สลค. ยกเลิกสำเนาบัตรประชาชนในการติดต่อราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน โดยการยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชนในการติดต่อราชการ และเปลี่ยนมาใช้การอ่านบัตรประจำตัวประชาชน ณ จุดรับบริการโดยใช้ Smart Card Reader ให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้รับความสะดวกรวดเร็วและรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ดาวน์โหลด >>  Infographic (PDF)