MENUMENU

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๔ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของข้าราชการสังกัดสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีprevious arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๒๘๔,๗๕๖ ราย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
โดยมีข้าราชการในสังกัดสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย
จำนวน ๙ ราย ดังนี้

มหาวชิรมงกุฎ
๑. นายภูมินทร ปลั่งสมบัติ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
๒. นายชเนศ ไชยานุกูล อาลักษณ์ชำนาญการพิเศษ
๓. นายพงศ์ศิริ ศรีมิ่งขวัญชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๔. นายวิเชียร คำชุม นิติกรชำนาญการพิเศษ
๕. นางนิสา ทอแสงทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๖. นางสาวภิวงทอง สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี
๗. นางสาววรรณี ตั้งอารมณ์มั่น ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการประชุม
๘. นางสาวสมคิด อินชื่นใจ อาลักษณ์ชำนาญการพิเศษ
๙. นางสาวอลิสา มาฬมงคล ผู้อำนวยการกองนิติธรรม
และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว โดยมีเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
ชั้น ๒ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี