ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561


(21/12/61) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์
    (ห้อง Data Center)

(21/12/61) ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ (ห้อง Data Center)

(19/12/61) ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) โครงการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำรอง

(07/12/61) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงระบบ
    เรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องเเท็บเล็ต (M-VARA) ระยะที่ 2

(07/12/61) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงเว็บไซต์
    เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

(26/11/61) ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต
    (M-VARA) ระยะที่ 2

(26/11/61) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
    ด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA) ระยะที่ 2

(26/11/61) ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

(26/11/61) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
    และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

(26/11/61) ประกาศราคากลางโครงการเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำรอง

(26/11/61) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำรอง

(19/11/61) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาระบบ
    ฐานข้อมูลทะเบียนฐานันดรสมาชิกแหน่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าและฝ่ายใน

(19/11/61) ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนฐานันดรสมาชิกแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าและฝ่ายใน

(19/11/61) ประกาศราคากลางค่าจ้างจัดพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12/11/61) ประกาศราคากลางโครงการสร้างและซ่อมแซมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม

(09/11/61) ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทดแทนระบบเดิม

(12/10/61) ประกาศราคากลางจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อทดแทนระบบเดิม

(10/10/61) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
    โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทดแทนระบบเดิม

(02/10/61) ประกาศราคากลางค่าจ้างบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศห้องประชุมคณะรัฐมนตรี
    ต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27/09/61) ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27/09/61) ประกาศราคากลางเช่ารถยนต์ส่วนกลาง

(27/09/61) ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/09/61) ประกาศราคากลางค่าจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
    (ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารห้องสมุดสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)

(21/09/61) ประกาศราคากลางค่าจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
    (ห้องประชุมปลั่ง มีจุล) ทดแทนระบบเดิม

(21/09/61) ประกาศราคากลางค่าเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

(20/09/61) ประกาศราคากลางค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล ด้านบริหารงานทั่วไปและด้านระบบโสตทัศนูปกรณ์
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/09/61) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับติดตั้งในห้องประชุมเพื่อรองรับการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์
    และรองรับระบบประชุมทางไกลและการทำงานร่วมกันแบบ Online Collaboration

(20/09/61) ประกาศราคากลางการบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย (Fire wall) ต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(18/09/61) ประกาศราคากลางค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อจัดการฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเพื่อปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/09/61) ประกาศราคากลางค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านอนุรักษ์เอกสารสำคัญของคณะรัฐมนตรี จัดการฐานข้อมูลระบบงานห้องสมุด
     พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/09/61) ประกาศราคากลางค่าจ้างบำรุงรักษาระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA) ต่อเนื่อง
     ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/09/61) ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(07/09/61) ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(07/09/61) ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญราชอิสริยาภรณ์และสัญญาบัตร
    ในรัชกาลที่ 10 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

(07/09/61) ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(07/09/61) ประกาศราคากลางค่าบำรุงรักษาระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

(31/08/61) ประกาศราคากลางการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและอาคารอนุรักษ์เอกสาร

(31/08/61) ประกาศราคากลางค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบอินเทอร์เน็ต

(31/08/61) ประกาศราคากลางค่าจ้างบำรุงรักษาระบบโสตทัศนูปกรณ์และวัสดุภัณฑ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีต่อเนื่อง
     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31/08/61) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและอาคารอนุรักษ์เอกสารต่อเนื่อง
     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31/08/61) ประกาศราคากลางจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

(31/08/61)ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาเอกชนให้บริการพนักงานขับยานพาหนะ

(27/08/61) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เช่ารถยนต์ส่วนกลาง

(23/08/61) ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญราชอิสริยาภรณ์และสัญญาบัตร
     ในรัชกาลที่ 9 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

(21/08/61) ประกาศราคากลางซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

(17/08/61) ประกาศราคากลางเช่ารถยนต์ส่วนกลาง

(17/08/61) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เช่ารถยนต์ส่วนกลาง

(03/08/61) ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(03/08/61) ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ

(10/07/61) ประกาศราคากลางการจ้างจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ปีที่ 3
    (วันที่ 12 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2560)

(20/06/61) ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี
    เพื่อทดแทนระบบเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(20/06/61) ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/06/61) ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดหาระบบติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(15/06/61) ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ

(05/06/61) ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(01/06/61) ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
    ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทดแทนระบบเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(17/05/61) ประกาศราคากลางการจัดจ้างสร้างกล่องพระราชลัญจกรและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์

(10/05/61) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการจัดหาระบบติดตามสถานภาพเรื่อง
    เสนอคณะรัฐมนตรี

(04/05/61) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดหาระบบติดตาม
    สถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

(03/05/61) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการจัดหาระบบสำหรับให้บริการข้อมูลของ
    สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรูปแบบใหม่

(03/05/61) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ
    สำหรับการสืบค้นฐานข้อมูลสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(02/05/61) ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ

(01/05/61) ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ สำหรับการสืบค้นฐานข้อมูลสำคัญของ
    สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(01/05/61) ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ. 2560

(27/04/61) ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อทดแทนระบบเดิม
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(26/04/61) ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR)ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศสำหรับ
    การสืบค้นฐานข้อมูลสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(25/04/61) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดหาระบบสำหรับให้บริการข้อมูลของสำนักเลขาธิการ
    คณะรัฐมนตรีรูปแบบใหม่

(20/04/61) ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรุงเทพฯ เรื่อง ยกเลิก ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาระบบสำหรับให้บริการข้อมูลของ สลค. รูปแบบใหม่
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(17/04/61) ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(09/04/61) ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(03/04/61) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
    ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทดแทนระบบเดิม

(26/03/61) ประกาศราคากลางการจัดหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและอุปกรณ์สำหรับรองรับการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ e-Meeting)

(21/03/61) ประกาศราคากลางค่าจ้างจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ปีที่ 3
    (วันที่ 12 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2560)

(20/03/61) ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(16/03/61) ประกาศสวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเปิดให้เช่าร้านค้าสวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
    (โรงอาหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)

(15/03/61) ประกาศราคากลางโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทดแทนระบบเดิม

(14/03/61) ประกาศราคากลางจ้างเปลี่ยนพรมห้องคณะทำงาน สลค. และห้องผู้ติดตามคณะรัฐมนตรี ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 1

(13/03/61) ประกาศราคากลางการจ้างซ่อมแซมห้องทำงาน ชั้น 1 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่)

(12/03/61) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดหาระบบสำหรับให้บริการข้อมูล
    ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรูปแบบใหม่

(12/03/61) ประกาศราคากลางโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทดแทนระบบเดิม

(12/03/61) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
    และโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทดแทนระบบเดิม

(12/03/61) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดหาระบบติดตามสถานภาพ
    เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

(05/03/61) ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(05/03/61) ประกาศราคากลางจ้างตัดชุดพิธีการสำหรับพนักงานบริการจัดเลี้ยงการประชุมคณะรัฐมนตรี

(02/03/61) ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาระบบสำหรับให้บริการข้อมูลของ สลค. รูปแบบใหม่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(28/02/61) ประกาศราคากลางเช่าอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อใช้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดเพชรบุรี

(28/02/61) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) โครงการจัดหาระบบติดตามสถานภาพ
    เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 2

(28/02/61) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกกิจจานุเบกษา

(23/02/61) ประกาศราคากลางการจ้างเปลี่ยนพรมห้องประยูร ภมรมนตรี ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) และห้องอาหารคณะรัฐมนตรี
    ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 1

(22/02/61) ประกาศราคากลางการจ้างทาสีฝ้าเพดานและฝาผนังโถงทางเดินอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่)

(16/02/61) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดหาระบบติดตามสถานภาพ
    เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

(12/02/61) ประกาศสวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเปิดให้เช่าร้านค้าสวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
    (สโมสรสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)

(09/02/61) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
    สลค. (ครั้งที่ 2)

(05/02/61) ประกาศราคากลางจัดสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม

(05/02/61) ประกาศราคากลางค่าท่าสีภายในบานหน้าต่างอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังเดิมและหลังใหม่

(02/02/61) ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศสำหรับการสืบค้นฐานข้อมูลสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

(26/01/61) ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม ครม. เพื่อทดแทนระบบเดิม ด้วยวิธีประกวดราคา
    อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(24/01/61) ประกาศราคากลางเช่าอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อใช้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดจันทบุรี

(25/01/61) ประกาศราคากลางในการจ้างพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์

(24/01/61) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 โครงการจัดหาระบบติดตามสถานภาพ
    เรื่องเสนอ ครม.

(23/01/61) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(23/01/61) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(19/01/61) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดหาระบบสำหรับให้บริการข้อมูลของ สลค. รูปแบบใหม่

(10/01/61) ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาระบบติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

(10/01/61) ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศสำหรับการสืบค้นฐานข้อมูลสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(10/01/61) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดหาระบบติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

(10/01/61) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ
    สำหรับการสืบค้นฐานข้อมูลสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(10/01/61) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี
    เพื่อทดแทนระบบเดิม (ครั้งที่ 2)

(09/01/61) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
    สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(04/01/61) ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ สลค.สาร ปีที่ 25 ฉบับพิเศษเดือนกันยายน - เดือนธันวาคม 2560(26/12/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง Scanner รุ่น Fujitsu Fi6320z โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/12/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ป้องกันหน้าจอคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/12/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถาดวางคีย์บอร์ดแบบหนีบโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/12/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแผงวงจร ลิฟต์โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/12/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึก Printer ยี่ห้อ Fuji Xerox DocuPrint CP305d โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/12/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึก printer ยี่ห้อ HP Designjet T730 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/12/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟิลเตอร์กล้องส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/12/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP M252W รหัส CF400A BK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/12/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก-รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/12/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/12/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดขับลิฟต์ (Drive OVF20) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/12/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้เก็บเอกสาร ชั้น 4 อาคาร สลค. (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/12/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมตู้ติดผนังเก็บเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น 2 อาคาร สลค. (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/12/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/12/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/12/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษคั่นเอกสารหยักขาว พิมพ์เลขไทย 1 - 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/12/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษคั่นเอกสารหยักขาว พิมพ์เลขไทย 3, 8 และ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/12/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/12/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/12/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/12/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องหมึกพิมพ์ ฟูจิ ซีร็อค รุ่น P355D (จำนวน 30 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/12/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/12/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง Scanner รุ่น Fujitsu Fi - 6770 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/12/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/12/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ จังหวัดหนองคาย
    จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/12/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรี
    อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/12/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ถัง) ประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/12/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/12/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/12/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (จำนวน 3 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/12/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเข้าเล่มปกแข็งเดินทองหนังสือสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/12/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ซองสีขาว สีน้ำตาลขยายข้างใหญ่ (จำนวน 5,000 ซอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/12/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สี Fuji XEROX รุ่น Docu Print CP 305 d
    Serial no 029489 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/12/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องน้ำหญิง อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่)
    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/12/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพลาสติกสำหรับจัดเก็บเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/12/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับผงหมึกแฟกส์ Ricoh Aficio FX200 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/12/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษแบงค์สีฟ้า 55 แกรม ขนาด A4 กระดาษฟายอิ้งคัลเลอร์สีเขียว 160 แกรา ขนาด A4
    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/12/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มแบบแพ็ค จำนวน 600 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/12/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสาอากาศวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/12/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษต่อเนื่อง 3 ขั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/12/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี
    เพื่อทดแทนระบบเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(16/11/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16/11/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP M451nw (305A) จำนวน 7 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16/11/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน่วยความจำชนิด SDRAM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16/11/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) จำนวน 1,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16/11/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox Docuprint C5005D โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16/11/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Harddisk) แบบ Solid State Drive (SSD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16/11/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น P355d (จำนวน 30 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16/11/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16/11/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเข้าเล่มปกเเข็งเดินทองหนังสือสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12/11/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
    ณ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12/11/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12/11/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มแบบเเพ็ค จำนวน 600 เเพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(08/11/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีคัดเลือก

(08/11/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบประตูอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(08/11/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเย็บเล่ม ทำปกเเข็ง เดินทอง รวมเล่มราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(08/11/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(08/11/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักผ้าม่านห้องผู้ทรงคุณวุฒิด้านราชการในพระองค์ ชั้น 2
    อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(08/11/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(08/11/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการประชุม ครม. นอกสถานที่ จังหวัดเชียงราย
    จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(08/11/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเลเซอร์พรินเตอร์ CANON รุ่น imageCLASS MF8580cdw โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(08/11/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดอกสว่านเครื่องเจาะรู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(08/11/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษความเห็นพิจารณา ขนาด เอ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(08/11/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (จำนวน 2 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(08/11/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(08/11/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(08/11/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่น DVD ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี (สีชมพู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(08/11/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสารและชุดอุปกรณ์หูฟัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(08/11/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถาดวางคีย์บอร์ดแบบเจาะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(08/11/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(08/11/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการเปิดใช้บริการชื่อโดเมน soc.go.th เพื่อเผยเเพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
    ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้กับประชาชนและบุคคลที่สนใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/10/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ถัง) ประจำเดือนสิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/10/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ถัง) ประจำเดือนกันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/10/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ปกทะเบียนฐานันดรพระนามและนามสมาชิกฯ และปกทะเบียนฐานันดรพระนามและนามสมาชิกฯ
    และปกทะเบียนฐานันดรประวัติสมาชิกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/10/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักพรมที่ติดตั้งในตึกบัญชาการ 1 ชั้น 5 และซักโซฟาและเก้าอี้ห้องทำงานผู้บริหาร
    อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/10/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดสติ๊กเกอร์ฝ้าที่บานกระจก ห้องกองการประชุม ชั้น 4 อาคาค สลค. (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/10/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดสติ๊กเกอร์ฝ้าที่บานประตู ห้องอาหาร สลค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/10/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/10/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP M251 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/10/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ซองบรรจุแผ่นซีดี ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี (วาระปกสีชมพู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/10/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดมดแมลงสาบและหนู อาคาร สลค. (หลังใหม่/หลังเดิม) และอาคาร จปร. เดิม
    ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/10/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดปลวกอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16/10/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16/10/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก - รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16/10/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(08/10/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(08/10/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเติมน้ำยาฆ่าเชื้ออาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่/หลังเดิม) และอาคาร จปร. เดิม
    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(08/10/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศห้องประชุมคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(08/10/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการเปิดใช้บริการเชื่อมโดเมน soc.go.th เพื่อเผยเเพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
    ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้กับประชาชนและบุคคลที่สนใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/10/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีคัดเลือก

(04/10/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีคัดเลือก

(02/10/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายระบบสารบรรณอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/10/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเผยแพร่ระบบงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
    บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/10/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลภาพ (Image) ต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/10/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/10/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/10/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและอาคารอนุรักษ์เอกสาร
    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/10/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/10/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/10/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนและป้องกันอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/10/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบวันลาและระบบลงเวลาปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/10/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศห้องประชุมคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/10/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M - VARA)
    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/10/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนให้บริการพนักงานขับยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/10/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/10/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/10/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (ELIB WEB) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/10/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 11 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/10/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย (Firewall) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครื่องปริ้นบาร์โค้ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรสาร Brother รุ่น FAX-2840 จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องรับ - ส่งภาพและเสียงไร้สาย และเครื่องขยายสัญญาณภาพและเสียง
    แบบ HDMI โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับประชุม ครม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าใช้จ่ายส่วนเกินการเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในการประชุมคณะรัฐมนตรี
    อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมการพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ
    สัญญาบัตรยศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับติดตั้งในห้องประชุมเพื่อรองรับการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์และรองรับระะบบประชุมทางไกล
    และการทำงานร่วมกันแบบ Online Collaboration โดยวิธีคัดเลือก

(28/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยวิธีคัดเลือก

(28/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครื่องปริ้นบาร์โค้ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) พร้อมอุปกรณ์เสริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษคั่นเอกสารสีต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์พกพา (IPad) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบโสตทัศนูปกรณ์และวัสดุภัณฑ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลทะเบียนฐานันดร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลพัสดุเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลด้านงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    และการเชื่อมโยงบูรณาการระบบงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสัญญาบัตรยศทหาร ตำรวจ
    และกองรักษาดินแดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
    (ห้องประชุมปลั่ง มีจุล) ทดแทนระบบเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
    (ห้องอบรม ชั้น 2 อาคารห้องสมุดสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี) ทดแทนระบบเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าใช้จ่ายส่วนเกินการเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
    ณ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนกันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นไม้สำหรับวางเครื่องพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษต่อพระราชโองการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 63 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ต่ำกว่าเกณฑ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบันทึกเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปริ้นบาร์โค้ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มแบบแพ็ค จำนวน 600 เเพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji Xerox DocuPrint C5005d จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดระบบเครือข่ายระหว่างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังเดิม)
    และสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษมติคณะรัฐมนตรีและกระดาษข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญราชอิสริยาภรณ์ และสัญญาบัตรในรัชกาลที่ 9
    งบประมาณประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการประชุม ครม. นอกสถานที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 8 เครื่อง
    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อใช้สำหรับการประชุมคระรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
    ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการเปิดใช้บริการชื่อโดเมน soc.go.th เพื่อเผยเเพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
    ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้กับประชาชนและบุคคลที่สนใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบคั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึก Printer ยี่ห้อ HP Laserjet Pro 400 Color M451ne โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ HP รุ่น color Laserjet CM2320nf MFP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
     สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก - รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์หนังสือ เราคือเพื่อนกัน 10 We are Friends โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นอุ่นอาหารประตูเดียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox รุ่น CM305df โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (จำนวน 5 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji Xerox Docuprint C5005D โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องปรับอากาศและย้ายตำแหน่ง CPU ชั้น 2-3 เพื่อสะดวกในการบริการ
     อาคาร สลค. (หลังใหม่่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP Color Laser รุ่น Pro M252 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP CE278A (จำนวน 15 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องรับส่งเอกสาร Fax โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(03/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(03/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กล้องส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(03/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) จำนวน 1,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(03/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการประชุม ครม. นอกสถานที่ จังหวัดชุมพร จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(03/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำดื่มแบบเเพ็ค จำนวน 600 เเพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ HP Color Laser รุ่น pro M252 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสาอากาศวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/09/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น P355D (จำนวน 30 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/08/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/08/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อใช้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
    ณ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/08/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/08/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ถัง) ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/08/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ถัง) ประจำเดือนมิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/08/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/08/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/08/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านเลขานุการและด้านภาษาต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/08/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์ สลค.สาร ปีที่ 26 (ฉบัยที่ 2) เดือน พ.ค. - ส.ค. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/08/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์พรินเตอร์ CANON โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/08/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/08/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/08/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตู้บานเลื่อนและกล่องครอบตะลุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/08/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารสโมสรสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/08/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/08/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก - รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/08/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษคั่น จำนวน 3 แบบ ๆ ละ 450 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/08/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสำหรับ Printer ยี่ห้อ HP Color Laserjet CM2320 MFP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/08/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายระหว่างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่)
    และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ตึกแดง 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/08/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์พระราชสาส์น ตราพระราชโองการ, พิมพ์ซองพระราชสาส์น ตราพระราชโองการ
    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(08/08/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(08/08/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถาดวางคีย์บอร์ดติดใต้โต๊ะ (แบบเจาะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(08/08/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(08/08/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(08/08/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มแบบแพ็ค จำนวน 300 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดอุบลราชธานี
    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนพรมปูพื้นลิฟต์ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่่อใช้ในการประชุม ครม. นอกสถานที่ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 8 เครื่อง
    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าใช้จ่ายส่วนเกินการเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
    ณ จังหวัดเพชบุรีและจังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์และหมุดติดบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Samsung MLT - D3470B (จำนวน 10 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สมุดฉีกสำหรับใช้ในการประชุม ครม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถาดวางคีย์บอร์ดติดใต้โต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (External Hard disk) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สี ยี่ห้อ Fuji DocuPrint รุ่น C5005D โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องรับฟังความคิดเห็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเข้าเล่มปกแข็งเดินทองหนังสือสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจำปี 2559 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Firewall) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ EPSON รุ่น LQ - 2090 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งและปรับปรุงสายโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น P355d (จำนวน 30 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าเดินทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปลั๊กไฟคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก - รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) จำนวน 1,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สมุดบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางสำหรับใช้บันทึกเลขไมล์และรายละเอียดในการใช้รถยนต์
    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(06/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(06/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ 2 เครื่อง โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(06/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตู้ไม้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(06/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องทำงานผู้บริหารและห้องทำงานผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร ชั้น 2
    อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(06/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(06/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(06/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องหมึกพิมพ์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(06/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก - รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(06/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร (FAX) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(06/07/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องชำนาญอักษร ชั้น 1 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) จำนวน 1,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ต่ำกว่าเกณฑ์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มแบบแพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องเลเซอร์พรินเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงวอลล์เปเปอร์ห้องทำงานชั้น 2 ตึกแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนเมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ 18 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ถัง) ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องโทรสารยี่ห้อ Canon Fax - L170 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องเลเซอร์พรินเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (จำนวน 10 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก - รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำดื่มแบบแพ็ค

(11/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมวอลล์เปเปอร์ห้องประชุม สลค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขัดพื้นห้องปฏิบัติการ 1,2 และห้องประชุมชั้น 2 ตึกแดง 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม แก้ไข ย้ายอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก - รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ถัง) ประจำเดือนเมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรวมเล่มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบชั้นเหล็กเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีโครงเหล็ก ซ่อมฝ้าเพดาน และเดินท่อประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่ื้อหมึกพิมพ์เครื่องเลเซอร์พรินเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น P355d โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักทำความสะอาดโซฟาและเก้าอี้ อาคารอนุรักษ์เอกสาร ลาดหลุมแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน (จำนวน 5 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการประชุม ครม. นอกสถานที่ จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อใช้สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
    ณ จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(06/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(06/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(06/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(06/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก Printer HP Color Laser jet Pro M525n โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(06/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สีและถ่านก้อนขนาด AAA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(06/06/61)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องเลเซอร์พรินเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(01/06/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดหาระบบสำหรับให้บริการข้อมูลของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรูปแบบใหม่

(01/06/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศสำหรับการสืบค้นฐานข้อมูลสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(25/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสร้างกล่องพระราชลัญจกรและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพื่อเตรียมการเกี่ยวกับการขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์
    และพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก Printer รุ่น HP Color Laserjet Pro M252n โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Multifunetion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ซองชนิดต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก - รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงวอล์เปเปอร์ห้องผู้บริหาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางและแผ่นป้ายไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox DocuPrint C5005d โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox DocuPrint C5005d โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอร์รี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มแบบแพ็ค จำนวน 500 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์
    รัชกาลที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์การ์ดลงทะเบียนเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชั้นเหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox C5005D(CT201667)Yโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(03/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ซองบรรจุแผ่นซีดี CD-R (สีชมพู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(03/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(03/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(03/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดรถยนต์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(03/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการประชุม ครม. นอกสถานที่ จังหวัดบุรีรัมย์
    จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(03/05/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ นอกสถานที่
    ณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนมีนาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ถัง) ประจำเดือนมีนาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าใช้จ่ายส่วนเกินการเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
     ณ จังหวัดสุโขทัย, จังหวัดสงขลาและจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อชั้นเหล็กเก็บเอกสารและขนย้ายไปลาดหลุมแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นซีดีสีชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ HP CE278A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องดูดความชื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกระจกเงา ชั้น 4 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมึกพิมพ์สีดำสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ HP Color LaserJet Pro M252 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตู้นิรภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลำโพงตู้ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมึกเครื่องพิมพ์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถาดพลาสติกวางเอกสาร 3 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นซีดีสีชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เครื่องเลเซอร์พรินเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษคั่นเอกสารหยักสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นสี CYAN (CE251A) สำหรับ HP Color Laserjet CP3525 Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายภาพทำหนังสือรายงานประจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายภาพพระราชลัญจกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษคั่น จำนวน 3 แบบ ๆ ละ 500 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำผ้าคลุมโต๊ะและเก้าอี้ไม้สัก อาคารอนุรักษ์เอกสาร ลาดหลุมแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษคั่นเอกสารหยักขาว ขนาด เอ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก - รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก Printer HP Laser Jet Pro 400 Color M451nw โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ รุ่น HP Laserjet P1102 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น p355d โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP Color Laser Jet Pro M252n โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ สลค. สาร ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค. - เม.ย 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ทำน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อชั้นเหล็กเก็บเอกสารและขนย้ายไปลาดหลุมแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Drum Brother HL - 5250DN รหัส DR - 3115 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ขนาด 4.5 นิ้ว x 6 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น พิมพ์ด้วยกระดาษเคมีในตัว 1 สี รันนัมเบอร์ 2 จุด
    เล่มที่ 001 เลขที่ 001 จนครบจำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการจัดหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและอุปกรณ์สำหรับรองรับการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยวิธีคัดเลือก

(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึก Printer ยี่ห้อ Fuji XEROX DocuPrint CP305d โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก - รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อใช้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดเพชรบุรี
    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นซีดีสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนมกราคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2560
    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยากาว Methocel F4m ขนาด 500 กรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องแฟกซ์ PANASONIC KX - MB245 # KX - FAT421E โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมฝังฝ้าหน้าพลาสติกขอบอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ถัง) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระดาษต่อพระราชโองการ

(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox DoucPrint C5005 d โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการประชุม ครม. นอกสถานที่ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สีสำหรับการพิมพ์รายงานข่าวที่ห้อง Operation room โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมฝังฝ้าหน้าพลาสติกขอบอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษสติ๊กเกอร์ A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายพรมเก่าห้องอาหารคณะรัฐมนตรี ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โทรศัพท์สำนักงานพร้อมชุดหูฟัง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แฟ้มระเบียบวาระสำคัญของรัฐบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านจำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานและห้องประชุม ชั้น 2 ตึกแดง 3 (ตึกผู้แทนการค้าเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มแพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุดส่งหนังสือ A5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Toner Hp โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนพรมห้องคณะทำงาน สลค. และห้องผู้ติดตามคณะรัฐมนตรี ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องทำงาน ชั้น 1 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายพรมเก่าห้องคณะทำงาน สลค. และห้องผู้ติดตามคณะรัฐมนตรี ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเย็บเล่ม ทำปกแข็ง เดินทอง รวมเล่มราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ปี 2559 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(05/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สลค. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(05/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม

(05/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม โดยวิธีคัดเลือก

(05/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์

(05/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนพรมห้องประยูร ภมรมนตรี ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) และห้องอาหารคณะรัฐมนตรี
    ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 1 โดยวิธีเฉพาะเฉพาะจง

(05/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเฉพาะจง

(05/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น P355d รหัส CT201937 โดยวิธีเฉพาะเฉพาะจง

(05/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดชุดพิธีการพนักงานบริการจัดเลี้ยงประชุม โดยวิธีเฉพาะเฉพาะจง

(05/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีฝ้าเพดานและฝาผนังโถงทางเดินอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเฉพาะจง

(05/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเฉพาะจง

(28/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (3 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีภายในบานหน้าต่างอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังเดิมและหลังใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มแบบแพ็ค จำนวน 300 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก - รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเย็บกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับการประชุม ครม. นอกสถานที่ ณ จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการประชุม ครม. นอกสถานที่ ณ จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(1)

(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(2)

(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นซีดี (สีชมพู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวัสดุงานบ้าน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มแบบแพ็คจำนวน 300 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลวดเย็บกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ซองบรรจุซีดีสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนธันวาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ทดแทนระบบเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    (e-bidding)

(12/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ทดแทนระบบเดิม
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(30/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษคั่นเอกสารสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขาตั้งไมค์โครโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก - รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก - รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) 1000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร PDF ใส่ผิด

(10/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ซองบรรจุแผ่นซีดี (สีชมพู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แฟ้มเขียว (สั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ สลค. สาร ปีที่ 25 ฉบับพิเศษ เดือนกันยายน - ธันวาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกสำหรับ Printer ยี่ห้อ Hp Color Laserjet CM 2320nf MFP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุงานบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก - รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการประชุม ครม. นอกสถานที่ จ.สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษใบคั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์พระราชสาส์น ตราพระราชโองการ ซองพระราชสาส์น ตราพระราชโองการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าพร้อมตู้จัดเก็บแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(02/10/61) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(02/10/61) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(15/08/61) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(23/03/61) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


(10/10/61) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(10/10/61) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561

(10/10/61) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561

(10/10/61) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561

(10/10/61) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561

(10/10/61) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561

(10/05/61) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561

(10/05/61) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561

(10/05/61) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561

(10/05/61) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561

(10/05/61) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

(10/05/61) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560

(10/05/61) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562