MENUMENU

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง


คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการการเมือง รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ลำดับที่

คำสั่งแต่งตั้ง

วันที่แต่งตั้ง/วันที่ประกาศ

๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายพิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์)

๑๒/๑๐/๖๔

๒.

ให้ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายเรวัตร์ อินทพงษ์)

๐๘/๑๐/๖๔

๓.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายนพดล พลเสน)

๐๘/๑๐/๖๔

๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์)

๐๕/๑๐/๖๔

๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์)

๐๕/๑๐/๖๔

๖.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ (นายเหรียญชัย ลิขิตพฤกษ์)

๐๕/๑๐/๖๔

๗.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ)

๓๐/๐๙/๖๔

๘.

ให้ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (หม่อมหลวงสุนทรชัย ชยางกูร)

๒๐/๐๙/๖๔

๙.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ (๑. นายรณภพ ปัทมะดิษ ฯลฯ)

๐๓/๐๙/๖๔

๑๐.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง (พลตรี นพรัตน์ แป้นแก้ว)

๐๓/๐๙/๖๔

๑๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๓ ราย (๑. นายบรรสาน บุนนาค ฯลฯ)

๒๔/๐๘/๖๔

๑๒.

ให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง จำนวน ๓ ราย (๑. นายบรรสาน บุนนาค ฯลฯ)

๒๔/๐๘/๖๔

๑๓.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายอนุชา สะสมทรัพย์)

๒๐/๐๘/๖๔

๑๔.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ จำนวน ๑๙ ราย (๑. นายประสาน หวังรัตนปราณี ฯลฯ )

๑๓/๐๘/๖๔

๑๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ)

๐๓/๐๘/๖๔

๑๖.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายดนุช ตันเทอดทิตย์)

๐๒/๐๘/๖๔

๑๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวทิพานัน ศิริชนะ)

๒๐/๐๗/๖๔

๑๘.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายวุฒิรักษ์ เดชะพงษ์พันธุ์)

๑๖/๐๗/๖๔

๑๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์ และนายสมหมาย เอี่ยมสอาด)

๑๓/๐๗/๖๔

๒๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวพัชรินรุจา จันทโรนานนท์)

๐๖/๐๗/๖๔

๒๑.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายจักษ์ พันธ์ชูเพชร)

๒๔/๐๖/๖๔

๒๒.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ)

๑๑/๐๖/๖๔

๒๓.

ให้ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ)

๑๗/๐๕/๖๔

๒๔.

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง (นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช)

๐๖/๐๕/๖๔

๒๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายกมล รอดคล้าย)

๐๕/๐๕/๖๔

๒๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายอภิชาติ สุภาแพ่ง และนายธีรชาติ ปางวิฬุรห์รักษ์)

๐๓/๐๕/๖๔

๒๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย)

๒๗/๐๔/๖๔

๒๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์)

๒๗/๐๔/๖๔

๒๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๔ ราย (๑. นายสุทธิชัย ฯ)

๒๒/๐๔/๖๔

๓๐.

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง (นายสุทธิชัย จรูญเนตร)

๐๙/๐๔/๖๔

๓๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล)

๐๗/๐๔/๖๔

๓๒.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายอภิชาติ สุภาแพ่ง และนายเจือ ราชสีห์)

๒๙/๐๓/๖๔

๓๓.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายทองจันทร์ จันเต)

๑๖/๐๓/๖๔

๓๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสุพัชรี ธรรมเพชร)

๒๕/๐๒/๖๔

๓๕.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายดิสทัต คำประกอบ)

๐๕/๐๒/๖๔

๓๖.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายพิบูลย์เขตร นิธิอนันตภร)

๐๔/๐๒/๖๔

๓๗.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล)

๑๒/๐๑/๖๔

ปี ๒๕๖๓

๑.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายโสภณ เมฆธน)

๒๕/๑๒/๖๓

๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายพิบูลย์เขตร นิธิอนันตภร)

๒๒/๑๒/๖๓

๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลตำรวจตรี นันทชาติ ศุภมงคล)

๑๕/๑๒/๖๓

๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวธนพร ศรีวิราช)

๑๐/๑๑/๖๓

๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร)

๐๙/๑๑/๖๓

๖.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายธวัช สุทธวงค์)

๐๕/๑๑/๖๓

๗.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายฉลอง เรี่ยวเเรง)

๓๐/๑๐/๖๓

๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายธนวัชร นิติกาญจนา)

๒๘/๑๐/๖๓

๙.

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง (นายสำเริง แหยงกระโทก)

๒๗/๑๐/๖๓

๑๐.

ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลาออก

๒๖/๑๐/๖๓

๑๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวฐิติมา เฮ้งเจริญ)

๒๐/๑๐/๖๓

๑๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายอารักษ์ โพธิทัต)

๒๐/๑๐/๖๓

๑๓.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายเหรียญชัย ลิขิตพฤกษ์)

๐๙/๑๐/๖๓

๑๔.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา)

๐๘/๑๐/๖๓

๑๕.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายภาคิน สมมิตรธนกุล)

๐๖/๑๐/๖๓

๑๖.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ)

๒๘/๐๙/๖๓

๑๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวพรรณประภา ยงค์ตระกูล)

๑๘/๐๙/๖๓

๑๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลตรี วิระ โรจนวาศ)  

๑๘/๐๙/๖๓

๑๙.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง)

๑๖/๐๙/๖๓

๒๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางจุรีพร สินธุไพร)

๑๔/๐๙/๖๓

๒๑.

 แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายจารุเดช บุญญสิทธิ์)

๑๔/๐๙/๖๓

๒๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายธนกร วังบุญคงชนะ)

๐๓/๐๙/๖๓

๒๓.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายรณภพ ปัทมะดิษ และนายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์)

๐๓/๐๙/๖๓

๒๔.

 กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง (นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร)

๐๓/๐๙/๖๓

๒๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ)

๐๑/๐๙/๖๓

๒๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร)

๓๑/๐๘/๖๓

๒๗.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายสำราญ รอดเพชร)

๒๘/๐๘/๖๓

๒๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายกวิน ทังสุพานิช)

๒๗/๐๘/๖๓

๒๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง และรองศาสตราจาย์จักษ์ พันธ์ชูเพชร)

๒๑/๐๘/๖๓

๓๐.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฎิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ (นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ฯลฯ จำนวน ๑๐ ราย)

๒๑/๐๘/๖๓

๓๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายอนุชา บูรพชัยศรี)

๒๐/๐๘/๖๓

๓๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายเอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล)

๒๐/๐๘/๖๓

๓๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ และนายภาคิน สมมิตรธนกุล)

๑๘/๐๘/๖๓

๓๔.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายอนุชา บูรพชัยศรี)

๑๗/๐๘/๖๓

๓๕.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์)

๓๑/๐๗/๖๓

๓๖.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ และนายธงชัย ลืออดุลย์)

๓๑/๐๗/๖๓

๓๗.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล และนายณรงค์ วิทยไพศาล)

๒๐/๐๗/๖๓

๓๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา)

๐๙/๐๖/๖๓

๓๙.

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง (นายจำลอง พรมสวัสดิ์)

๐๕/๐๖/๖๓

๔๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน ๒ ราย

๐๕/๐๖/๖๓

ปี ๒๕๖๒

๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค)

๑๗/๑๒/๖๒

๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พล.ต.อ. ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล)

๒๖/๑๑/๖๒

๓.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายสมศักดิ์ คุณเงิน)

๒๒/๑๑/๖๒

๔.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายธนพร สมศรี)

๒๐/๑๑/๖๒

๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายไกรเสริม โตทับเที่ยง)

๑๒/๑๑/๖๒

๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายบรรสาน บุนนาค และ พ.ต.ท. อนุรักษ์ จิรจิตร)

๐๖/๑๑/๖๒

๗.

ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง (นายโรจนินทร์ หิรัญโชคอนันต์)

๐๖/๑๑/๖๒

๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายอนุชา บูรพชัยศรี)

๒๙/๑๐/๖๒

๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายณรงค์ วิทยไพศาล)

๐๒/๑๐/๖๒

๑๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายแสนศักดิ์ ศิริพานิช และ นางรัชนี พลซื่อ)

๐๓/๐๙/๖๒

๑๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงพลังงาน (นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา)

๒๐/๐๘/๖๒

๑๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายภูผา ลิกค์)

๐๖/๐๘/๖๒

๑๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร และคณะ)

๑๓/๐๘/๖๒

๑๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา และ นายวิชัย ด่านรุ่งโรจน์)

๒๗/๐๘/๖๒

๑๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายธนิตพล ไชยนันทน์ และ นายเรวัต อารีรอบ)

๒๒/๐๘/๖๒

๑๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)

๒๗/๐๘/๖๒

๑๗.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายจำลอง พรมสวัสดิ์)

๓๐/๐๘/๖๒

๑๘.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายสุทธิชัย จรูญเนตร และ นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ)

๓๐/๐๘/๖๒

๑๙.

แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๑๓/๐๘/๖๒

๒๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสิรภพ ดวงสอดศรี และ นายเขมพล อุ้ยตยะกุล)

๐๖/๐๘/๖๒

๒๑.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายอำนวย คลังผา และคณะ)

๒๐/๐๘/๖๒

๒๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลตำรวจเอก ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ และคณะ)

๒๐/๐๘/๖๒

๒๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางรัตนา จงสุทธานามณี และ นายวารุจ ศิริวัฒน์)

๒๐/๐๘/๖๒

๒๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (น.ส. ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ นายอภิชาติ สุภาแพ่ง และ นายเจือ ราชสีห์)

๑๓/๐๘/๖๒

๒๕.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ และคณะ)

๑๓/๐๘/๖๒

๒๖.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ และคณะ)

๑๓/๐๘/๖๒

๒๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

๑๓/๐๘/๖๒

๒๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๑๓/๐๘/๖๒

๒๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงยุติธรรม

๑๓/๐๘/๖๒

๓๐.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (จำนวน ๕ ราย)

๑๓/๐๘/๖๒

๓๑.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (จำนวน ๕ ราย)

๐๖/๐๘/๖๒

๓๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง สำนักนายกรัฐมนตรี

๐๖/๐๘/๖๒

๓๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงอุตสาหกรรม (นายภิรมย์ พลวิเศษ)

๐๖/๐๘/๖๒

๓๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงอุตสาหกรรม (นายสุชาติ ไตรเเสงรุจิระ)

๑๓/๐๘/๖๒

๓๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงพลังงาน

๐๖/๐๘/๖๒

๓๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงการคลัง

๐๖/๐๘/๖๒

๓๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงศึกษาธิการ

๑๓/๐๘/๖๒

๓๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๐๖/๐๘/๖๒

๓๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงยุติธรรม

๐๖/๐๘/๖๒

๔๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงพาณิชย์

๑๓/๐๘/๖๒

๔๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงพาณิชย์

๑๓/๐๘/๖๒

๔๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงวัฒนธรรม

๑๓/๐๘/๖๒

๔๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงสาธารณสุข

๐๗/๐๘/๖๒

๔๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงแรงงาน

๐๖/๐๘/๖๒

๔๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๓ ราย

๓๐/๐๗/๖๒

๔๖.

แต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (นางสุวรรณี คำมั่น)

๐๖/๐๘/๖๒

๔๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นายดิสทัต โหตระกิตย์)

๑๖/๐๗/๖๒

๔๘.

แต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก สุชาติ หนองบัว)

๐๖/๐๘/๖๒

๔๙.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (พลเอก วิลาศ อรุณศรี)

๒๔/๐๖/๖๒

๕๐.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายฐาณุพงศ์ จันวิวัธน์เวช)

๑๗/๐๖/๖๒

๕๑.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง จำนวน ๖ ราย

๑๔/๐๕/๖๒

๕๒.

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง จำนวน ๓ ราย

๑๔/๐๕/๖๒

๕๓.

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง จำนวน ๓ ราย

๐๙/๐๕/๖๒

๕๔.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง จำนวน ๖ ราย

๐๙/๐๕/๖๒

๕๕.

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง (นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร)

๐๘/๐๕/๖๒

๕๖.

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง (นางจินตนา ชัยยวรรณาการ)

๐๘/๐๕/๖๒

๕๗.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (พลตำรวจโท ตรีทศ รณฤทธิวิชัย)

๐๘/๐๕/๖๒

๕๘.

ให้ข้าราชการการเมืองพ้นจากตำแหน่ง (นางดวงพร รอดพยาธิ์)

๐๗/๐๕/๖๒

๕๙.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายสันติ กีระนันทน์)

๒๒/๐๓/๖๒

๖๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสมคิด กฤษณะวณิช)

๑๓/๐๒/๖๒

๖๑.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง จำนวน ๒ ราย

๐๘/๐๒/๖๒

๖๒.

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง (นางหิรัญญา สุจินัย)

๐๗/๐๒/๖๒

๖๓.

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง จำนวน ๒ ราย

๓๑/๐๑/๖๒

๖๔.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ จำนวน ๓ ราย

๓๑/๐๑/๖๒

๖๕.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ (นายพงศธร สัจจชลพันธ์)

๒๕/๐๑/๖๒

๖๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงพาณิชย์ จำนวน ๒ ราย)

๓๐/๐๑/๖๒

๖๗.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ (นางสาวกัญญวิมว์ กีรติกร)

๑๘/๐๑/๖๒

๖๘.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ (นางหิรัญญา สุจินัย)

๐๔/๐๑/๖๒

ปี ๒๕๖๑

๑.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ (จำนวน ๒ ราย)

๒๕/๑๒/๖๑

๒.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ (นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล)

๑๗/๑๒/๖๑

๓.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ)

๑๑/๑๒/๖๑

๔.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ (จำนวน ๓ ราย)

๐๔/๑๒/๖๑

๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นายปรีชา สุนทรานันท์ (ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)

๐๑/๑๐/๖๑

๖.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

๐๕/๐๗/๖๑

๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นางวิไลวรรณ ทัพวงศ์ศรี (ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)

๐๖/๐๒/๖๑

ปี ๒๕๖๐

๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

๒๘/๐๒/๖๐

๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

๒๔/๐๑/๖๐

๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

๒๔/๐๑/๖๐

๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๗/๐๑/๖๐

๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๑๐/๐๑/๖๐

๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งข้าราชการการเมืองกระทรวงยุติธรรม จำนวน ๒ ราย

๑๐/๐๑/๖๐

๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งข้าราชการการเมืองกระทรวงคมนาคม จำนวน ๒ ราย

๑๐/๐๑/๖๐

ปี ๒๕๕๙

๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งข้าราชการการเมืองกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๖ ราย

๒๗/๑๒/๕๙

๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๒๗/๑๒/๕๙

๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๒๗/๑๒/๕๙

๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒๗/๑๒/๕๙

๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

๐๗/๑๒/๕๙

๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

๐๑/๑๐/๕๙

๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๑๖/๐๕/๕๙

๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

๒๒/๐๓/๕๙

๙.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล (สำนักนายกรัฐมนตรี)

๑๕/๐๑/๕๙

๑๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

๑๒/๐๑/๕๙

ปี ๒๕๕๘

๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๓๐/๑๒/๕๘

๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๑๗/๑๑/๕๘

๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง และกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน ๕ ราย

๑๐/๑๑/๕๘

๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๑๐/๑๑/๕๘

๕.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๐๙/๑๑/๕๘

๖.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี นาง จินตนา ชัยยวรรณาการ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

๒๖/๑๐/๕๘

๗.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี นาย พรชัย ตระกูลวรานนท์ (กระทรวงอุตสาหกรรม)

๒๑/๑๐/๕๘

๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นาย รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ (ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี)

๒๐/๑๐/๕๘

๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลเอก อักษรา เกิดผล และ นาย เอกอนันต์ สรรประดิษฐ์)

๑๓/๑๐/๕๘

๑๐.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ จำนวน ๙ ราย

๐๘/๑๐/๕๘

๑๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน ๒ ราย

๐๖/๑๐/๕๘

๑๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง พลตรี วีรนันท์ ทองสุก (ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)

๐๖/๑๐/๕๘

๑๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

๐๖/๑๐/๕๘

๑๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นาย โยธิน มูลกำบิล (กระทรวงศึกษาธิการ)

๒๒/๐๙/๕๘

๑๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๒ ราย (กระทรวงอุตสาหกรรม)

๒๒/๐๙/๕๘

๑๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๒๒/๐๙/๕๘

๑๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน ๓ ราย

๒๑/๐๙/๕๘

๑๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน ๔ ราย

๑๗/๐๙/๕๘

๑๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

๑๖/๐๙/๕๘

๒๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๑๕/๐๙/๕๘

๒๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๓ ราย ดำรงตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

๑๕/๐๙/๕๘

๒๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๘ ราย

๐๘/๐๙/๕๘

๒๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง พันเอก ชัชวาลย์ วรรณสุทธิ์ ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

๐๘/๐๙/๕๘

๒๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๒ ราย (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

๐๘/๐๙/๕๘

๒๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๔ ราย (กระทรวงศึกษาธิการ)

๐๘/๐๙/๕๘

๒๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง พลเอก อรรถนพ  ศิริศักดิ์ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

๐๘/๐๙/๕๘

๒๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๔ ราย (กระทรวงพาณิชย์)

๐๘/๐๙/๕๘

๒๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นาย ชัยสิริ อนะมาน (กระทรวงการต่างประเทศ)

๐๘/๐๙/๕๘

๒๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๔ ราย (กระทรวงคมนาคม)

๐๘/๐๙/๕๘

๓๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นาย อำนวย ปะติเส (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

๐๘/๐๙/๕๘

๓๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๒ ราย (กระทรวงสาธารณสุข)

๐๑/๐๙/๕๘

๓๒.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง จำนวน ๑๘ ราย

๑๙/๐๘/๕๘

๓๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๒ ราย (กระทรวงแรงงาน)

๐๘/๐๙/๕๘

๓๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๐๒/๐๙/๕๘

๓๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๒๔/๐๘/๕๘

๓๖.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

๒๒/๐๘/๕๘

๓๗.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง ตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๑๓/๐๘/๕๘

๓๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

๓๐/๐๖/๕๘

๓๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

๒๓/๐๖/๕๘

๔๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๒๖/๐๕/๕๘

๔๑.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง และการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่

๑๘/๐๕/๕๘

๔๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นาง พรรณพิมล ชัญญานุวัตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

๒๐/๐๑/๕๘

๔๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นาย ทานตะวัน แกล้วเขตการ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

๑๓/๐๑/๕๘

ปี ๒๕๕๗

๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๒ ราย (กระทรวงการคลัง)

๑๖/๐๙/๕๗

๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๒ ราย (กระทรวงวัฒนธรรม)

๑๖/๐๙/๕๗

๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นางดนุชา ยินดีพิธ (กระทรวงพลังงาน)

๑๖/๐๙/๕๗

๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๔ ราย (กระทรวงมหาดไทย)

๑๖/๐๙/๕๗

๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง พลเอก เอกชัย จันทร์ศรี (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

๑๖/๐๙/๕๗

๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

๑๖/๐๙/๕๗

๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง พลตำรวจเอก พีระ พุ่มพิเชฏฐ์ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

๑๖/๐๙/๕๗

๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๒ ราย (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

๑๖/๐๙/๕๗

๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๒ ราย (กระทรวงอุตสาหกรรม)

๑๖/๐๙/๕๗

๑๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง พลโท อรรถนพ ศิริศักดิ์  (กระทรวงแรงงาน)

๑๖/๐๙/๕๗

๑๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

๑๖/๐๙/๕๗

๑๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๔ ราย (กระทรวงพาณิชย์)

๑๖/๐๙/๕๗

๑๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๒ ราย (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

๑๖/๐๙/๕๗

๑๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นายอักกพล พฤกษะวัน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

๑๖/๐๙/๕๗

๑๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นางสาวชลาใส ราชกิจภารวิสัย (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

๑๖/๐๙/๕๗

๑๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๔ ราย (กระทรวงสาธารณสุข)

๑๖/๐๙/๕๗

๑๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข (กระทรวงการต่างประเทศ)

๑๖/๐๙/๕๗

๑๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๔ ราย (กระทรวงคมนาคม)

๑๙/๐๙/๕๗

๑๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๒ ราย (กระทรวงยุติธรรม)

๒๓/๐๙/๕๗

๒๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๕ ราย (กระทรวงศึกษาธิการ)

๒๓/๐๙/๕๗

๒๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภา งามลักษณ์ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

๒๓/๐๙/๕๗

๒๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นายทรงภพ พลจันทร์ (กระทรวงพลังงาน)

๐๑/๑๐/๕๗

๒๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นายนพดล กรรณิกา (กระทรวงแรงงาน)

๑๔/๑๐/๕๗

๒๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำวน ๔ ราย (กระทรวงกลาโหม)

๑๖/๑๐/๕๗

๒๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง พลเอก ดิฏฐพร ศศะสมิต  (กระทรวงพาณิชย์)

๐๔/๑๑/๕๗

๒๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นายทรงพล พนาวงศ์ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

๐๔/๑๑/๕๗

๒๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นางสาวเจือจันทร์ จงสถิตอยู่

๑๒/๑๑/๕๗

๒๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นายพานิช เหล่าศิริรัตน์ (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

๒๕/๑๑/๕๗

๒๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๒ ราย (กระทรวงการคลัง)

๐๙/๑๒/๕๗

๓๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ  (กระทรวงยุติธรรม)

๐๙/๑๒/๕๗

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ลำดับที่

คำสั่งแต่งตั้ง

วันที่แต่งตั้ง/วันที่ประกาศ

ปี ๒๕๕๖

๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงวัฒนธรรม)

๒๗/๐๒/๕๖

๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

๐๓/๐๔/๕๖

๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

๒๓/๐๔/๕๖

๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

๒๑/๐๕/๕๖

๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการคลัง)

๒๑/๐๕/๕๖

๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

๒๑/๐๕/๕๖

๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๒๑/๐๕/๕๖

๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๑/๐๕/๕๖

๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงอุตสาหกรรม)

๒๑/๐๕/๕๖

๑๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงคมนาคม)

๒๑/๐๕/๕๖

๑๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๙/๐๖/๕๖

๑๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายนิโรธ สุนทรเลขา)

๒๔/๐๖/๕๖

๑๓.

ให้ข้าราชการการเมืองพ้นจากตำแหน่ง (กระทรวงอุตสาหกรรม)

๓๐/๐๖/๕๖

๑๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๙/๐๗/๕๖

๑๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงแรงงาน)

๑๙/๐๗/๕๖

๑๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๑๙/๐๗/๕๖

๑๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงพาณิชย์)

๑๙/๐๗/๕๖

๑๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงคมนาคม)

๑๙/๐๗/๕๖

๑๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการคลัง)

๑๙/๐๗/๕๖

๒๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงยุติธรรม)

๑๙/๐๗/๕๖

๒๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

๑๙/๐๗/๕๖

๒๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายพิทยา พุกกะมาน และ นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์)

๑๙/๐๗/๕๖

๒๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

๑๙/๐๗/๕๖

๒๔.

แต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๑๙/๐๗/๕๖

๒๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๑๙/๐๗/๕๖

๒๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

๑๙/๐๗/๕๖

๒๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงสาธารณสุข)

๒๔/๐๙/๕๖

๒๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๐๕/๑๑/๕๖

ปี ๒๕๕๕

๑.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายผดุง ลิ้มเจริญรัตน์)

๒๔/๐๑/๕๕

๒.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประแสง  มงคลสิริ ศาสตราจารย์ธเนศวร์  เจริญเมือง ทันตแพทย์หญิง ศรีญาดา  ปาลิมาพันธ์ และนายวรกร  คำสิงห์นอก)

๒๔/๐๑/๕๕

๓.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงพาณิชย์ จำนวน ๖ ราย)

๐๑/๐๒/๕๕

๔.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (กระทรวงอุตสาหกรรม)

๒๕/๐๑/๕๕

๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลตำรวจตรี ลัทธสัญญา เพียรสมภาร และนายเอกธนัช อินทร์รอด)

๐๗/๐๒/๕๕

๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมืองกระทรวงกลาโหม (พล.ร.อ.ชัยวัฒน์  พุกกะรัตน์ และพล.อ.วรวิทย์ ชินะนาวิน)

๑๔/๐๒/๕๕

๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลตำรวจตรี เกษม รัตนสุนทร)

๒๗/๐๒/๕๕

๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวอนุตตมา อมรวิวิฒน์)

๒๙/๐๒/๕๕

๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมืองกระทรวงคมนาคม

๒๙/๐๒/๕๕

๑๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ)

๐๖/๐๓/๕๕

๑๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการคลัง จำนวน ๖ ราย)

๐๗/๐๖/๕๕

๑๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง  (นายชาญยุทธ เฮงตระกูล)

๑๑/๐๖/๕๕

๑๓.

ข้าราชการการเมืองขอลาออก  (กระทรวงศึกษาธิการ)

๑๓/๐๖/๕๕

๑๔.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง  (นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์)

๒๖/๐๖/๕๕

๑๕.

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง  (นายสถิรพร นาคสุข)

๒๖/๐๖/๕๕

๑๖.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายสรรพภัญญู ศิริไปล์)

๒๖/๐๖/๕๕

๑๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ และนางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์)

๒๖/๐๖/๕๕

๑๘.

แต่งตั้งประธานที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรี

๒๗/๐๖/๕๕

๑๙.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (จำนวน ๒ ราย)

๒๗/๐๖/๕๕

๒๐.

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง

๒๗/๐๖/๕๕

๒๑.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ

๑๗/๐๙/๕๕

๒๒.

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง (นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล)

๑๘/๐๙/๕๕

๒๓.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ (จำนวน ๒ ราย)

๐๒/๑๐/๕๕

๒๔.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายสุชาติ ลายน้ำเงิน)

๐๙/๑๐/๕๕

๒๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุชาติ ลายน้ำเงิน)

๐๙/๑๐/๕๕

๒๖.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง)

๐๙/๑๐/๕๕

๒๗.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายประทวน เขียวฤทธิ์)

๑๑/๑๐/๕๕

๒๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล)

๑๑/๑๐/๕๕

๒๙.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ (จำนวน ๑๒ ราย)

๑๕/๑๐/๕๕

๓๐.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (จำนวน ๔ ราย)

๑๕/๑๐/๕๕

๓๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลตำรวจเอก ภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา)

๑๕/๑๐/๕๕

๓๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการคลัง จำนวน ๓ ราย)

๐๘/๑๑/๕๕

๓๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงพาณิชย์ จำนวน ๒ ราย)

๐๙/๑๑/๕๕

๓๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๒ ราย)

๑๒/๑๑/๕๕

๓๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุชน  ชาลีเครือ)

๑๒/๑๑/๕๕

๓๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายเพชรวรรต  วัฒนพงศ์ศิริกุล)

๑๒/๑๑/๕๕

๓๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงคมนาคม จำนวน ๖ ราย)

๐๒/๑๑/๕๕

๓๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (จำนวน ๕ ราย)

๐๙/๑๑/๕๕

๓๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย์พิเศษ ภาวิช ทองโรจน์)

๒๐/๑๑/๕๕

๔๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงพลังงาน(จำนวน ๒ ราย)

๑๙/๑๑/๕๕

๔๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงศึกษาธิการ (จำนวน ๓ ราย)

๒๒/๑๑/๕๕

๔๒.

แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒๒/๑๑/๕๕

๔๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประสานพงศ์ วงศ์ใหญ่)

๒๖/๑๑/๕๕

๔๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมืองตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๑๙/๑๒/๕๕

๔๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมืองตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๑๙/๑๒/๕๕

ปี ๒๕๕๔

๑.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายธรรมรัต หวั่งหลี และนายสุรกิจ ลิ้มสิทธิกูล)

๒๖/๐๘/๕๔

๒.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุระ เตชะทัต และนายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์)

๒๙/๐๘/๕๔

๓.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางดารณี เลศะวานิช)

๒๙/๐๘/๕๔

๔.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางนฤมล ธารดำรงค์ และนายสง่า ธนสงวนวงศ์)

๓๐/๐๘/๕๔

๕.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลตำรวจตรี เกษม รัตนสุนทร และนายถิรชัย วุฒิธรรม)

๓๑/๐๘/๕๔

๖.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสมหวัง อัสราษี นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง และ พันตรี วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ)

๓๑/๐๘/๕๔

๗.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายนาวิน บุญเสรฐ)

๓๑/๐๘/๕๔

๘.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายประเชิญ ติยะปัญจนิตย์)

๐๑/๐๙/๕๔

๙.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลตำรวจตรี ลัทธสัญญา เพียรสมภาพ และนายเอกธนัช อินทร์รอด)

๐๑/๐๙/๕๔

๑๐.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ และ นางสาววิลาวัลย์ ธรรมชาติ)

๐๑/๐๙/๕๔

๑๑.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายชินวัฒน์ หาบุญพาด นายวิเชียรชนินทร์ สินธุไพร นายชาญยุทธ เฮงตระกูล นายสมบัติ รัตโน และนายวัน อยู่บำรุง)

๐๒/๐๙/๕๔

๑๒.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายอารี ไกรนรา นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ และนายยศวริศ ชูกล่อม)

๐๕/๐๙/๕๔

๑๓.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายโสภณ เพชรสว่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประแสง มงคลศิริ นายศักดา บูรณ์พงศ์ นายวรกร คำสิงห์นอก และนายชัชวาลย์ ชัยเชาวรัตน์)

๐๕/๐๙/๕๔

๑๔.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายมานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ และนายกมล บันไดเพชร)

๐๗/๐๙/๕๔

๑๕.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์)

๐๘/๐๙/๕๔

๑๖.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายไพวงษ์ เตชะณรงค์ นายสุนทร รัตนากร และพลโท มนัส เปาริก)

๐๙/๐๙/๕๔

๑๗.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวศรีญาดา ปาลิมาพันธ์)

๑๓/๐๙/๕๔

๑๘.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๖ ราย)

๑๔/๐๙/๕๔

๑๙.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล และพลเอก วรวิทย์ ชินะนาวิน)

๑๕/๐๙/๕๔

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ลำดับที่

คำสั่งแต่งตั้ง

วันที่แต่งตั้ง/วันที่ประกาศ

ปี ๒๕๕๓

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล และพลเอก วรวิทย์ ชินะนาวิน)

๑๙/๐๑/๕๓

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ และ นางอัญชลี เทพบุตร)

๑๙/๐๑/๕๓

ข้าราชการการเมืองลาออกจากราชการ (นางสาวจิตภัสร์ ภิรมย์ภักดี)

๑๙/๐๑/๕๓

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายวัลลภ อธิคมประภา และพันเอก เฟื่องวิชชุ์ อนิรุทธเทวา)

๒๕/๐๑/๕๓

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๓ ราย)

๒๖/๐๑/๕๓

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางคมคาย อุดรพิมพ์ และนายศุภรักษ์ ควรหา)

๐๔/๐๒/๕๓

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ และนายสุธรรม ลิ้มสุวรรณเกษม)

๐๕/๐๒/๕๓

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายปรีชา วัชราภัย)

๐๕/๐๒/๕๓

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๓ ราย)

๐๘/๐๒/๕๓

๑๐

ข้าราชการการเมืองลาออกจากราชการ (นายไพศาล ชโนวรรณ)

๐๘/๐๒/๕๓

๑๑

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร)

๑๖/๐๒/๕๓

๑๒

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุทธิชัย จันทร์อารักษ์)

๑๙/๐๒/๕๓

๑๓

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายไพศาล ชโนวรรณ)

๒๖/๐๒/๕๓

๑๔

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายวิทิต ทองโสภิต)

๒๖/๐๒/๕๓

๑๕

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายวุฒิกร อินทรภูวศักดิ์ และ นายธีระวัฒน์ ศิริวันสาณฑ์)

๑๗/๐๒/๕๓

๑๖

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๖ ราย)

๐๒/๐๓/๕๓

๑๗

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

๐๘/๐๓/๕๓

๑๘

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายสุนิติ์ ทีวะเวช)

๑๖/๐๓/๕๓

๑๙

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายวันชัย  จงสุทธานามณี)

๒๒/๐๓/๕๓

๒๐

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายธรรมชัย  เชาว์ปรีชา)

๓๐/๐๓/๕๓

๒๑

ข้าราชการการเมืองลาออกจากราชการ (นายตรัยรักษ์  เต็งไตรรัตน์)

๐๑/๐๔/๕๓

๒๒

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายมงคล  ศิโรรัตนรังษี)

๐๗/๐๔/๕๓

๒๓

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๒ ราย)

๒๐/๐๔/๕๓

๒๔

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายชีวเวช เวชชาชีวะ)

๐๔/๐๕/๕๓

๒๕

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายชีวเวช เวชชาชีวะ และนายขภัช นิมมานเหมินท์))

๐๙/๐๖/๕๓

๒๖

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ร้อยเอก เชษฐ์ รมยะนันทน์)

๐๙/๐๖/๕๓

๒๗

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ (พลเอก สุภาษิต วรศาสตร์ และนายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล)

๐๑/๐๖/๕๓

๒๘

เปลี่ยนแปลงการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และอำนาจการบังคับบัญชา (นายเอกศักดิ์ แดงเดช)

๐๑/๐๖/๕๓

๒๙

เปลี่ยนแปลงการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และมอบอำนาจการบังคับบัญชา (นายณัฐวุฒ จิตะสมบัติ และนายสรยุทธ เพ็ชรตระกูล)

๐๘/๐๖/๕๓

๓๐

เปลี่ยนแปลงการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และมอบอำนาจการบังคับบัญชา (นายสรยุทธ เพ็ชรตระกูล)

๑๕/๐๖/๕๓

๓๑

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสมพร หนูนุ่ม และนายวิทูร กรุณา)

๑๘/๐๖/๕๓

๓๒

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายก้องศักดิ์ ยอดมณี และนายอนุชา จันทร์สุริยา)

๑๕/๐๖/๕๓

๓๓

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายฉัตรเฉลิม เฉลิมชัยวัฒน์)

๑๘/๐๖/๕๓

๓๔

ข้าราชการการเมืองลาออก (นายมัธยม นิภาเกษม และนายศุรพงศ์ พงศ์เดชขจร)

๐๗/๐๖/๕๓

๓๕

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวมัลลิกา บุญมีตระกูล)

๒๒/๐๖/๕๓

๓๖

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายภูวเดช อินทวงศ์)

๒๙/๐๖/๕๓

๓๗

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวจิตภัสร์ ภิรมย์ภักดี)

๑๓/๐๗/๕๓

๓๘

ข้าราชการการเมืองลาออกจากราชการ (นายแมน เจริญวัลย์)

๑๖/๐๗/๕๓

๓๙

ข้าราชการการเมืองลาออกจากราชการ (นายอัครวัฒน์ อัศวเหม)

๒๐/๐๗/๕๓

๔๐

ข้าราชการการเมืองลาออกจากราชการ (นายไพโรจน์ ศรศิลป์)

๐๕/๑๐/๕๓

๔๑

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ และนายปรีชา วัชราภัย)

๐๘/๑๐/๕๓

๔๒

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ)

๑๑/๑๐/๕๓

๔๓

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสรจักร เกษมสุวรรณ)

๑๙/๑๐/๕๓

ปี ๒๕๕๒

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายภิมุข สิมะโรจน์)

๐๖/๐๑/๕๒

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางอัญชลี  เทพบุตร)

๐๖/๐๑/๕๒

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน ๘ ราย)

๐๖/๐๑/๕๒

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายธีระวัฒน์ ศิริวันสาณฑ์ และนายยุทธพล อังกินันทน์)

๐๖/๐๑/๕๒

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๑๓ ราย)

๐๖/๐๑/๕๒

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายกมลวิศว์ แก้วแฝก)

๐๖/๐๑/๕๒

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุรศักดิ์ นาคดี)

๐๖/๐๑/๕๒

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายชำนิ บูชาสุข นางคมคาย อุดรพิมพ์ นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ และนายสุริยะ ร่วมพัฒนา)

๐๖/๐๑/๕๒

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายเกรียงยศ สุดลาภาและนายสุกิจ ก้องธรนินทร์)

๐๖/๐๑/๕๒

๑๐

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายประพันธ์ คูณมี และนายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา)

๐๖/๐๑/๕๒

๑๑

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กค.) จำนวน ๔ ราย และ(คค.) จำนวน ๑ ราย

๐๖/๐๑/๕๒

๑๒

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์)

๐๖/๐๑/๕๒

๑๓

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวมัลลิกา บุญมีตระกูล)

๐๖/๐๑/๕๒

๑๔

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลเอก โสภณ ศีลพิพัฒน์ และ พลเอกนภดล อินทปัญญา)

๐๖/๐๑/๕๒

๑๕

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายธนพล เจิมประไพ)

๐๖/๐๑/๕๒

๑๖

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวชมพูนุช นาครทรรพ และนายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต)

๐๖/๐๑/๕๒

๑๗

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายชาญยุทธ โฆศิรินนท์ และนายเอกชัย ทรงอำนาจเจริญ)

๐๖/๐๑/๕๒

๑๘

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๘ ราย)

๐๖/๐๑/๕๒

๑๙

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายศิโรตม์ เสตะพันธุ)

๐๖/๐๑/๕๒

๒๐

๑.แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายธรรมรัต หวั่งหลี และนายสุรกิจ ลิ้มสิทธิกูล นางสาววาสนา ปรีดีจิตร)
๒.แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา และนายประพล มิลินทจินดา นายสัญญา สถิรบุตร และนายอัครพล ลีลาจินดามัย)
๓.แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ นายสุธรรม นทีทอง นายศุรพงศ์ พงศ์เดชขจร และนายวิชัย ศิริประเสริฐโชค)

๐๖/๐๑/๕๒

๒๑

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายพิชัย บุณยเกียรติ และนางภัทธมน เพ็งส้ม)

๐๖/๐๑/๕๒

๒๒

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายพิชัย บุณยเกียรติ และนางภัทธมน เพ็งส้ม)

๐๖/๐๑/๕๒

๒๓

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายวีระชัย ถาวรทนต์ และนายขภัช นิมมานเหมินท์)

๐๖/๐๑/๕๒

๒๔

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายลัทธชัย โชคชัยวัฒนากร นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล)

๐๖/๐๑/๕๒

๒๕

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางพรรณี จารุสมบัติ)

๐๖/๐๑/๕๒

๒๖

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวรสพิมล จิรเมธากร)

๐๖/๐๑/๕๒

๒๗

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๕ ราย)

๐๖/๐๑/๕๒

๒๘

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายศุภชัย บัญชาศึก)

๐๖/๐๑/๕๒

๒๙

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายมัธยม นิภาเกษม)

๐๖/๐๑/๕๒

๓๐

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์)

๑๑/๐๓/๕๒

๓๑

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ นายพรชัย มุ่งเจริญพร นายณัฎฐพงศ์ วิเชียรวรรณ)

๑๑/๐๓/๕๒

๓๒

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (จำนวน ๑๒ ราย)

๑๙/๐๓/๕๒

๓๓

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสาทิตย์ จีนาภักดิ์)

๒๓/๐๓/๕๒

๓๔

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวศิลัมพา เลิศนุวัฒน์ นางฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง)

๒๓/๐๓/๕๒

๓๕

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายจักรวาล ท้วมเจริญ)

๒๓/๐๓/๕๒

๓๖

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พันตำรวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ นายณัฐพล เกียรติวินัยกุล)

๒๑/๐๔/๕๒

๓๗

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ)

๒๒/๐๔/๕๒

๓๘

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายเอกศักดิ์ แดงเดช)

๒๗/๐๔/๕๒

๓๙

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายจิตติชัย แสงทอง)

๒๗/๐๔/๕๒

๔๐

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายวัชระ  กรรณิการ์)

๒๕/๐๔/๕๒

๔๑

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุนิติ์  ทีวะเวช)

๒๑/๐๔/๕๒

๔๒

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายนิมิตร  ดำรงรัตน์)

๒๘/๐๔/๕๒

๔๓

แต่งตั้งผู้แทนการค้าการค้าไทย (นายเกียรติ สิทธีอมร)

๒๘/๐๔/๕๒

๔๔

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายพุทธิพงษ์  ปุณณกันต์ เรืออากาศเอก สุริยะ  ศึกษากิจ)

๒๕/๐๓/๕๒

๔๕

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (พลเอก สุภาษิต  วรศาสตร์)

๒๙/๐๕/๕๒

๔๖

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายอุทัยรัตน์  ชัยประเสริฐ)

๑๙/๐๖/๕๒

๔๗

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายซาตา อาแวกือจิ)

๒๗/๐๕/๕๒

๔๘

ข้าราชการการเมืองลาออกจากราชการและแต่งตั้งข้าราชการการเมือง

๑๖/๐๖/๕๒

๔๙

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายจิรเดช  อานุภาวธรรม)

๑๕/๐๖/๕๒

๕๐

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายวุฒิกร อินทรภูวศักดิ์)

๓๐/๐๖/๕๒

๕๑

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร)

๐๙/๐๗/๕๒

๕๒

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (รองศาสตราจารย์ วิชัย วนดุรงค์วรรณ)

๓๑/๐๘/๕๒

๕๓

ข้าราชการการเมืองพ้นจากตำแหน่ง (นายวิสิทธิ์  พิทยาภรณ์)

๑๒/๐๙/๕๒

๕๔

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (รองศาสตราจารย์ ประกอบ จิรกิติ)

๐๖/๐๙/๕๒

๕๕

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายอุทัย มิ่งขวัญ)

๐๕/๑๐/๕๒

๕๖

ข้าราชการการเมืองลาออกจากราชการ (นายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์)

๐๖/๑๐/๕๒

๕๗

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายภิมุข สิมะโรจน์)

๑๒/๑๐/๕๒

๕๘

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวรสพิมล จิรเมธากร และ นายอรรถสิทธิ์ กาญจนสินิทธ์)

๑๓/๑๐/๕๒

๕๙

ข้าราชการการเมืองลาออกจากราชการ (นายอรรคพล สรสุชาติ)

๑๐/๑๑/๕๒

๖๐

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลตำรวจเอก ธานี สมบูรณ์ทรัพย์)

๑๗/๑๑/๕๒

๖๑

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายอิสรา สุนทรวัฒน์)

๑๙/๑๑/๕๒

๖๒

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุทธิชัย จันทร์อารักษ์)

๐๘/๑๒/๕๒

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔