MENUMENU

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปิดการอบรมสัมมนาหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี โดยเน้นย้ำในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และหลักธรรมาภิบาลให้แก่ผู้เข้าอบรมprevious arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีกล่าวเปิดการอบรมสัมมนาหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องหลานหลวง โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง โดยเน้นย้ำข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในเรื่องความประพฤติที่ดี มีศีลธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต หลักธรรมาภิบาล และมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน และได้กล่าวนำเข้าสู่การอบรมในหัวข้อ หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีนายประกิจ อุทัยศรี นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นวิทยากร ซึ่งได้เน้นย้ำการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ หลักนิติธรรม ความคุ้มค่า ความรับผิดชอบ คุณธรรม การมีส่วนร่วม และความโปร่งใส