สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สลค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙