MENUMENU

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานบัตรอำนวยพรพร้อมสมุดบันทึกประจำวัน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider
กองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้เชิญบัตรอำนวยพร พร้อมสมุดบันทึกประจำวัน ที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ให้แก่ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านราชการในพระองค์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายภูมินทร ปลั่งสมบัติ) และผู้อำนวยการกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องจงรักภักดี ชั้น ๒ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังเก่า)