เลขาธิการคณะรัฐมนตรีประกาศเจตจำนง 

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ล่าสุด)


สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี No Gift Policy

สลค. รวมพลังแสดงเจตจำนงสุจริต ไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และการขับเคลื่อนหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณธรรม

อ่านรายละเอียด

นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้

ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ่านรายละเอียด

ประกาศเจตนารมณ์ (เลขาธิการคณะรัฐมนตรี)

คำประกาศเจตนารมณ์ “ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทุกคนแสดงเจตจำนงสุจริต ไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และการขับเคลื่อนหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณธรรม” โดย นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564

อ่านรายละเอียด

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ของ ศปท.

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่มาและความสำคัญ ยุทธศาสตร์ และช่องทางการติดต่อ ศปท.

อ่านรายละเอียด

มาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ

“Infographic ประกอบกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม เรื่อง “มาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ” เพื่อ ให้บุคลากร สลค. มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งประกอบด้วย หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๗ ข้อ และตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม”

อ่านรายละเอียด

“แผนผังแสดงกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต”
Mechanism to Prevent and Eliminate Corruption and Misconduct in the Public Sector

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ


ประมวลภาพกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต


ภาพกิจกรรมนิทรรศการ

ภาพกิจกรรมนิทรรศการ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม ระหว่างวันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2560 ณ ห้องชำนาญอักษร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

บุคลากรสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 18 – 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องชำนาญอักษร อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(หลังใหม่) โดยได้นำดอกไม้จันทน์จำนวน 2,090 ดอก ส่งมอบให้ผู้อำนวยการเขตดุสิต เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ภาพกิจกรรมนิทรรศการ

กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และร่วมลงนามถวายพระพร ระหว่างวันที่ 24 – 28 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องชำนาญอักษร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกาศเจตนารมณ์

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรี “ซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการ”
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560

กิจกรรมศึกษาดูงาน

ภาพกิจกรรมเมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
หลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ และเรือนจำชั่วคราว
เขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี