พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565  รู้จัก เข้าใจ ทำได้ถูกต้อง
ดาวน์โหลด >>  Infographic (PDF)