MENUMENU

ประกาศรายชื่อกฎหมาย และหน่วยงานที่รับผิดชอบSlider

ประกาศรายชื่อกฎหมาย และหน่วยงานที่รับผิดชอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ จัดทำคำอธิบายเเละคำแปล กรณีกฎหมายที่นายกรัฐมนตรีรักษาการ/รักษาการร่วม/ไม่มีผู้รักษาการ

จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา