถานภาพเรื่องเสนอ ครม.

 (23/01/61) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (23/01/61) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (19/01/61) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดหาระบบสำหรับให้บริการข้อมูลของ สลค. รูปแบบใหม่

 (10/01/61) ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาระบบติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

 (10/01/61) ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศสำหรับการสืบค้นฐานข้อมูลสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 (10/01/61) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดหาระบบติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

 (10/01/61) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศสำหรับการสืบค้นฐานข้อมูลสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 (10/01/61) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทดแทนระบบเดิม (ครั้งที่ 2)

 (09/01/61) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 (04/01/61) ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ สลค.สาร ปีที่ 25 ฉบับพิเศษเดือนกันยายน – เดือนธันวาคม 2560

 (21/08/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (21/08/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (21/08/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านเลขานุการและด้านภาษาต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (21/08/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์ สลค.สาร ปีที่ 26 (ฉบัยที่ 2) เดือน พ.ค. – ส.ค. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (15/08/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์พรินเตอร์ CANON โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (15/08/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (15/08/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (15/08/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตู้บานเลื่อนและกล่องครอบตะลุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (15/08/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารสโมสรสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (15/08/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (15/08/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก – รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (15/08/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษคั่น จำนวน 3 แบบ ๆ ละ 450 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (15/08/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสำหรับ Printer ยี่ห้อ HP Color Laserjet CM2320 MFP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (15/08/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายระหว่างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่)และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ตึกแดง 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (15/08/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์พระราชสาส์น ตราพระราชโองการ, พิมพ์ซองพระราชสาส์น ตราพระราชโองการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (08/08/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (08/08/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถาดวางคีย์บอร์ดติดใต้โต๊ะ (แบบเจาะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (08/08/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (08/08/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (08/08/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (31/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มแบบแพ็ค จำนวน 300 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (31/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (31/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (31/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดอุบลราชธานีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (31/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนพรมปูพื้นลิฟต์ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (31/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่่อใช้ในการประชุม ครม. นอกสถานที่ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 8 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (23/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าใช้จ่ายส่วนเกินการเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดเพชบุรีและจังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (23/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์และหมุดติดบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (23/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (23/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Samsung MLT – D3470B (จำนวน 10 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (23/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สมุดฉีกสำหรับใช้ในการประชุม ครม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (23/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถาดวางคีย์บอร์ดติดใต้โต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (23/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (External Hard disk) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (23/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สี ยี่ห้อ Fuji DocuPrint รุ่น C5005D โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (23/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องรับฟังความคิดเห็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (23/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (23/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (19/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (19/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (19/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเข้าเล่มปกแข็งเดินทองหนังสือสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจำปี 2559 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (19/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Firewall) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (19/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (19/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ EPSON รุ่น LQ – 2090 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (19/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งและปรับปรุงสายโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (19/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น P355d (จำนวน 30 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (19/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าเดินทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (19/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปลั๊กไฟคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (19/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก – รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (19/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) จำนวน 1,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (19/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สมุดบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางสำหรับใช้บันทึกเลขไมล์และรายละเอียดในการใช้รถยนต์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (06/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (06/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ 2 เครื่อง โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (06/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตู้ไม้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (06/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องทำงานผู้บริหารและห้องทำงานผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร ชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (06/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (06/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (06/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องหมึกพิมพ์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (06/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก – รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (06/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร (FAX) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (06/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (29/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องชำนาญอักษร ชั้น 1 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (29/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) จำนวน 1,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (29/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (29/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (29/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ต่ำกว่าเกณฑ์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (29/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มแบบแพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (29/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องเลเซอร์พรินเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (29/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงวอลล์เปเปอร์ห้องทำงานชั้น 2 ตึกแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (29/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนเมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (21/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ 18 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (21/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ถัง) ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (21/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (21/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องโทรสารยี่ห้อ Canon Fax – L170 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (21/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องเลเซอร์พรินเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (21/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (จำนวน 10 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (21/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก – รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (21/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (21/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (11/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำดื่มแบบแพ็ค

 (11/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมวอลล์เปเปอร์ห้องประชุม สลค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (11/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขัดพื้นห้องปฏิบัติการ 1,2 และห้องประชุมชั้น 2 ตึกแดง 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (11/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม แก้ไข ย้ายอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (11/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (11/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (11/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (11/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (11/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก – รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (11/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (11/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ถัง) ประจำเดือนเมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (11/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรวมเล่มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (11/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (11/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบชั้นเหล็กเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (11/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีโครงเหล็ก ซ่อมฝ้าเพดาน และเดินท่อประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (11/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (11/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่ื้อหมึกพิมพ์เครื่องเลเซอร์พรินเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (11/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น P355d โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (11/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักทำความสะอาดโซฟาและเก้าอี้ อาคารอนุรักษ์เอกสาร ลาดหลุมแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (11/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน (จำนวน 5 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (11/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการประชุม ครม. นอกสถานที่ จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (11/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อใช้สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (06/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (06/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (06/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (06/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก Printer HP Color Laser jet Pro M525n โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (06/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สีและถ่านก้อนขนาด AAA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (06/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องเลเซอร์พรินเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (01/06/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดหาระบบสำหรับให้บริการข้อมูลของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรูปแบบใหม่

 (01/06/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศสำหรับการสืบค้นฐานข้อมูลสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 (25/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสร้างกล่องพระราชลัญจกรและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพื่อเตรียมการเกี่ยวกับการขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์และพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก Printer รุ่น HP Color Laserjet Pro M252n โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Multifunetion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ซองชนิดต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก – รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงวอล์เปเปอร์ห้องผู้บริหาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางและแผ่นป้ายไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox DocuPrint C5005d โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox DocuPrint C5005d โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอร์รี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มแบบแพ็ค จำนวน 500 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (21/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์รัชกาลที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (21/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (21/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์การ์ดลงทะเบียนเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (21/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชั้นเหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (21/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox C5005D(CT201667)Yโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (03/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ซองบรรจุแผ่นซีดี CD-R (สีชมพู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (03/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (03/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (03/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดรถยนต์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (03/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการประชุม ครม. นอกสถานที่ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (03/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ นอกสถานที่ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนมีนาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ถัง) ประจำเดือนมีนาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าใช้จ่ายส่วนเกินการเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดสุโขทัย, จังหวัดสงขลาและจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อชั้นเหล็กเก็บเอกสารและขนย้ายไปลาดหลุมแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นซีดีสีชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ HP CE278A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องดูดความชื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกระจกเงา ชั้น 4 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมึกพิมพ์สีดำสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ HP Color LaserJet Pro M252 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตู้นิรภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลำโพงตู้ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมึกเครื่องพิมพ์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถาดพลาสติกวางเอกสาร 3 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นซีดีสีชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เครื่องเลเซอร์พรินเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษคั่นเอกสารหยักสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นสี CYAN (CE251A) สำหรับ HP Color Laserjet CP3525 Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายภาพทำหนังสือรายงานประจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายภาพพระราชลัญจกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษคั่น จำนวน 3 แบบ ๆ ละ 500 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำผ้าคลุมโต๊ะและเก้าอี้ไม้สัก อาคารอนุรักษ์เอกสาร ลาดหลุมแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษคั่นเอกสารหยักขาว ขนาด เอ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก – รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก Printer HP Laser Jet Pro 400 Color M451nw โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ รุ่น HP Laserjet P1102 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น p355d โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP Color Laser Jet Pro M252n โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ สลค. สาร ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค. – เม.ย 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ทำน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อชั้นเหล็กเก็บเอกสารและขนย้ายไปลาดหลุมแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Drum Brother HL – 5250DN รหัส DR – 3115 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ขนาด 4.5 นิ้ว x 6 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น พิมพ์ด้วยกระดาษเคมีในตัว 1 สี รันนัมเบอร์ 2 จุด เล่มที่ 001 เลขที่ 001 จนครบจำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (28/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการจัดหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและอุปกรณ์สำหรับรองรับการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยวิธีคัดเลือก

 (26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึก Printer ยี่ห้อ Fuji XEROX DocuPrint CP305d โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก – รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อใช้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นซีดีสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนมกราคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยากาว Methocel F4m ขนาด 500 กรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องแฟกซ์ PANASONIC KX – MB245 # KX – FAT421E โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมฝังฝ้าหน้าพลาสติกขอบอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ถัง) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระดาษต่อพระราชโองการ

 (20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox DoucPrint C5005 d โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการประชุม ครม. นอกสถานที่ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สีสำหรับการพิมพ์รายงานข่าวที่ห้อง Operation room โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมฝังฝ้าหน้าพลาสติกขอบอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษสติ๊กเกอร์ A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายพรมเก่าห้องอาหารคณะรัฐมนตรี ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โทรศัพท์สำนักงานพร้อมชุดหูฟัง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แฟ้มระเบียบวาระสำคัญของรัฐบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านจำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานและห้องประชุม ชั้น 2 ตึกแดง 3 (ตึกผู้แทนการค้าเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มแพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุดส่งหนังสือ A5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Toner Hp โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนพรมห้องคณะทำงาน สลค. และห้องผู้ติดตามคณะรัฐมนตรี ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องทำงาน ชั้น 1 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายพรมเก่าห้องคณะทำงาน สลค. และห้องผู้ติดตามคณะรัฐมนตรี ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเย็บเล่ม ทำปกแข็ง เดินทอง รวมเล่มราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ปี 2559 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (05/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สลค. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 (05/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม

 (05/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม โดยวิธีคัดเลือก

 (05/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 (05/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนพรมห้องประยูร ภมรมนตรี ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) และห้องอาหารคณะรัฐมนตรี ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 1 โดยวิธีเฉพาะเฉพาะจง

 (05/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเฉพาะจง

 (05/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น P355d รหัส CT201937 โดยวิธีเฉพาะเฉพาะจง

 (05/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดชุดพิธีการพนักงานบริการจัดเลี้ยงประชุม โดยวิธีเฉพาะเฉพาะจง

 (05/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีฝ้าเพดานและฝาผนังโถงทางเดินอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเฉพาะจง

 (05/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเฉพาะจง

 (28/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (28/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (3 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (28/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (28/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (28/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (28/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีภายในบานหน้าต่างอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังเดิมและหลังใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (28/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (28/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (28/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มแบบแพ็ค จำนวน 300 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก – รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเย็บกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับการประชุม ครม. นอกสถานที่ ณ จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการประชุม ครม. นอกสถานที่ ณ จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(1)

 (14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(2)

 (14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นซีดี (สีชมพู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวัสดุงานบ้าน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มแบบแพ็คจำนวน 300 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลวดเย็บกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ซองบรรจุซีดีสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนธันวาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ทดแทนระบบเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 (12/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ทดแทนระบบเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 (30/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (30/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษคั่นเอกสารสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (30/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (30/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (30/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (30/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (30/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขาตั้งไมค์โครโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (30/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก – รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (30/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (30/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (30/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (23/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก – รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (23/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (23/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (10/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) 1000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร PDF ใส่ผิด

 (10/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ซองบรรจุแผ่นซีดี (สีชมพู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (10/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แฟ้มเขียว (สั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (09/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (09/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ สลค. สาร ปีที่ 25 ฉบับพิเศษ เดือนกันยายน – ธันวาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (09/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (09/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกสำหรับ Printer ยี่ห้อ Hp Color Laserjet CM 2320nf MFP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (09/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (09/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุงานบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (09/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก – รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (09/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (04/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (04/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (04/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการประชุม ครม. นอกสถานที่ จ.สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (04/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษใบคั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (04/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (04/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (04/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์พระราชสาส์น ตราพระราชโองการ ซองพระราชสาส์น ตราพระราชโองการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (04/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าพร้อมตู้จัดเก็บแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (04/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (04/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (17/08/61) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 (15/08/61) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 (23/03/61) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 (10/05/61) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561

 (10/05/61) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561

 (10/05/61) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561

 (10/05/61) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561

 (10/05/61) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

 (10/05/61) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560

 (10/05/61) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560


 (27/12/2560) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดหาระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
ทดแทนระบบเดิม
 (27/12/2560) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ทดแทนระบบเดิม (22/12/2560) ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าพร้อมตู้จัดเก็บแบตเตอรี่ (22/12/2560) ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (21/12/2560) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดหาระบบสำหรับให้บริการข้อมูลของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรูปแบบใหม่ (21/12/2560) ประกาศราคากลางเช่าอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อใช้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดสุโขทัย (20/12/2560) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครั้งที่ 2) (14/12/2560) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทดแทนระบบเดิม

 (30/11/2560) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 (27/11/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (24/11/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (24/11/2560) ประกาศราคากลางเช่าอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อใช้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดสงขลา

 (16/11/2560) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่
ทดแทนระบบเดิม

 (16/11/2560) ประกาศราคากลางโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ทดแทนระบบเดิม

 (16/11/2560) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดหาระบบการประชุมทางไกล
(Video Conference) ทดแทนระบบเดิม

 (16/11/2560) ประกาศราคากลางโครงการจัดหาระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ทดแทนระบบเดิม

 (14/11/2560) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 (14/11/2560) ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 (03/11/2560) ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงระบบสำรองระบบงานเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (02/11/2560) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

 (16/10/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์กระดาษคั่นเอกสาร

 (10/10/2560) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป

 (02/10/2560) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านกฏหมาย

 (27/09/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (27/09/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (22/09/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (20/09/2560) ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างขนย้ายเอกสารและวัสดุอุปกรณ์

 (18/09/2560) ประกาศราคากลางการเช่าอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อใช้ในการประชุม ครม. นอกสถานที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 (21/08/2560) ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560

 (21/08/2560) ประกาศราคากลางการจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 (21/08/2560) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป

 (21/08/2560) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการประชุมคณะรัฐมนตรี

 (18/08/2560) ประกาศราคากลางพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (18/08/2560) ประกาศราคากลางโครงการพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

 (18/08/2560) ประกาศราคากลางการสร้างสายสะพาย ดุม และแพรย่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 (17/08/2560) ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและอาคารอนุรักษ์เอกสาร

 (17/08/2560) ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมผนังปูนภายนอก – ภายในอาคาร และครุภัณฑ์ ตึกพิพิธภัณฑ์ฯ

 (17/08/2560) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล ด้านบริหารงานทั่วไป และระบบโสตทัศนูปกรณ์

 (17/08/2560) ประกาศราคากลางเช่าอุปกรณ์ระบบโสตเพื่อใช้ในการประชุม ครม. นอกสถานที่ จังหวัดนครราชสีมา

 (16/08/2560) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านจัดการฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์ และงานด้านบริหารงานทั่วไป

 (16/08/2560) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาด้านอนุรักษ์ต้นฉบับเอกสารสำคัญของคณะรัฐมนตรีและจัดการฐานข้อมูลระบบงานห้องสมุด
พิพิธภัณฑ์ และจดหมายเหตุของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 (15/08/2560) ประกาศราคากลางค่าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเผยแพร่ระบบงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
และเครื่องแม่ข่าย ระบบสารบรรณอัตโนมัติ ต่อเนื่อง โดยวิธีพิเศษ

 (15/08/2560) ประกาศราคากลางจ้างงานเดินท่อร้อยสายระบบเครื่องปรับอากาศและระบบไฟฟ้าอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หลังใหม่

 (15/08/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (15/08/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (15/08/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (11/08/2560) ประกาศราคากลางจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน

 (10/08/2560) ประกาศราคากลางการเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 (10/08/2560) ประกาศราคากลางการจัดจ้างออกแบบและผลิตรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะเวลา ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

 (10/08/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (09/08/2560) ประกาศราคากลางจ้างเหมาเอกชนให้บริการพนักงานขับยานพาหนะ

 (09/08/2560) ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับระบบราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์

 (09/08/2560) ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบวันลาและระบบลงเวลาปฏิบัติงาน

 (09/08/2560) ประกาศราคากลางการจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 (09/08/2560) ประกาศราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและ อาคารอนุรักษ์เอกสาร

 (08/08/2560) ประกาศราคากลางค่าเช่าใช้บริการเครือข่ายระหว่างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับหน่วยงานภาครัฐ

 (08/08/2560) ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบโสตทัศนูปกรณ์และวัสดุภัณฑ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี

 (07/08/2560) ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

 (07/08/2560) ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

 (03/08/2560) ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต

 (03/08/2560) ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA)

 (03/08/2560) ประกาศราคากลางการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบอินเทอร์เน็ต

 (03/08/2560) ประกาศราคากลางการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศห้องประชุมคณะรัฐมนตรี

 (03/08/2560) ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Elib Web

 (02/08/2560) ประกาศราคากลางการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลทะเบียนฐานันดร และฐานข้อมูลงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 (02/08/2560) ประกาศราคากลางการพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

 (02/08/2560) ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์ สลค. สาร ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

 (31/07/2560) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาซ่อมพื้นไม้และตู้ติดผนัง และระบบระบายอากาศ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่)

 (31/07/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (27/07/2560) ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบวันลาและระบบลงเวลาปฏิบัติงาน

 (27/07/2560) ประกาศราคากลางการจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม

 (26/07/2560) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านลิขิต

 (26/07/2560) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี

 (25/07/2560) ประกาศราคากลางค่าจ้างบำรุงรักษาระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต

 (24/07/2560) ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีและโปรแกรมระบบงานราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์

 (24/07/2560) ประกาศราคากลางการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณอาคารที่ทำการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และอาคารอนุรักษ์เอกสาร

 (24/07/2560) ประกาศราคากลางบำรุงรักษาระบบติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

 (21/07/2560) ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนและป้องกันอัคคีภัย

 (20/07/2560) ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

 (18/07/2560) ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 (28/06/2560) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้า

 (14/06/2560) ประกาศราคากลางการจัดจ้างติดตั้งตู้เหล็กรางเลื่อน

 (08/06/2560) ประกาศราคากลางพิมพ์วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

 (08/06/2560) ประกาศราคากลางระบบพิมพ์เอกสารสำคัญของทางราชการ (ด้านงานอาลักษณ์)

 (08/06/2560) ประกาศราคากลางการจัดซื้อชั้นเก็บเอกสารและพัสดุ จำนวน ๔๐๔ ตัว

 (08/06/2560) ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาย้ายตำแหน่ง เดินท่อ ร้อยสาย และงานไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ Split Type อาคาร จปร. เดิม

 (07/06/2560) ประกาศราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์สลับสัญญาณภาพ (Video Controller) และเครื่องทำสำเนาแผ่น CD/DVD (Duplicator)

 (07/06/2560) ประกาศราคากลางการจ้างสร้างพระราชลัญจกร และพระสุพรรณบัฏ

 (05/06/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (31/05/2560) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาซ่อมพื้นไม้ห้องทำงานและห้องประชุมชั้น ๓ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่)

 (22/05/2560) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมีท้าวแขนหุ้มเบาะหนัง

 (19/05/2560) ประกาศราคากลางค่าสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

 (19/05/2560) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาทาสีภายนอกอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังเก่าและหลังใหม่ และซ่อมแซมรางน้ำ

 (18/05/2560) ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ

 (18/05/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (17/05/2560) ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์ สลค. สาร ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เดือนเมษายน 2560

 (24/04/2560) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

 (19/04/2560) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาระบบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต

 (19/04/2560) ประกาศราคากลางการจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้อาสนะพระ

 (19/04/2560) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย

 (19/04/2560) ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์แฟ้มสมุดบัญชี

 (12/04/2560) ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ฉบับกฤษฎีกา (ประเภท ก) เพิ่มเติม

 (11/04/2560) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 (11/04/2560) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารอนุรักษ์เอกสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 (11/04/2560) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบการเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 (05/04/2560) ประกาศราคากลางการจัดซื้อกระดาษเคลือบไขและกระดาษสา

 (03/04/2560) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน

 (03/04/2560) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน

 (03/04/2560) ประกาศราคากลางการจัดซื้อชุดเก้าอี้อาสนะพระ

 (30/03/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (30/03/2560) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาซ่อมแซมตู้ติดผนังห้องทำงาน ชั้น ๒ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่)

 (24/03/2560) ประกาศราคากลางค่าสร้าง – ซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า

 (23/03/2560) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสารสำคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์

 (21/03/2560) ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจ้างจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารอนุรักษ์เอกสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 (17/03/2560) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาซ่อมแซมผนังและตู้เก็บเอกสารติดผนังห้องผลิตสื่อ ชั้น 3

 (17/03/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (13/03/2560) ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงระบบการเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษา

 (08/03/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (28/02/2560) ประกาศราคากลางค่าสร้างพระราชลัญจกร พระสุพรรณบัฏ สุพรรณบัฏ และ หิรรัญบัฏ

 (28/02/2560) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างปรับปรุงระบบการเผยแพร่
ราชกิจจานุเบกษา

 (28/02/2560) ประกาศราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงระบบการเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษา

 (27/02/2560) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

 (24/02/2560) ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์ สลค. สาร ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม 2559

 (23/02/2560) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาระบบการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต

 (23/02/2560) ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาระบบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต

 (22/02/2560) ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๓๐๒ รายการ

 (22/02/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (20/02/2560) ประกาศราคากลางการจัดซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Firewall

 (16/02/2560) ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ งบประมาณประจำปี 2560

 (14/02/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (09/02/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (02/02/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (30/01/2560) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการพัฒนาระบบการขอพระราชทานเครื่อง
ราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต

 (27/01/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (26/01/2560) ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๔๐๐ กิโลวัตต์

 (26/01/2560) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาซ่อมแซมผนังห้องและตู้ติดผนังห้องทำงาน ชั้น ๑ และซ่อมผนังตกแห่งห้องรับรอง
ชั้น ๒ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่)

 (24/01/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (24/01/2560) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านการจัดการฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์และงานด้านบริหารงานทั่วไป
จำนวน ๑ อัตรา

 (24/01/2560) ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องวิทยุสื่อสาร

 (23/01/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (18/01/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (16/01/2560) ประกาศราคากลางค่าจ้างบำรุงรักษาระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต

 (06/01/2560) ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบวันลาและระบบลงเวลาปฏิบัติงานสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 (05/01/2560) ประกาศราคากลางการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารอนุรักษ์เอกสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 (05/01/2560) ประกวดราคาการจ้างจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารอนุรักษ์เอกสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารอนุรักษ์
เอกสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารอนุรักษ์
เอกสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 (27/12/60) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์สำนักงานพร้อมชุดหูฟัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (26/12/60) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองพลาสติกซิปใสใส่บัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (26/12/60) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการประชุม ครม. นอกสถานที่จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (26/12/60) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำระเบียบวาระการประชุม ครม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (26/12/60) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบโสตทัศนูปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (26/12/60) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แฟ้มใส่เอกสารสีน้ำตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (26/12/60) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นป้ายทองเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (26/12/60) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (26/12/60) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (26/12/60) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (26/12/60) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนตุลาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (20/12/60) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (20/12/60) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างพิมพ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (20/12/60) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (20/12/60) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหมึก Printer HP Laserjet Pro M 252 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (18/12/60) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อสายสัญญาณ Cable, Computer, Accessory โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (18/12/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (18/12/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นป้ายชื่อไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (15/12/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มแบบแพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (15/12/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักพรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (14/12/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก – รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (14/12/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก – รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (14/12/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (13/12/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบประวัติข้าราชการ (ก.พ.๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (06/12/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐานและติดตั้งอินเตอร์เน็ตเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง เพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารอนุรักษ์เอกสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (06/12/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ๊นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (04/12/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (01/12/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (01/12/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพาเลทพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (01/12/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (30/11/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดสงขลา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (30/11/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายยางขนาด 3/4 นิ้ว 6 หุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (30/11/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำระเบียบวาระการประชุม ครม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (30/11/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (24/11/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกบิดประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (20/11/60) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (20/11/60) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อปลั๊กไฟ 3 ขา 6 ขา เต้าเสียบ 6 สวิทซ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 (20/02/2560) สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Firewallf (26/01/2560) สอบราคาจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์

 (27/12/2560) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (27/12/2560) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (27/12/2560) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 (27/09/2560) ประกาศแผนจัดจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา (27/09/2560) ประกาศแผนจัดจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา (27/09/2560) ประกาศแผนจัดจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559


 (30/12/2559) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาซ่อมแซมห้องทำงาน ชั้น ๓ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) (28/12/2559) ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (28/12/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา (27/12/2559) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และระบบเครือข่าย
 (27/12/2559) ประกาศราคากลางค่าสร้างสายสะพายนพรัตนราชวราภรณ์ ฝ่ายหน้า และ ฝ่ายใน (23/12/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา (23/12/2559) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาระบบการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต

 (22/12/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (20/12/2559) ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสัญญาบัตรยศ งบประมาณประจำปี 2560 (เพิ่มเติม)

 (02/12/2559) ประกาศราคากลางการจัดซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Firewall

 (01/12/2559) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา

 (29/11/2559) ประกาศราคากลางค่าจ้างพิมพ์กระดาษพระราชโองการ กระดาษหน้าสอง (ต่อ ส.) พิมพ์ซองพระราชโองการ

 (25/11/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (25/11/2559) ประกาศราคากลางโครงการจัดหาระบบสารสนเทศทะเบียนครุภัณฑ์

 (24/11/2559) ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์หนังสือรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ 2
(วันที่ 12 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2559)

 (21/11/2559) ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์

 (21/11/2559) ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

 (14/11/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (14/11/2559) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาซ่อมแซมห้องทำงาน ชั้น 1 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่)

 (14/11/2559) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

 (10/11/2559) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาซ่อมแซมตู้เก็บเอกสาร อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 (02/11/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (31/10/2559) ประกาศราคากลางการจ้างเคลื่อนย้ายตู้อุปกรณ์เครือข่าย (ตู้ RACK) และติดตั้งสายสัญญาณเครือข่าย

 (27/10/2559) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

 (27/10/2559) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

 (27/10/2559) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน

 (21/10/2559) ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำระเบียบวาระฯ

 (18/10/2559) ประกาศราคากลางค่าจ้างสร้าง – ซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 (17/10/2559) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

 (04/10/2559) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

 (03/10/2559) ประกาศราคากลางจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 (29/09/2559) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมา จำนวน 2 อัตรา

 (28/09/2559) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาซ่อมแซมห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังเดิม)

 (28/09/2559) ประกาศราคากลางค่าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเผยแพร่ระบบงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
และเครื่องแม่ข่ายระบบสารบรรณอัตโนมัติ ต่อเนื่อง โดยวิธีพิเศษ

 (28/09/2559) ประกาศราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 (27/09/2559) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล บริหารงานทั่วไป และระบบโสตทัศนูปกรณ์

 (23/09/2559) ประกาศราคากลางค่าจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับระบบราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์

 (22/09/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (21/09/2559) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี

 (20/09/2559) ประกาศราคากลางจ้างจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลยศทหาร ตำรวจ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงสู่ฐานข้อมูลทะเบียนฐานันดร

 (20/09/2559) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านลิขิต

 (19/09/2559) ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบโสตทัศนูปกรณ์และวัสดุภัณฑ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี

 (16/09/2559) ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลทำเบียนฐานันดร และฐานข้อมูลงานอาลักษณ์ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 (16/09/2559) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านอนุรักษ์ต้นฉบับเอกสารสำคัญของคณะรัฐมนตรี และจัดการฐานข้อมูล
ระบบงานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ และจดหมายเหตุของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 (16/09/2559) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านการจัดการฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์และงานด้านบริหารงานทั่วไป

 (16/09/2559) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและด้านบริหารงานทั่วไป

 (16/09/2559) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 (15/09/2559) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาเอกชนให้บริการพนักงานขับยานพาหนะ

 (15/09/2559) ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

 (14/09/2559) ประกาศราคากลางจัดจ้างย้ายตู้ควบคุมไฟฟ้า

 (14/09/2559) ประกาศราคากลางค่าเช่าใช้บริการเครือข่ายระหว่างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับหน่วยงานภาครัฐ

 (14/09/2559) ประกาศราคากลางค่าจ้างบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศห้องประชุมคณะรัฐมนตรี

 (14/09/2559) ประกาศราคากลางค่าเช่าสถานที่เก็บพัสดุของทางราชการ

 (13/09/2559) ประกาศราคากลางการเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 (12/09/2559) ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

 (12/09/2559) ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (Elib Web)

 (12/09/2559) ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนและป้องกันอัคคีภัย

 (12/09/2559) ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบอินเทอร์เน็ต

 (12/09/2559) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อกล้องและอุปกรณ์

 (12/09/2559) ประกาศราคากลางโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีและโปรแกรมระบบงานราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์

 (09/09/2559) ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

 (09/09/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (09/09/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (09/09/2559) ประกาศราคากลางการจัดซื้อโทรทัศน์ ไมโครโฟน และเครื่องปรับแต่งเสียง

 (07/09/2559) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี

 (07/09/2559) ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA)

 (05/09/2559) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อระบบไมโครโฟนและระบบเสียง

 (02/09/2559) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อระบบภาพ

 (26/08/2559) ประกาศราคากลางจัดซื้อกล้องวงจรปิด ติดตั้ง ณ อาคารที่ทำการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (อาคาร จปร. เดิม)

 (26/08/2559) ประกาศราคากลางการจ้างติดตั้งสัญญาณกันขโมยบริเวณพิพิธภัณฑ์อาคารที่ทำการ สลค. (อาคาร จปร. เดิม)

 (25/08/2559) ประกาศราคากลางค่าจัดพิมพ์ สลค.สาร

 (23/08/2559) ประกาศราคากลางค่าจัดทำโต๊ะประชุม

 (19/08/2559) ประกาศราคากลางค่าจัดพิมพ์สัญญาบัตรยศ สัญญาบัตรตราตั้งกงสุล สัญญาบัตรสมณศักดิ์ และพระราชสาส์น งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
(เพิ่มเติม)

 (16/08/2559) ประกาศราคากลางจ้างทำระบบจัดเก็บเอกสารสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

 (10/08/2559) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อเก้าอี้ไม้

 (05/08/2559) ประกาศราคากลางจ้างย้ายและจัดแสดงพิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และห้องทำเนียบนายกรัฐมนตรีไทย

 (25/07/2559) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

 (15/07/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (30/06/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (30/06/2559) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 (27/06/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (23/06/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (15/06/2559) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

 (15/06/2559) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา (iPad)

 (10/06/2559) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม

 (30/05/2559) ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ

 (26/05/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (23/05/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (17/05/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (04/05/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (04/05/2559) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาซ่อมแซมห้องทำงาน ชั้น ๒ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังเดิม)

 (03/05/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (29/04/2559) ประกาศประกวดราคาโครงการจัดหาระบบสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม

 (28/04/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (26/04/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (20/04/2559) ประกาศราคากลางค่าจัดพิมพ์ สลค. สาร

 (12/04/2559) ประกาศราคากลางโครงการจัดหาระบบสารสนเทศ และระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม

 (12/04/2559) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดหาระบบสารสนเทศ
และระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม

 (11/04/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (31/03/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (25/03/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (16/03/2559) ประกาศราคากลางจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

 (07/03/2559) ประกาศราคากลางจ้างซ่อมอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Firewall

 (04/03/2559) ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ งบประมาณประจำปี 2559 (เพิ่มเติม)

 (03/03/2559) ประกาศราคากลางจ้างจัดทำระบบควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า (Auto Matic Transfer Switch) และระบบการส่งไฟฟ้า 3 Phase
พร้อมระบบป้องกัน Over load โดยวิธีตกลงราคา

 (29/02/2559) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 (26/02/2559) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม

 (25/02/2559) ประกาศราคากลางค่าจัดหาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Firewall

 (17/02/2559) ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (อาคาร จปร. เดิม)

 (12/02/2559) ประกาศจำหน่ายเอกสารและวัสดุไม่ใช้แล้ว

 (12/02/2559) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 (09/02/2559) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อภาชนะและเครื่องใช้ในครัวสำหรับจัดเลี้ยงการประชุมคณะรัฐมนตรี

 (09/02/2559) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังเดิม)

 (03/02/2559) ประกาศราคากลางค่าเช่าสถานที่เก็บพัสดุของทางราชการ

 (03/02/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (25/01/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (25/01/2559) ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

 (21/01/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (19/01/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (13/01/2559) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป

 (11/01/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (11/01/2559) ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (อาคาร จปร. เดิม)

 (07/01/2559) ประกาศราคากลางการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม

 (07/01/2559) ประกวดราคาจ้างจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิมด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม และประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม

 (07/01/2559) ประกาศราคากลางกค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (07/01/2559) ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งบประมาณประจำปี 2559

 (04/01/2559) ประกาศราคากลางการจ้างพิมพ์หนังสือ สลค. สาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2558


 (25/07/2559) สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (25/02/2559) สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (อาคาร จปร. เดิม) (12/01/2559) สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (อาคาร จปร. เดิม)

 (27/07/2559) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 – 15 กรกฎาคม 2559 (30/05/2559) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2559 – 15 พฤษภาคม 2559 (01/05/2559) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2559 – 15 เมษายน 2559 (23/06/2559) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 – 15 มีนาคม 2559 (19/02/2559) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2559 – 15 กุมภาพันธ์ 2559 (25/01/2559) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2558 – 16 มกราคม 2559 (19/01/2559) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 – 30 กันยายน 2558

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2558


 (28/12/2558) ประกาศราคากลางจ้างสร้าง – ซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (24/12/2558) ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) (16/12/2558) ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมห้องทำงานอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) (14/12/2558) ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมห้องประชุมอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังเดิม) (14/12/2558) ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์หนังสือรายงานผลการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (14/12/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (09/12/2558) ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

 (04/12/2558) ประกาศจำหน่ายเอกสารและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

 (04/12/2558) ร่างประกวดราคาจ้างจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม และประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม

 (04/12/2558) ประกาศราคากลางจัดซื้อภาชนะและเครื่องใช้ในห้องเตรียมอาหารสำหรับจัดเลี้ยงการประชุมคณะรัฐมนตรี

 (04/12/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุกเบกษา

 (01/12/2558) ประกาศราคากลางการการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบงานอินเทอร์เน็ต

 (01/12/2558) สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบอินเทอร์เน็ต

 (23/11/2558) ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ งบประมาณประจำปี 2559

 (20/11/2558) ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ งบประมาณประจำปี 2559

 (19/11/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (19/11/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (10/11/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (09/11/2558) ร่างประกวดราคาจ้างจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม และประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม

 (09/11/2558) ประกาศราคากลางโครงการการจัดหาระบบสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม

 (05/11/2558) ประกาศประกวดราคาโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม

 (05/11/2558) ประกาศราคากลางโครงการจัดหาระบบสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม

 (03/11/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (30/10/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (28/10/2558) ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลด้านงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการเชื่อมโยงบูรณาการระบบงาน

 (28/10/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (22/10/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (16/10/2558) ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบงานฐานข้อมูลทะเบียนฐานันดร

 (16/10/2558) ประกาศจำหน่ายเอกสารและวัสดุไม่ใช้แล้ว

 (15/10/2558) ประกาศราคากลางจัดซื้อภาชนะและเครื่องใช้ในครัวสำหรับจัดเลี้ยงการประชุมคณะรัฐมนตรี

 (14/10/2558) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกและบริหารงานทั่วไป

 (08/10/2558) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ
ใหม่ทดแทนระบบเดิม ร่างประกวดราคาจ้างจัดการะบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม

 (08/10/2558) ประกาศราคากลางการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม

 (08/10/2558) สรุปผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างขอบเขตของงาน (TOR) ตามประเด็นประชาพิจารณ์ (ระหว่างวันที่ 10 – 15 กันยายน 2558)

 (30/09/2558) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี

 (30/09/2558) ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

 (30/09/2558) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านงานช่างไฟฟ้า และด้านบันทึกข้อมูลและบริหารทั่วไป

 (30/09/2558) ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA)

 (29/09/2558) ประกาศราคากลางเช่าใช้บริการเครือข่ายระหว่างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับหน่วยงานภาครัฐ

 (29/09/2558) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและด้านบริหารงานทั่วไป

 (29/09/2558) ประกาศราคากลางค่าจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลพัสดุเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 (29/09/2558) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศใหม่ทดแทนของเดิม

 (29/09/2558) ประกาศราคากลางเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 (29/09/2558) ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

 (28/09/2558) ประกาศราคากลางค่าจ้างบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศห้องประชุมคณะรัฐมนตรี

 (25/09/2558) ประกาศราคากลางค่าจ้างติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังเดิม

 (25/09/2558) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน

 (25/09/2558) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ เก้าอี้ทำงาน และตู้เก็บเอกสาร

 (25/09/2558) ประกาศราคากลางค่าใช้สถานที่ อาคารรำไพพรรณี สถาบันพระปกเกล้า

 (25/09/2558) ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเผยแพร่ระบบของสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 (23/09/2558) ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์

 (23/09/2558) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสารสำคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

 (21/09/2558) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์โรงงาน และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

 (18/09/2558) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาเอกชนให้บริการพนักงานขับยานพาหนะ

 (18/09/2558) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านอนุรักษ์ต้นฉบับเอกสารสำคัญของคณะรัฐมนตรี และจัดการฐานข้อมูลระบบงาน
ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และจดหมายเหตุของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 (18/09/2558) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและด้านบริหารงานทั่วไป

 (18/09/2558) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อจัดการฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์ และงานด้านบริหารงานทั่วไป

 (18/09/2558) ประกาศราคากลางค่าจ้างติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับห้องประชุมใหม่ ชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่

 (17/09/2558) ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนและป้องกันอัคคีภัย

 (16/09/2558) ประกาศราคากลางโครงการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์

 (16/09/2558) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 (16/09/2558) ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเผยแพร่ระบบของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 (14/09/2558) ประกาศราคากลางค่าเช่าสถานที่เก็บพัสดุของทางราชการ

 (14/09/2558) ประกาศราคากลางการสร้างเหรียญราชการชายแดน

 (14/09/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (10/09/2558) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ
ใหม่ทดแทนระบบเดิม ร่างประกวดราคาจ้างจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิมด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม

 (10/09/2558) ประกาศราคากลางการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม

 (08/09/2558) ประกาศราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 (04/09/2558)ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (02/09/2558) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน เก้าอี้ และตู้เก็บเอกสาร

 (02/09/2558) ประกาศราคากลางจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

 (31/08/2558) ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์เอกสารประกอบการจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

 (20/08/2558) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสารสำคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e – bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) โครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุ
และเอกสารสำคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์

 (19/08/2558) ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA)

 (18/08/2558) ประกาศราคากลางค่าจัดพิมพ์ สลค. สาร

 (14/08/2558) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสาร
สำคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e – bidding) โครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสารสำคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์

 (14/08/2558) ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสารสำคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์

 (14/08/2558) ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ

 (13/08/2558) ประกาศราคากลางโครงการพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 (29/07/2558) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและ
เอกสารสำคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์

 (29/07/2558) ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสารสำคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์

 (23/07/2558) ประกาศราคากลางค่าจัดพิมพ์กระดาษคั่นเอกสารหยักขาว พิมพ์ตัวเลขไทย ๑-๓๐ สีดา

 (21/07/2558) ประกาศจำหน่ายเอกสารและวัสดุไม่ใช้แล้ว

 (30/06/2558) ประกาศราคากลางการจัดหาระบบเทคโยโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม

 (30/06/2558) ประกาศประกวดราคาการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม

 (24/06/2558) ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม

 (18/06/2558) ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม

 (18/06/2558) ประกาศราคากลางการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม

 (18/06/2558) ประกาศราคากลางค่าจัดพิมพ์ สลค. สาร

 (27/05/2558) ประกาศราคากลางการบันทึกภาพวีดีทัศน์และติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด

 (14/05/2558) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ ขนาด A3

 (07/05/2558) ประกาศราคากลางจัดเช่ารถยนต์ส่วนกลาง

 (07/05/2558) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมา

 (07/05/2558) ประกาศราคากลางจัดซื้อรถจักรยานยนต์

 (01/05/2558) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ ขนาด A3

 (29/04/2558) ปรับปรุงร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม

 (29/04/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (29/04/2558) ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง

 (22/04/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (22/04/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (17/04/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (08/04/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (08/04/2558) ประกาศราคากลางการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง

 (03/04/2558) ประกาศจำหน่ายเอกสารและวัสดุไม่ใช้แล้ว

 (01/04/2558) ประกาศประกวดราคาโครงการจัดหาระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อลดเอกสารและรองรับการใช้งานบนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ตามเทคโนโลยีสมัยใหม่

 (09/03/2558) ประกาศสวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเปิดประมูลให้เข่าร้านค้าสวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
บริเวณตู้คอนเทนเนอร์และลานไม้บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังเดิม)

 (06/03/2558) ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การเช่ารถยนต์ส่วนกลางของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และร่างเอกสารประกวดราคา
เช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การเช่ารถยนต์ส่วนกลาง

 (06/03/2558) ประกาศราคากลางการเช่ารถยนต์ส่วนกลางของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จำนวน ๓ คัน ระยะเวลา ๕ ปี

 (06/03/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจานุเบกษา

 (25/02/2558) ประกาศประกวดราคาจ้างจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานนอกสถานที่

 (20/02/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (16/02/2558) ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดหาระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อลดเอกสารและรองรับการใช้งาน
บนระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดหาระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อลดเอกสาร
และรองรับการใช้งานบนระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ตามเทคโนโลยีสมัยใหม่

 (16/02/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (12/02/2558) ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่
ทดแทนระบบเดิม และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม

 (12/02/2558) ประกาศราคากลางการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม

 (12/02/2558) ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงบริการทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้ระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud)

 (12/02/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (11/02/2558) ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์รายงานประจำปี ๒๕๕๗

 (09/02/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (05/02/2558) ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานนอกสถานที่และร่างเอกสาร
ประกวดราคาการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานนอกสถานที่

 (04/02/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (03/02/2558) ประกาศราคากลางการซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม

 (30/01/2558) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดหาระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อลดเอกสาร
และรองรับการใช้งานบนระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ตามเทคโนโลยีสมัยใหม่

 (30/01/2558) ประกาศราคากลางการจัดหาระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อลดเอกสารและรองรับการใช้งานบนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ตามเทคโนโลยีสมัยใหม่

 (30/01/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (27/01/2558) ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงบริการทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้ระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud)

 (27/01/2558) ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงบริการทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต
โดยใช้ระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud)

 (23/01/2558) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 (23/01/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (23/01/2558) ประกาศจำหน่ายเอกสารและวัสดุไม่ใช้แล้ว

 (19/01/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์

 (14/01/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (08/01/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา


 (16/10/2558) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (09/08/2558) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 (25/12/2558) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 15 ธันวาคม 2558 (24/07/2558) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2558 – 15 กรกฎาคม 2558 (23/06/2558) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 – 15 มิถุนายน 2558 (21/04/2558) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2558 – 15 เมษายน 2558 (13/03/2558) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 – 15 มีนาคม 2558

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2557


 (30/12/2557) ประกาศราคากลางค่าจัดพิมพ์ สลค.สาร (26/12/2557) ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฐานข้อมูล (Database Server) สำหรับจัดเก็บข้อมูลระบบสารบรรณอัตโนมัติ (24/12/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา (22/12/2557) ประกาศราคากลางการจัดสร้าง – ซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (17/12/2557) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและด้านบริหารงานทั่วไป (17/12/2557) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมา

 (17/12/2557) ประกาศราคากลางการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานนอกสถานที่

 (17/12/2557) ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานนอกสถานที่

 (17/12/2557) ประกาศราคากลางจัดพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์

 (17/12/2557) ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงระบบติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

 (17/12/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (16/12/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (15/12/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (11/12/2557) ประกาศราคากลางค่าจ้างบำรุงรักษาระบบงานฐานข้อมูลทะเบียนฐานันดร

 (08/12/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (04/12/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (18/11/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (11/11/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (06/11/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (06/11/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (05/11/2557) ประกาศราคากลางจัดซื้อระบบบริหารจัดการช่องทางการรับ-ส่งข้อมูล (bandwidth) บนอินเทอร์เน็ต

 (27/10/2557) ประกาศจำหน่ายเอกสารและวัสดุไม่ใช้แล้ว

 (20/10/2557) ประกาศราคากลางค่าจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับระบบราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์

 (16/10/2557) ประกาศราคากลางจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับติดตั้งโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติทดแทนของเดิม

 (15/10/2557) ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ

 (29/09/2557) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและด้านบริหารงานทั่วไป

 (25/09/2557) ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB Web

 (25/09/2557) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและด้านบริหารงานทั่วไป

 (24/09/2557) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อจัดการฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์และงานด้านบริหารงานทั่วไป

 (24/09/2557) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านอนุรักษ์ต้นฉบับเอกสารสำคัญของคณะรัฐมนตรี
และจัดการฐานข้อมูลระบบงานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และจดหมายเหตุของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 (24/09/2557) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและด้านบริหารงานทั่วไป

 (24/09/2557) ประกาศราคากลางเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต บริการ Co-location Server และบริการ CAT EtherNet

 (23/09/2557) ประกาศราคากลางเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณ CAT MPLS โครงการจัดการระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรี
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (CABNET)

 (23/09/2557) ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบงานอินทราเน็ตและระบบสารสนเทศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 (22/09/2557) ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเผยแพร่ระบบของ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 (19/09/2557) ประกาศราคากลางค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

 (19/09/2557) ประกาศราคากลางการจัดประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง

 (19/09/2557) ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

 (18/09/2557) ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์ (CABNET)

 (17/09/2557) ประกาศราคากลางค่าจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (MIS)

 (16/09/2557) ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์

 (15/09/2557) ประกาศราคากลางค่าโปรแกรมสำหรับติดตั้งคอมพิวเตอร์ (Software) ชนิดหน่วยประมวลผลความเร็วสูง (MacBook Pro)

 (15/09/2557) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 (12/09/2557) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับยานพาหนะ

 (12/09/2557) ประกาศราคากลางการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง

 (10/09/2557) ประกาศราคากลางค่าจ้างจัดพิมพ์คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 (10/09/2557) ประกาศราคากลางค่าจ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนและป้องกันอัคคีภัย

 (09/09/2557) ประกาศราคากลางค่าเช่าสถานที่เก็บสินค้า

 (28/08/2557) ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 (28/08/2557) ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์หนังสือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยฉบับภาษาอังกฤษ

 (26/08/2557) ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 (25/08/2557) ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศทดแทนของเดิม ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 (20/08/2557) ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมห้องประชุมภายในอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(อาคารพิพิธภัณฑสถานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย หอวิวัฒนาการคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา)

 (19/08/2557) ประกาศราคากลางค่าจ้างพิมพ์ สลค.สาร

 (15/08/2557) ประกาศราคากลางค่าจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี ๒๕๕๖

 (14/08/2557) ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์แบบพกพา ชนิดหน่วยประมวลผลความเร็วสูง MacBook Pro)

 (13/08/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (29/07/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (28/07/2557) ประกาศราคากลางค่าจัดพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์

 (24/07/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (16/07/2557) ประกาศราคากลางการจัดสร้างเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา พลเรือน บุรุษและสตรี

 (10/07/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (04/07/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (30/06/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (30/06/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (26/06/2557) ประกาศจำหน่ายกระดาษและวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้ว

 (26/06/2557) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมา

 (17/06/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (13/06/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (10/06/2557) ประกาศราคากลางค่าใช้สถานที่ อาคารรำไพพรรณี สถาบันพระปกเกล้า

 (06/06/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (05/06/2557) ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

 (05/06/2557) ประกาศราคากลางการจ้างปรับปรุงเพิ่มเติมระบบงานราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์

 (03/06/2557) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมา

 (03/06/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (30/05/2557) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมา

 (30/05/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (30/05/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (23/05/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (23/05/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (22/05/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (19/05/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (19/05/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (14/05/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (01/05/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (30/04/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (30/04/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (28/04/2557) ประกาศราคากลางค่าจัดพิมพ์ สลค. สาร

 (25/04/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (22/04/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (11/04/2557) ประกาศราคากลางการบันทึกภาพวีดีทัศน์และติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด

 (08/04/2557) ประกาศราคากลางการจ้างดำเนินการจัดอบรมตามโครงการต้นแบบเพิ่มทักษะการทำงาน และการร่วมแก้ไขปัญหาเป็นทีมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ของบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ

 (01/04/2557) ประกาศราคากลางการจัดสร้าง – ซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม

 (01/04/2557) ประกาศราคากลางการจัดสร้าง – ซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม

 (31/03/2557) ประกาศราคากลางค่าจัดพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์

 (26/03/2557) ประกาศราคากลางการจัดซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

 (26/03/2557) ประกาศราคากลางการจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

 (25/03/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (25/03/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (25/03/2557) ประกาศราคากลางเช่าใช้บริการโทรศัพท์และบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับปฏิบัติงานนอกสถานที่

 (10/03/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (25/02/2557) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด

 (24/02/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (24/02/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (24/02/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (18/02/2557) ประกาศราคากลางค่าจ้างพิมพ์รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ปีที่สอง รัฐบาล
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

 (17/02/2557) ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์)

 (07/02/2557) ประกาศราคากลางโครงการจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2555

 (04/02/2557) ประกาศราคากลางค่าจ้างปรับปรุงเพิ่มเติมระบบและอุปกรณ์สำหรับระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต
(M-VARA)

 (30/01/2557) ประกาศราคากลางจัดซื้อระบบบริหารจัดการอินเตอร์เน็ต (Proxy) โดยวิธีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 (21/01/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

 (20/01/2557) ประกาศประกวดราคากลางโครงการจัดพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 (17/01/2557) ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 (17/01/2557) ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการใช้งานบนระบบและอุปกรณ์ตามเทคโนโลยีสมัยใหม่

 (15/01/2557) ประกาศราคากลางการจัดซื้อสารดับเพลิง FM-200 พร้อมอุปกรณ์

 (13/01/2557) ประกาศราคากลางการจ้างเหมาพนักงานโครงการจัดการฐานข้อมูลระบบห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และจดหมายเหตุของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
และโครงการอนุรักษ์ต้นฉบับเอกสารสำคัญของคณะรัฐมนตรี (ต่อเนื่อง)

 (13/01/2557) ประกาศราคากลางการจ้างเหมาพนักงานจ้างเหมาเพื่อจัดการฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์ และงานด้านบริการทั่วไป

 (13/01/2557) ประกาศราคากลางการจ้างเหมาพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและด้านบริหารงานทั่วไป

 (06/01/2557) ประกาศราคากลางการจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


 (18/11/2557) สอบราคาจ้างทำระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) (15/10/2557) สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับติดตั้งโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ

 (25/11/2557) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2557 (28/10/2557) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2557 (17/09/2557) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557 (22/08/2557) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2557 (17/07/2557) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2557

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของท่านได้โดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ เพื่อจดจำตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ ไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

บันทึกการตั้งค่า