ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561


(17/05/61) ประกาศราคากลางการจัดจ้างสร้างกล่องพระราชลัญจกรและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์

(10/05/61) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการจัดหาระบบติดตามสถานภาพเรื่อง
    เสนอคณะรัฐมนตรี

(04/05/61) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดหาระบบติดตาม
    สถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

(03/05/61) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการจัดหาระบบสำหรับให้บริการข้อมูลของ
    สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรูปแบบใหม่

(03/05/61) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ
    สำหรับการสืบค้นฐานข้อมูลสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(02/05/61) ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ

(01/05/61) ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ สำหรับการสืบค้นฐานข้อมูลสำคัญของ
    สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(01/05/61) ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ. 2560

(27/04/61) ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อทดแทนระบบเดิม
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(26/04/61) ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR)ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศสำหรับ
    การสืบค้นฐานข้อมูลสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(25/04/61) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดหาระบบสำหรับให้บริการข้อมูลของสำนักเลขาธิการ
    คณะรัฐมนตรีรูปแบบใหม่

(20/04/61) ประกาศสำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี กรุงเทพฯ เรื่อง ยกเลิก ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาระบบสำหรับให้บริการข้อมูลของ สลค. รูปแบบใหม่
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(17/04/61) ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(09/04/61) ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(03/04/61) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
    ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทดแทนระบบเดิม

(26/03/61) ประกาศราคากลางการจัดหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและอุปกรณ์สำหรับรองรับการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ e-Meeting)

(21/03/61) ประกาศราคากลางค่าจ้างจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ปีที่ 3
    (วันที่ 12 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2560)

(20/03/61) ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(16/03/61) ประกาศสวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเปิดให้เช่าร้านค้าสวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
    (โรงอาหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)

(15/03/61) ประกาศราคากลางโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทดแทนระบบเดิม

(14/03/61) ประกาศราคากลางจ้างเปลี่ยนพรมห้องคณะทำงาน สลค. และห้องผู้ติดตามคณะรัฐมนตรี ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 1

(13/03/61) ประกาศราคากลางการจ้างซ่อมแซมห้องทำงาน ชั้น 1 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่)

(12/03/61) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดหาระบบสำหรับให้บริการข้อมูล
    ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรูปแบบใหม่

(12/03/61) ประกาศราคากลางโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทดแทนระบบเดิม

(12/03/61) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
    และโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทดแทนระบบเดิม

(12/03/61) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดหาระบบติดตามสถานภาพ
    เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

(05/03/61) ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(05/03/61) ประกาศราคากลางจ้างตัดชุดพิธีการสำหรับพนักงานบริการจัดเลี้ยงการประชุมคณะรัฐมนตรี

(02/03/61) ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาระบบสำหรับให้บริการข้อมูลของ สลค. รูปแบบใหม่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(28/02/61) ประกาศราคากลางเช่าอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อใช้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดเพชรบุรี

(28/02/61) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) โครงการจัดหาระบบติดตามสถานภาพ
    เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 2

(28/02/61) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกกิจจานุเบกษา

(23/02/61) ประกาศราคากลางการจ้างเปลี่ยนพรมห้องประยูร ภมรมนตรี ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) และห้องอาหารคณะรัฐมนตรี
    ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 1

(22/02/61) ประกาศราคากลางการจ้างทาสีฝ้าเพดานและฝาผนังโถงทางเดินอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่)

(16/02/61) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดหาระบบติดตามสถานภาพ
    เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

(12/02/61) ประกาศสวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเปิดให้เช่าร้านค้าสวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
    (สโมสรสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)

(09/02/61) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
    สลค. (ครั้งที่ 2)

(05/02/61) ประกาศราคากลางจัดสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม

(05/02/61) ประกาศราคากลางค่าท่าสีภายในบานหน้าต่างอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังเดิมและหลังใหม่

(02/02/61) ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศสำหรับการสืบค้นฐานข้อมูลสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

(26/01/61) ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม ครม. เพื่อทดแทนระบบเดิม ด้วยวิธีประกวดราคา
    อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(24/01/61) ประกาศราคากลางเช่าอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อใช้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดจันทบุรี

(25/01/61) ประกาศราคากลางในการจ้างพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์

(24/01/61) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 โครงการจัดหาระบบติดตามสถานภาพ
    เรื่องเสนอ ครม.

(23/01/61) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(23/01/61) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(19/01/61) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดหาระบบสำหรับให้บริการข้อมูลของ สลค. รูปแบบใหม่

(10/01/61) ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาระบบติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

(10/01/61) ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศสำหรับการสืบค้นฐานข้อมูลสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(10/01/61) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดหาระบบติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

(10/01/61) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ
    สำหรับการสืบค้นฐานข้อมูลสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(10/01/61) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี
    เพื่อทดแทนระบบเดิม (ครั้งที่ 2)

(09/01/61) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
    สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(04/01/61) ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ สลค.สาร ปีที่ 25 ฉบับพิเศษเดือนกันยายน - เดือนธันวาคม 2560


(24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สีดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก Printer รุ่น HP Color Laserjet Pro M252n โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Multifunetion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ซองชนิดต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก - รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงวอล์เปเปอร์ห้องผู้บริหาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 3 รายการ โดบวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 14 รายการ โดบวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางและแผ่นป้ายไม้ โดบวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox DocuPrint C5005d โดบวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 5 รายการ โดบวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox DocuPrint C5005d โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ีวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มแบบแพ็ค จำนวน 500 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์
    รัชกาลที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์การ์ดลงทะเบียนเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชั้นเหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox C5005D(CT201667)Yโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(03/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ซองบรรจุแผ่นซีดี CD-R (สีชมพู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(03/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(03/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(03/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดรถยนต์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(03/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการประชุม ครม. นอกสถานที่ จังหวัดบุรีรมย์
    จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(03/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ นอกสถานที่
    ณ จังหวัดบุรีรมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ถัง) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าใช้จ่ายส่วนเกินการเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
     ณ จังหวัดสุโขทัย, จังหวัดสงขลาและจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อชั้นเหล็กเก็บเอกสารและขนย้ายไปลาดหลุมแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นซีดีสีชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ HP CE278A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องดูดความชื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกระจกเงา ชั้น ๔ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมึกพิมพ์สีดำสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ HP Color LaserJet Pro M252 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตู้นิรภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลำโพงตู้ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมึกเครื่องพิมพ์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถาดพลาสติกวางเอกสาร ๓ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นซีดีสีชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เครื่องเลเซอร์พรินเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษคั่นเอกสารหยักสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นสี CYAN (CE251A) สำหรับ HP Color Laserjet CP3525 Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายภาพทำหนังสือรายงานประจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายภาพพระราชลัญจกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษคั่น จำนวน 3 แบบ ๆ ละ 500 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำผ้าคลุมโต๊ะและเก้าอี้ไม้สัก อาคารอนุรักษ์เอกสาร ลาดหลุมแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษคั่นเอกสารหยักขาว ขนาด เอ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก - รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก Printer HP Laser Jet Pro 400 Color M451nw โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ รุ่น HP Laserjet P1102 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น p355d โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP Color Laser Jet Pro M252n โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ สลค. สาร ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค. - เม.ย 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ทำน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อชั้นเหล็กเก็บเอกสารและขนย้ายไปลาดหลุมแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Drum Brother HL - 5250DN รหัส DR - 3115 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ขนาด 4.5 นิ้ว x 6 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น พิมพ์ด้วยกระดาษเคมีในตัว 1 สี รันนัมเบอร์ 2 จุด
    เล่มที่ 001 เลขที่ 001 จนครบจำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการจัดหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและอุปกรณ์สำหรับรองรับการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยวิธีคัดเลือก

(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึก Printer ยี่ห้อ Fuji XEROX DocuPrint CP305d โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก - รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อใช้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดเพชรบุรี
    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นซีดีสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนมกราคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2560
    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยากาว Methocel F4m ขนาด 500 กรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องแฟกซ์ PANASONIC KX - MB245 # KX - FAT421E โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมฝังฝ้าหน้าพลาสติกขอบอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ถัง) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระดาษต่อพระราชโองการ

(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox DoucPrint C5005 d โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการประชุม ครม. นอกสถานที่ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สีสำหรับการพิมพ์รายงานข่าวที่ห้อง Operation room โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมฝังฝ้าหน้าพลาสติกขอบอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษสติ๊กเกอร์ A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายพรมเก่าห้องอาหารคณะรัฐมนตรี ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โทรศัพท์สำนักงานพร้อมชุดหูฟัง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แฟ้มระเบียบวาระสำคัญของรัฐบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านจำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานและห้องประชุม ชั้น 2 ตึกแดง 3 (ตึกผู้แทนการค้าเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มแพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุดส่งหนังสือ A5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Toner Hp โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนพรมห้องคณะทำงาน สลค. และห้องผู้ติดตามคณะรัฐมนตรี ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องทำงาน ชั้น 1 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายพรมเก่าห้องคณะทำงาน สลค. และห้องผู้ติดตามคณะรัฐมนตรี ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเย็บเล่ม ทำปกแข็ง เดินทอง รวมเล่มราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ปี 2559 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(05/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สลค. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(05/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม

(05/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม โดยวิธีคัดเลือก

(05/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์

(05/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนพรมห้องประยูร ภมรมนตรี ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) และห้องอาหารคณะรัฐมนตรี
    ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 1 โดยวิธีเฉพาะเฉพาะจง

(05/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเฉพาะจง

(05/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น P355d รหัส CT201937 โดยวิธีเฉพาะเฉพาะจง

(05/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดชุดพิธีการพนักงานบริการจัดเลี้ยงประชุม โดยวิธีเฉพาะเฉพาะจง

(05/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีฝ้าเพดานและฝาผนังโถงทางเดินอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเฉพาะจง

(05/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเฉพาะจง

(28/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (3 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีภายในบานหน้าต่างอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังเดิมและหลังใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มแบบแพ็ค จำนวน 300 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก - รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเย็บกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับการประชุม ครม. นอกสถานที่ ณ จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการประชุม ครม. นอกสถานที่ ณ จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(1)

(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(2)

(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นซีดี (สีชมพู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวัสดุงานบ้าน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มแบบแพ็คจำนวน 300 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลวดเย็บกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ซองบรรจุซีดีสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ทดแทนระบบเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    (e-bidding)

(12/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ทดแทนระบบเดิม
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(30/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษคั่นเอกสารสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขาตั้งไมค์โครโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก - รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก - รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) 1000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร PDF ใส่ผิด

(10/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ซองบรรจุแผ่นซีดี (สีชมพู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แฟ้มเขียว (สั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ สลค. สาร ปีที่ 25 ฉบับพิเศษ เดือนกันยายน - ธันวาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกสำหรับ Printer ยี่ห้อ Hp Color Laserjet CM 2320nf MFP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุงานบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก - รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการประชุม ครม. นอกสถานที่ จ.สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษใบคั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์พระราชสาส์น ตราพระราชโองการ ซองพระราชสาส์น ตราพระราชโองการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าพร้อมตู้จัดเก็บแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(23/03/61) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(10/05/61) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561

(10/05/61) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561

(10/05/61) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561

(10/05/61) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561

(10/05/61) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

(10/05/61) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560

(10/05/61) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561