MENUMENU

พิธีรับพระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๔previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider
พิธีรับพระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๔
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายภูมินทร ปลั่งสมบัติ) เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔
ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล