คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สลค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓