คำรับรองการปฏิบัติราชการ สลค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗