ประกาศเจตนารมณ์ในการลด คัดแยกขยะมูลฝอย 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกาศเจตนารมณ์ในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเดินประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกที่ดี วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider