ประมวลภาพกิจกรรมจิตอาสาของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(เพิ่มเติม)