การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาค ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามprevious arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ก.พ. 66 ถึง วันอาทิตย์ที่ 26 ก.พ. 66 กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาค ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยในวันเสาร์ที่ 25 ก.พ. 66 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และได้ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมและนิทรรศการต่าง ๆ รวมถึงนิทรรศการเกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วย ในการนี้ ผู้อำนวยการกลุ่มงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้กราบบังคมทูลรายงานข้อมูลการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการจัดนิทรรศการ ได้มีข้าราชการ บุคลากรของส่วนราชการต่าง ๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนให้ความสนใจเยี่ยมชมนิทรรศการจำนวนมาก โดยมีเจ้าหน้าที่
กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ความรู้และตอบข้อซักถามตลอดการจัดงาน