MENUMENU

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๔ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ของรัฐมนตรีprevious arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนรวม
ทั้งสิ้น ๒๘๔,๗๕๖ ราย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยมีรัฐมนตรีได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย จำนวน ๙ ราย ดังนี้

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
๑. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
๒. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

มหาวชิรมงกุฎ
๓. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
๔. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๕. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
๖. นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

ประถมาภรณ์ช้างเผือก
๗. นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
๘. นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๙. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีร่วมกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ให้แก่รัฐมนตรี โดยมีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล