การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


สรุปผลการดำเนินการร้องเรียนเรื่องการทุจริต

– สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
– สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
– สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
– สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
– สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑