การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง


คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการการเมือง รัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน

ลำดับที่

คำสั่งแต่งตั้ง

วันที่แต่งตั้ง/วันที่ประกาศ

ปี ๒๕๖๗

๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุรชาติ เทียนทอง)

๐๖/๐๒/๖๗

๒.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายณณัฏฐ์ หงส์ชูเวช)

๒๔/๐๑/๖๗

๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายธิติวัฐ อดิศรพันธ์กุล)

๑๖/๐๑/๖๗

ปี ๒๕๖๖

๑.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นาวาอากาศตรี พลเทพ สุนทโร)

๑๙/๑๒/๖๖

๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายชาติชาย พยุหนาวีชัย)

๑๒/๑๒/๖๖

๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายนนทภูมิ ตั้งปณิธานนท์)

๑๒/๑๒/๖๖

๔.

แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย (หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร)

๑๒/๑๒/๖๖

๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๒ ราย (นายพีรพร สุวรรณฉวี และนายเสฏฐนันท์ ราฟาเอล เตชะวิบูลย์)

๒๘/๑๑/๖๖

๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๒ ราย (นายธงทอง นิพัทธรุจิ และนายกฤตนัน สุทธิธนาเลิศ)

๒๑/๑๑/๖๖

๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายโกเมนทร์ ทีฆธนานนท์)

๑๕/๑๑/๖๖

๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายเอกรัฐ พลซื่อ)

๓๑/๑๐/๖๖

๙.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ)

๓๑/๑๐/๖๖

๑๐.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน ๘ ราย (๑. นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ฯลฯ)

๒๕/๑๐/๖๖

๑๑.

แต่งตั้งประธานร่วมฝ่ายไทยในองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (นายณอคุณ สิทธิพงศ์)

๒๔/๑๐/๖๖

๑๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายชวรัชต์ อุรัสยะนันท์)

๑๖/๑๐/๖๖

๑๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๙ ราย (พล.อ. นิพันธ์ ทองเล็ก ฯลฯ)

๑๖/๑๐/๖๖

๑๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๒ ราย (นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร และนายสยาม บางกุลธรรม)

๑๐/๑๐/๖๖

๑๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายบุญสิงห์ ฯ และนางสาวธนาพร ฯ)

๐๕/๑๐/๖๖

๑๖.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน ๓ ราย (๑. นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ฯลฯ)

๐๕/๑๐/๖๖

๑๗.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน ๑๒ ราย (๑. น.ส. ณหทัย ทิวไผ่งาม ฯลฯ)

๐๔/๑๐/๖๖

๑๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๔ ราย (๑. พล.ต.ท. อภิรัต นิยมการ ฯลฯ)

๐๓/๑๐/๖๖

๑๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์)

๐๓/๑๐/๖๖

๒๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๒ ราย (๑. พลเรือโท นิกร เพชรวีระกุล ฯลฯ)

๒๙/๐๙/๖๖

๒๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๒๔ ราย (๑. นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ ฯลฯ)

๒๖/๐๙/๖๖

๒๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงมหาดไทย จำนวน ๖ ราย (๑. นางสาวพรพิมล ธรรมสาร ฯลฯ)

๒๖/๐๙/๖๖

๒๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๒ ราย (๑. นายสมบัติ อำนาคะ ฯลฯ)

๒๖/๐๙/๖๖

๒๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๒ ราย (๑. นางสมหญิง บัวบุตร ฯลฯ)

๒๖/๐๙/๖๖

๒๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงพลังงาน จำนวน ๒ ราย (๑. นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต ฯลฯ)

๑๘/๐๙/๖๖

๒๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๒ ราย (๑. นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ฯลฯ)

๑๘/๐๙/๖๖

๒๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม (นายนพดล พลเสน)

๑๘/๐๙/๖๖

๒๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงแรงงาน (นายอารี ไกรนารา)

๑๘/๐๙/๖๖

๒๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงวัฒนธรรม จำนวน ๒ ราย (๑. นายสุรพล เกียรติไชยากร ฯลฯ)

๑๘/๐๙/๖๖

๓๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน ๒ ราย (๑. นายดนัยณัฏฐ์ โชคอำนวย ฯลฯ)

๑๘/๐๙/๖๖

๓๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงยุติธรรม จำนวน ๒ ราย (๑. นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ ฯลฯ)

๑๘/๐๙/๖๖

๓๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงคมนาคม จำนวน ๔ ราย (๑. นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ ฯลฯ)

๑๘/๐๙/๖๖

๓๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงการคลัง จำนวน ๒ ราย (๑. นายนิโรธ สุนทรเลขา ฯลฯ)

๑๘/๐๙/๖๖

๓๔.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว)

๑๔/๐๙/๖๖

๓๕.

แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๑๓/๐๙/๖๖

๓๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน ๒ ราย (๑. นายณณัฏฐ์ หงษ์ชูเวช ฯลฯ)

๑๓/๐๙/๖๖

๓๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงพาณิชย์ จำนวน ๔ ราย (๑. นายกองตรี พิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล ฯลฯ)

๑๓/๐๙/๖๖

๓๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา)

๑๓/๐๙/๖๖

๓๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๔ ราย (๑. เชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ ฯลฯ)

๑๓/๐๙/๖๖

๔๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงการคลัง จำนวน ๓ ราย (๑. นายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ ฯลฯ)

๑๓/๐๙/๖๖

๔๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงการต่างประเทศ จำนวน ๓ ราย (๑. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ ฯลฯ)

๑๓/๐๙/๖๖

๔๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์)

๑๓/๐๙/๖๖

๔๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ๒ ราย (๑. นายสุทธิเกียรติ วีระกิจพานิช ฯลฯ)

๑๓/๐๙/๖๖

๔๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงมหาดไทย จำนวน ๒ ราย (๑. นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ ฯลฯ)

๑๓/๐๙/๖๖

๔๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงคมนาคม จำนวน ๒ ราย (๑. นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ ฯลฯ)

๑๓/๐๙/๖๖

๔๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง สำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน ๔ ราย (๑. สมคิด เชื้อคง ฯลฯ)

๑๓/๐๙/๖๖

๔๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงแรงงาน (นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ)

๑๓/๐๙/๖๖

๔๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง สำนักนายกรัฐมนตรี (นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช)

๐๖/๐๙/๖๖

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการการเมือง รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ลำดับที่

คำสั่งแต่งตั้ง

วันที่แต่งตั้ง/วันที่ประกาศ

ปี ๒๕๖๖

๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสัมพันธ์ เตชะเจริญกุล)

๓๐/๐๘/๖๖

๒.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง (นายโสภณ เมฆธน)

๐๘/๐๘/๖๖

๓.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง (นายสมัย ลี้สกุล)

๒๗/๐๗/๖๖

๔.

ให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง (นายอนุชา บูรพชัยศรี)

๑๐/๐๗/๖๖

๕.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง (นางลลิตา สิริพัชรนันท์)

๒๒/๐๖/๖๖

๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายตติรัฐ รัตนเศรษฐ)

๑๓/๐๖/๖๖

๗.

ให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง (นายณัฐกานต์ ไชยรบ)

๐๖/๐๖/๖๖

๘.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากราชการ (นายพิริยะ โตสกุลวงศ์)

๐๔/๐๖/๖๖

๙.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายพิสุทธิ์ เพียรมนกุล)

๒๕/๐๕/๖๖

๑๐.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นางสุขสมรวย วันทนียกุล)

๒๕/๐๕/๖๖

๑๑.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ)

๑๖/๐๕/๖๖

๑๒.

ให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง (นายพลพีร์ สุวรรณฉวี)

๑๒/๐๕/๖๖

๑๓.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง (นายอนุชา สะสมทรัพย์)

๒๕/๐๔/๖๖

๑๔.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง (นายชื่นชอบ คงอุดม)

๐๗/๐๔/๖๖

๑๕.

ให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง (นายจำลอง ภูนวนทา)

๐๗/๐๔/๖๖

๑๖.

ให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง จำนวน ๓ ราย (๑. นางสาวผกามาศ เจริญพันธ์ ฯลฯ)

๐๗/๐๔/๖๖

๑๗.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง (นายธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา)

๐๗/๐๔/๖๖

๑๘.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง (นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์)

๐๗/๐๔/๖๖

๑๙.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง (นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ)

๐๗/๐๔/๖๖

๒๐.

ข้าราชการการเมืองขอลาออกจากตำแหน่ง (ว่าที่ร้อยเอก มนตรี มั่นคง)

๐๕/๐๔/๖๖

๒๑.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง (นายทศพล เพ็งส้ม)

๓๑/๐๓/๖๖

๒๒.

ข้าราชการการเมืองขอลาออกจากตำแหน่ง (นายสุกรี มะเต๊ะ)

๓๐/๐๓/๖๖

๒๓.

ให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง (นางสาวนพวรรณ หัวใจมั่น)

๒๘/๐๓/๖๖

๒๔.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายวารุจ ศิริวัฒน์)

๒๘/๐๓/๖๖

๒๕.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายตติรัฐ รัตนเศรษฐ)

๒๘/๐๓/๖๖

๒๖.

ข้าราชการการเมืองขอลาออกจากตำแหน่ง (นายวิเชียร จงชูวณิชย์)

๒๑/๐๓/๖๖

๒๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายบุญยอด สุขถิ่นไทย)

๒๐/๐๓/๖๖

๒๘.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายบุญเกียรติ การะเวกพันธุ์)

๒๐/๐๓/๖๖

๒๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายมานิตย์ พรหมการีย์กุล)

๑๗/๐๓/๖๖

๓๐.

ข้าราชการการเมืองขอลาออกจากตำแหน่ง (นายยุพ นานา)

๑๖/๐๓/๖๖

๓๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวสุภาพิชญ์ ไชยดิษฐ์)

๑๔/๐๓/๖๖

๓๒.

ให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง (นายจักรวี วิสุทธิผล)

๑๔/๐๓/๖๖

๓๓.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน ๔ ราย (๑. นายสมชัย ลี้สกุล ฯลฯ)

๐๘/๐๓/๖๖

๓๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายเธียรชัย สุวรรณเพ็ญ และนางสาวเจนจิรา รัตนเพียร)

๒๗/๐๒/๖๖

๓๕.

ให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง (นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์)

๒๔/๐๒/๖๖

๓๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายณัฐวุฒิ กลางณรงค์)

๒๒/๐๒/๖๖

๓๗.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วนรัฐมนตรี (พันตำรวจโท อนุรักษ์ จิรจิตร)

๑๗/๐๒/๖๖

๓๘.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นางสุพัชรี ธรรมเพชร)

๑๖/๐๒/๖๖

๓๙.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายธนิตพล ไชยนันทน์)

๑๖/๐๒/๖๖

๔๐.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง (นายลัทธจิตร มีรักษ์)

๐๗/๐๒/๖๖

๔๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ)

๐๗/๐๒/๖๖

๔๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ และนายกูอาเซ็ม กูจินามิง)

๐๗/๐๒/๖๖

๔๓.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา)

๐๑/๐๒/๖๖

๔๔.

ให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง (พันตำรวจโท อนุรักษ์ จิรจิตร)

๐๑/๐๒/๖๖

๔๕.

ให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง (นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์)

๒๐/๐๑/๖๖

๔๖.

ข้าราชการการเมืองขอลาออกจากตำแหน่ง (นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์)

๒๐/๐๑/๖๖

๔๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสยาม บางกุลธรรม และนายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์)

๑๗/๐๑/๖๖

๔๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร)

๑๐/๐๑/๖๖

๔๙.

ข้าราชการการเมืองขอลาออกจากตำแหน่ง (นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล)

๐๕/๐๑/๖๖

๕๐.

ให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง (นางใยอนงค์ ทิมสุวรรณ)

๐๑/๐๑/๖๖

ปี ๒๕๖๕

๑.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง (นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์)

๒๖/๑๒/๖๕

๒.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายโสภณ เมฆธน)

๒๕/๑๒/๖๕

๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายแสน บานยิ้ม และนายพิริยะ โตสกุลวงศ์)

๒๐/๑๒/๖๕

๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค)

๒๐/๑๒/๖๕

๕.

ให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง (นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค)

๑๙/๑๒/๖๕

๖.

ให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง (นายดิสทัต โหตระกิตย์)

๑๖/๑๒/๖๕

๗.

ข้าราชการการเมืองขอลาออกจากตำแหน่ง (นาวาตรี สุธรรม ระหงษ์)

๑๔/๑๒/๖๕

๘.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากราชการ (นายภูผา ลิกค์ และนายธนสาร ธรรมสอน)

๐๗/๑๒/๖๕

๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสัมพันธ์ เย็นสราญ)

๐๗/๑๒/๖๕

๑๐.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นางสาวพัชรินรุจา จันทโรนานนท์)

๒๓/๑๑/๖๕

๑๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ว่าที่ร้อยเอก มนตรี มั่นคง)

๒๑/๑๑/๖๕

๑๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลตำรวจเอก ชยพล ฉัตรชัยเดช)

๒๕/๑๐/๖๕

๑๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลตำรวจตรี วิชัย สังข์ประไพ)

๑๘/๑๐/๖๕

๑๔.

ให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนันท์วัฒน์ สภานุรัตน์)

๐๑/๑๐/๖๕

๑๕.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายนราพัฒน์ แก้วทอง)

๓๐/๐๙/๖๕

๑๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายไชยยศ จิเมธากร)

๒๗/๐๙/๖๕

๑๗.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน ๓ ราย (๑. นายนพดล พลเสน ฯลฯ)

๒๐/๐๙/๖๕

๑๘.

ข้าราชการการเมืองขอลาออกจากตำแหน่ง (นายวิรัช ร่มเย็น)

๑๕/๐๙/๖๕

๑๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายปารเมศ โพธารากุล)

๑๓/๐๙/๖๕

๒๐.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน ๕ ราย (๑. นายทศพล เพ็งส้ม ฯลฯ)

๐๘/๐๙/๖๕

๒๑.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน ๓ ราย (๑. นายรณภพ ปัทมะดิษ ฯลฯ)

๐๖/๐๙/๖๕

๒๒.

ให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง (นางจุรีพร สินธุไพร)

๓๑/๐๘/๖๕

๒๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวทิพานัน ศิริชนะ)

๒๓/๐๘/๖๕

๒๔.

ให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง (นางสาวทิพานัน ศิริชนะ)

๒๒/๐๘/๖๕

๒๕.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน ๖ ราย (๑. นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ฯลฯ)

๑๘/๐๘/๖๕

๒๖.

ให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง (นางรัชนี พลซื่อ)

๑๗/๐๘/๖๕

๒๗.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากราชการ (นายวิชัย ด่านรุ่งโรจน์)

๑๗/๐๘/๖๕

๒๘.

ให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง (นายธนกร วังบุญคงชนะ)

๑๗/๐๘/๖๕

๒๙.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายมานิต นพอมรบดี)

๑๕/๐๘/๖๕

๓๐.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน ๒ ราย (นายประสาน หวังรัตนปราณี  ฯลฯ)

๑๓/๐๘/๖๕

๓๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายดนุช ตันเทอดทิตย์)

๐๙/๐๘/๖๕

๓๒.

ให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง (นายแสนศักดิ์ ศิริพานิช)

๐๘/๐๘/๖๕

๓๓.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง)

๐๔/๐๘/๖๕

๓๔.

ให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง (นายอริย์ธัช ชาติอาริยะพงศ์)

๐๒/๐๘/๖๕

๓๕.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง (นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ)

๐๑/๐๘/๖๕

๓๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ)

๑๒/๐๗/๖๕

๓๗.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์)

๑๑/๐๗/๖๕

๓๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ)

๐๔/๐๗/๖๕

๓๙.

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายเวียง วรเชษฐ์) ลาออก

๐๑/๐๗/๖๕

๔๐.

ให้ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายไชยยศ จิรเมธากร)

๑๖/๐๖/๖๕

๔๑.

แต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายนันทิวัฒน์ สามารถ)

๑๔/๐๖/๖๕

๔๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๕ ราย (๑. จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ ฯลฯ)

๐๙/๐๖/๖๕

๔๓.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ)

๑๗/๐๕/๖๕

๔๔.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ)

๒๑/๐๔/๖๕

๔๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์)

๒๐/๐๔/๖๕

๔๖.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง (นายเสกสกล อัตถาวงศ์)

๑๘/๐๔/๖๕

๔๗.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง (นายสากล ม่วงศิริ)

๐๘/๐๔/๖๕

๔๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายเริงชัย คงทอง)

๐๔/๐๔/๖๕

๔๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายพิสุทธิ์ เพียรมนกุล)

๐๔/๐๔/๖๕

๕๐.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายกวิน ทังสุพานิช)

๒๘/๐๓/๖๕

๕๑.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร)

๒๘/๐๓/๖๕

๕๒.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง (นายนราพัฒน์ แก้วทอง)

๒๕/๐๓/๖๕

๕๓.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นางลลิตา สิริพัชรนันท์)

๒๔/๐๓/๖๕

๕๔.

ให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง (นายนริสสร แสงแก้ว)

๒๓/๐๓/๖๕

๕๕.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง (นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์)

๒๓/๐๓/๖๕

๕๖.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง (นางรัตนา จงสุทธานามณี)

๑๗/๐๓/๖๕

๕๗.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน ๒ ราย (๑. นายสมัย ลี้สกุล ฯลฯ)

๑๑/๐๓/๖๕

๕๘.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล)

๐๖/๐๓/๖๕

๕๙.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากราชการ (นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา)

๒๘/๐๒/๖๕

๖๐.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายดิสทัต คำประกอบ)

๐๕/๐๒/๖๕

ปี ๒๕๖๔

๑.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ (นายโสภณ เมฆธน)

๒๕/๑๒/๖๔

๒.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง (นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ)

๐๗/๑๒/๖๔

๓.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นางรัตนา จงสุทธานามณี)

๐๗/๑๒/๖๔

๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุทธิ สุโกศล)

๒๓/๑๑/๖๔

๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายพิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์)

๑๒/๑๐/๖๔

๖.

ให้ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายเรวัตร์ อินทพงษ์)

๐๘/๑๐/๖๔

๗.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายนพดล พลเสน)

๐๘/๑๐/๖๔

๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์)

๐๕/๑๐/๖๔

๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์)

๐๕/๑๐/๖๔

๑๐.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ (นายเหรียญชัย ลิขิตพฤกษ์)

๐๕/๑๐/๖๔

๑๑.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ)

๓๐/๐๙/๖๔

๑๒.

ให้ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (หม่อมหลวงสุนทรชัย ชยางกูร)

๒๐/๐๙/๖๔

๑๓.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ (๑. นายรณภพ ปัทมะดิษ ฯลฯ)

๐๓/๐๙/๖๔

๑๔.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง (พลตรี นพรัตน์ แป้นแก้ว)

๐๓/๐๙/๖๔

๑๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๓ ราย (๑. นายบรรสาน บุนนาค ฯลฯ)

๒๔/๐๘/๖๔

๑๖.

ให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง จำนวน ๓ ราย (๑. นายบรรสาน บุนนาค ฯลฯ)

๒๔/๐๘/๖๔

๑๗.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายอนุชา สะสมทรัพย์)

๒๐/๐๘/๖๔

๑๘.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ จำนวน ๑๙ ราย (๑. นายประสาน หวังรัตนปราณี ฯลฯ )

๑๓/๐๘/๖๔

๑๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ)

๐๓/๐๘/๖๔

๒๐.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายดนุช ตันเทอดทิตย์)

๐๒/๐๘/๖๔

๒๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวทิพานัน ศิริชนะ)

๒๐/๐๗/๖๔

๒๒.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายวุฒิรักษ์ เดชะพงษ์พันธุ์)

๑๖/๐๗/๖๔

๒๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์ และนายสมหมาย เอี่ยมสอาด)

๑๓/๐๗/๖๔

๒๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวพัชรินรุจา จันทโรนานนท์)

๐๖/๐๗/๖๔

๒๕.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายจักษ์ พันธ์ชูเพชร)

๒๔/๐๖/๖๔

๒๖.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ)

๑๑/๐๖/๖๔

๒๗.

ให้ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ)

๑๗/๐๕/๖๔

๒๘.

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง (นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช)

๐๖/๐๕/๖๔

๒๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายกมล รอดคล้าย)

๐๕/๐๕/๖๔

๓๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายอภิชาติ สุภาแพ่ง และนายธีรชาติ ปางวิฬุรห์รักษ์)

๐๓/๐๕/๖๔

๓๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย)

๒๗/๐๔/๖๔

๓๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์)

๒๗/๐๔/๖๔

๓๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๔ ราย (๑. นายสุทธิชัย ฯ)

๒๒/๐๔/๖๔

๓๔.

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง (นายสุทธิชัย จรูญเนตร)

๐๙/๐๔/๖๔

๓๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล)

๐๗/๐๔/๖๔

๓๖.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายอภิชาติ สุภาแพ่ง และนายเจือ ราชสีห์)

๒๙/๐๓/๖๔

๓๗.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายทองจันทร์ จันเต)

๑๖/๐๓/๖๔

๓๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสุพัชรี ธรรมเพชร)

๒๕/๐๒/๖๔

๓๙.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายดิสทัต คำประกอบ)

๐๕/๐๒/๖๔

๔๐.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายพิบูลย์เขตร นิธิอนันตภร)

๐๔/๐๒/๖๔

๔๑.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล)

๑๒/๐๑/๖๔

ปี ๒๕๖๓

๑.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายโสภณ เมฆธน)

๒๕/๑๒/๖๓

๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายพิบูลย์เขตร นิธิอนันตภร)

๒๒/๑๒/๖๓

๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลตำรวจตรี นันทชาติ ศุภมงคล)

๑๕/๑๒/๖๓

๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวธนพร ศรีวิราช)

๑๐/๑๑/๖๓

๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร)

๐๙/๑๑/๖๓

๖.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายธวัช สุทธวงค์)

๐๕/๑๑/๖๓

๗.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายฉลอง เรี่ยวเเรง)

๓๐/๑๐/๖๓

๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายธนวัชร นิติกาญจนา)

๒๘/๑๐/๖๓

๙.

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง (นายสำเริง แหยงกระโทก)

๒๗/๑๐/๖๓

๑๐.

ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลาออก

๒๖/๑๐/๖๓

๑๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวฐิติมา เฮ้งเจริญ)

๒๐/๑๐/๖๓

๑๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายอารักษ์ โพธิทัต)

๒๐/๑๐/๖๓

๑๓.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายเหรียญชัย ลิขิตพฤกษ์)

๐๙/๑๐/๖๓

๑๔.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา)

๐๘/๑๐/๖๓

๑๕.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายภาคิน สมมิตรธนกุล)

๐๖/๑๐/๖๓

๑๖.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ)

๒๘/๐๙/๖๓

๑๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวพรรณประภา ยงค์ตระกูล)

๑๘/๐๙/๖๓

๑๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลตรี วิระ โรจนวาศ)  

๑๘/๐๙/๖๓

๑๙.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง)

๑๖/๐๙/๖๓

๒๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางจุรีพร สินธุไพร)

๑๔/๐๙/๖๓

๒๑.

 แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายจารุเดช บุญญสิทธิ์)

๑๔/๐๙/๖๓

๒๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายธนกร วังบุญคงชนะ)

๐๓/๐๙/๖๓

๒๓.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายรณภพ ปัทมะดิษ และนายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์)

๐๓/๐๙/๖๓

๒๔.

 กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง (นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร)

๐๓/๐๙/๖๓

๒๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ)

๐๑/๐๙/๖๓

๒๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร)

๓๑/๐๘/๖๓

๒๗.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายสำราญ รอดเพชร)

๒๘/๐๘/๖๓

๒๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายกวิน ทังสุพานิช)

๒๗/๐๘/๖๓

๒๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง และรองศาสตราจาย์จักษ์ พันธ์ชูเพชร)

๒๑/๐๘/๖๓

๓๐.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฎิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ (นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ฯลฯ จำนวน ๑๐ ราย)

๒๑/๐๘/๖๓

๓๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายอนุชา บูรพชัยศรี)

๒๐/๐๘/๖๓

๓๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายเอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล)

๒๐/๐๘/๖๓

๓๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ และนายภาคิน สมมิตรธนกุล)

๑๘/๐๘/๖๓

๓๔.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายอนุชา บูรพชัยศรี)

๑๗/๐๘/๖๓

๓๕.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์)

๓๑/๐๗/๖๓

๓๖.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ และนายธงชัย ลืออดุลย์)

๓๑/๐๗/๖๓

๓๗.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล และนายณรงค์ วิทยไพศาล)

๒๐/๐๗/๖๓

๓๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา)

๐๙/๐๖/๖๓

๓๙.

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง (นายจำลอง พรมสวัสดิ์)

๐๕/๐๖/๖๓

๔๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน ๒ ราย

๐๕/๐๖/๖๓

ปี ๒๕๖๒

๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค)

๑๗/๑๒/๖๒

๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พล.ต.อ. ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล)

๒๖/๑๑/๖๒

๓.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายสมศักดิ์ คุณเงิน)

๒๒/๑๑/๖๒

๔.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายธนพร สมศรี)

๒๐/๑๑/๖๒

๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายไกรเสริม โตทับเที่ยง)

๑๒/๑๑/๖๒

๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายบรรสาน บุนนาค และ พ.ต.ท. อนุรักษ์ จิรจิตร)

๐๖/๑๑/๖๒

๗.

ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง (นายโรจนินทร์ หิรัญโชคอนันต์)

๐๖/๑๑/๖๒

๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายอนุชา บูรพชัยศรี)

๒๙/๑๐/๖๒

๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายณรงค์ วิทยไพศาล)

๐๒/๑๐/๖๒

๑๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายแสนศักดิ์ ศิริพานิช และ นางรัชนี พลซื่อ)

๐๓/๐๙/๖๒

๑๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงพลังงาน (นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา)

๒๐/๐๘/๖๒

๑๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายภูผา ลิกค์)

๐๖/๐๘/๖๒

๑๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร และคณะ)

๑๓/๐๘/๖๒

๑๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา และ นายวิชัย ด่านรุ่งโรจน์)

๒๗/๐๘/๖๒

๑๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายธนิตพล ไชยนันทน์ และ นายเรวัต อารีรอบ)

๒๒/๐๘/๖๒

๑๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)

๒๗/๐๘/๖๒

๑๗.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายจำลอง พรมสวัสดิ์)

๓๐/๐๘/๖๒

๑๘.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายสุทธิชัย จรูญเนตร และ นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ)

๓๐/๐๘/๖๒

๑๙.

แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๑๓/๐๘/๖๒

๒๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสิรภพ ดวงสอดศรี และ นายเขมพล อุ้ยตยะกุล)

๐๖/๐๘/๖๒

๒๑.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายอำนวย คลังผา และคณะ)

๒๐/๐๘/๖๒

๒๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลตำรวจเอก ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ และคณะ)

๒๐/๐๘/๖๒

๒๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางรัตนา จงสุทธานามณี และ นายวารุจ ศิริวัฒน์)

๒๐/๐๘/๖๒

๒๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (น.ส. ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ นายอภิชาติ สุภาแพ่ง และ นายเจือ ราชสีห์)

๑๓/๐๘/๖๒

๒๕.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ และคณะ)

๑๓/๐๘/๖๒

๒๖.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ และคณะ)

๑๓/๐๘/๖๒

๒๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

๑๓/๐๘/๖๒

๒๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๑๓/๐๘/๖๒

๒๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงยุติธรรม

๑๓/๐๘/๖๒

๓๐.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (จำนวน ๕ ราย)

๑๓/๐๘/๖๒

๓๑.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (จำนวน ๕ ราย)

๐๖/๐๘/๖๒

๓๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง สำนักนายกรัฐมนตรี

๐๖/๐๘/๖๒

๓๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงอุตสาหกรรม (นายภิรมย์ พลวิเศษ)

๐๖/๐๘/๖๒

๓๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงอุตสาหกรรม (นายสุชาติ ไตรเเสงรุจิระ)

๑๓/๐๘/๖๒

๓๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงพลังงาน

๐๖/๐๘/๖๒

๓๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงการคลัง

๐๖/๐๘/๖๒

๓๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงศึกษาธิการ

๑๓/๐๘/๖๒

๓๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๐๖/๐๘/๖๒

๓๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงยุติธรรม

๐๖/๐๘/๖๒

๔๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงพาณิชย์

๑๓/๐๘/๖๒

๔๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงพาณิชย์

๑๓/๐๘/๖๒

๔๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงวัฒนธรรม

๑๓/๐๘/๖๒

๔๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงสาธารณสุข

๐๗/๐๘/๖๒

๔๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงแรงงาน

๐๖/๐๘/๖๒

๔๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๓ ราย

๓๐/๐๗/๖๒

๔๖.

แต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (นางสุวรรณี คำมั่น)

๐๖/๐๘/๖๒

๔๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นายดิสทัต โหตระกิตย์)

๑๖/๐๗/๖๒

๔๘.

แต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก สุชาติ หนองบัว)

๐๖/๐๘/๖๒

๔๙.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (พลเอก วิลาศ อรุณศรี)

๒๔/๐๖/๖๒

๕๐.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายฐาณุพงศ์ จันวิวัธน์เวช)

๑๗/๐๖/๖๒

๕๑.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง จำนวน ๖ ราย

๑๔/๐๕/๖๒

๕๒.

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง จำนวน ๓ ราย

๑๔/๐๕/๖๒

๕๓.

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง จำนวน ๓ ราย

๐๙/๐๕/๖๒

๕๔.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง จำนวน ๖ ราย

๐๙/๐๕/๖๒

๕๕.

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง (นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร)

๐๘/๐๕/๖๒

๕๖.

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง (นางจินตนา ชัยยวรรณาการ)

๐๘/๐๕/๖๒

๕๗.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (พลตำรวจโท ตรีทศ รณฤทธิวิชัย)

๐๘/๐๕/๖๒

๕๘.

ให้ข้าราชการการเมืองพ้นจากตำแหน่ง (นางดวงพร รอดพยาธิ์)

๐๗/๐๕/๖๒

๕๙.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายสันติ กีระนันทน์)

๒๒/๐๓/๖๒

๖๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสมคิด กฤษณะวณิช)

๑๓/๐๒/๖๒

๖๑.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง จำนวน ๒ ราย

๐๘/๐๒/๖๒

๖๒.

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง (นางหิรัญญา สุจินัย)

๐๗/๐๒/๖๒

๖๓.

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง จำนวน ๒ ราย

๓๑/๐๑/๖๒

๖๔.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ จำนวน ๓ ราย

๓๑/๐๑/๖๒

๖๕.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ (นายพงศธร สัจจชลพันธ์)

๒๕/๐๑/๖๒

๖๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงพาณิชย์ จำนวน ๒ ราย)

๓๐/๐๑/๖๒

๖๗.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ (นางสาวกัญญวิมว์ กีรติกร)

๑๘/๐๑/๖๒

๖๘.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ (นางหิรัญญา สุจินัย)

๐๔/๐๑/๖๒

ปี ๒๕๖๑

๑.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ (จำนวน ๒ ราย)

๒๕/๑๒/๖๑

๒.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ (นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล)

๑๗/๑๒/๖๑

๓.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ)

๑๑/๑๒/๖๑

๔.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ (จำนวน ๓ ราย)

๐๔/๑๒/๖๑

๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นายปรีชา สุนทรานันท์ (ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)

๐๑/๑๐/๖๑

๖.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

๐๕/๐๗/๖๑

๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นางวิไลวรรณ ทัพวงศ์ศรี (ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)

๐๖/๐๒/๖๑

ปี ๒๕๖๐

๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

๒๘/๐๒/๖๐

๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

๒๔/๐๑/๖๐

๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

๒๔/๐๑/๖๐

๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๗/๐๑/๖๐

๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๑๐/๐๑/๖๐

๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งข้าราชการการเมืองกระทรวงยุติธรรม จำนวน ๒ ราย

๑๐/๐๑/๖๐

๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งข้าราชการการเมืองกระทรวงคมนาคม จำนวน ๒ ราย

๑๐/๐๑/๖๐

ปี ๒๕๕๙

๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งข้าราชการการเมืองกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๖ ราย

๒๗/๑๒/๕๙

๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๒๗/๑๒/๕๙

๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๒๗/๑๒/๕๙

๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒๗/๑๒/๕๙

๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

๐๗/๑๒/๕๙

๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

๐๑/๑๐/๕๙

๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๑๖/๐๕/๕๙

๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

๒๒/๐๓/๕๙

๙.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล (สำนักนายกรัฐมนตรี)

๑๕/๐๑/๕๙

๑๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

๑๒/๐๑/๕๙

ปี ๒๕๕๘

๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๓๐/๑๒/๕๘

๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๑๗/๑๑/๕๘

๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง และกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน ๕ ราย

๑๐/๑๑/๕๘

๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๑๐/๑๑/๕๘

๕.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๐๙/๑๑/๕๘

๖.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี นาง จินตนา ชัยยวรรณาการ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

๒๖/๑๐/๕๘

๗.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี นาย พรชัย ตระกูลวรานนท์ (กระทรวงอุตสาหกรรม)

๒๑/๑๐/๕๘

๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นาย รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ (ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี)

๒๐/๑๐/๕๘

๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลเอก อักษรา เกิดผล และ นาย เอกอนันต์ สรรประดิษฐ์)

๑๓/๑๐/๕๘

๑๐.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ จำนวน ๙ ราย

๐๘/๑๐/๕๘

๑๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน ๒ ราย

๐๖/๑๐/๕๘

๑๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง พลตรี วีรนันท์ ทองสุก (ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)

๐๖/๑๐/๕๘

๑๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

๐๖/๑๐/๕๘

๑๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นาย โยธิน มูลกำบิล (กระทรวงศึกษาธิการ)

๒๒/๐๙/๕๘

๑๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๒ ราย (กระทรวงอุตสาหกรรม)

๒๒/๐๙/๕๘

๑๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๒๒/๐๙/๕๘

๑๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน ๓ ราย

๒๑/๐๙/๕๘

๑๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน ๔ ราย

๑๗/๐๙/๕๘

๑๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

๑๖/๐๙/๕๘

๒๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๑๕/๐๙/๕๘

๒๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๓ ราย ดำรงตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

๑๕/๐๙/๕๘

๒๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๘ ราย

๐๘/๐๙/๕๘

๒๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง พันเอก ชัชวาลย์ วรรณสุทธิ์ ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

๐๘/๐๙/๕๘

๒๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๒ ราย (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

๐๘/๐๙/๕๘

๒๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๔ ราย (กระทรวงศึกษาธิการ)

๐๘/๐๙/๕๘

๒๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง พลเอก อรรถนพ  ศิริศักดิ์ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

๐๘/๐๙/๕๘

๒๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๔ ราย (กระทรวงพาณิชย์)

๐๘/๐๙/๕๘

๒๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นาย ชัยสิริ อนะมาน (กระทรวงการต่างประเทศ)

๐๘/๐๙/๕๘

๒๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๔ ราย (กระทรวงคมนาคม)

๐๘/๐๙/๕๘

๓๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นาย อำนวย ปะติเส (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

๐๘/๐๙/๕๘

๓๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๒ ราย (กระทรวงสาธารณสุข)

๐๑/๐๙/๕๘

๓๒.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง จำนวน ๑๘ ราย

๑๙/๐๘/๕๘

๓๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๒ ราย (กระทรวงแรงงาน)

๐๘/๐๙/๕๘

๓๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๐๒/๐๙/๕๘

๓๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๒๔/๐๘/๕๘

๓๖.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

๒๒/๐๘/๕๘

๓๗.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง ตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๑๓/๐๘/๕๘

๓๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

๓๐/๐๖/๕๘

๓๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

๒๓/๐๖/๕๘

๔๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๒๖/๐๕/๕๘

๔๑.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง และการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่

๑๘/๐๕/๕๘

๔๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นาง พรรณพิมล ชัญญานุวัตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

๒๐/๐๑/๕๘

๔๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นาย ทานตะวัน แกล้วเขตการ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

๑๓/๐๑/๕๘

ปี ๒๕๕๗

๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๒ ราย (กระทรวงการคลัง)

๑๖/๐๙/๕๗

๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๒ ราย (กระทรวงวัฒนธรรม)

๑๖/๐๙/๕๗

๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นางดนุชา ยินดีพิธ (กระทรวงพลังงาน)

๑๖/๐๙/๕๗

๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๔ ราย (กระทรวงมหาดไทย)

๑๖/๐๙/๕๗

๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง พลเอก เอกชัย จันทร์ศรี (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

๑๖/๐๙/๕๗

๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

๑๖/๐๙/๕๗

๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง พลตำรวจเอก พีระ พุ่มพิเชฏฐ์ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

๑๖/๐๙/๕๗

๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๒ ราย (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

๑๖/๐๙/๕๗

๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๒ ราย (กระทรวงอุตสาหกรรม)

๑๖/๐๙/๕๗

๑๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง พลโท อรรถนพ ศิริศักดิ์  (กระทรวงแรงงาน)

๑๖/๐๙/๕๗

๑๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

๑๖/๐๙/๕๗

๑๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๔ ราย (กระทรวงพาณิชย์)

๑๖/๐๙/๕๗

๑๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๒ ราย (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

๑๖/๐๙/๕๗

๑๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นายอักกพล พฤกษะวัน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

๑๖/๐๙/๕๗

๑๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นางสาวชลาใส ราชกิจภารวิสัย (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

๑๖/๐๙/๕๗

๑๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๔ ราย (กระทรวงสาธารณสุข)

๑๖/๐๙/๕๗

๑๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข (กระทรวงการต่างประเทศ)

๑๖/๐๙/๕๗

๑๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๔ ราย (กระทรวงคมนาคม)

๑๙/๐๙/๕๗

๑๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๒ ราย (กระทรวงยุติธรรม)

๒๓/๐๙/๕๗

๒๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๕ ราย (กระทรวงศึกษาธิการ)

๒๓/๐๙/๕๗

๒๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภา งามลักษณ์ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

๒๓/๐๙/๕๗

๒๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นายทรงภพ พลจันทร์ (กระทรวงพลังงาน)

๐๑/๑๐/๕๗

๒๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นายนพดล กรรณิกา (กระทรวงแรงงาน)

๑๔/๑๐/๕๗

๒๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำวน ๔ ราย (กระทรวงกลาโหม)

๑๖/๑๐/๕๗

๒๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง พลเอก ดิฏฐพร ศศะสมิต  (กระทรวงพาณิชย์)

๐๔/๑๑/๕๗

๒๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นายทรงพล พนาวงศ์ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

๐๔/๑๑/๕๗

๒๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นางสาวเจือจันทร์ จงสถิตอยู่

๑๒/๑๑/๕๗

๒๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นายพานิช เหล่าศิริรัตน์ (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

๒๕/๑๑/๕๗

๒๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๒ ราย (กระทรวงการคลัง)

๐๙/๑๒/๕๗

๓๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ  (กระทรวงยุติธรรม)

๐๙/๑๒/๕๗

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ลำดับที่

คำสั่งแต่งตั้ง

วันที่แต่งตั้ง/วันที่ประกาศ

ปี ๒๕๕๖

๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงวัฒนธรรม)

๒๗/๐๒/๕๖

๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

๐๓/๐๔/๕๖

๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

๒๓/๐๔/๕๖

๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

๒๑/๐๕/๕๖

๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการคลัง)

๒๑/๐๕/๕๖

๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

๒๑/๐๕/๕๖

๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๒๑/๐๕/๕๖

๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๑/๐๕/๕๖

๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงอุตสาหกรรม)

๒๑/๐๕/๕๖

๑๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงคมนาคม)

๒๑/๐๕/๕๖

๑๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๙/๐๖/๕๖

๑๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายนิโรธ สุนทรเลขา)

๒๔/๐๖/๕๖

๑๓.

ให้ข้าราชการการเมืองพ้นจากตำแหน่ง (กระทรวงอุตสาหกรรม)

๓๐/๐๖/๕๖

๑๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๙/๐๗/๕๖

๑๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงแรงงาน)

๑๙/๐๗/๕๖

๑๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๑๙/๐๗/๕๖

๑๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงพาณิชย์)

๑๙/๐๗/๕๖

๑๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงคมนาคม)

๑๙/๐๗/๕๖

๑๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการคลัง)

๑๙/๐๗/๕๖

๒๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงยุติธรรม)

๑๙/๐๗/๕๖

๒๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

๑๙/๐๗/๕๖

๒๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายพิทยา พุกกะมาน และ นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์)

๑๙/๐๗/๕๖

๒๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

๑๙/๐๗/๕๖

๒๔.

แต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๑๙/๐๗/๕๖

๒๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๑๙/๐๗/๕๖

๒๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

๑๙/๐๗/๕๖

๒๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงสาธารณสุข)

๒๔/๐๙/๕๖

๒๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๐๕/๑๑/๕๖

ปี ๒๕๕๕

๑.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายผดุง ลิ้มเจริญรัตน์)

๒๔/๐๑/๕๕

๒.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประแสง  มงคลสิริ ศาสตราจารย์ธเนศวร์  เจริญเมือง ทันตแพทย์หญิง ศรีญาดา  ปาลิมาพันธ์ และนายวรกร  คำสิงห์นอก)

๒๔/๐๑/๕๕

๓.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงพาณิชย์ จำนวน ๖ ราย)

๐๑/๐๒/๕๕

๔.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (กระทรวงอุตสาหกรรม)

๒๕/๐๑/๕๕

๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลตำรวจตรี ลัทธสัญญา เพียรสมภาร และนายเอกธนัช อินทร์รอด)

๐๗/๐๒/๕๕

๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมืองกระทรวงกลาโหม (พล.ร.อ.ชัยวัฒน์  พุกกะรัตน์ และพล.อ.วรวิทย์ ชินะนาวิน)

๑๔/๐๒/๕๕

๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลตำรวจตรี เกษม รัตนสุนทร)

๒๗/๐๒/๕๕

๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวอนุตตมา อมรวิวิฒน์)

๒๙/๐๒/๕๕

๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมืองกระทรวงคมนาคม

๒๙/๐๒/๕๕

๑๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ)

๐๖/๐๓/๕๕

๑๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการคลัง จำนวน ๖ ราย)

๐๗/๐๖/๕๕

๑๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง  (นายชาญยุทธ เฮงตระกูล)

๑๑/๐๖/๕๕

๑๓.

ข้าราชการการเมืองขอลาออก  (กระทรวงศึกษาธิการ)

๑๓/๐๖/๕๕

๑๔.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง  (นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์)

๒๖/๐๖/๕๕

๑๕.

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง  (นายสถิรพร นาคสุข)

๒๖/๐๖/๕๕

๑๖.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายสรรพภัญญู ศิริไปล์)

๒๖/๐๖/๕๕

๑๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ และนางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์)

๒๖/๐๖/๕๕

๑๘.

แต่งตั้งประธานที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรี

๒๗/๐๖/๕๕

๑๙.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (จำนวน ๒ ราย)

๒๗/๐๖/๕๕

๒๐.

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง

๒๗/๐๖/๕๕

๒๑.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ

๑๗/๐๙/๕๕

๒๒.

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง (นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล)

๑๘/๐๙/๕๕

๒๓.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ (จำนวน ๒ ราย)

๐๒/๑๐/๕๕

๒๔.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายสุชาติ ลายน้ำเงิน)

๐๙/๑๐/๕๕

๒๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุชาติ ลายน้ำเงิน)

๐๙/๑๐/๕๕

๒๖.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง)

๐๙/๑๐/๕๕

๒๗.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายประทวน เขียวฤทธิ์)

๑๑/๑๐/๕๕

๒๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล)

๑๑/๑๐/๕๕

๒๙.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ (จำนวน ๑๒ ราย)

๑๕/๑๐/๕๕

๓๐.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (จำนวน ๔ ราย)

๑๕/๑๐/๕๕

๓๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลตำรวจเอก ภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา)

๑๕/๑๐/๕๕

๓๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการคลัง จำนวน ๓ ราย)

๐๘/๑๑/๕๕

๓๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงพาณิชย์ จำนวน ๒ ราย)

๐๙/๑๑/๕๕

๓๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๒ ราย)

๑๒/๑๑/๕๕

๓๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุชน  ชาลีเครือ)

๑๒/๑๑/๕๕

๓๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายเพชรวรรต  วัฒนพงศ์ศิริกุล)

๑๒/๑๑/๕๕

๓๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงคมนาคม จำนวน ๖ ราย)

๐๒/๑๑/๕๕

๓๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (จำนวน ๕ ราย)

๐๙/๑๑/๕๕

๓๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย์พิเศษ ภาวิช ทองโรจน์)

๒๐/๑๑/๕๕

๔๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงพลังงาน(จำนวน ๒ ราย)

๑๙/๑๑/๕๕

๔๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงศึกษาธิการ (จำนวน ๓ ราย)

๒๒/๑๑/๕๕

๔๒.

แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒๒/๑๑/๕๕

๔๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประสานพงศ์ วงศ์ใหญ่)

๒๖/๑๑/๕๕

๔๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมืองตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๑๙/๑๒/๕๕

๔๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมืองตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๑๙/๑๒/๕๕

ปี ๒๕๕๔

๑.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายธรรมรัต หวั่งหลี และนายสุรกิจ ลิ้มสิทธิกูล)

๒๖/๐๘/๕๔

๒.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุระ เตชะทัต และนายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์)

๒๙/๐๘/๕๔

๓.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางดารณี เลศะวานิช)

๒๙/๐๘/๕๔

๔.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางนฤมล ธารดำรงค์ และนายสง่า ธนสงวนวงศ์)

๓๐/๐๘/๕๔

๕.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลตำรวจตรี เกษม รัตนสุนทร และนายถิรชัย วุฒิธรรม)

๓๑/๐๘/๕๔

๖.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสมหวัง อัสราษี นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง และ พันตรี วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ)

๓๑/๐๘/๕๔

๗.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายนาวิน บุญเสรฐ)

๓๑/๐๘/๕๔

๘.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายประเชิญ ติยะปัญจนิตย์)

๐๑/๐๙/๕๔

๙.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลตำรวจตรี ลัทธสัญญา เพียรสมภาพ และนายเอกธนัช อินทร์รอด)

๐๑/๐๙/๕๔

๑๐.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ และ นางสาววิลาวัลย์ ธรรมชาติ)

๐๑/๐๙/๕๔

๑๑.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายชินวัฒน์ หาบุญพาด นายวิเชียรชนินทร์ สินธุไพร นายชาญยุทธ เฮงตระกูล นายสมบัติ รัตโน และนายวัน อยู่บำรุง)

๐๒/๐๙/๕๔

๑๒.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายอารี ไกรนรา นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ และนายยศวริศ ชูกล่อม)

๐๕/๐๙/๕๔

๑๓.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายโสภณ เพชรสว่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประแสง มงคลศิริ นายศักดา บูรณ์พงศ์ นายวรกร คำสิงห์นอก และนายชัชวาลย์ ชัยเชาวรัตน์)

๐๕/๐๙/๕๔

๑๔.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายมานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ และนายกมล บันไดเพชร)

๐๗/๐๙/๕๔

๑๕.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์)

๐๘/๐๙/๕๔

๑๖.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายไพวงษ์ เตชะณรงค์ นายสุนทร รัตนากร และพลโท มนัส เปาริก)

๐๙/๐๙/๕๔

๑๗.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวศรีญาดา ปาลิมาพันธ์)

๑๓/๐๙/๕๔

๑๘.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๖ ราย)

๑๔/๐๙/๕๔

๑๙.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล และพลเอก วรวิทย์ ชินะนาวิน)

๑๕/๐๙/๕๔

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ลำดับที่

คำสั่งแต่งตั้ง

วันที่แต่งตั้ง/วันที่ประกาศ

ปี ๒๕๕๓

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล และพลเอก วรวิทย์ ชินะนาวิน)

๑๙/๐๑/๕๓

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ และ นางอัญชลี เทพบุตร)

๑๙/๐๑/๕๓

ข้าราชการการเมืองลาออกจากราชการ (นางสาวจิตภัสร์ ภิรมย์ภักดี)

๑๙/๐๑/๕๓

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายวัลลภ อธิคมประภา และพันเอก เฟื่องวิชชุ์ อนิรุทธเทวา)

๒๕/๐๑/๕๓

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๓ ราย)

๒๖/๐๑/๕๓

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางคมคาย อุดรพิมพ์ และนายศุภรักษ์ ควรหา)

๐๔/๐๒/๕๓

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ และนายสุธรรม ลิ้มสุวรรณเกษม)

๐๕/๐๒/๕๓

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายปรีชา วัชราภัย)

๐๕/๐๒/๕๓

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๓ ราย)

๐๘/๐๒/๕๓

๑๐

ข้าราชการการเมืองลาออกจากราชการ (นายไพศาล ชโนวรรณ)

๐๘/๐๒/๕๓

๑๑

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร)

๑๖/๐๒/๕๓

๑๒

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุทธิชัย จันทร์อารักษ์)

๑๙/๐๒/๕๓

๑๓

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายไพศาล ชโนวรรณ)

๒๖/๐๒/๕๓

๑๔

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายวิทิต ทองโสภิต)

๒๖/๐๒/๕๓

๑๕

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายวุฒิกร อินทรภูวศักดิ์ และ นายธีระวัฒน์ ศิริวันสาณฑ์)

๑๗/๐๒/๕๓

๑๖

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๖ ราย)

๐๒/๐๓/๕๓

๑๗

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

๐๘/๐๓/๕๓

๑๘

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายสุนิติ์ ทีวะเวช)

๑๖/๐๓/๕๓

๑๙

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายวันชัย  จงสุทธานามณี)

๒๒/๐๓/๕๓

๒๐

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายธรรมชัย  เชาว์ปรีชา)

๓๐/๐๓/๕๓

๒๑

ข้าราชการการเมืองลาออกจากราชการ (นายตรัยรักษ์  เต็งไตรรัตน์)

๐๑/๐๔/๕๓

๒๒

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายมงคล  ศิโรรัตนรังษี)

๐๗/๐๔/๕๓

๒๓

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๒ ราย)

๒๐/๐๔/๕๓

๒๔

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายชีวเวช เวชชาชีวะ)

๐๔/๐๕/๕๓

๒๕

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายชีวเวช เวชชาชีวะ และนายขภัช นิมมานเหมินท์))

๐๙/๐๖/๕๓

๒๖

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ร้อยเอก เชษฐ์ รมยะนันทน์)

๐๙/๐๖/๕๓

๒๗

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ (พลเอก สุภาษิต วรศาสตร์ และนายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล)

๐๑/๐๖/๕๓

๒๘

เปลี่ยนแปลงการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และอำนาจการบังคับบัญชา (นายเอกศักดิ์ แดงเดช)

๐๑/๐๖/๕๓

๒๙

เปลี่ยนแปลงการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และมอบอำนาจการบังคับบัญชา (นายณัฐวุฒ จิตะสมบัติ และนายสรยุทธ เพ็ชรตระกูล)

๐๘/๐๖/๕๓

๓๐

เปลี่ยนแปลงการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และมอบอำนาจการบังคับบัญชา (นายสรยุทธ เพ็ชรตระกูล)

๑๕/๐๖/๕๓

๓๑

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสมพร หนูนุ่ม และนายวิทูร กรุณา)

๑๘/๐๖/๕๓

๓๒

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายก้องศักดิ์ ยอดมณี และนายอนุชา จันทร์สุริยา)

๑๕/๐๖/๕๓

๓๓

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายฉัตรเฉลิม เฉลิมชัยวัฒน์)

๑๘/๐๖/๕๓

๓๔

ข้าราชการการเมืองลาออก (นายมัธยม นิภาเกษม และนายศุรพงศ์ พงศ์เดชขจร)

๐๗/๐๖/๕๓

๓๕

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวมัลลิกา บุญมีตระกูล)

๒๒/๐๖/๕๓

๓๖

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายภูวเดช อินทวงศ์)

๒๙/๐๖/๕๓

๓๗

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวจิตภัสร์ ภิรมย์ภักดี)

๑๓/๐๗/๕๓

๓๘

ข้าราชการการเมืองลาออกจากราชการ (นายแมน เจริญวัลย์)

๑๖/๐๗/๕๓

๓๙

ข้าราชการการเมืองลาออกจากราชการ (นายอัครวัฒน์ อัศวเหม)

๒๐/๐๗/๕๓

๔๐

ข้าราชการการเมืองลาออกจากราชการ (นายไพโรจน์ ศรศิลป์)

๐๕/๑๐/๕๓

๔๑

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ และนายปรีชา วัชราภัย)

๐๘/๑๐/๕๓

๔๒

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ)

๑๑/๑๐/๕๓

๔๓

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสรจักร เกษมสุวรรณ)

๑๙/๑๐/๕๓

ปี ๒๕๕๒

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายภิมุข สิมะโรจน์)

๐๖/๐๑/๕๒

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางอัญชลี  เทพบุตร)

๐๖/๐๑/๕๒

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน ๘ ราย)

๐๖/๐๑/๕๒

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายธีระวัฒน์ ศิริวันสาณฑ์ และนายยุทธพล อังกินันทน์)

๐๖/๐๑/๕๒

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๑๓ ราย)

๐๖/๐๑/๕๒

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายกมลวิศว์ แก้วแฝก)

๐๖/๐๑/๕๒

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุรศักดิ์ นาคดี)

๐๖/๐๑/๕๒

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายชำนิ บูชาสุข นางคมคาย อุดรพิมพ์ นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ และนายสุริยะ ร่วมพัฒนา)

๐๖/๐๑/๕๒

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายเกรียงยศ สุดลาภาและนายสุกิจ ก้องธรนินทร์)

๐๖/๐๑/๕๒

๑๐

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายประพันธ์ คูณมี และนายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา)

๐๖/๐๑/๕๒

๑๑

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กค.) จำนวน ๔ ราย และ(คค.) จำนวน ๑ ราย

๐๖/๐๑/๕๒

๑๒

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์)

๐๖/๐๑/๕๒

๑๓

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวมัลลิกา บุญมีตระกูล)

๐๖/๐๑/๕๒

๑๔

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลเอก โสภณ ศีลพิพัฒน์ และ พลเอกนภดล อินทปัญญา)

๐๖/๐๑/๕๒

๑๕

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายธนพล เจิมประไพ)

๐๖/๐๑/๕๒

๑๖

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวชมพูนุช นาครทรรพ และนายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต)

๐๖/๐๑/๕๒

๑๗

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายชาญยุทธ โฆศิรินนท์ และนายเอกชัย ทรงอำนาจเจริญ)

๐๖/๐๑/๕๒

๑๘

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๘ ราย)

๐๖/๐๑/๕๒

๑๙

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายศิโรตม์ เสตะพันธุ)

๐๖/๐๑/๕๒

๒๐

๑.แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายธรรมรัต หวั่งหลี และนายสุรกิจ ลิ้มสิทธิกูล นางสาววาสนา ปรีดีจิตร)
๒.แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา และนายประพล มิลินทจินดา นายสัญญา สถิรบุตร และนายอัครพล ลีลาจินดามัย)
๓.แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ นายสุธรรม นทีทอง นายศุรพงศ์ พงศ์เดชขจร และนายวิชัย ศิริประเสริฐโชค)

๐๖/๐๑/๕๒

๒๑

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายพิชัย บุณยเกียรติ และนางภัทธมน เพ็งส้ม)

๐๖/๐๑/๕๒

๒๒

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายพิชัย บุณยเกียรติ และนางภัทธมน เพ็งส้ม)

๐๖/๐๑/๕๒

๒๓

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายวีระชัย ถาวรทนต์ และนายขภัช นิมมานเหมินท์)

๐๖/๐๑/๕๒

๒๔

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายลัทธชัย โชคชัยวัฒนากร นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล)

๐๖/๐๑/๕๒

๒๕

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางพรรณี จารุสมบัติ)

๐๖/๐๑/๕๒

๒๖

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวรสพิมล จิรเมธากร)

๐๖/๐๑/๕๒

๒๗

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๕ ราย)

๐๖/๐๑/๕๒

๒๘

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายศุภชัย บัญชาศึก)

๐๖/๐๑/๕๒

๒๙

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายมัธยม นิภาเกษม)

๐๖/๐๑/๕๒

๓๐

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์)

๑๑/๐๓/๕๒

๓๑

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ นายพรชัย มุ่งเจริญพร นายณัฎฐพงศ์ วิเชียรวรรณ)

๑๑/๐๓/๕๒

๓๒

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (จำนวน ๑๒ ราย)

๑๙/๐๓/๕๒

๓๓

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสาทิตย์ จีนาภักดิ์)

๒๓/๐๓/๕๒

๓๔

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวศิลัมพา เลิศนุวัฒน์ นางฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง)

๒๓/๐๓/๕๒

๓๕

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายจักรวาล ท้วมเจริญ)

๒๓/๐๓/๕๒

๓๖

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พันตำรวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ นายณัฐพล เกียรติวินัยกุล)

๒๑/๐๔/๕๒

๓๗

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ)

๒๒/๐๔/๕๒

๓๘

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายเอกศักดิ์ แดงเดช)

๒๗/๐๔/๕๒

๓๙

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายจิตติชัย แสงทอง)

๒๗/๐๔/๕๒

๔๐

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายวัชระ  กรรณิการ์)

๒๕/๐๔/๕๒

๔๑

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุนิติ์  ทีวะเวช)

๒๑/๐๔/๕๒

๔๒

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายนิมิตร  ดำรงรัตน์)

๒๘/๐๔/๕๒

๔๓

แต่งตั้งผู้แทนการค้าการค้าไทย (นายเกียรติ สิทธีอมร)

๒๘/๐๔/๕๒

๔๔

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายพุทธิพงษ์  ปุณณกันต์ เรืออากาศเอก สุริยะ  ศึกษากิจ)

๒๕/๐๓/๕๒

๔๕

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (พลเอก สุภาษิต  วรศาสตร์)

๒๙/๐๕/๕๒

๔๖

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายอุทัยรัตน์  ชัยประเสริฐ)

๑๙/๐๖/๕๒

๔๗

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายซาตา อาแวกือจิ)

๒๗/๐๕/๕๒

๔๘

ข้าราชการการเมืองลาออกจากราชการและแต่งตั้งข้าราชการการเมือง

๑๖/๐๖/๕๒

๔๙

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายจิรเดช  อานุภาวธรรม)

๑๕/๐๖/๕๒

๕๐

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายวุฒิกร อินทรภูวศักดิ์)

๓๐/๐๖/๕๒

๕๑

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร)

๐๙/๐๗/๕๒

๕๒

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (รองศาสตราจารย์ วิชัย วนดุรงค์วรรณ)

๓๑/๐๘/๕๒

๕๓

ข้าราชการการเมืองพ้นจากตำแหน่ง (นายวิสิทธิ์  พิทยาภรณ์)

๑๒/๐๙/๕๒

๕๔

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (รองศาสตราจารย์ ประกอบ จิรกิติ)

๐๖/๐๙/๕๒

๕๕

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายอุทัย มิ่งขวัญ)

๐๕/๑๐/๕๒

๕๖

ข้าราชการการเมืองลาออกจากราชการ (นายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์)

๐๖/๑๐/๕๒

๕๗

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายภิมุข สิมะโรจน์)

๑๒/๑๐/๕๒

๕๘

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวรสพิมล จิรเมธากร และ นายอรรถสิทธิ์ กาญจนสินิทธ์)

๑๓/๑๐/๕๒

๕๙

ข้าราชการการเมืองลาออกจากราชการ (นายอรรคพล สรสุชาติ)

๑๐/๑๑/๕๒

๖๐

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลตำรวจเอก ธานี สมบูรณ์ทรัพย์)

๑๗/๑๑/๕๒

๖๑

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายอิสรา สุนทรวัฒน์)

๑๙/๑๑/๕๒

๖๒

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุทธิชัย จันทร์อารักษ์)

๐๘/๑๒/๕๒

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของท่านได้โดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ เพื่อจดจำตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ ไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

บันทึกการตั้งค่า