มติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจ


ปี ๒๕๖๔

ประเภทเรื่อง

ชื่อเรื่อง

เลขที่หนังสือ

วันที่มีมติ

๑. นโยบายสำคัญ/เร่งด่วน

การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

นร ๐๕๐๓/๒๙๒

๐๕/๐๑/๒๕๖๔

การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณสำหรับรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

นร ๐๕๐๕/๕๗๔

๐๕/๐๑/๒๕๖๔

๒. โครงการสำคัญ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นร ๐๕๐๕/๕๕๘

๐๕/๐๑/๒๕๖๔

โครงการเตรียมงานฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

นร ๐๕๐๕/ว(ร) 8

๐๕/๐๑/๒๕๖๔

๓. แนวทางปฏิบัติ/หลักการ

วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/ว ๗

๐๕/๐๑/๒๕๖๔

๔.การแต่งตั้ง

– 

๕.รายงาน

ผลการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

นร ๐๕๐๕/๓๒๙

๐๕/๐๑/๒๕๖๔

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๖

๐๕/๐๑/๒๕๖๔

รายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจำไตรมาสที่ ๓ ปี ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๒๐๑

๐๕/๐๑/๒๕๖๔

รายงานผลการดำเนินโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตฤดูการผลิตปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๑๕๑

๐๕/๐๑/๒๕๖๔

รายงานผลการให้บริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และประจำงวดครึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

นร ๐๕๐๕/๕๑๕

๐๕/๐๑/๒๕๖๔

ผลการประชุมด้านเศรษฐกิจในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๗

นร ๐๕๐๕/๔๒๓

๐๕/๐๑/๒๕๖๔

ผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๒๘๕

๐๕/๐๑/๒๕๖๔

๖.อื่น ๆ

– 

                                                                                                                                                                             ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๓

ประเภทเรื่อง

ชื่อเรื่อง

เลขที่หนังสือ

วันที่มีมติ

๑. นโยบายสำคัญ/เร่งด่วน

การออกพันธบัตรเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

นร ๐๕๐๕/๓๘๙๓๙

๐๑/๑๒/๒๕๖๓

– แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

นร ๐๕๐๕/๓๘๙๑๕

๐๑/๑๒/๒๕๖๓

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ ๙ และมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ ๔

นร ๐๕๐๕/๓๘๘๗๒

๐๑/๑๒/๒๕๖๓

– รายงานผลการดำเนินงานมาตรการของรัฐบาลสำหรับผู้ประกอบการและประชาชนรายย่อย

นร ๐๕๐๕/๓๕๐๘๘

๐๓/๑๑/๒๕๖๓

– สรุปผลการประชุมหารือแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

นร ๐๕๐๕/๓๕๑๐๐

๐๓/๑๑/๒๕๖๓

– ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง และสตูล)

นร ๐๕๐๕/๓๕๐๙๘

๐๓/๑๑/๒๕๖๓

– ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อใช้ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

นร ๐๕๐๓/๓๔๑๓๕

๒๘/๑๐/๒๕๖๓

– การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นร ๐๕๐๕/๒๖๓๔๗

๒๕/๐๘/๒๕๖๓

– การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๔๐๐

๑๘/๐๘/๒๕๖๓

– แผนปฏิบัติการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ฉบับทบทวน แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/๒๓๔๑๐

๐๔/๐๘/๒๕๖๓

– การส่งคืนพื้นที่สวนป่าคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เนื้อที่ ๓๖๖ ไร่ ๗๘ ตารางวา ให้กรมป่าไม้ เพื่อนำพื้นที่เข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

นร ๐๕๐๕/๑๙๓๐๕

๒๓/๐๖/๒๕๖๓

 การติดตามการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี ๒๕๖๒/๖๓

นร ๐๕๐๕/๑๗๖๓๔

๐๙/๐๖/๒๕๖๓

– กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่าง ๆ 

นร ๐๕๐๕/๑๕๐๙๗

๑๒/๐๕/๒๕๖๓

– ขอรับการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

นร ๐๕๐๕/๑๓๒๐๖

๒๘/๐๔/๒๕๖๓

– มาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในช่วงภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นร ๐๕๐๕/๑๓๕๕๑

๒๘/๐๔/๒๕๖๓

– การขอความเห็นชอบต่อถ้อยแถลงรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ว่าด้วยการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) เพื่อสร้างความมั่นใจเรื่องความมั่นคงด้านอาหาร ความปลอดภัยด้านอาหารและคุณค่าทางโภชนาการในอาเซียน 

นร ๐๕๐๕/๑๑๘๖๐

๑๕/๐๔/๒๕๖๓

– ขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น เพื่อบริหารจัดการหน้ากากอนามัยในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

นร ๐๕๐๕/๑๐๙๘๑

๐๗/๐๔/๒๕๖๓

ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ครัวเรือนละ 5,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๑๐๒๔๑

๓๑/๐๓/๒๕๖๓

มาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยากรณีได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) แพร่ระบาด

นร ๐๕๐๓/๙๒๕๑

๒๔/๐๓/๒๕๖๓

การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

นร ๐๕๐๓/๙๒๕๓

๒๔/๐๓/๒๕๖๓

– ผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 

นร ๐๕๐๕/๗๖๘๓

๑๐/๐๓/๒๕๖๓

– ร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  

นร ๐๕๐๕/๗๐๓๒

๐๓/๐๓/๒๕๖๓

– ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระยะการระบาดในวงจำกัด (ระยะที่ ๒) 

นร ๐๕๐๕/๗๑๓๗

๐๓/๐๓/๒๕๖๓

– ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในการดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID – ๑๙)   

นร ๐๕๐๕/๗๑๐๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๓

– ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ ๒ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์    

นร ๐๕๐๕/๖๑๘๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๓

– ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๖๓๖๕

๒๔/๐๒/๒๕๖๓

– รายงานสรุปการประชุมขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชนนำร่อง โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.)    

นร ๐๕๐๕/๖๑๐๓

๒๔/๐๒/๒๕๖๓

– การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๖๐๙๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๓

– ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….    

นร ๐๕๐๓/๕๗๓๘

๑๘/๐๒/๒๕๖๓

– ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้น้ำมันปาล์มและแฟรกชันของน้ำมันปาล์ม และน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์มเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้าและนำผ่าน พ.ศ. ….   

นร ๐๕๐๓/๕๕๕๕

๑๘/๐๒/๒๕๖๓

– ให้เร่งรัดการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ และการแต่งตั้งคณะกรรมการ   

นร ๐๕๐๕/ว๔๓

๒๘/๐๑/๑๕๖๓

– การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anit-Fake News Center)  

นร ๐๕๐๕/ว๔๒

๒๘/๐๑/๑๕๖๓

– ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค ๔.๐ (มาตรการด้านการเงิน) 

นร ๐๕๐๕/๗๙๕

๐๗/๐๑/๑๕๖๓

๒. โครงการสำคัญ

– รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ (โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ ๒)

นร ๐๕๐๕/๔๒๒๗๘

๒๒/๑๒/๒๕๖๓

– ของขวัญปีใหม่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำหรับประชาชน ปี ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/๔๒๐๔๐

๒๒/๑๒/๒๕๖๓

– ของขวัญปีใหม่ปี ๒๕๖๔ ของกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/๔๒๐๓๙

๒๒/๑๒/๒๕๖๓

– การดำเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แก่ประชาชน

นร ๐๕๐๕/๔๒๐๓๘

๒๒/๑๒/๒๕๖๓

– โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับประชาชน ของกระทรวงคมนาคม

นร ๐๕๐๕/๔๒๐๓๗

๒๒/๑๒/๒๕๖๓

– ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นร ๐๕๐๕/๔๒๐๓๕

๒๒/๑๒/๒๕๖๓

– ของขวัญปีใหม่มอบให้แก่ประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกระทรวงยุติธรรม

นร ๐๕๐๕/๔๒๐๖๓

๒๒/๑๒/๒๕๖๓

– โครงการของขวัญปีใหม่ปี ๒๕๖๔ ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

นร ๐๕๐๕/๔๒๐๔๒

๒๒/๑๒/๒๕๖๓

– การดำเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แก่ประชาชน

นร ๐๕๐๕/๔๒๐๖๕

๒๒/๑๒/๒๕๖๓

การดำเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แก่ประชาชน

นร ๐๕๐๕/ว ๕๖๕

๐๑/๑๒/๒๕๖๓

– ผลการดำเนินงานโครงการทางพิเศษสายกะทู้ – ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๓๕๐๗๕

๐๓/๑๑/๒๕๖๓

– ผลการดำเนินงานโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ ๑ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๓๕๐๘๒

๐๓/๑๑/๒๕๖๓

– ข้อเสนอโครงการภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน “โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”

นร ๐๕๐๕/๓๕๑๒๔

๐๓/๑๑/๒๕๖๓

– ขออนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณตามแผนการดำเนินงานระยะ ๕ ปี ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) ของศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นร ๐๕๐๕/๓๕๓๓๐

๐๓/๑๑/๒๕๖๓

– ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี

นร ๐๕๐๕/๓๔๒๕๕

๒๘/๑๐/๒๕๖๓

– ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แผนปฏิบัติการความร่วมมือไทย – สปป.ลาว เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน (โครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อปลูกพืชทดแทนพืชเสพติด หมู่บ้านอุดมไซ เมืองเวียงทอง แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)

นร ๐๕๐๕/๓๒๓๖๓

๑๒/๑๐/๒๕๖๓

– ขอความเห็นชอบแก้ไขสถานที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย

นร ๐๕๐๕/๓๑๕๙๓

๐๖/๑๐/๒๕๖๓

– ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ งานสำรวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงชุมพร – ท่าเรือน้ำลึกระนอง ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๓๐๖๙๗

๒๙/๐๙/๒๕๖๓

– ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๒๖๐๓๖

๒๕/๐๘/๒๕๖๓

– โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ในการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมระดับภูมิภาค (Regional Innovation Center : RIC) ในประเทศไทย 

นร ๐๕๐๕/๒๓๖๖๒

๐๔/๐๘/๒๕๖๓

– ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น  

นร ๐๕๐๕/๒๓๕๓๑

๐๔/๐๘/๒๕๖๓

– โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Microgrid) บนพื้นที่เกาะพะลวย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นร ๐๕๐๕/๒๒๑๕๖

๒๑/๐๗/๒๕๖๓

– การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สำหรับโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในเมืองย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) 

นร ๐๕๐๕/๒๑๓๘๒

๑๔/๐๗/๒๕๖๓

– ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 2563

นร ๐๕๐๕/๒๐๗๗๓

๐๘/๐๗/๒๕๖๓

– โครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย

นร ๐๕๐๕/๑๙๙๐๘

๓๐/๐๖/๒๕๖๓

– การกู้เงินเพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่อง หรือเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการทั่วไป จำนวน ๒,๐๐๐ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย

นร ๐๕๐๕/๑๙๒๒๘

๒๓/๐๖/๒๕๖๓

– โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๑๗๖๕๕

๐๙/๐๖/๒๕๖๓

– ขอความเห็นชอบแผนความต้องการอัตรากำลังโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖) ภายใต้โครงการการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) 

นร ๐๕๐๕/๑๖๒๕๗

๒๖/๐๕/๒๕๖๓

– โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ ๒ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นร ๐๕๐๕/๑๖๒๖๗

๒๖/๐๕/๒๕๖๓

– ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง อนุมัติการกู้เงิน Soft loan ของสำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) จำนวน ๒,๐๐๐ ล้านบาท จากธนาคารออมสิน โดยให้กระทรวงการคลังค้ำประกัน

นร ๐๕๐๕/๑๕๖๔๘

๑๙/๐๕/๒๕๖๓

– ขอความเห็นชอบการจัดทำโครงการและลงนามหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO)

นร ๐๕๐๕/๑๔๙๓๐

๑๒/๐๕/๒๕๖๓

– โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๑๔๙๑๓

๑๒/๐๕/๒๕๖๓

– โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๑๔๓๖๒

๐๕/๐๕/๒๕๖๓

– การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

นร ๐๕๐๕/ว ๑๗๒

๑๕/๐๔/๒๕๖๓

– รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๑๗๑

๑๕/๐๔/๒๕๖๓

– ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ ๒

นร ๐๕๐๕/๑๐๒๗๗

๓๑/๐๓/๒๕๖๓

– โครงการ สธค. โรงรับจำนำของรัฐ สู้ภัยโควิด 19 โดยขยายเวลาตั๋วจำนำและลดดอกเบี้ยรับจำนำและการกู้เงิน Soft loan จำนวน ๒,๐๐๐ ล้านบาท จากธนาคารออมสิน โดยให้กระทรวงการคลังค้ำประกัน 

นร ๐๕๐๕/๑๐๒๘๖

๓๑/๐๓/๒๕๖๓

– ขออนุมัติดำเนินการโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย

นร ๐๕๐๕/๘๔๙๒

๑๗/๐๓/๒๕๖๓

– โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

นร ๐๕๐๕/๕๗๐๗

๑๘/๐๒/๒๕๖๓

– ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม เพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต็อกน้ำมันปาล์ม   

นร ๐๕๐๕/๕๐๔๑

๑๑/๐๒/๒๕๖๓

– ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในการจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นร ๐๕๐๕/๔๙๖๘

๑๑/๐๒/๒๕๖๓

– โครงการจัดทำรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ และรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ ๓ ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

นร ๐๕๐๕/๔๒๙๕

๐๔/๐๒/๒๕๖๓

–  โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center: SMC) ในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : เมืองนวัตกรรม ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ (EECi – ARIPOLIS for BCG)   

นร ๐๕๐๕/๒๕๒๘

๒๑/๐๑/๑๕๖๓

– การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๑๗๑๙

๑๔/๐๑/๒๕๖๓

– ขอความเห็นชอบการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นร ๐๕๐๕/๗๘๙

๐๗/๐๑/๑๕๖๓

– การดำเนินโครงการตามแนวทางประชารัฐ (1 จังหวัด 1 แผนงาน/โครงการ)

นร ๐๕๐๕/๘๑๐

๐๗/๐๑/๑๕๖๓

– ขออนุมัติกรอบงบประมาณโครงการรณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๑๔๐๒

๐๘/๐๑/๒๕๖๒

๓. แนวทางปฏิบัติ/หลักการ

– การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและการกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๖๒๒

๒๙/๑๒/๒๕๖๓

– แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี ๒๕๖๓/๖๔

นร ๐๕๐๕/๔๒๒๔๑

๒๒/๑๒/๒๕๖๓

– เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/๔๒๐๐๔

๒๒/๑๒/๒๕๖๓

– การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และมอบหมายผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/ว ๖๑๑

๒๒/๑๒/๒๕๖๓

– แผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘)

นร ๐๕๐๕/ว ๖๑๖

๒๒/๑๒/๒๕๖๓

– แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดกระบี่ และจังหวัดภูเก็ต

นร ๐๕๐๕/๓๕๐๗๓

๐๓/๑๑/๒๕๖๓

– แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/ว ๔๘๗

๑๒/๑๐/๒๕๖๓

– มาตรการ “ช้อปดีมีคืน”   

นร ๐๕๐๕/๓๒๔๕๗

๑๒/๑๐/๒๕๖๓

– ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้เเทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา)

นร ๐๕๐๕/๒๖๑๘๘

๒๕/๐๘/๒๕๖๓

– การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

นร ๐๕๐๕/ว ๓๗๕

๑๓/๐๘/๒๕๖๓

– แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ๓ สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นร ๐๕๐๕/๒๓๗๓๐

๐๔/๐๘/๒๕๖๓

– การเร่งรัดการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)    

นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๒

๐๔/๐๘/๒๕๖๓

– การส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม   

นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๔

๐๔/๐๘/๒๕๖๓

– การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปแลงงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๒

๒๑/๐๗/๒๕๖๓

– การมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๐

๒๑/๐๗/๒๕๖๓

– สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๗

๓๐/๐๖/๒๕๖๓

– มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ 

นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๓

๓๐/๐๖/๒๕๖๓

– การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๘

๓๐/๐๖/๒๕๖๓

– การจัดทำข้อมูลผลงานของรัฐบาล    

นร ๐๕๐๕/ว ๒๙๕

๒๓/๐๖/๒๕๖๓

– มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย

นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๒

๐๙/๐๖/๒๕๖๓

– รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 

นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๓

๐๙/๐๖/๒๕๖๓

– การสนับสนุนการใช้สินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชน ชุมชน และท้องถิ่น

นร ๐๕๐๕/ว ๒๔๕

๒๖/๐๕/๒๕๖๓

– แนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19)

นร ๐๕๐๕/๑๕๖๕๒

๑๙/๐๕/๒๕๖๓

– รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๒

๑๒/๐๕/๒๕๖๓

– รายงานข้อมูลการปฏิบัติงานใน – นอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๙

๑๒/๐๕/๒๕๖๓

– การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๗

๑๒/๐๕/๒๕๖๓

– การกำหนดวันสำคัญของชาติ (วันรู้รักสามัคคี) 

นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๘

๑๒/๐๕/๒๕๖๓

– มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำประปาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม

นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๙

๐๕/๐๕/๒๕๖๓

– การดำเนินมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงวันหยุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๓

– หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)] (ฉบับที่ ๒)

นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๘

๒๑/๐๔/๒๕๖๓

– รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๒)

นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๕

๒๑/๐๔/๒๕๖๓

– การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๓

๒๑/๐๔/๒๕๖๓

– แนวทางดำเนินการและวิธีปฏิบัติในการใช้เงินทุนสำรองจ่าย ตามมาตรา ๔๕ ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๒

๒๑/๐๔/๒๕๖๓

– การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๐

๒๑/๐๔/๒๕๖๓

– รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๑๗๑

๑๕/๐๔/๒๕๖๓

– การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

นร ๐๕๐๕/ว ๑๗๒

๑๕/๐๔/๒๕๖๓

– การดำเนินการที่เกี่ยวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๑

๐๗/๐๔/๒๕๖๓

– การปรับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

นร ๐๕๐๕/ว ๑๕๙

๐๗/๐๔/๒๕๖๓

– มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๒

๐๗/๐๔/๒๕๖๓

– หลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นร ๐๕๐๕/ว ๑๕๗

๐๗/๐๔/๒๕๖๓

 การดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๓

 แนวทางการดำเนินการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี และงานจัดกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ

นร ๐๕๐๘/ว ๑๒๗

๒๔/๐๓/๒๕๖๓

 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๓

 การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๕

๒๔/๐๓/๒๕๖๓

 หลักเกณฑ์การบริหารสัญญาระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

นร ๐๕๐๕/๙๔๖๒

๒๔/๐๓/๒๕๖๓

– ให้เลื่อนวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (วันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓)

นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๙

๑๗/๐๓/๒๕๖๓

– สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค – 19) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ และมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค – 19) ของกระทรวงสาธารณสุข

นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๓

๑๗/๐๓/๒๕๖๓

– มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๓

– คำแนะนำเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีต่าง ๆ และพิธีทางศาสนาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๕

๑๗/๐๓/๒๕๖๓

– การปรับแนวทางประเมินส่วนราชการและองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง

นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๖

๑๗/๐๓/๒๕๖๓

– การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง

นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๗

๑๗/๐๓/๒๕๖๓

– หลักเกณฑ์สำหรับการให้ข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ในกรณีการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    

นร ๐๕๐๕/๘๐๓๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๓

– มาตรการเร่งรัดให้ทุกส่วนราชการจัดประชุมและสัมมนาภายในประเทศ ๓ เดือน (เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓) เพื่อพยุงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๐

๑๐/๐๓/๒๕๖๓

– มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชน ดูแลปัญหาภัยแล้ง และกระตุ้นเศรษฐกิจ

นร ๐๕๐๕/๗๙๐๖

๑๐/๐๓/๒๕๖๓

– มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และสถานการณ์ภัยแล้ง

นร ๐๕๐๕/ว ๙๗

๑๐/๐๓/๒๕๖๓

– การจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๒

๑๐/๐๓/๒๕๖๓

– การเร่งรัดบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง และการบริหารจัดการน้ำ

นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๑

๑๐/๐๓/๒๕๖๓

– ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๘๖

๐๓/๐๓/๒๕๖๓

– การเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นร ๐๕๐๕/ว ๘๙

๐๓/๐๓/๒๕๖๓

 มาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา   

นร ๐๕๐๕/๕๕๗๕

๑๘/๐๒/๒๕๖๓

– ข้อเสนอหลักการและแนวทางแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

นร ๐๕๐๕/๔๙๗๑

๑๑/๐๒/๒๕๖๓

– หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน (เพิ่มเติม) 

นร ๐๕๐๕/ว ๕๔

๐๔/๐๒/๒๕๖๓

–  มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 นร ๐๕๐๕/ว ๒๓

๑๔/๐๑/๒๕๖๓

– วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว๑๒

๐๗/๐๑/๑๕๖๓

– แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี  

นร ๐๕๐๒/ว๑๑

๐๗/๐๑/๑๕๖๓

๔. การแต่งตั้ง

– การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายเหรียญชัย ลิขิตพฤกษ์) 

นร ๐๕๐๘/๓๑๓๑๑

๐๖/๑๐/๒๕๖๓

– การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ และ นายสรสินธุ ไตรจักรภพ) 

นร ๐๕๐๘/๓๐๔๐๘

๒๙/๐๙/๒๕๖๓

– การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายเอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล) 

นร ๐๕๐๘/๓๐๔๑๕

๒๙/๐๙/๒๕๖๓

– การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (หม่อมหลวงสุนทรชัย ชยางกูร) 

นร ๐๕๐๘/๓๐๔๔๔

๒๙/๐๙/๒๕๖๓

– การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ)  

นร ๐๕๐๘/๓๐๔๔๗

๒๙/๐๙/๒๕๖๓

– การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายสำราญ รอดเพชร )

นร ๐๕๐๘/๒๖๑๕๕

๒๕/๐๘/๒๕๖๓

– การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร)

นร ๐๕๐๘/๒๖๑๕๘

๒๕/๐๘/๒๕๖๓

– การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ และ นายภาคิน สมมิตรธนกุล)

นร ๐๕๐๘/๒๕๐๓๙

๑๘/๐๘/๒๕๖๓

– การแต่งตั้งผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร)

นร ๐๕๐๘/๑๗๖๑๖

๐๙/๐๖/๒๕๖๓

– การแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อกำกับดูแลและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นร ๐๕๐๕/๘๖๑๒

๑๗/๐๓/๒๕๖๓

– การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล)

นร ๐๕๐๕/๘๕๗๘

๑๗/๐๓/๒๕๖๓

– การเปลี่ยนโฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

นร ๐๕๐๕/๕๔๑๑

๑๘/๐๒/๒๕๖๓

๕. รายงาน

– รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๔๒๙๓๓

๒๙/๑๒/๒๕๖๓

– รายงานผลการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘

นร ๐๕๐๕/ว ๖๒๕

๒๙/๑๒/๒๕๖๓

– รายงานสรุปผลการดำเนินงานของรัฐบาลรอบ ๑ ปี ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นร ๐๕๐๕/๔๒๙๗๕

๒๙/๑๒/๒๕๖๓

– ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๖๑๐

๒๒/๑๒/๒๕๖๓

– รายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๔๒๒๔๗

๒๒/๑๒/๒๕๖๓

– สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๖๑๕

๒๒/๑๒/๒๕๖๓

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๕๖๗

๐๑/๑๒/๒๕๖๓

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๓๘๘๙๖

๐๑/๑๒/๒๕๖๓

– ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๓๕๑๑๔

๐๓/๑๑/๒๕๖๓

– ผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฤดูฝนปี ๒๕๖๓ และมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้งปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/๓๕๓๔๙

๐๓/๑๑/๒๕๖๓

– รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๕๒๖

๐๓/๑๑/๒๕๖๓

– สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๕๒๗

๐๓/๑๑/๒๕๖๓

– งบการเงินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๓๕๐๗๗

๐๓/๑๑/๒๕๖๓

– รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงานระยะยาวใหม่ ปี ๒๕๖๓ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นร ๐๕๐๕/๓๕๐๘๖

๐๓/๑๑/๒๕๖๓

– รายงานการเกิดเหตุก๊าซธรรมชาติรั่วและเพลิงไหม้ ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ท่อคู่ขนานเส้นที่ ๒ บนบก

นร ๐๕๐๕/๓๔๑๖๕

๒๘/๑๐/๒๕๖๓

– รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน

นร ๐๕๐๕/๓๓๙๖๐

๒๘/๑๐/๒๕๖๓

– สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๔๘๖

๑๒/๑๐/๒๕๖๓

– ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๓๒๔๔๐

๑๒/๑๐/๒๕๖๓

– ผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค เรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผ่านการประชุมทางไกล (Vitural Ministers Reponsible for Meeting on Covid-19 : VMRT)

นร ๐๕๐๕/๓๑๓๔๑

๐๖/๑๐/๒๕๖๓

– ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ….

นร ๐๕๐๕/๓๑๑๕๒

๐๖/๑๐/๒๕๖๓

– ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและเเผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๔๕๖

๒๙/๐๙/๒๕๖๓

– สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๘

๒๙/๐๙/๒๕๖๓

– การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

นร ๐๕๐๓/ว ๓๐๔๐๔

๒๙/๐๙/๒๕๖๓

– ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๖

๒๙/๐๙/๒๕๖๓

– สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๔๐๘

๒๕/๐๘/๒๕๖๓

– สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๔๐๙

๒๕/๐๘/๒๕๖๓

– รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และการเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ

นร ๐๕๐๕/ว ๓๙๗

๒๕/๐๘/๒๕๖๓

– รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และการเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ ๑๕

นร ๐๕๐๕/๒๕๙๔๐

๒๕/๐๘/๒๕๖๓

– รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๓)

นร ๐๕๐๕/ว ๓๙๗

๑๘/๐๘/๒๕๖๓

– รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และการเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ

นร ๐๕๐๕/๒๕๐๕๖

๑๘/๐๘/๒๕๖๓

– รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และการเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ ๑๔

นร ๐๕๐๕/๒๕๐๕๕

๑๘/๐๘/๒๕๖๓

– สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๓๙๖

๑๘/๐๘/๒๕๖๓

– รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และการเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ ๑๓

นร ๐๕๐๕/๒๔๒๕๗

๑๓/๐๘/๒๕๖๓

– รายงานสรุปผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดีการสังคมและการพัฒนา สมัยพิเศษ ว่าด้วยการบรรเทาผลกระทบของโควิด – 19 ต่อกลุ่มเปราะบางในอาเซียน ผ่านระบบการประชุมทางไกล

นร ๐๕๐๕/๒๔๑๕๘

๑๓/๐๘/๒๕๖๓

– รายงานผลการเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองปีแห่งความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน – จีน ค.ศ. 2020 (The Opening Ceremony for ASEAN – China Year of Digital Economy Cooperation) ด้วยระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)    

นร ๐๕๐๕/๒๔๒๖๕

๑๓/๐๘/๒๕๖๓

– ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๓

๒๑/๐๗/๒๕๖๓

– รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน  

นร ๐๕๐๕/๒๑๙๐๒

๒๑/๐๗/๒๕๖๓

– รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และการเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ ๑๐

นร ๐๕๐๕/๒๑๙๕๔

๒๑/๐๗/๒๕๖๓

– รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และการเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ 

นร ๐๕๐๕/๒๑๙๕๐

๒๑/๐๗/๒๕๖๓

– การทบทวนภารกิจการายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (การรายงานผลการออกใบอนุญาต) 

นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๒

๑๔/๐๗/๒๕๖๓

– รายงานผลการดำเนินการตามแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง ปี ๒๕๖๒ (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒)  

นร ๐๕๐๕/๒๑๒๖๘

๑๔/๐๗/๒๕๖๓

– รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และการเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ ๙

นร ๐๕๐๕/๒๑๒๖๖

๑๔/๐๗/๒๕๖๓

– รายงานผลสัมฤิทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และการเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ

นร ๐๕๐๕/๒๑๒๖๗

๑๔/๐๗/๒๕๖๓

– รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และการเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ ๘   

นร ๐๕๐๕/๒๐๖๑๕

๐๘/๐๗/๒๕๖๓

– รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และการเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ 

นร ๐๕๐๕/๑๙๙๐๙

๓๐/๐๖/๒๕๖๓

– รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ ๗

นร ๐๕๐๕/๒๐๐๒๖

๓๐/๐๖/๒๕๖๓

 รายงานผลการลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) จังหวัดปัตตานี

นร ๐๕๐๕/๑๙๙๑๕

๓๐/๐๖/๒๕๖๓

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๑๙๑๐๒

๐๙/๐๖/๒๕๖๓

รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ

นร ๐๕๐๕/๑๙๔๕๓

๒๓/๐๖/๒๕๖๓

รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ ๖

นร ๐๕๐๕/ว ๒๙๔

๒๓/๐๖/๒๕๖๓

รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน สมัยพิเศษ เกี่ยวกับผลกระทบของโควิด – 19 ต่อแรงงานและการจ้างงาน ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) และการขอความเห็นชอบรับรองร่างถ้อยแถลงร่วมระดับรัฐมนตรีเพื่อตอบสนองต่อผลกระทบของโควิด – 19 ต่อแรงงานและการจ้างงาน 

นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๒๑๖

๒๓/๐๖/๒๕๖๓

ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๕๐๐

๒๓/๐๖/๒๕๖๓

ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓   

นร ๐๕๐๕/ว ๒๙๒

๒๓/๐๖/๒๕๖๓

– รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน 

นร ๐๕๐๕/๑๗๔๖๔

๐๙/๐๖/๒๕๖๓

– รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ (ช่วงระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

นร ๐๕๐๕/๑๗๘๗๑

๐๙/๐๖/๒๕๖๓

– ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๑๗๘๗๔

๐๙/๐๖/๒๕๖๓

– รายงานผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๒/๖๓ และการเตรียมความพร้อมรองรับฤดูฝน ปี ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๑๗๘๙๘

๐๙/๐๖/๒๕๖๓

– สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) (ศบค.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๒๔๖

๒๖/๐๕/๒๕๖๓

– รายงานความคืบหน้าการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

นร ๐๕๐๓/๑๖๒๖๕

๒๖/๐๕/๒๕๖๓

– รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๓/๑๖๐๗๓

๒๖/๐๕/๒๕๖๓

– ข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/๑๖๒๗๗

๒๖/๐๕/๒๕๖๓

– ขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีน ว่าด้วยการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และการกระชับความร่วมมือภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน 

นร ๐๕๐๓/๑๖๒๑๐

๒๖/๐๕/๒๕๖๓

– การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 

นร ๐๕๐๓/๑๖๓๗๘

๒๖/๐๕/๒๕๖๓

– รายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๑๕๔๘๐

๑๙/๐๕/๒๕๖๓

– สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๒๓๐

๑๒/๐๕/๒๕๖๓

– รายงานข้อมูลการปฏิบัติงานใน – นอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

นร ๐๕๐๕/๑๔๙๒๘

๑๒/๐๕/๒๕๖๓

– ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๕

๐๕/๐๕/๒๕๖๓

– รายงานสรุปผลการดำเนินการประจำปีตามยุทธศาสตร์ชาติและตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๔

๐๕/๐๕/๒๕๖๓

– ผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๗

๒๘/๐๔/๒๕๖๓

– สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน

นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๘

๒๘/๐๔/๒๕๖๓

– รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๑๑๖๔๘

๑๕/๐๔/๒๕๖๓

– การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

นร ๐๕๐๕/๑๐๙๙๙

๐๗/๐๔/๒๕๖๓

– รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน

นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๑

๓๑/๐๓/๒๕๖๓

– รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน : กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

นร ๐๕๐๕/๑๐๐๖๖

๓๑/๐๓/๒๕๖๓

– รายงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๙๑๓๒

๒๔/๐๓/๒๕๖๓

– รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีปัญหาพนักงานจ้างเหมาบริการในหน่วยงานของรัฐไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน

นร ๐๕๐๕/๗๗๙๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๓

– ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๐

๐๗/๐๓/๒๕๖๓

– รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน

นร ๐๕๐๕/๖๗๘๒

๐๓/๐๓/๒๕๖๓

– ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๘๕

๐๓/๐๓/๒๕๖๓

– รายงานผลการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการมรดกโลก วาระปี พ.ศ. 2562 – 2566    

นร ๐๕๐๕/๖๐๕๑

๒๔/๐๒/๒๕๖๓

– รายงานผลการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. 2019 (WRC – 19)  

นร ๐๕๐๕/๖๐๕๓

๒๔/๐๒/๒๕๖๓

– มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๖๐๘๐

๒๔/๐๒/๒๕๖๓

– รายงานสถานภาพการดำเนินงานรายจ่ายลงทุน ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๗๒

๑๘/๐๒/๒๕๖๓

– ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ของปี ๒๕๖๒ ทั้งปี ๒๕๖๒ และแนวโน้มปี ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๕๕๕๒

๑๘/๐๒/๒๕๖๓

– รายงานมติคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ขอยกเลิกการผูกพันงบประมาณรายการค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring : EM) พร้อมระบบควบคุมการทำงาน จำนวน 4,000 เครื่อง ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/8215 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และขออนุมัติผูกพันงบประมาณรายการค่าเช่าอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring : EM) พร้อมระบบที่เกี่ยวข้อง นวน 30,000 เครื่อง

นร ๐๕๐๕/๔๙๖๓

๑๑/๐๒/๒๕๖๓

– รายงานผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒  

นร ๐๕๐๕/๔๑๑๑

๐๔/๐๒/๒๕๖๓

– สรุปผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๔๑๙๘

๐๔/๐๒/๒๕๖๓

– ผลการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ และ ๒/๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๓๑๕๒

๒๘/๐๑/๒๕๖๓

– ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 

นร ๐๕๐๕/ว๔๐

๒๘/๐๑/๒๕๖๓

๖. อื่น ๆ

– ผลการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๒๗ และการประชุมร่วมระหว่างคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง กับกลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนา ครั้งที่ ๒๕

นร ๐๕๐๕/๔๒๙๓๕

๒๙/๑๒/๒๕๖๓

– การลงนามหนังสือความร่วมมือด้านการต่อต้านอาชญากรรมยาเสพติด ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) และสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สาธารณรัฐเกาหลี

นร ๐๕๐๕/๔๑๗๙๙

๒๒/๑๒/๒๕๖๓

– บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ของประเทศไทยสำหรับการประเมินติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 รอบที่ ๒

นร ๐๕๐๕/๔๒๐๗๗

๒๒/๑๒/๒๕๖๓

– การจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

นร ๐๕๐๕/๔๒๑๙๗

๒๒/๑๒/๒๕๖๓

ร่างความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ….

นร ๐๕๐๕/๓๘๙๖๔

๐๑/๑๒/๒๕๖๓

ขออนุมัติลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และขออนุมัติในหลักการโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ไทย – เมียนมา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๙

นร ๐๕๐๕/๓๘๙๐๕

๐๑/๑๒/๒๕๖๓

การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน – สหภาพยุโรป ครั้งที่ ๒๓

นร ๐๕๐๕/๓๘๗๒๓

๐๑/๑๒/๒๕๖๓

– การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (จังหวัดภูเก็ต)

นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๔๓๐

๐๖/๑๐/๒๕๖๓

– เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นร ๐๕๐๕/๓๑๑๓๕

๐๖/๑๐/๒๕๖๓

– การเลื่อนเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๗๓ (ค.ศ. 2030)   

นร ๐๕๐๕/๓๑๖๖๖

๐๖/๑๐/๒๕๖๓

–  มอบหมายผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๔๗๘

๐๖/๑๐/๒๕๖๓

–  การขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีสารสนเทศอาเซียนว่าด้วยการลดผลกระทบเชิงลบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

นร ๐๕๐๕/๒๖๑๖๔

๒๕/๐๘/๒๕๖๓

– ขออนุมัติกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ตามแผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2564 – 2565) ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ 

นร ๐๕๐๕/๒๕๙๑๓

๒๕/๐๘/๒๕๖๓

– การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีและเสนอมาตรการช่วยเหลือ SMEs เพิ่มเติม

นร ๐๕๐๕/๒๔๙๕๔

๑๘/๐๘/๒๕๖๓

– การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคมกำหนดอัตราค่าผ่านทางพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓) จำนวน ๒ ฉบับ  

นร ๐๕๐๕/๒๔๑๕๗

๑๓/๐๘/๒๕๖๓

– ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๒๒๒๖๐

๒๑/๐๗/๒๕๖๓

–  การให้ผู้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) ไปทัศนศึกษาได้

นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๒๑๔๖๒

๑๔/๐๗/๒๕๖๓

– ขอความเห็นชอบร่างเอกสารที่จะมีการรับรองระหว่างการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน – จีน สมัยพิเศษว่าด้วยโควิด – 19

นร ๐๕๐๕/๒๑๓๗๕

๑๔/๐๗/๒๕๖๓

– การลงนามพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบสำหรับการส่งออกและนำเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สามระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แห่งราชอาณาจักรไทยและสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

นร ๐๕๐๕/๒๐๖๙๗

๐๘/๐๗/๒๕๖๓

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๓

นร ๐๕๐๕/๒๐๖๘๖

๐๘/๐๗/๒๕๖๓

การนำเสนอพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก และพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน ให้เป็นพื้นที่อุทยานมรดกแห่งอาเซียน

นร ๐๕๐๕/๒๐๐๐๗

๓๐/๐๖/๒๕๖๓

การเสนอพื้นที่ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่

นร ๐๕๐๕/๑๙๑๐๖

๒๓/๐๖/๒๕๖๓

การเพิ่มขั้นเงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ เป็นกรณีพิเศษ 

นร ๐๕๐๕/๑๙๔๙๐

๒๓/๐๖/๒๕๖๓

การจัดทำข้อตกลงการบริหารจัดการกองทุน UN COVID – 19 Response and Recovery Multi – Partner Trust Fund (UN COVID – 19 MPTF)

นร ๐๕๐๕/๑๙๓๑๔

๒๓/๐๖/๒๕๖๓

กรอบการเจรจาความตกลงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอาหารของอาเซียน ภายใต้รัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ 

นร ๐๕๐๕/๑๙๓๑๐

๒๓/๐๖/๒๕๖๓

– การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (National Energy Technology Center : ENTEC)

นร ๐๕๐๕/๑๗๕๗๐

๐๙/๐๖/๒๕๖๓

– ร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมทางไกลเจ้าหน้าที่อาวุโสของประเทศสมาชิกและคู่เจรจาสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การรับมือ ความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วน

นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๕๖๔๓

๑๙/๐๕/๒๕๖๓

– พระพุทธศาสนาในสถานการณ์ COVID-19

นร ๐๕๐๕/๑๕๔๕๑

๑๙/๐๕/๒๕๖๓

– การผ่อนปรนการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและการทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทยได้ลงนามกับรัฐบาลประเทศคู่ภาคี 

นร ๐๕๐๕/๑๔๒๔๕

๐๕/๐๕/๒๕๖๓

– การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนวาระพิเศษผ่านระบบการประชุมทางไกล (Special Meeting of ASEAN Tourism Minister on COVID-19)

นร ๐๕๐๕/๑๓๓๖๐

๒๘/๐๔/๒๕๖๓

– ร่างปฏิญญาทางการเมือง COVID-19 ของการประชุมสุดยอดกลุ่มเฉพาะกิจของกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด โดยวิธีออนไลน์ เพื่อรับมือกับ COVID-19 (Online Summit level Meeting of the NAM Contact Group in response to COVID-19)

นร ๐๕๐๕/๑๓๕๖๙

๒๘/๐๔/๒๕๖๓

– ขอสิทธิพิเศษลดหย่อนค่ากระแสไฟฟ้าให้แก่ทหารผ่านศึก

นร ๐๕๐๕/๑๑๗๗๘

๑๕/๐๔/๒๕๖๓

– การรับรองขอบเขตอำนาจหน้าที่สภาการเทคนิคอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมแห่งอาเซียน (Ad-referendum Adoption of the Terms of Reference of the ASEAN TVET Council)

นร ๐๕๐๕/๑๑๗๕๒

๑๕/๐๔/๒๕๖๓

– รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๒

๑๗/๐๓/๒๕๖๓

– การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ ๖ ค.ศ. 2021

นร ๐๕๐๕/๘๕๙๒

๑๗/๐๓/๒๕๖๓

– การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๔๑๑๒

๐๓/๐๓/๒๕๖๓

– ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมสำหรับความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระดับรัฐมนตรี อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ ๓ 

นร ๐๕๐๕/๖๑๘๒

๒๔/๐๒/๒๕๖๓

– ร่างหนังสือแสดงเจตจำนงระหว่างองค์การจัดการน้ำเสียกับองค์การงานระบายน้ำแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Sewage Works Agency)  

นร ๐๕๐๕/๖๑๙๓

๒๔/๐๒/๒๕๖๓

– การจัดกลุ่มองค์การมหาชน กรณีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    

นร ๐๕๐๕/๕๗๔๖

๑๘/๐๒/๒๕๖๓

– การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (จังหวัดนราธิวาส)

นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๒๕

๑๔/๐๑/๒๕๖๓

– การยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤต 

นร ๐๕๐๒/๒๔๙๔

๒๑/๐๑/๑๕๖๓

– การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (จังหวัดนราธิวาส)

นร ๐๕๐๒/ว(ร)๑๓

๐๗/๐๑/๑๕๖๓

– ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๗/๑๔๒

๐๒/๐๑/๒๕๖๓

                                                                                                                                                                               ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๒

ประเภทเรื่อง

ชื่อเรื่อง

เลขที่หนังสือ

วันที่มีมติ

๑. นโยบายสำคัญ/เร่งด่วน

ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ และวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๓๙๗๖๑

๐๓/๑๒/๒๕๖๒

– การใช้ทุนทางวัฒนธรรมและพลัง “บวร” เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้างคุณค่าทางสังคม : กรณีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑

นร ๐๕๐๕/๓๓๗๒๖๐

๑๒/๑๑/๒๕๖๒

– การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๓๒๗๙๒

๐๗/๑๐/๒๕๖๒

– (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕)

นร ๐๕๐๕/๒๘๓๐๓

๐๓/๐๙/๒๕๖๒

– ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ ๑ วงเงิน ๒,๒๘๒.๙๘ ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จำนวน ๒๔ จังหวัด) ของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท

นร ๐๕๐๕/๓๒๑๕๔

๐๑/๑๐/๒๕๖๒

๒. โครงการสำคัญ

– มาตรการลดค่าครองชีพของประชาชนของกระทรวงคมนาคม

นร ๐๕๐๗/๔๒๒๔๗

๒๔/๑๒/๒๕๖๒

– โครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี ๒๕๖๓ ของกระทรวงพลังงาน

นร ๐๕๐๗/๔๒๒๕๑

๒๔/๑๒/๒๕๖๒

– โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับประชาชน จากกระทรวงคมนาคม

นร ๐๕๐๗/๔๒๒๔๖

๒๔/๑๒/๒๕๖๒

– ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นร ๐๕๐๗/๔๒๒๕๒

๒๔/๑๒/๒๕๖๒

– การจัดทำโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๗/๔๒๒๕๐

๒๔/๑๒/๒๕๖๒

– แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (แผนพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๗/๓๔๔๑๖

๒๒/๑๐/๒๕๖๒

– ขออนุมัติโครงการเพิ่มน้ำต้นทุนและระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี ๒๕๖๒ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นร ๐๕๐๕/๓๓๙๔๘

๑๕/๑๐/๒๕๖๒

– ขอความเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ และรายละเอียดโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย)

นร ๐๕๐๕/๓๓๐๑๕

๐๗/๑๐/๒๕๖๒

ขออนุมัติจัดทำและลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง

นร ๐๕๐๕/๓๐๙๒๖

๒๔/๐๙/๒๕๖๒

– ขออนุมัติดำเนินงานโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง

นร ๐๕๐๕/๓๐๒๖๗

๑๗/๐๙/๒๕๖๒

– การขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๒ สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๓๐๐๗๓

๑๗/๐๙/๒๕๖๒

– การแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด

นร ๐๕๐๕/๒๗๙๑๑

๒๗/๐๘/๒๕๖๒

– (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ กรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

นร ๐๕๐๕/๒๗๗๙๒

๒๗/๐๘/๒๕๖๒

– ขออนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๒๖๗๙๓

๒๐/๐๘/๒๕๖๒

– ขอเพิ่มเติมแผนงานบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๙

๒๐/๐๘/๒๕๖๒

– การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๒๖๒๓๖

๑๓/๐๘/๒๕๖๒

– การดำเนินโครงการปฏิรูปกฎหมายและบูรณาการแนวปฏิบัติที่ดีในการตรากฎหมายภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)

นร ๐๕๐๕/๒๓๒๙๖

๐๙/๐๗/๒๕๖๒

– การขอเพิ่มกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคง

นร ๐๕๐๕/๒๒๑๑๘

๒๕/๐๖/๒๕๖๒

– (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)

นร ๐๕๐๕/๒๑๔๕๗

๑๘/๐๖/๒๕๖๒

– การขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๔ โครงการ จากวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ต่อเนื่องถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๒๑๕๐๙

๑๘/๐๖/๒๕๖๒

– การขออนุมัติงบประมาณสำหรับสมทบในกองทุน ACMECS ระยะ ๕ ปี ภายในกรอบวงเงิน ๒๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นร ๐๕๐๕/๒๑๕๐๑

๑๘/๐๖/๒๕๖๒

– การปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๗

๐๒/๐๔/๒๕๖๒

– ขออนุมัติดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี ๒๕๖๑/๖๒

นร ๐๕๐๕/๑๐๕๗๗

๑๙/๐๓/๒๕๖๒

– รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย

นร ๐๕๐๕/๙๕๒๘

๑๒/๐๓/๒๕๖๒

– ขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณ ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับกองทัพบกในการจัดหาอากาศยานปีกหมุน (Helicopter) เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย

นร ๐๕๐๕/๘๗๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๒

– โครงการบ้านประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุ (โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ)

นร ๐๕๐๕/๔๒๙๓

๒๙/๐๑/๒๕๖๒

– การขอกู้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๓๖๒๖

๒๒/๐๑/๒๕๖๒

– ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๓๔๓๕

๒๒/๐๑/๒๕๖๒

– ขออนุมัติกรอบงบประมาณโครงการรณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๑๔๐๒

๐๘/๐๑/๒๕๖๒

๓. แนวทางปฏิบัติ/หลักการ

การดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๓

– แผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๗)

นร ๐๕๐๕/ว ๕๓๓

๒๔/๑๒/๒๕๖๒

– แผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๗)

นร ๐๕๐๕/ว ๕๓๓

๒๔/๑๒/๒๕๖๒

– การปรับปรุงการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการ (Call center) และสายด่วน (Hotline) ต่าง ๆ

นร ๐๕๐๕/ว ๕ ๓๗

๒๔/๑๒/๒๕๖๒

– แผนงาน/โครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ (ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓) ให้แก่ประชาชน

นร ๐๕๐๗/ว ๕๒๑

๑๗/๑๒/๒๕๖๒

– ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว๕๑๑

๑๑/๑๒/๒๕๖๒

– คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๕/๒๕๖๒ เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/ ๓๙๖๓๗

๐๓/๑๒/๒๕๖๒

– การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๘

๑๑/๑๑/๒๕๖๒

– มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

นร ๐๕๐๕/ว ๔๕๘

๐๖/๑๑/๒๕๖๒

แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๔๓๙

๒๒/๑๐/๒๕๖๒

– ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๔๔๐

๒๒/๑๐/๒๕๖๒

– สรุปผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๔๑๔

๐๗/๑๐/๒๕๖๒

– มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นร ๐๕๐๕/๓๒๐๘๘

๐๑/๑๐/๒๕๖๒

– ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๔๑๐

๐๑/๑๐/๒๕๖๒

– ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

นร ๐๕๐๕/๓๐๙๘๔

๒๔/๐๙/๒๕๖๒

– ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๓๙๕

๒๔/๐๙/๒๕๖๒

– ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๐

๒๗/๐๘/๒๕๖๒

– หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

นร ๐๕๐๕/ว ๓๕๘

๒๗/๐๘/๒๕๖๒

– การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๓๕๖

๒๗/๐๘/๒๕๖๒

– คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๗

๒๐/๐๘/๒๕๖๒

– การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๗

๑๓/๐๘/๒๕๖๒

– มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๐

๓๐/๐๗/๒๕๖๒

– ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๙

๓๐/๐๗/๒๕๖๒

– การจัดทำคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา

นร ๐๕๐๗/๒๓๙๕๙

๑๖/๐๗/๒๕๖๒

– คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน และปฏิบัติราชการแทนกัน ในกรณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้หรือไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง)

นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๙

๑๖/๐๗/๒๕๖๒

– ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๓

๑๘/๐๖/๒๕๖๒

– มาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้

นร ๐๕๐๕/๒๐๖๔๐

๑๑/๐๖/๒๕๖๒

– ขอปรับปรุงหลักการของโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓ ช่วงที่ ๑

นร ๐๕๐๕/๒๐๗๘๔

๑๑/๐๖/๒๕๖๒

– ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๒๔๔

๑๑/๐๖/๒๕๖๒

– ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๒๓๓

๐๔/๐๖/๒๕๖๒

– คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี และเรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี)

นร๐๕๐๕/ว ๒๐๔

๒๑/๐๕/๒๕๖๒

– ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร๐๕๐๕/ว ๒๐๙

๒๑/๐๕/๒๕๖๒

– คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี และเรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และเรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค)

นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๔

๑๔/๐๕/๒๕๖๒

– คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน และเรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี)

นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๖

๑๔/๐๕/๒๕๖๒

– ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๕

๑๔/๐๕/๒๕๖๒

– แนวทางการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๑๗๒

๓๐/๐๔/๒๕๖๒

– ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๖๘๘๖

๑๘/๐๒/๒๕๖๒

– การปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๖๐

๐๕/๐๒/๒๕๖๒

– การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๔๔๘๒

๒๙/๐๑/๒๕๖๒

– แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

นร ๐๕๐๕/๒๕๘๖

๑๕/๐๑/๒๕๖๒

– มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก ปี ๒๕๖๒ ของกระทรวงการคลัง

นร ๐๕๐๓/๑๐๕๐

๐๘/๐๑/๒๕๖๒

– แนวทางการจัดซื้อยา หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย

นร ๐๕๐๕/ว ๑๘

๐๘/๐๑/๒๕๖๒

– วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๑๓

๐๘/๐๑/๒๕๖๒

๔. การแต่งตั้ง

– การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นร ๐๕๐๓/ ๔๑๔๔๓

๑๗/๑๒/๒๕๖๒

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายอนุชา บูรพชัยศรี)

นร ๐๕๐๘/๓๕๕๑๗

๒๙/๑๐/๒๕๖๒

– คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี (กระทรวงการต่่างประเทศ)

นร ๐๕๐๘/๓๒๙๕๙

๐๗/๑๐/๒๕๖๒

– การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายแสนศักดิ์ ศิริพานิช)

นร ๐๕๐๘/๒๘๔๑๗

๐๓/๐๙/๒๕๖๒

๕. รายงาน

– ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๕๓๒

๒๔/๑๒/๒๕๖๒

– รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ ๔๒๕๒๘

๒๔/๑๒/๒๕๖๒

– ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๗/ ๔๑๘๕๑

๑๗/๑๒/๒๕๖๒

– รายงานผลการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค

นร ๐๕๐๕/๔๐๗๕๒

๑๑/๑๒/๒๕๖๒

– รายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๔๐๗๕๐

๑๑/๑๒/๒๕๖๒

– ผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ครั้งที่ ๑๘ และการประชุมสุดยอดความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP Summit) ครั้งที่ ๓

นร ๐๕๐๕/๔๐๗๗๑

๑๑/๑๒/๒๕๖๒

– สรุปรายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยว Amazing Thailand Road Show to Nordic & Baltic 2019 และการจัดงาน Amazing Thai Night 2019

นร ๐๕๐๕/ ๓๙๖๓๙

๐๓/๑๒/๒๕๖๒

รายงานการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี : แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของบวร เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นร ๐๕๐๕/ ๓๗๔๙๐

๑๒/๑๑/๒๕๖๒

– การรับรองร่างปฏิญญากรุงเทพ : การตอบสนองอย่างมีประสิทธิผลต่อปัญหายาเสพติดในลุ่มแม่น้ำโขง และร่างแผนปฏิบัติการในอนุภูมิภาคเพื่อการควบคุมยาเสพติด ฉบับที่ ๑๑

นร ๐๕๐๕/ ๓๗๒๖๘

๑๒/๑๑/๒๕๖๒

– สรุปผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดย WEF ปี 2019 – 2020

นร ๐๕๐๕/๓๖๒๓๗

๐๖/๑๑/๒๕๖๒

รายงานผลการติดตามและการประเมินผลการดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้กลไกเครดิตร่วม (Joint Crediting Mechanism: JCM)

นร ๐๕๐๗/๓๕๓๐๓

๒๙/๑๐/๒๕๖๒

การรับรองแผนแม่บทและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารอาเซียน

นร ๐๕๐๕/๓๕๖๐๖

๒๙/๑๐/๒๕๖๒

ผลการประชุมระดับสูงอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทุนมนุษย์ (The ASEAN High-level Meeting on Human Capital Development)

นร ๐๕๐๕/๓๕๔๕๖

๒๙/๑๐/๒๕๖๒

– รายงานการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่บผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบเฉพาะฤดูการผลิต ๒๕๖๑/๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๓๔๔๗๔

๒๒/๑๐/๒๕๖๒

– ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๔๓๗

๒๒/๑๐/๒๕๖๒

– รายงานสรุปผลการประชุมระดับผู้บริหารหน่วยงานภาคีตามโครงการปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมไทย – ออสเตรเลีย ว่าด้วยความร่วมมือด้านยาเสพติดการฟอกเงิน และอาชญากรรมข้ามชาติ (Taskforce Storm)

นร ๐๕๐๕/๓๓๖๗๒

๑๕/๑๐/๒๕๖๒

– มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๓๓๗๓๑

๑๕/๑๐/๒๕๖๒

รายงานผลการหารือโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๒/๖๓

นร ๐๕๐๕/๓๑๗๗๘

๐๑/๑๐/๒๕๖๒

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๓๑๐๑๐

๒๔/๐๙/๒๕๖๒

– ปฏิญญาทางการเมืองระดับสูงของการประชุมทบทวนระยะกลางของแผนเร่งรัดการปฏิบัติการสำหรับรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก

นร ๐๕๐๕/๓๐๒๙๔

๑๗/๐๙/๒๕๖๒

– ผลการประชุมด้านกลไกการปฏิรูปกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี

นร ๐๕๐๓/๓๐๐๕๖

๑๗/๐๙/๒๕๖๒

– ภาวะสังคมไทยไตรมาสสองปี 2562

นร ๐๕๐๕/๓๐๓๑๖

๑๗/๐๙/๒๕๖๒

– ข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน เรื่อง แนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศของไทย (Thailand National Digital Trade Platform)

นร ๐๕๐๕/๒๖๓๘๕

๑๐/๐๙/๒๕๖๒

– ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๘

๐๓/๐๙/๒๕๖๒

– ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๒ และแนวโน้มปี ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๒๖๗๓๕

๒๐/๐๘/๒๕๖๒

– รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๓)

นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๘

๑๓/๐๘/๒๕๖๒

– สรุปสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงฤดูฝนและมาตรการแก้ไข

นร ๐๕๐๕/๒๕๓๒๐

๓๐/๐๗/๒๕๖๒

– การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์การปรับปรุงคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๗

๓๐/๐๗/๒๕๖๒

– สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน สมัยพิเศษ เรื่องการเจรจา RCEP ณ กรุงเทพฯ

นร ๐๕๐๕/๒๓๑๖๔

๐๙/๐๗/๒๕๖๒

– รายงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Labour Administration Centre)

นร ๐๕๐๕/๒๑๘๘๖

๒๕/๐๖/๒๕๖๒

– รายงานผลการกู้เงินโดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ระยะสั้นก่อนครบกำหนดเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๒๒๑๒๔

๒๕/๐๖/๒๕๖๒

– ผลการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างไทยกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย ครั้งที่ ๑ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องระหว่างการเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

นร ๐๕๐๕/๒๑๑๗๙

๑๘/๐๖/๒๕๖๒

– สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน

นร ๐๕๐๕/๑๒๗๑๐

๐๒/๐๔/๒๕๖๒

– รายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๑๒๕๑๒

๐๒/๐๔/๒๕๖๒

– กรอบความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มธนาคารโลก พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๑๒๕๒๐

๐๒/๐๔/๒๕๖๒

– ก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๒

– รายงานผลการจัดศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Labour Administration Centre)

นร ๐๕๐๗/๑๐๒๖๒

๑๙/๐๓/๒๕๖๒

– ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวมปี ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๑๐๒๙๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๒

– สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔๙ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)

นร ๐๕๐๗/๑๐๒๗๑

๑๙/๐๓/๒๕๖๒

– ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562

นร๐๕๐๕/ว ๑๐๖

๑๒/๐๓/๒๕๖๒

– ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ ๒๔ – ๒๖ ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๘๓๕๒

๐๕/๐๓/๒๕๖๒

– สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และเรื่องรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเร่งรัดดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้านการศึกษา

นร ๐๕๐๗/๗๓๔๖

๒๖/๐๒/๒๕๖๒

– ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๙๑

๒๖/๐๒/๒๕๖๒

– ผลการดำเนินงานและการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒

นร ๐๕๐๕/๖๘๙๕

๑๘/๐๒/๒๕๖๒

– การรายงานความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายและการดำเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทำกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ต่อคณะรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/๕๑๔๘

๐๕/๐๒/๒๕๖๒

– ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๔๕

๒๙/๐๑/๒๕๖๒

– รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประจำปี ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๓๑๓๗

๒๒/๐๑/๒๕๖๒

– สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

นร ๐๕๐๕/ว(ร)๓๒

๑๕/๐๑/๒๕๖๒

– สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

นร ๐๕๐๗/๔๑

๐๒/๐๑/๒๕๖๒

๖. อื่น ๆ

– เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ ๔๒๓๓๖

๒๔/๑๒/๒๕๖๒

– การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคมกำหนดอัตราค่าผ่านทางพิเศษในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ ฉบับ

นร ๐๕๐๗/ ๔๒๒๔๕

๒๔/๑๒/๒๕๖๒

– การจัดกิจกรรม “ความสุขแบบวิถีไทย” ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๗/ ๔๑๔๓๖

๑๗/๑๒/๒๕๖๒

– ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

นร ๐๕๐๕/๔๐๕๕๔

๑๑/๑๒/๒๕๖๒

– การเข้าร่วม Nitric Acid Climate Action Group (NACAG) Initiative ของประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/ ๓๙๗๕๗

๐๓/๑๒/๒๕๖๒

– การขอความเห็นชอบต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมเอเปค ประจำปี 2562

นร ๐๕๐๕/ ๓๙๘๗๐

๐๓/๑๒/๒๕๖๒

– มาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้”

นร ๐๕๐๕/ ๓๗๒๖๓

๑๒/๑๑/๒๕๖๒

– กลไกการขับเคลื่อนการงดให้ถุงพลาสติก

นร ๐๕๐๕/ ๓๗๔๗๑

๑๒/๑๑/๒๕๖๒

การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี ๒๕๖๒ (๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒)

นร ๐๕๐๗/ว ๔๔๘

๒๙/๑๐/๒๕๖๒

– การประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ปี ค.ศ. ๒๐๑๙ ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

นร ๐๕๐๕/๓๔๖๕๑

๒๒/๑๐/๒๕๖๒

– การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี เนื่องในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๖

๑๕/๑๐/๒๕๖๒

– ข้อเสนอการปรับปรุงโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

นร ๐๕๐๕/๓๒๑๗๓

๑/๑๐/๒๕๖๒

– ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “ถึงเวลาทัวร์ ให้ทั่วไทย” สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๓๒๒๐๘

๑/๑๐/๒๕๖๒

– ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์

นร ๐๕๐๕/๓๐๙ ๒๕

๒๔/๐๙/๒๕๖๒

 

– บทบาทของประเทศไทยกับการเปลี่ยนสถานะของมูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center – ADPC) เป็นองค์การระหว่างประเทศ

นร ๐๕๐๕/๓๐๙๔๔

๒๔/๐๙/๒๕๖๒

– มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้”

นร ๐๕๐๕/๒๙๕๐๗

๑๐/๐๙/๒๕๖๒

– รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

นร ๐๕๐๗/๒๘๓๐๗

๐๓/๐๙/๒๕๖๒

– ร่างถ้อยแถลงอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการเร่งยกระดับภาคราชการพลเรือนในยุคดิจิทัล

นร ๐๕๐๕/๒๓๓๓๐

๐๙/๐๗/๒๕๖๒

– การเปิดโครงข่ายเน็ตประชารัฐตามหลักการโครงข่ายแบบเปิด (Open Access Network)

นร ๐๕๐๕/๒๒๑๙๑

๒๕/๐๖/๒๕๖๒

– การเสนออุทยานธรณีโคราชเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks)

นร ๐๕๐๕/๒๑๓๐๐

๑๘/๐๖/๒๕๖๒

– กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๔๗

๒๙/๐๑/๒๕๖๒

– การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการมรดกโลก วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/๔๓๐๐

๒๙/๐๑/๒๕๖๒

– แผนปฏิบัติการโครงการร้อยใจรักษ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๘๐

นร ๐๕๐๕/๘๗๕๖

๐๕/๐๓/๒๕๖๒

– โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา

นร ๐๕๐๗/๘๓๔๒

๐๕/๐๓/๒๕๖๒

– การประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

นร ๐๕๐๗/๑๐๓๑๒

๑๙/๐๓/๒๕๖๒

– แนวทางการรณรงค์ เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ (สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย)

นร ๐๕๐๕/๑๒๕๔๘

๐๒/๐๔/๒๕๖๒

– รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

นร ๐๕๐๗/๑๓๐๕๖

๐๙/๐๔/๒๕๖๒

 

ปี ๒๕๖๑

ประเภทเรื่อง

ชื่อเรื่อง

เลขที่หนังสือ

วันที่มีมติ

๑. นโยบายสำคัญ/เร่งด่วน

ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกันยายน๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๔๘๕

๑๐/๑๐/๒๕๖๑

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

นร ๐๕๐๕/ว ๕๓๒

๑๓/๑๑/๒๕๖๑

ขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)  

นร ๐๕๐๕/๓๖๘๓๕

๒๐/๑๑/๒๕๖๑

โครงการปรับปรุงขยายเพื่อรองรับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒ (เร่งด่วน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม

นร ๐๕๐๕/๓๗๓๕๙

๒๐/๑๑/๒๕๖๑

๒. โครงการสำคัญ

บ้านตนไทย

นร ๐๕๐๕/๘๒๑

๐๓/๐๑/๒๕๖๑

 การดำเนินโครงการของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน

นร ๐๕๐๕/๒๓๔๓

๒๓/๐๑/๒๕๖๑

 ขออนุมัติเพิ่มวงเงินรายการโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก

นร ๐๕๐๕/๒๙๙๑

๓๐/๐๑/๒๕๖๑

ขออนุมัติกู้เงินเพื่อชำระหนี้เงินต้นที่จะครบกำหนดชำระในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๙๖๒.๓๐ ล้านบาท และขออนุมัติกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๐๑๓.๐๘ ล้านบาท ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ   

นร ๐๕๐๕/๓๘๘๘

๐๖/๐๒/๒๕๖๑

 ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๓๘๕๘

๐๖/๐๒/๒๕๖๑

ขอความเห็นชอบการชดเชยค่าใช้จ่ายกรณีเกิดภาวะขาดทุนจากการดำเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

นร ๐๕๐๕/๔๘๒๕

๑๓/๐๒/๒๕๖๑

การพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าภาระโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบังของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๔๘๓๘

๑๓/๐๒/๒๕๖๑

การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

นร ๐๕๐๕/๔๗๔๗

๑๓/๐๒/๒๕๖๑

แผนงานโครงการขับเคลื่อนการยกระดับการบริการภาครัฐที่จะขอใช้เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (Structural Adjustment Loan: SAL)

นร ๐๕๐๕/๕๔๓๙

๒๐/๐๒/๒๕๖๑

ขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายสินเชื่อ "โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)"

นร ๐๕๐๕/๖๘๖๖

๐๖/๐๓/๒๕๖๑

ขออนุมัติงบประมาณสำหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และกรอบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๗๕๑๗

๑๓/๐๓/๒๕๖๑

การแก้ไขรูปแบบการก่อสร้างทางรถไฟบริเวณสถานีบ้านไผ่เป็นโครงสร้างทางยกระดับ ของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๗๔๑๙

๑๓/๐๓/๒๕๖๑

การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑

นร ๐๕๐๕/๘๔๗๑

๒๐/๐๓/๒๕๖๑

โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ ๒ ของธนาคารออมสิน

นร ๐๕๐๕/๘๕๔๔

๒๐/๐๓/๒๕๖๑

สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคกลาง

นร ๐๕๐๗/๘๔๕๙

๒๐/๐๓/๒๕๖๑

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นร ๐๕๐๗/๘๑๙๓

๒๐/๐๓/๒๕๖๑

ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี ๒๕๖๐/๖๑ ภายใต้มาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

นร ๐๕๐๕/๙๑๗๘

๒๗/๐๓/๒๕๖๑

ขออนุมัติโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน และการกำหนด "พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก" เพิ่มเติม

นร ๐๕๐๕/๙๑๘๗

๒๗/๐๓/๒๕๖๑

ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารควบคุมกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔๐ เมตร พร้อมอาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรม งานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (AstroPark) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

นร ๐๕๐๕/๑๐๐๔๗

๐๓/๐๔/๒๕๖๑

ขอความเห็นชอบโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ปี ๒๕๖๑ ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)

นร ๐๕๐๕/๑๐๗๔๙

๑๐/๐๔/๒๕๖๑

โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๑๐๗๓๕

๑๐/๐๔/๒๕๖๑

ขออนุมัติจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ลำลูกกา คลองสอง)

นร ๐๕๐๕/๑๑๑๙๐

๑๗/๐๔/๒๕๖๑

การกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๑๒๗๔๔

๐๑/๐๕/๒๕๖๑

แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดกลุ่มจังหวัด คำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนพัฒนาภาคในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๑๓๔๒๑

๐๘/๐๕/๒๕๖๑

ขออนุมัติจัดตั้ง/ร่วมทุนบริษัทในเครือของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ สำหรับพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในส่วนของแผนงานผลิตไฟฟ้าชุมชนจากชีวมวล

นร ๐๕๐๕/๑๔๑๘๙

๑๕/๐๕/๒๕๖๑

โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติ แหล่งผลิตและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๑ (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)

นร ๐๕๐๕/๑๕๒๒๐

๒๒/๐๕/๒๕๖๑

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ

นร ๐๕๐๕/๑๕๐๙๙

๒๒/๐๕/๒๕๖๑

แผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) และกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๓

๒๘/๐๕/๒๕๖๑

ขออนุมัติใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในการจ่ายเงินงบอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

นร ๐๕๐๕/๑๖๘๔๐

๐๕/๐๖/๒๕๖๑

โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ระยะที่ ๓

นร ๐๕๐๕/๑๗๐๘๒

๐๕/๐๖/๒๕๖๑

การปรับปรุงกรอบวงเงินลงทุนของแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ -๒๕๕๙)

นร ๐๕๐๕/๑๗๑๔๙

๐๕/๐๖/๒๕๖๑

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ

นร ๐๕๐๕/ว ๒๙๑

๐๕/๐๖/๒๕๖๑

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

นร ๐๕๐๕/๑๘๔๑๔

๑๙/๐๖/๒๕๖๑

การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นฤดูการผลิตปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๑๘๕๘๘

๑๙/๐๖/๒๕๖๑

ผลการจัดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม (ASEAN Youth Camp : ASEAN Youth Stepping Towards Environmental Sustainability)

นร ๐๕๐๕/๑๙๑๑๗

๒๗/๐๖/๒๕๖๑

ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าควบคุมงาน "โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ ๑"

นร ๐๕๐๕/๒๐๑๒๖

๐๓/๐๗/๒๕๖๑

การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒

นร ๐๕๐๕/๒๐๔๓๕

๐๓/๐๗/๒๕๖๑

การกู้ยืมเงินโดยการออกพันธบัตรเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑

นร ๐๕๐๕/๒๑๑๒๔

๑๐/๐๗/๒๕๖๑

ขออนุมัติงบกลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี ๒๕๖๐ เพิ่มเติม

นร ๐๕๐๕/๒๑๗๖๑

๑๗/๐๗/๒๕๖๑

การบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ/งบประมาณของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ (วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑)

นร ๐๕๐๕/๒๑๘๙๒

๑๗/๐๗/๒๕๖๑

การเพิ่มเติมขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)

นร ๐๕๐๕/๒๑๙๗๙

๑๗/๐๗/๒๕๖๑

ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๑,๓๕๓.๖๐ ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐ ของกระทรวงคมนาคม

นร ๐๕๐๕/๒๒๕๗๓

๒๔/๐๗/๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/๒๓๒๗๘

๓๑/๐๗/๒๕๖๑

ขอขยายเวลาการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ และโครงการขยายการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๒๔๒๗๓

๐๗/๐๘/๒๕๖๑

การบริหารจัดการยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการพิเศษ

นร ๐๕๐๕/๒๔๒๖๘

๐๗/๐๘/๒๕๖๑

การเสนองบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒ ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย

นร ๐๕๐๕/๒๕๐๑๑

๑๔/๐๘/๒๕๖๑

ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์การคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง K (Price Adjustment) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ

นร ๐๕๐๕/๒๔๙๔๙

๑๔/๐๘/๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่ภาคใต้ (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย) และผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญ

นร ๐๕๐๕/๒๕๖๓๖

๒๑/๐๘/๒๕๖๑

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม

นร ๐๕๐๕/๒๖๒๓๙

๒๘/๐๘/๒๕๖๑

ขอความเห็นชอบการจัดทำโครงการและลงนามหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO)

นร ๐๕๐๕/๒๘๑๘๕

๑๑/๐๙/๒๕๖๑

การทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๑/๖๒

นร ๐๕๐๕/๒๘๔๒๕

๑๑/๐๙/๒๕๖๑

 การขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันตามมาตรา ๒๓ วรรคสี่ สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๒๙๑๕๓

๑๘/๐๙/๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ กับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

นร ๐๕๐๕/๒๙๐๕๙

๑๘/๐๙/๒๕๖๑

ขออนุมัติดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลักฤดูทำนา

นร ๐๕๐๕/๓๐๔๓๕

๒๕/๐๙/๒๕๖๑

 แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (แผนพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๓๐๓๗๗

๐๒/๑๐/๒๕๖๑

 โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน (ลูกหนี้ ธ.ก.ส.)

นร ๐๕๐๕/๓๐๖๐๑

๐๒/๑๐/๒๕๖๑

ความคืบหน้าการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย   

นร ๐๕๐๕/๓๐๙๗๔

๐๒/๑๐/๒๕๖๑

 ขออนุมัติให้ความช่วยเหลือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการซ่อมแซมบูรณะความเสียหายสะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม-คำม่วน) และสะพานมิตรภาพ ๔ (เชียงของ-ห้วยทราย)

นร ๐๕๐๕/๓๒๓๙๑

๑๖/๑๐/๒๕๖๑

ขออนุมัติจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๖๐ (โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดลำปาง)

นร ๐๕๐๕/๓๔๓๑๐

๓๐/๑๐/๒๕๖๑

การขยายปริมาณการจัดสรรโควตาส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปสำหรับให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร

นร ๐๕๐๗/๓๕๓๓๒

๐๖/๑๑/๒๕๖๑

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

นร ๐๕๐๕/๓๗๒๗๗

๒๐/๑๑/๒๕๖๑

การเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับรายการงบประมาณ ที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป 

นร ๐๕๐๕/ว ๕๕๕

๒๖/๑๑/๒๕๖๑

ขออนุมัติงบประมาณตามโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย   

นร ๐๕๐๕/๔๐๐๖๒

๔/๑๒/๒๕๖๑

การแก้ไขปัญหากรณีดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ที่ต้องได้รับอนุมัติ/อนุญาต   

นร ๐๕๐๕/๓๙๘๗๕

๔/๑๒/๒๕๖๑

แผนงาน/โครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ (ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒) ให้แก่ประชาชน  

นร ๐๕๐๕/๔๐๔๒๗

๑๓/๑๒/๒๕๖๑

การเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับรายการงบประมาณ ที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป    

นร ๐๕๐๕/ว ๕๙๔

๑๓/๑๒/๒๕๖๑

การขอให้กระทรวงการคลังค้ำประกันหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน ๒๑,๐๐๐ ล้านบาท ให้แก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๔๑๗๕๖

๑๘/๑๒/๑๕๖๑

๓. แนวทางปฏิบัติ/หลักการ

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๑๖

๐๓/๐๑/๒๕๖๑

แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อสังคมของส่วนราชการ  

นร ๐๕๐๕/ว ๑๒

๐๓/๐๑/๒๕๖๑

 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   

นร ๐๕๐๕/ว ๒๓

๐๙/๐๑/๒๕๖๑

ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักการแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง   

นร ๐๕๐๕/ว ๒๒

๐๙/๐๑/๒๕๖๑

 แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๓๔

๑๖/๐๑/๒๕๖๑

วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๓๕

๑๖/๐๑/๒๕๖๑

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๓๙

๑๖/๐๑/๒๕๖๑

 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๕๐

๒๓/๐๑/๒๕๖๑

จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

นร ๐๕๐๕/ว ๕๑

๒๓/๐๑/๒๕๖๑

 การปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๖๑

๓๐/๐๑/๒๕๖๑

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๖๓

๓๐/๐๑/๒๕๖๑

ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ครั้งที่ ๓

นร ๐๕๐๕/ว ๖๒

๓๐/๐๑/๒๕๖๑

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 

นร ๐๕๐๕/ว ๖๖

๓๐/๐๑/๒๕๖๑

แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0

นร ๐๕๐๕/ว ๘๙

๒๐/๐๒/๒๕๖๑

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๙๗

๒๐/๐๒/๒๕๖๑

ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข็มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ครั้งที่ ๔

นร ๐๕๐๕/ว ๙๘

๒๐/๐๒/๒๕๖๑

การเตรียมการเพื่อดำเนินนโยบายสำคัญของทางราชการ

นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๔

๒๗/๐๒/๒๕๖๑

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๕

๐๖/๐๓/๒๕๖๑

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๕

๒๗/๐๓/๒๕๖๑

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๐

๑๗/๐๔/๒๕๖๑

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๖

๐๑/๐๕/๒๕๖๑

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จำนวน ๒ ฉบับ

นร ๐๕๐๕/๑๒๖๕๐

๐๑/๐๕/๒๕๖๑

ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (คำสั่ง นร ที่ ๙๙/๒๕๖๑)

นร ๐๕๐๕/ว ๒๓๕

๐๘/๐๕/๒๕๖๑

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๒๔๗

๑๕/๐๕/๒๕๖๑

ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (คำสั่ง นร ที่ ๑๒๒/๒๕๖๑)

นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๙

๒๘/๐๕/๒๕๖๑

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๙/๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

นร ๐๕๐๕/๑๕๗๑๒

๒๘/๐๕/๒๕๖๑

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๗

๐๕/๐๖/๒๕๖๑

หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๖

๐๕/๐๖/๒๕๖๑

 แนวทางพัฒนางานวัฒนธรรมเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒

นร ๐๕๐๕/๑๗๕๗๗

๑๒/๐๖/๒๕๖๑

แนวทางการพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ (กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี) และผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญ

นร ๐๕๐๕/๑๗๕๗๑

๑๒/๐๖/๒๕๖๑

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒

นร ๐๕๐๕/๑๗๕๗๗

๑๒/๐๖/๒๕๖๑

 ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๐

๑๙/๐๖/๒๕๖๑

สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๖ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

นร ๐๕๐๗/ว ๓๐๙

๑๙/๐๖/๒๕๖๑

แนวทางการจัดเที่ยวบินขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์

นร ๐๕๐๕/๒๐๒๐๖

๐๓/๐๗/๒๕๖๑

มาตรการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกนำเข้าจากต่างประเทศ

นร ๐๕๐๕/๒๐๓๘๖

๐๓/๐๗/๒๕๖๑

แนวทางการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า

นร ๐๕๐๕/๒๑๙๑๓

๑๗/๐๗/๒๕๖๑

แนวทางการพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ และผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญ

นร ๐๕๐๕/๒๒๕๗๑

๒๔/๐๗/๒๕๖๑

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

นร ๐๕๐๕/๒๒๖๒๓

๒๔/๐๗/๒๕๖๑

มาตรการป้องกันการทุจริตเพื่อแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ

นร ๐๕๐๕/๒๓๖๑๘

๓๑/๐๗/๒๕๖๑

มาตรการลดภาระหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้เกษตรกรรายย่อย

นร ๐๕๐๕/๒๓๕๗๐

๓๑/๐๗/๒๕๖๑

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้

นร ๐๕๐๕/๒๕๕๒๐

๒๑/๐๘/๒๕๖๑

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๕

๒๘/๐๘/๒๕๖๑

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (ฉบับที่ ๒)

นร ๐๕๐๕/๒๖๔๔๗

๒๘/๐๘/๒๕๖๑

ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๔๔๓

๑๑/๐๙/๒๕๖๑

การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๒

๒๕/๐๙/๒๕๖๑

มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค  

นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๓

๒๕/๐๙/๒๕๖๑

 การมอบหมายผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๑     

นร ๐๕๐๘/๓๐๕๑๔

๐๒/๑๐/๒๕๖๑

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

นร ๐๕๐๕/ว ๕๒๕

๐๖/๑๑/๒๕๖๑

ขอเสนอแนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ (ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม)

นร ๐๕๐๕/๓๕๙๗๐

๑๓/๑๑/๒๕๖๑

มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ    

นร ๐๕๐๕/๓๖๘๔๐

๒๐/๑๑/๒๕๖๑

การปรับปรุงแนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๓๙๖๖๖

๔/๑๒/๒๕๖๑

มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ  

นร ๐๕๐๕/๔๐๐๖๙

๔/๑๒/๒๕๖๑

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ   

นร ๐๕๐๕/ว ๕๗๒

๔/๑๒/๒๕๖๑

การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ของขวัญปีใหม่เพื่อมอบให้แก่ประชาชน ปี ๒๕๖๒) 

นร ๐๕๐๗/๔๒๔๖๗

๒๕/๑๒/๒๕๖๑

๔. การแต่งตั้ง

 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (นายอภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์)

นร ๐๕๐๘/๘๖

๐๓/๐๑/๒๕๖๑

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นางสาวกัญญวิมว์ กีรติกร)

นร ๐๕๐๘/๑๔๗

๐๓/๐๑/๒๕๖๑

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) 

นร ๐๕๐๘/๖๗๓

๐๙/๐๑/๒๕๖๑

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายพงศธร สัจจชลพันธ์)

นร ๐๕๐๘/๑๕๑๕

๑๖/๐๑/๒๕๖๑

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) (นายพลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์)

นร ๐๕๐๘/๑๔๑๖

๑๖/๐๑/๒๕๖๑

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ (นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

นร ๐๕๐๘/๒๑๘๑

๒๓/๐๑/๒๕๖๑

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ (นายโศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ)

นร ๐๕๐๘/๒๑๗๐

๒๓/๐๑/๒๕๖๑

 แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) (นางวิไลวรรณ ทัพวงศ์ศรี) 

นร ๐๕๐๘/๓๗๕๕

๐๖/๐๒/๒๕๖๑

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสมชาย เสียงหลาย) [ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ)]

นร ๐๕๐๘/๗๓๓๐

๑๓/๐๓/๒๕๖๑

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์ นฤมล สอาดโฉม)

นร ๐๕๐๘/๙๗๘๗

๐๓/๐๔/๒๕๖๑

การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล)

นร ๐๕๐๘/๑๐๕๔๗

๑๐/๐๔/๒๕๖๑

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายสันติ กีระนันทน์)

นร ๐๕๐๘/๑๐๙๔๑

๑๗/๐๔/๒๕๖๑

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายอิทธิพล คุณปลื้ม)

นร ๐๕๐๘/๑๐๙๓๕

๑๗/๐๔/๒๕๖๑

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี) (นายสนธยา คุณปลื้ม)

นร ๐๕๐๘/๑๐๙๓๘

๑๗/๐๔/๒๕๖๑

การแต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นร ๐๕๐๕/๑๙๑๑๒

๒๗/๐๖/๒๕๖๑

แต่งตั้งข้าราชการการเมืองแทนตำแหน่งที่ว่าง (ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) (นางวิไลวรรณ ทัพวงศ์ศรี)

นร ๐๕๐๘/๒๐๗๕๐

๑๐/๐๗/๒๕๖๑

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง [ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์)]

นร ๐๕๐๘/๒๗๙๔๙

๑๑/๐๙/๒๕๖๑

 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง [ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายปรีชา สุนทรานันท์)]

นร ๐๕๐๘/๒๙๕๖๙

๒๕/๐๙/๒๕๖๑

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง [นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ)]

นร ๐๕๐๘/๓๒๒๐๔

๑๖/๑๐/๒๕๖๑

การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม    

นร ๐๕๐๕/๔๒๕๕๔

๒๕/๑๒/๒๕๖๑

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร)

นร ๐๕๐๕/๔๒๖๒๙

๒๕/๑๒/๒๕๖๑

๕. รายงาน

 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๓/๔๔

๐๓/๐๑/๒๕๖๑

สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๖ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

นร ๐๕๐๓/๓๐๙

๐๓/๐๑/๒๕๖๑

ความก้าวหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

นร ๐๕๐๕/๖๙๘

๐๙/๐๑/๒๕๖๑

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๑๔๑๐

๑๖/๐๑/๒๕๖๑

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

นร ๐๕๐๕/๑๘๐๘

๑๖/๐๑/๒๕๖๑

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๒๐๕๘

๒๓/๐๑/๒๕๖๑

ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน ครั้งที่ ๑๗ - ๒๒ ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๒๘๘๒

๓๐/๐๑/๒๕๖๑

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐(Annual Inspection Report : Fiscal Year 2017)

นร ๐๕๐๕/๒๘๗๗

๓๐/๐๑/๒๕๖๑

 เกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทถ้ำ 

นร ๐๕๐๕/๓๗๑๙

๐๖/๐๒/๒๕๖๑

ภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งภาคตะวันออกของกระทรวงคมนาคม

นร ๐๕๐๕/๓๙๑๑

๐๖/๐๒/๒๕๖๑

ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

นร ๐๕๐๕๓๘๙๙

๐๖/๐๒/๒๕๖๑

 สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๗ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

นร ๐๕๐๕/๔๔๒๖

๑๓/๐๒/๒๕๖๑

การรายงานความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายและการดำเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทำกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๔๒๖๒

๑๓/๐๒/๒๕๖๑

การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

นร ๐๕๐๕/๔๕๗๓

๑๓/๐๒/๒๕๖๑

รายงานดัชนีภาวะการค้าภาคบริการของไทยเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๕๐๙๑

๒๐/๐๒/๒๕๖๑

สรุปภาพรวมสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๕๒๗๕

๒๐/๐๒/๒๕๖๑

รายงานผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ ๑ อาคารพักอาศัยแปลง G ครบรอบ ๑ ปี

นร ๐๕๐๕/๖๑๕๐

๒๗/๐๒/๒๕๖๑

รายงานผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๕

๒๗/๐๒/๒๕๖๑

ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 

นร ๐๕๐๕/๖๘๙๖

๐๖/๐๓/๒๕๖๑

รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๒

๐๖/๐๓/๒๕๖๑

แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (The Royal Coast หรือ Thailand Riviera)

นร ๐๕๐๕/๗๐๐๓

๐๖/๐๓/๒๕๖๑

ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 

นร ๐๕๐๕/๖๘๙๖

๐๖/๐๓/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ : การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อสังคม (Social Economy) สถาบันการเงินชุมชนกองทุนยุติธรรมและเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

นร ๐๕๐๗/๖๗๔๘

๐๖/๐๓/๒๕๖๑

รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๒

๐๖/๐๓/๒๕๖๑

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการต่างๆ ภายใต้กลไกเครดิตร่วม (Joint Crediting Mechanism: JCM)

นร ๐๕๐๗/๗๒๙๕

๑๓/๐๓/๒๕๖๑

 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๗๖๐๑

๑๓/๐๓/๒๕๖๑

รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center) (ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

นร ๐๕๐๗/๗๕๘๕

๑๓/๐๓/๒๕๖๑

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นร ๐๕๐๗/๘๑๙๓

๒๐/๐๓/๒๕๖๑

 รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าและภาระค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องสูญเสียรายได้จากค่าธรรมเนียมตรวจลงตราจากการดำเนินมาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

นร ๐๕๐๕/๘๒๗๕

๒๐/๐๓/๒๕๖๑

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นร ๐๕๐๗/๘๑๙๓

๒๐/๐๓/๒๕๖๑

 รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าและภาระค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องสูญเสียรายได้จากค่าธรรมเนียมตรวจลงตราจากการดำเนินมาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

นร ๐๕๐๕/๘๒๗๕

๒๐/๐๓/๒๕๖๑

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๘๙๙๑

๒๗/๐๓/๒๕๖๑

รายงานผลการประชุมผู้บริหารระดับสูง ๖ ประเทศ ตามโครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย

นร ๐๕๐๕/๘๘๕๕

๒๗/๐๓/๒๕๖๑

สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๘ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)

นร ๐๕๐๕/๘๔๗๑

๒๗/๐๓/๒๕๖๑

สรุปภาพรวมสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๙๘๘๓

๐๓/๐๔/๒๕๖๑

 รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๑

นร ๐๕๐๕/๙๘๒๑

๐๓/๐๔/๒๕๖๑

รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๑๐๖๙๐

๑๐/๐๔/๒๕๖๑

รายงานผลการเบิกจ่าย และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการ เพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๘

๑๐/๐๔/๒๕๖๑

ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๘

๑๐/๐๔/๒๕๖๑

รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๑๐๙๗๘

๑๗/๐๔/๒๕๖๑

การปรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

นร ๐๕๐๕/๑๑๗๐๖

๒๔/๐๔/๒๕๖๑

รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๔

๒๔/๐๔/๒๕๖๑

รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๑๒๕๒๗

๐๑/๐๕/๒๕๖๑

ข้อเสนอการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มเติม

นร ๐๕๐๕/๑๒๙๑๐

๐๑/๐๕/๒๕๖๑

แนวทางการพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ และผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ

นร ๐๕๐๕/๑๓๔๖๖

๐๘/๐๕/๒๕๖๑

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๙ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

นร ๐๕๐๗/๑๓๔๖๔

๐๘/๐๕/๒๕๖๑

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการทบทวนสถานการณ์ประเทศไทยเชื่อมโยงหลายมิติ (Multi-dimensional Country Review : Thailand's MDCR)

นร ๐๕๐๕/๑๓๙๗๘

๑๕/๐๕/๒๕๖๑

รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเรื่อง ความก้าวหน้าผลการดำเนินการของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลทั้ง ๔ คณะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๗/๑๔๓๐๓

๑๕/๐๕/๒๕๖๑

ผลการพิจารณารายงานผลการพิจารณาคำร้องที่มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เรื่อง สิทธิในการจัดการที่ดินกรณีปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่ได้รัยบผลกระทบจากการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อความมั่นคงชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดบุรีรัมย์

นร ๐๕๐๕/๑๔๒๙๒

๑๕/๐๕/๒๕๖๑

รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๓/๑๔๗๔๙

๒๒/๐๕/๒๕๖๑

รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 

นร ๐๕๐๗/๑๕๑๔๑

๒๒/๐๕/๒๕๖๑

รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๖

๒๒/๐๕/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๘

๒๘/๐๕/๒๕๖๑

สรุปภาพรวมสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๑๕๖๗๒

๒๘/๐๕/๒๕๖๑

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ รอบไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๑๖๙๔๗

๐๕/๐๖/๒๕๖๑

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔๐ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

นร ๐๕๐๗/๑๖๖๙๐

๐๕/๐๖/๒๕๖๑

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๑๗๖๕๖

๑๒/๐๖/๒๕๖๑

สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 

นร ๐๕๐๕/๑๗๖๖๕

๑๒/๐๖/๒๕๖๑

ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 

นร ๐๕๐๕/๑๗๘๘๒

๑๒/๐๖/๒๕๖๑

ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๗

๑๙/๐๖/๒๕๖๑

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลหนองบ่มกล้วย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท พ.ศ. ....

นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๑

๑๙/๐๖/๒๕๖๑

รายงานผลการส่งเสริมด้านการกีฬาและด้านการท่องเที่ยวตามมติคณะรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๗/๑๙๒๑๙

๒๗/๐๖/๒๕๖๑

รายงานกรณีมีผู้พลัดหลงที่วนอุทยานถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย

นร ๐๕๐๕/๑๙๔๓๐

๒๗/๐๖/๒๕๖๑

ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "สังคมผู้สูงอายุ : ระเบียบวาระแห่งชาติ" ของคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

นร ๐๕๐๓/๑๙๘๓๘

๐๓/๐๗/๒๕๖๑

รายงานการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๑ - ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๗/๒๐๗๖๕

๑๐/๐๗/๒๕๖๑

รายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของโฆษกกระทรวง โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีและผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๗/๒๐๗๖๓

๑๐/๐๗/๒๕๖๑

รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 

นร ๐๕๐๗/๒๑๔๙๒

๑๗/๐๗/๒๕๖๑

มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๒๑๔๓๒

๑๗/๐๗/๒๕๖๑

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นร ๐๕๐๗/๒๑๗๘๗

๑๗/๐๗/๒๕๖๑

รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 

นร ๐๕๐๗/๒๑๔๙๒

๑๗/๐๗/๒๕๖๑

สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

นร ๐๕๐๕/๒๒๕๕๓

๒๔/๐๗/๒๕๖๑

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๗/๒๓๑๘๕

๓๑/๐๗/๒๕๖๑

ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๓๘๐

๓๑/๐๗/๒๕๖๑

รายงานเหตุการณ์ดินโคลนถล่ม ณ บ้านห้วยขาบ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

นร ๐๕๐๕/ว ๓๘๕

๓๑/๐๗/๒๕๖๑

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔๑ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑)

นร ๐๕๐๗/๒๓๘๐๐

๐๗/๐๘/๒๕๖๑

รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๓๙๓

๐๗/๐๘/๒๕๖๑

ผลการดำเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นโยบายของคณะกรรมการ และโครงการและแผนงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในอนาคต

นร ๐๕๐๕/๒๔๕๐๒

๑๔/๐๘/๒๕๖๑

ข้อมูลประเด็นการศึกษาตามข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๗/๒๔๕๕๕

๑๔/๐๘/๒๕๖๑

รายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐประจำปี ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๗/ว ๔๐๖

๑๔/๐๘/๒๕๖๑

ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๑

๒๘/๐๘/๒๕๖๑

รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center) และความก้าวหน้าผลการดำเนินการคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูล ๔ คณะ (ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑)

นร ๐๕๐๗/๒๖๒๒๐

๒๘/๐๘/๒๕๖๑

รายงานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนเพื่อบรรเทาความยากจนของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Centre for Alleviation of Poverty through Sustainable Agriculture: CAPSA) และข้อมติของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: UNESCAP) สมัยที่ ๗๔ เกี่ยวกับการยุติการดำเนินงานของ CAPSA

นร ๐๕๐๕/๒๗๑๕๕

๐๔/๐๙/๒๕๖๑

ขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑

นร ๐๕๐๕/๒๗๕๔๙

๐๔/๐๙/๒๕๖๑

รายงานผลการกู้เงินโดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ระยะสั้นก่อนครบกำหนดเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๒๗๔๘๗

๐๔/๐๙/๒๕๖๑

ผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) ครั้งที่ ๓ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/๒๗๘๙๒

๑๑/๐๙/๒๕๖๑

รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐเกี่ยวกับมาตรการด้านกำลังคนภาครัฐ

นร ๐๕๐๗/ว(ล)๒๘๕๓๘

๑๑/๐๙/๒๕๖๑

 รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๕

นร ๐๕๐๗/๒๙๕๕๙

๒๕/๐๙/๒๕๖๑

การขอขยายโครงข่ายเน็ตประชารัฐเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

นร ๐๕๐๕/๒๙๙๓๑

๒๕/๐๙/๒๕๖๑

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๓๐๐๑๑

๒๕/๐๙/๒๕๖๑

รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-Bill) ที่ครบกำหนดเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๓๐๐๓๒

๒๕/๐๙/๒๕๖๑

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประเด็นนโยบายสำคัญเร่งด่วน เรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๗/๓๐๓๗๐

๐๒/๑๐/๒๕๖๑

รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center) และความก้าวหน้าผลการดำเนินการคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูล ๔ คณะ (ประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑)

นร ๐๕๐๗/๓๐๔๘๘

๐๒/๑๐/๒๕๖๑

ร่างแถลงการณ์ร่วม (Joint Communique) ว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ UNIDO

นร ๐๕๐๕/๓๐๙๔๗

๐๒/๑๐/๒๕๖๑

 รายงานการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของเจ้าหนี้และลูกหนี้ และมาตรการเยียวยา "การพัฒนาอย่างยั่งยืน : กลไกเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน และสิทธิหลักประกัน"

นร ๐๕๐๕/๓๑๔๗๐

๑๐/๑๐/๒๕๖๑

 รายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๓๑๖๑๐

๑๐/๑๐/๒๕๖๑

 ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๗/๓๒๓๕๐

๑๖/๑๐/๒๕๖๑

 ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๓๒๖๒๗

๑๖/๑๐/๒๕๖๑

 สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔๔ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

นร ๐๕๐๗/๓๓๒๔๙

๒๔/๑๐/๒๕๖๑

 สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๕

๒๔/๑๐/๒๕๖๑

 ขออนุมัติการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และทบทวนการชดเชยดอกเบี้ยให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

นร ๐๕๐๕/๓๓๕๘๓

๒๔/๑๐/๒๕๖๑

  สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 

นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๔๙๑

๓๐/๑๐/๒๕๖๑

ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒  

นร ๐๕๐๕/๓๔๓๐๘

๓๐/๑๐/๒๕๖๑

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒

นร ๐๕๐๕/๓๔๔๒๐

๓๐/๑๐/๒๕๖๑

การส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ และการใช้มิติทางวัฒนธรรมสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศ : ผลการดำเนินงานกรณีถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย

นร ๐๕๐๕/๓๔๑๗๑

๓๐/๑๐/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

นร ๐๕๐๗/๓๔๙๙๓

๐๖ /๑๑/๒๕๖๑

รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๗/๓๕๐๙๘

๐๖ /๑๑/๒๕๖๑

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อการปฏิรูปประเทศ  

นร ๐๕๐๕/๓๔๙๙๑

๐๖ /๑๑/๒๕๖๑

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔๕ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)

นร ๐๕๐๗/๓๕๙๕๒

๑๓/๑๑/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

นร ๐๕๐๗/๓๕๙๖๕

๑๓/๑๑/๒๕๖๑

รายงานผลการพิจารณาแผนระดับที่ ๓ (ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๑)  

นร ๐๕๐๗/๓๖๖๔๖

๒๐/๑๑/๒๕๖๑

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  

นร ๐๕๐๗/๓๖๖๕๕

๒๐/๑๑/๒๕๖๑

ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนตุลาคม๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๕๓๙

๒๐/๑๑/๒๕๖๑

การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายการดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ซึ่งออกจากราชการหรือพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่   

นร ๐๕๐๕/๓๘๑๐๘

๒๖/๑๑/๒๕๖๑

ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๔ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย (IMT-GT)

นร ๐๕๐๕/๓๘๒๗๕

๒๖/๑๑/๒๕๖๑

รายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๓๙๑๘๖

๔/๑๒/๒๕๖๑

ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

นร ๐๕๐๕/๔๐๗๔๕

๑๓/๑๒/๒๕๖๑

 รายงานความคืบหน้าการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ 

นร ๐๕๐๕/๔๐๔๙๙

๑๓/๑๒/๒๕๖๑

 รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

นร ๐๕๐๗/๔๐๙๖๖

 ๑๘/๑๒/๒๕๖๑

รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ   

นร ๐๕๐๗/๔๒๙๔๑

๒๕/๑๒/๒๕๖๑

๖. อื่น ๆ

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ World Economic Forum  

นร ๐๕๐๓/๓๑๗

๐๓/๐๑/๒๕๖๑

รายงานผลการดำเนินการตามแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุง) ของการไฟฟ้านครหลวง

นร ๐๕๐๕/๘๒๙

๐๙/๐๑/๒๕๖๑

การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๑๖๓๓

๑๖/๐๑/๒๕๖๑

 ขอให้พิจารณานำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง การแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ)

นร ๐๕๐๕/๑๔๐๔

๑๖/๐๑/๒๕๖๑

การเปลี่ยนสถานะของมูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center-ADPC) เป็นองค์การระหว่างประเทศ (ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย พ.ศ. ....)

นร ๐๕๐๓/๕๒๙๗

๒๐/๐๒/๒๕๖๑

การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๗/ว ๑๒๒

๒๗/๐๒/๒๕๖๑

การจัดงานฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปี สุริยุปราคา ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นร ๐๕๐๕/๖๙๒๐

๐๖/๐๓/๒๕๖๑

การขยายผลธนาคารปูม้า เพื่อ "คืนปูม้าสู่ทะเลไทย"

นร ๐๕๐๕/๖๙๐๗

๐๖/๐๓/๒๕๖๑

การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๘๘๓๒

๒๗/๐๓/๒๕๖๑

การปรับเพิ่มระยะเวลาการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร ขออนุญาตทำงาน และจัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติให้กับแรงงานต่างด้าว

นร ๐๕๐๕/๘๘๓๘

๒๗/๐๓/๒๕๖๑

แนวทางการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ (สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย)

นร ๐๕๐๕/๙๘๗๒

๐๓/๐๔/๒๕๖๑

แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๖

๑๐/๐๔/๒๕๖๑

อุทยานธรณีสตูลได้รับการรับรองจากยูเนสโกเป็นอุทยานธรณีโลก (UNESCO Global Geoparks)

นร ๐๕๐๕/๑๒๖๕๓

๐๑/๐๕/๒๕๖๑

การแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

นร ๐๕๐๕/๑๓๕๐๘

๐๘/๐๕/๒๕๖๑

การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๑๕๘๔๐

๒๘/๐๕/๒๕๖๑

การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเพื่อการพัฒนาปาเลสไตน์ ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓

นร ๐๕๐๕/๑๗๖๓๙

๑๒/๐๖/๒๕๖๑

รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 

นร ๐๕๐๗/๑๘๑๘๐

๑๙/๐๖/๒๕๖๑

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนเมษายน ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๑๙๒๒๐

๒๗/๐๖/๒๕๖๑

ผลการประชุมน้ำโลก ครั้งที่ ๘ (The 8th World Water Forum)

นร ๐๕๐๕/๑๙๘๖๐

๐๓/๐๗/๒๕๖๑

การยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่ Thailand 4.0

นร ๐๕๐๕/๒๐๒๙๗

๐๓/๐๗/๒๕๖๑

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์ สำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน

นร ๐๕๐๘/ว ๓๓๗

๐๓/๐๗/๒๕๖๑

โครงการ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม"

นร ๐๕๐๕/๒๑๘๖๓

๒๔/๐๗/๒๕๖๑

ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า และกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เมืองเก่าแม่ฮ่องสอน เมืองเก่ากาญจนบุรี เมืองเก่ายะลา และเมืองเก่านราธิวาส และแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองอู่ทองและเมืองสรรคบุรี

นร ๐๕๐๕/๒๓๓๐๗

๓๑/๐๗/๒๕๖๑

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การดำเนินโครงการปรับปรุงพื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ความร่วมมือกองทัพบก - มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์)

นร ๐๕๐๕/๒๓๒๐๙

๓๑/๐๗/๒๕๖๑

การให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นบุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕

นร ๐๕๐๕/๒๔๓๓๕

๐๗/๐๘/๒๕๖๑

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์ "กองทุนแม่ของแผ่นดิน พัฒนาคน.. สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๒๔๗๗๓

๑๔/๐๘/๒๕๖๑

การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินการตามโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน

นร ๐๕๐๕/๒๔๘๕๐

๑๔/๐๘/๒๕๖๑

การนำเสนอพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จังหวัดตรัง และพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นพื้นที่อุทยานมรดกแห่งอาเซียน

นร ๐๕๐๕/๒๕๕๖๐

๒๑/๐๘/๒๕๖๑

การขอรับจัดสรรงบเงินอุดหนุนแก่มูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation)

นร ๐๕๐๕/๒๘๑๒๒

๑๑/๐๙/๒๕๖๑

ขออนุมัติโครงการเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ ๖๐ พรรษา

นร ๐๕๐๕/๒๘๕๐๗

๑๑/๐๙/๒๕๖๑

การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การยกระดับการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่ Thailand ๔.๐

นร ๐๕๐๕/๓๐๒๑๗

๒๕/๐๙/๒๕๖๑

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๔๗๒

๐๒/๑๐/๒๕๖๑

มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)

นร ๐๕๐๕/ว ๔๗๕

๐๒/๑๐/๒๕๖๑

การดำรงตำแหน่งประธาน ก.พ. อาเซียน ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๓๒๓๘๕

๑๖/๑๐/๒๕๖๑

 การเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์

นร ๐๕๐๕/๓๓๔๖๒

๒๔/๑๐/๒๕๖๑

ผลการประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก ครั้งที่ ๖ และการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๓๘๒๔๖

๒๖/๑๑/๒๕๖๑

รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ 

นร ๐๕๐๗/๓๗๖๙๕

๒๖/๑๑/๒๕๖๑

การเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

นร ๐๕๐๕/๓๙๔๕๙

๔/๑๒/๒๕๖๑

แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๕๘๐

๔/๑๒/๒๕๖๑

การเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานความร่วมมืออนุภูมิภาคแผนงาน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย  

นร ๐๕๐๕/๔๑๖๑๐

๑๘/๑๒/๒๕๖๑

การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา - ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถีและทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  

นร ๐๕๐๕/๔๑๐๕๓

๑๘/๑๒/๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๐

ประเภทเรื่อง

ชื่อเรื่อง

เลขที่หนังสือ

วันที่มีมติ

๑. โครงการสำคัญ

โครงการดำเนินงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมเพื่อพลิกโฉมประเทศสู่ "Thailand ๔.๐" โดยใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

นร ๐๕๐๕/๒๘๗

๐๔/๐๑/๒๕๖๐

การบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : เงินกู้ DPL) 

นร ๐๕๐๕/๒๙๔

๐๔/๐๑/๒๕๖๐

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/๑๑๐๖

๑๐/๐๑/๒๕๖๐

โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น - น้ำพอง และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา - แหลมฉบัง - ศรีราชา ปี ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๑๒๗๖

๑๐/๐๑/๒๕๖๐

แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

นร ๐๕๐๕/๑๘๖๕

๑๗/๐๑/๒๕๖๐

แผนการปฏิรูปเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของกรมการขนส่งทางบก

นร ๐๕๐๕/๒๓๓๕

๑๗/๐๑/๒๕๖๐

ขอสนับสนุนงบกลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๙/๖๐ กรณีได้รับผลกระทบ เพิ่มเติม

นร ๐๕๐๕/๓๑๘๕

๒๔/๐๑/๒๕๖๐

มาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๒๙๒๓

๒๔/๐๑/๒๕๖๐

แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๙/๖๐

นร ๐๕๐๕/๓๑๗๓

๒๔/๐๑/๒๕๖๐

แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๔๒๙๔

๐๗/๐๒/๒๕๖๐

แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ (CBT Thailand)

นร ๐๕๐๕/๔๔๑๐

๐๗/๐๒/๒๕๖๐

แผนการช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ปี ๒๕๕๙/๖๐

นร ๐๕๐๕/๔๓๑๒

๐๗/๐๒/๒๕๖๐

ขอความเห็นชอบการดำเนินงานโครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๕๙/๖๐

นร ๐๕๐๕/๔๒๒๕

๐๗/๐๒/๒๕๖๐

ขออนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการ ตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพิ่มเติม ปี ๒๕๕๙ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ๖ ตำบล อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

นร ๐๕๐๕/๕๑๙๙

๐๗/๐๒/๒๕๖๐

ขออนุมัติยกเลิกรายการและปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ภายใต้แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

นร ๐๕๐๕/๕๒๑๘

๐๗/๐๒/๒๕๖๐

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไปรายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.๒๒ + ๕๐๐.๐๐๐ - กม.๒๔ + ๘๗๕.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี) (ช่วง ๗), ช่วง กม.๒๙ + ๐๐๐.๐๐๐ - กม.๓๐ + ๐๐๐.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี) (ช่วง ๙), ช่วงกม.๓๐ + ๐๐๐.๐๐๐ - กม.๓๕ + ๙๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๑๐), ช่วง กม.๓๘ + ๕๐๐.๐๐๐ - กม.๔๔ + ๒๖๖.๘๓๓ (ช่วง ๑๒), ช่วง กม.๕๐ + ๐๐๐.๐๐๐ กม.๕๕ + ๕๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๑๕ ), ช่วง กม.๕๕ + ๕๐๐.๐๐๐ -กม.๖๐ + ๙๕๐.๐๐๐ (ช่วง ๑๖ ), ช่วง กม.๖๐ + ๙๕๐.๐๐๐ ๕๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๑๕), ช่วง กม.๕๕ + ๕๐๐.๐๐๐ -กม.๖๐ + ๙๕๐.๐๐๐ (ช่วง ๑๖ ), ช่วง กม.๖๐ + ๙๕๐.๐๐๐ กม.๖๔ + ๗๐๐.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา) (ช่วง ๑๗), ช่วง กม.๗๐ + ๐๐๐.๐๐๐ กม.๗๗ + ๐๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๑๙)

นร ๐๕๐๕/๕๙๒๖

๑๔/๐๒/๒๕๖๐

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี รวม ๑๑ ช่วง (ช่วงกม. ๐ + ๔๐๐.๐๐๐ - กม. ๔ + ๑๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๒), ช่วง กม. ๙ + ๐๐๐.๐๐๐ - กม. ๑๓ + ๐๐๐.๐๐๐ (ช่วง และช่วง กม. ๒๔ + ๘๗๕.๐ (ช่วง ๘ )

นร ๐๕๐๕/๕๙๒๔

๑๔/๐๒/๒๕๖๐

โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ ๑

นร ๐๕๐๕/๕๙๑๔

๑๔/๐๒/๒๕๖๐

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๙๐ สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา (ด้านเหนือ) ตอนแยกทางหลวงหมายเลข ๒ - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๘ จังหวัดนครราชสีมา

นร ๐๕๐๕/๖๓๙๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๐

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ กับถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี (ด้านเหนือ) จังหวัดอุดรธานี

นร ๐๕๐๕/๖๓๑๑

๒๑/๐๒/๒๕๖๐

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.๔๔ + ๒๖๖.๘๓๓ - กม.๔๖ + ๐๐๐.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก) (ช่วง ๑๓)

นร ๐๕๐๕/๗๙๙๙

๐๗/๐๓/๒๕๖๐

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมรายการค่าจ้างศึกษาแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ ๒ เป็นค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนแม่บทบูรณาการพัฒนาระบบการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และค่าจ้างศึกษาการจัดเก็บค่าผ่านทางรองรับการขนส่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นร ๐๕๐๕/๘๒๗๓

๐๗/๐๓/๒๕๖๐

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน   - สระบุรี - นครราชสีมา รวม ๑๒ ช่วง

นร ๐๕๐๕/๘๘๙๖

๑๔/๐๓/๒๕๖๐

(ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙

นร ๐๕๐๕/๙๑๒๗

๑๔/๐๓/๒๕๖๐

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร   

นร ๐๕๐๕/๙๗๙๒

๒๑/๐๓/๒๕๖๐

การลงทุนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้

นร ๐๕๐๕/๑๐๑๗๐

๒๑/๐๓/๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔       

นร ๐๕๐๕/๑๐๕๖๑

๒๘/๐๓/๒๕๖๐

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข       

นร ๐๕๐๕/๑๒๒๔๙

๐๔/๐๔/๒๕๖๐

รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานจ้างก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา      

นร ๐๕๐๕/๑๑๙๖๑

๐๔/๐๔/๒๕๖๐

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา ช่วง กม.๐ + ๖๐๐.๐๐๐ - กม.๕ + ๔๗๐.๖๗๓ (EAST SPUR LINE) (รวมทางแยกต่างระดับบางปะอิน ๑) (ช่วง ๒)       

นร ๐๕๐๕/๑๒๗๑๗

๑๑/๐๔/๒๕๖๐

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างโครงการขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ ๒ (ตอนที่ ๓)     

นร ๐๕๐๕/๑๓๕๓๑

๑๘/๐๔/๒๕๖๐

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อชดเชยการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๑๓๗๑๑

๑๘/๐๔/๒๕๖๐

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๑๕๔๓๔

๐๒/๐๕/๒๕๖๐

ขอสนับสนุนงบกลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๙/๖๐ กรณีได้รับผลกระทบ เพิ่มเติม

นร ๐๕๐๕/๑๕๕๖๑

๐๒/๐๕/๒๕๖๐

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระยะที่ ๑

นร ๐๕๐๕/๑๖๘๑๐

๑๖/๐๕/๒๕๖๐

ขออนุมัติจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๑๖๙๖๕

๑๖/๐๕/๒๕๖๐

การขอขยายระยะเวลาดำเนินงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ

นร ๐๕๐๕/๑๖๘๒๔

๑๖/๐๕/๒๕๖๐

ขออนุมัติการจัดทำและลงนามร่างแผนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย

นร ๐๕๐๕/๑๗๕๕๔

๒๓/๐๕/๒๕๖๐

ขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน ในท้องที่ อำเภอท่าศาลา อำเภอเมือง และอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชนในท้องที่จังหวัดชายฝั่งทะเล ๑๘ จังหวัด

นร ๐๕๐๕/๑๗๗๐๙

๒๓/๐๕/๒๕๖๐

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการเครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

นร ๐๕๐๕/๑๘๑๙๓

๓๐/๐๕/๒๕๖๐

ขออนุมัติการจัดทำและลงนามร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยกับกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีรับสัญญาณต่อเนื่องถาวรแบบบูรณาการ

นร ๐๕๐๕/๑๘๔๗๓

๓๐/๐๕/๒๕๖๐

ขออนุมัติขยายกรอบวงเงินงบประมาณและระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแม่สอดพร้อมสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ ๒ จังหวัดตาก ของกรมทางหลวง

นร ๐๕๐๕/๑๘๖๔๒

๓๐/๐๕/๒๕๖๐

ขออนุมัติกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องสำหรับการดำเนินโครงการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพประชาชน (รถเมล์ฟรี) และเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

นร ๐๕๐๕/๑๙๔๘๖

๐๖/๐๖/๒๕๖๐

ขออนุมัติให้ดำเนินโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๑๙๔๘๐

๐๖/๐๖/๒๕๖๐

แผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/๑๙๓๔๙

๐๖/๐๖/๒๕๖๐

การให้ความช่วยเหลือเงินดำรงชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖

นร ๐๕๐๕/๒๐๓๓๗

๑๓/๐๖/๒๕๖๐

ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

นร ๐๕๐๕/๒๐๔๖๘

๑๓/๐๖/๒๕๖๐

โครงการความร่วมมือเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมเรือประมง

นร ๐๕๐๕/๒๑๐๘๕

๒๐/๐๖/๒๕๖๐

ขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

นร ๐๕๐๕/๒๑๑๑๖

๒๐/๐๖/๒๕๖๐

ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ครั้งที่ ๒

นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๗

๒๗/๐๖/๒๕๖๐

โครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑ 

นร ๐๕๐๕/๒๒๙๒๗

๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ขออนุมัติการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านการเกษตร "โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน" 

นร ๐๕๐๕/๒๒๗๕๖

๐๔/๐๗/๒๕๖๐

การบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : เงินกู้ DPL)

นร ๐๕๐๕/๒๓๕๕๕

๑๑/๐๗/๒๕๖๐

โครงการปรับพื้นที่นาและลดรอบการปลูกข้าวภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑ (ด้านการผลิต)

นร ๐๕๐๕/๒๓๖๒๓

๑๑/๐๗/๒๕๖๐

ขอความเห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

นร ๐๕๐๕/๒๔๓๗๖

๑๘/๐๗/๒๕๖๐

ขออนุมัติจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ เพิ่มเติม

นร ๐๕๐๕/๒๕๗๕๐

๐๑/๐๘/๒๕๖๐

โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ ๖) ปรับปรุงใหม่

นร ๐๕๐๕/๒๕๗๔๓

๐๑/๐๘/๒๕๖๐

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อดำเนินโครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๒๖๔๑๒

๐๘/๐๘/๒๕๖๐

ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๒,๑๐๑.๔๖ ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของกระทรวงคมนาคม

นร ๐๕๐๕/๒๗๖๔๔

๒๒/๐๘/๒๕๖๐

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.๐+๐๐๐.๐๐๐ - กม.๐ + ๔๐๐.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับบางใหญ่) (ช่วง ๑),ช่วง กม.๔+ ๑๐๐.๐๐๐ - กม.๙ + ๐๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๓),ช่วง กม.๓๕ + ๙๐๐.๐๐๐ - กม.๓๘ + ๕๐๐.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก) (ช่วง ๑๑) และช่วงกม.๖๔ + ๗๐๐.๐๐๐ - กม.๗๐ + ๐๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๑๘)

นร ๐๕๐๕/๒๗๖๔๔

๒๙/๐๘/๒๕๖๐

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการขนส่งทางบกของภูมิภาคอาเซียน ระยะที่ ๒

นร ๐๕๐๕/๒๘๓๖๔

๒๙/๐๘/๒๕๖๐

ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นร ๐๕๐๕/๒๘๓๘๐

๒๙/๐๘/๒๕๖๐

การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานจังหวัดนนทบุรี (เส้นทางที่ ๑)

นร ๐๕๐๕/๒๙๕๐๗

๐๕/๐๙/๒๕๖๐

ขอความเห็นชอบขอใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในการจ่ายเงิน งบอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

นร ๐๕๐๕/๒๙๒๖๕

๐๕/๐๙/๒๕๖๐

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๓๐๑๗๓

๑๒/๐๙/๒๕๖๐

ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (พื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

นร ๐๕๐๕/๓๐๒๓๗

๑๒/๐๙/๒๕๖๐

ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น [ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสำรองสำหรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)]

นร ๐๕๐๕/๓๐๒๔๑

๑๒/๐๙/๒๕๖๐

ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี ๒๕๖๐ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นร ๐๕๐๕/๓๐๒๒๙

๑๒/๐๙/๒๕๖๐

ขออนุมัติการดำเนินงานโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๓๑๐๔๐

๑๙/๐๙/๒๕๖๐

แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (แผนพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๓๑๔๒๐

๒๖/๐๙/๒๕๖๐

การโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ย FIDF 1 และ FIDF 3

นร ๐๕๐๕/๓๑๖๙๔

๒๖/๐๙/๒๕๖๐

ขอความเห็นชอบโครงการตลาดประชารัฐไทยช่วยไทย

นร ๐๕๐๕/๓๔๕๙๓

๑๗/๑๐/๒๕๖๐

 มาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) 

นร ๐๕๐๕/๓๕๖๗

๓๑/๑๐/๒๕๖๐

อความเห็นชอบโครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๕๙/๖๐ เพิ่มเติม   

นร ๐๕๐๕/๓๕๘๒

๓๑/๑๐/๒๕๖๐

การให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด

นร ๐๕๐๕/๓๖๔๒๑

๐๗/๑๑/๒๕๖๐

ขอขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และสังคมในท้องถิ่น (เพิ่มเติม)

นร ๐๕๐๕/๓๗๔๒๘

๑๔/๑๑/๒๕๖๐

 โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

นร ๐๕๐๕/๓๗๑๔๙

๑๔/๑๑/๒๕๖๐

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกพืชให้เหมาะสมภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑ (ด้านการผลิต)  

นร ๐๕๐๕/๓๘๓๑๖

๒๑/๑๑/๒๕๖๐

ขอความเห็นชอบการจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๒  

นร ๐๕๐๕/๓๘๒๐๒

๒๑/๑๑/๒๕๖๐

ขอผ่อนผันการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าระดับแรงดัน๑๑๕ กิโลโวลต์ ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ถึงสถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙ ส่วนที่ ๑

นร ๐๕๐๕/๓๙๖๘๑

๐๔/๑๒/๒๕๖๐

ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีและรายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วน จำนวน  เส้นทาง

นร ๐๕๐๕/๔๑๐๕๒

๑๙/๑๒/๒๕๖๐

 ภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งภาคเหนือของกระทรวงคมนาคม 

นร ๐๕๐๕/๔๑๗๒๘

๒๖/๑๒/๒๕๖๐

๒. แนวทางปฏิบัติ/หลักการ

หลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการทหารผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำของอัตราเงินเดือน (กระทรวงกลาโหม)

นร ๐๕๐๕/๓๑๓

๐๔/๐๑/๒๕๖๐

หลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำของอัตราเงินเดือน (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) 

นร ๐๕๐๕/๓๓๔

๐๔/๐๑/๒๕๖๐

แนวทางการเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 

นร ๐๕๐๕/๕๐๘

๐๔/๐๑/๒๕๖๐

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๑๗

๑๐/๐๑/๒๕๖๐

แนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ

นร ๐๕๐๕/ว ๒๖

๑๗/๐๑/๒๕๖๐

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกลุ่มจังหวัด

นร ๐๕๐๕/ว ๒๘

๑๗/๐๑/๒๕๖๐

การเสนอแผน กรอบสาระสำคัญ และระยะเวลาการจัดทำกฎหมายลำดับรอง

นร ๐๕๐๓/ว ๔๖

๒๔/๐๑/๒๕๖๐

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๔๕

๒๔/๐๑/๒๕๖๐

 การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๖๖

๐๗/๐๒/๒๕๖๐

 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๖๙

๐๗/๐๒/๒๕๖๐

 การศึกษาเขตพิเศษยุทธศาสตร์คันไซ

นร ๐๕๐๕/ว ๗๘

๑๔/๐๒/๒๕๖๐

 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๙๑

๒๑/๐๒/๒๕๖๐

การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๓

๐๗/๐๓/๒๕๖๐

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๔

๐๗/๐๓/๒๕๖๐

หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๕

๐๗/๐๓/๒๕๖๐

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว๑๒๙

๑๔/๐๓/๒๕๖๐

การกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๙๑๖๘

๑๔/๐๓/๒๕๖๐

  การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการ  

นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๘

๒๑/๐๓/๒๕๖๐

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๙

๒๑/๐๓/๒๕๖๐

 มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการสินเชื่อ SMEs Transformation Loan

นร ๐๕๐๕/๑๐๐๖๗

๒๑/๐๓/๒๕๖๐

 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต  

นร ๐๕๐๕/๑๑๐๗๖

๒๘/๐๓/๒๕๖๐

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๑๕๓

๒๘/๐๓/๒๕๖๐

 แนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๑

๐๔/๐๔/๒๕๖๐

 การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่ม 

นร ๐๕๐๗/ว ๑๗๘

๑๑/๐๔/๒๕๖๐

 การยุติการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๓

๑๘/๐๔/๒๕๖๐

การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๕

๒๕/๐๔/๒๕๖๐

 การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๘

๐๒/๐๕/๒๕๖๐

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๒๔๒

๑๖/๐๕/๒๕๖๐

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๔

๒๓/๐๕/๒๕๖๐

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๖

๓๐/๐๕/๒๕๖๐

มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ 

นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๕

๐๖/๐๖/๒๕๖๐

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๐

๐๖/๐๖/๒๕๖๐

การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๒๙๐

๑๓/๐๖/๒๕๖๐

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๒๙๓

๑๓/๐๖/๒๕๖๐

การติดตามผลการดำเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๐

๒๗/๐๖/๒๕๖๐

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๔

๐๔/๐๗/๒๕๖๐

มาตรการเพื่อเตรียมการรองรับการตรากฎหมาย 

นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๗

๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๔

๑๑/๐๗/๒๕๖๐

การขออุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐ (ส่วนที่เหลือ) 

นร ๐๕๐๕/ว ๓๕๙

๑๘/๐๗/๒๕๖๐

แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ

นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๐

๑๘/๐๗/๒๕๖๐

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๑

๑๘/๐๗/๒๕๖๐

การเสนอเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่นของบุคลากรภาครัฐ

นร ๐๕๐๕/ว ๓๘๖

๐๑/๐๘/๒๕๖๐

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๓๘๔

๐๑/๐๘/๒๕๖๐

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๓๙๗

๐๘/๐๘/๒๕๖๐

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๔๑๓

๑๕/๐๘/๒๕๖๐

ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศตามมาตรา ๒๖๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

นร ๐๕๐๕/ว ๔๑๒

๑๕/๐๘/๒๕๖๐

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)

นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๐

๑๒/๐๙/๒๕๖๐

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๑

๑๒/๐๙/๒๕๖๐

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สับปะรด ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ และการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดในช่วงปลายปี ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๒๙๘๑๕

๑๒/๐๙/๒๕๖๐

เรื่องเกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพที่เห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรี (การดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร)

นร ๐๕๐๕/ว ๔๘๘

๒๖/๐๙/๒๕๖๐

การปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๔๘๙

๒๖/๐๙/๒๕๖๐

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๘

๐๓/๑๐/๒๕๖๐

 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๙

๐๓/๑๐/๒๕๖๐

ขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นร ๐๕๐๘/ว ๕๑๙

๑๐/๑๐/๒๕๖๐

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๕๒๒

๑๐/๑๐/๒๕๖๐

แนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๕๓๕

๑๗/๑๐/๒๕๖๐

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๕๓๘

๑๗/๑๐/๒๕๖๐

การเข้าร่วมในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขององค์พระประมุข ราชวงศ์ และผู้นำต่างประเทศ

นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๔๙๒

๑๗/๑๐/๒๕๖๐

  แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๖๐/๖๑  

นร ๐๕๐๕/๓๕๘๑๗

๓๑/๑๐/๒๕๖๐

  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

นร ๐๕๐๕/ว ๕๖๓

๐๗/๑๑/๒๕๖๐

  แนวทางการดำเนินโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ

นร ๐๕๐๕/๓๖๔๗๐

๐๗/๑๑/๒๕๖๐

  รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/ว ๕๖๕

๐๗/๑๑/๒๕๖๐

มาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นร ๐๕๐๕/ว ๕๗๒

๑๔/๑๑/๒๕๖๐

แนวทางการส่งเสริมการออมทั้งระบบ

นร ๐๕๐๕/๓๗๓๕๓

๑๔/๑๑/๒๕๖๐

 ขอส่งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ (คำสั่ง นร ที่ ๓๒๒/๒๕๖๐ - ๓๒๕/๒๕๖๐) [คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (การมอบอหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี)]

นร ๐๕๐๕/ว ๖๐๓

๐๔/๑๒/๒๕๖๐

แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๖๐๐

๐๔/๑๒/๒๕๖๐

หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทในเครือที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐวิสาหกิจ

นร ๐๕๐๕/ว ๖๐๒

๐๔/๑๒/๒๕๖๐

แนวทางการบริหารจัดการน้ำมันปาล์มดิบล้นสต็อก 

นร ๐๕๐๕/๔๑๑๖๓

๑๙/๑๒/๒๕๖๐

 แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๖๔๓

๒๖/๑๒/๒๕๖๐

๓. การแต่งตั้ง

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง [ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) (รองศาสตราจารย์กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์)] 

นร ๐๕๐๘/๙๘

๐๔/๐๑/๒๕๖๐

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายเจริญรัฐ ฉิมสำราญ และ นายสุพจน์ มัฆวิบูลย์)   

นร ๐๕๐๘/๑๐๑

๐๔/๐๑/๒๕๖๐

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง [ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นายฤทธิเดช เหมาะประสิทธิ์)]

นร ๐๕๐๘/๒๓๐๑

๑๗/๐๑/๒๕๖๐

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง [ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวศิรินารถ ใจมั่น)]

นร ๐๕๐๘/๒๒๙๕

๑๗/๐๑/๒๕๖๐

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายพงษ์ชัย นิรมิตศรีชัย)

นร ๐๕๐๘/๒๒๙๘

๑๗/๐๑/๒๕๖๐

 แต่งตั้งข้าราชการการเมือง [ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายอารักษ์ พรหมณี)]

นร ๐๕๐๘/๓๐๖๒

๒๔/๐๑/๒๕๖๐

การแต่งตั้งข้าราชการการเมืองแทนตำแหน่งที่ว่าง [ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายชัยพร ชยานุรักษ์)]

นร ๐๕๐๘/๓๐๖๕

๒๔/๐๑/๒๕๖๐

 แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายพรชัย ตระกูลวรานนท์)

นร ๐๕๐๘/๔๓๔๕

๐๗/๐๒/๒๕๖๐

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายคณิต วัลยะเพ็ชร์)

นร ๐๕๐๘/๖๕๒๕

๒๑/๐๒/๒๕๖๐

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายพรชัย ตระกูลวรานนท์)

นร ๐๕๐๘/๖๕๓๑

๒๑/๐๒/๒๕๖๐

ขอแจ้งรายชื่อโฆษกและรองโฆษกกระทรวงพาณิชย์

นร ๐๕๐๕/๑๕๑๗๑

๐๒/๐๕/๒๕๖๐

การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นร ๐๕๐๕/๑๕๘๘๐

๐๙/๐๕/๒๕๖๐

การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ

นร ๐๕๐๕/๒๖๔๕๘

๐๘/๐๘/๒๕๖๐

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง [ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอดิสัย ธรรมคุปต์)]

นร ๐๕๐๘/๓๓๒๐๒

๑๐/๑๐/๒๕๖๐

การแต่งตั้งประธานร่วมฝ่ายไทยในองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย (นายคุรุจิต นาครทรรพ)

นร ๐๕๐๕/๓๓๓๐๘

๑๐/๑๐/๒๕๖๐

 ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ (จำนวน ๒ ราย ๑. นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ (คค.)  ๒. นายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงศ์ (กค.) 

นร ๐๕๐๕/๓๗๗๖๐

๒๑/๑๑/๒๕๖๐

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลตำรวจเอก สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล และพลตำรวจเอก พีระ พุ่มพิเชฏฐ์)

นร ๐๕๐๘/๓๙๔๔๔

๐๔/๑๒/๒๕๖๐

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (จำนวน ๓ ราย พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ , หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล และนางจินตนา ชัยยวรรณาการ)

นร ๐๕๐๘/๓๙๓๔๗

๐๔/๑๒/๒๕๖๐

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางดวงพร รอดพยาธิ์ และนายวรวุฒิ โปษกานนท์)  

นร ๐๕๐๘/๔๐๙๑๙

๑๙/๑๒/๒๕๖๐

๔. รายงาน

รายงานตามข้อสั่งการผลการดำเนินการกำกับดูแลราคาสินค้าเพื่อมิให้มีผู้แสวงหาโอกาสจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของรัฐบาล ในปี ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๑๑๖

๐๔/๐๑/๒๕๖๐

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๕/๘๖๔

๑๐/๐๑/๒๕๖๐

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๕/๑๐๕๗

๑๐/๐๑/๒๕๖๐

การขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการปฏิรูปในเรื่อง การปฏิรูปการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การปฏิรูประบบ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ

นร ๐๕๐๕/๘๕๙

๑๐/๐๑/๒๕๖๐

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๑๔

๑๐/๐๑/๒๕๖๐

งบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๕/๑๘๖๓

๑๗/๐๑/๒๕๖๐

รายงานการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศ

นร ๐๕๐๕/๒๙๑๐

๒๔/๐๑/๒๕๖๐

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง

นร ๐๕๐๕/๔๑๕๐

๐๗/๐๒/๒๕๖๐

สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ และแนวโน้ม ปี ๒๕๖๐ และภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี ๒๕๕๙ และแนวโน้มปี ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๓๘๙๐

๐๗/๐๒/๒๕๖๐

สรุปผลการพิจารณาดำเนินการตามรายงานผลการพิจารณาคำร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง สิทธิและสถานะบุคคล อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ กรณีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปลดสิทธิกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิที่เคยได้รับสิทธิกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน ๒๐๒,๑๓๙ คน

นร ๐๕๐๕/๔๒๙๐

๐๗/๐๒/๒๕๖๐

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๖๕

๐๗/๐๒/๒๕๖๐

รายงานผลการแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง พื้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อและสนามหลวง

นร ๐๕๐๕/๕๕๙๗

๑๔/๐๒/๒๕๖๐

สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ และข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน

นร ๐๕๐๕/๕๗๔๒

๑๔/๐๒/๒๕๖๐

การดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดกระบี่

นร ๐๕๐๕/๖๘๖๕

๒๑/๐๒/๒๕๖๐

รายงานการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๒ - ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และแนวทางในการปรับลดอัตราอากรขาเข้าสินค้าในกลุ่มที่จะสนับสนุนให้เกิดการใช้จ่ายและกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งสินค้าที่เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าการผลิตภายในประเทศ

นร ๐๕๐๕/๖๕๔๓

๒๑/๐๒/๒๕๖๐

ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษามาตรการหรือแนวทางในการจัดเก็บภาษีจากการส่งเงินค่าโฆษณาไปให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในต่างประเทศ โดยไม่มีการเสียภาษีให้แก่ประเทศไทย และจากการดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

นร ๐๕๐๓/๘๐๐๒

๐๗/๐๓/๒๕๖๐

สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ รอบ ๑ ป

นร ๐๕๐๕/๘๒๑๗

๐๗/๐๓/๒๕๖๐

รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ในประเทศของรัฐบาลที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๘๙๒๙

๑๔/๐๓/๒๕๖๐

การรายงานผลการดำเนินโครงการ "มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS" และการกำหนดมาตรการเพิ่มเติม

นร ๐๕๐๕/๘๙๑๓

๑๔/๐๓/๒๕๖๐

ผลการดำเนินงานมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๙/๖๐ 

นร ๐๕๐๕/๑๐๐๑๒

๒๑/๐๓/๒๕๖๐

การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๐ 

นร ๐๕๐๕/๑๐๕๕๒

๒๘/๐๓/๒๕๖๐

รายงานผลการให้บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและการรถไฟแห่งประเทศไทย 

นร ๐๕๐๕/๑๑๐๗๑

๒๘/๐๓/๒๕๖๐

รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐    

นร ๐๕๐๕/๑๐๕๕๖

๒๘/๐๓/๒๕๖๐

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๑๕๖

๐๔/๐๔/๒๕๖๐

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐

นร ๐๕๐๕/๑๒๗๕๘

๑๑/๐๔/๒๕๖๐

สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๒๘ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

นร ๐๕๐๕/๑๔๓๓๕

๒๕/๐๔/๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๑๕๒๐๒

๐๒/๐๕/๒๕๖๐

 ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ" ของคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

นร ๐๕๐๕/๑๕๑๕๒

๐๒/๐๕/๒๕๖๐

รายงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)

นร ๐๕๐๕/๑๕๘๘๙

๐๙/๐๕/๒๕๖๐

 สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๑๕๙๒๕

๐๙/๐๕/๒๕๖๐

รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๑๖๖๘๓

๑๖/๐๕/๒๕๖๐

รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย

นร ๐๕๐๕/๑๗๓๘๐

๒๓/๐๕/๒๕๖๐

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๐ และแนวโน้มปี ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๑๗๓๙๗

๒๓/๐๕/๒๕๖๐

ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอและร่างกฎหมายเกี่ยวกับแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

นร ๐๕๐๕/๑๘๑๗๘

๓๐/๐๕/๒๕๖๐

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๒๕๙

๐๖/๐๖/๒๕๖๐

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๑๙๔๔๕

๐๖/๐๖/๒๕๖๐

ภาวะสังคมไทยไตรมาสแรกปี ๒๕๖๐  

นร ๐๕๐๕/๑๙๙๙๔

๑๓/๐๖/๒๕๖๐

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๒๐๔๒๐

๑๓/๐๖/๒๕๖๐

รายงานผลการจัดงานสัมมนา "ความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์ระหว่างไทย - ฮ่องกง - เซี่ยงไฮ้ ภายใต้นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง: Thailand - Hong Kong - Shanghai Strategic Partnership on One Belt One Road"     

นร ๐๕๐๕/๑๙๙๖๖

๑๓/๐๖/๒๕๖๐

รายงานผลการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ ๗ ฝ่าย ว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค

นร ๐๕๐๕/๒๐๘๘๙

๒๐/๐๖/๒๕๖๐

สรุปผลการพิจารณาดำเนินการตามรายงานผลการพิจารณาคำร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย และสิทธิแรงงาน กรณีกล่าวอ้างว่ามีการใช้แรงงานทาสหรือแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมงไทย

นร ๐๕๐๕/๒๑๓๗๐

๒๐/๐๖/๒๕๖๐

ความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการปฎิรูปประเทศระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐     

นร ๐๕๐๕/๒๑๔๙๗

๒๐/๐๖/๒๕๖๐

รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๒๑๙๓๒

๒๗/๐๖/๒๕๖๐

รายงานผลการจัดระดับประเทศไทย ในรายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา ประจำปี ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๒๓๐๒๓

๐๔/๐๗/๒๕๖๐

การรายงานความคืบหน้าโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามแนวทางประชารัฐ

นร ๐๕๐๕/๒๓๒๔๙

๑๑/๐๗/๒๕๖๐

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

นร ๐๕๐๕/๒๓๓๔๒

๑๑/๐๗/๒๕๖๐

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑) และ (ฉบับที่ ๒)

นร ๐๕๐๕/๒๔๑๑๑

๑๘/๐๗/๒๕๖๐

ความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ กรกฎาคม๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๒๔๓๕๗

๑๘/๐๗/๒๕๖๐

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน

นร ๐๕๐๕/๒๔๗๕๑

๒๕/๐๗/๒๕๖๐

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ และคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ และแนวโน้มเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๒๔๗๒๓

๒๕/๐๗/๒๕๖๐

ผลการดำเนินการตามรายงานการศึกษาและติดตามความก้าวหน้าเชิงวิชาการ เรื่อง การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตและกระจายสินค้าสู่อินโดจีน ของคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

นร ๐๕๐๓/๒๔๗๒๐

๒๕/๐๗/๒๕๖๐

ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๒๕๔๓๐

๐๑/๐๘/๒๕๖๐

รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง การสำรวจเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถนำมาใช้ในกระบวนการผลิตยาจากพืชสมุนไพร และงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

นร ๐๕๐๗/๒๕๕๗๑

๐๑/๐๘/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ : การเร่งรัดและขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปธนาคารที่ดิน และองค์กรด้านที่ดินความขัดแย้งที่ดิน - ป่าไม้ การบูรณาการฐานข้อมูลด้านที่ดิน One map ระบบยุติธรรมชุมชน และการปฏิรูปการเงินฐานราก : การพัฒนาการจัดการการเงินชุมชน

นร ๐๕๐๗/๒๖๒๗๑

๐๘/๐๘/๒๕๖๐

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘ และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๘ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นร ๐๕๐๕/๒๖๔๒๕

๐๘/๐๘/๒๕๖๐

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน (เมษายน - กันยายน ๒๕๕๙) และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐)

นร ๐๕๐๕/๒๖๗๖๑

๑๕/๐๘/๒๕๖๐

รายงานผลการดำเนินงานกำกับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย ในฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙

นร ๐๕๐๗/๒๖๗๕๕

๑๕/๐๘/๒๕๖๐

ผลการดำเนินงานการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนื่องจากพายุตาลัสและพายุเซินกา ครั้งที่ ๑

นร ๐๕๐๕/๒๗๕๓๑

๒๒/๐๘/๒๕๖๐

รายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา และสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ของกรมทางหลวง

นร ๐๕๐๕/๒๗๕๓๓

๒๒/๐๘/๒๕๖๐

รายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๒๘๑๔๒

๒๙/๐๘/๒๕๖๐

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

นร ๐๕๐๕/๒๘๑๔๐

๒๙/๐๘/๒๕๖๐

รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ที่ครบกำหนดเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๒๘๙๔๒

๐๕/๐๙/๒๕๖๐

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ และคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ และแนวโน้มเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๒๘๙๑๐

๐๕/๐๙/๒๕๖๐

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๔๓๕

๑๒/๐๙/๒๕๖๐

 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล(กขร.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ : การเร่งรัดและขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจผู้สูงวัย เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรม เกษตรกรรมยั่งยืน ความมั่นคงทางอาหาร และการปฏิรูประบบบริหารราชการ : ระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และการมีส่วนร่วม

นร ๐๕๐๗/๒๙๙๓๙

๑๒/๐๙/๒๕๖๐

ความก้าวหน้าในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและอุทกภัย และข้อเสนอแผนงานโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลาง

นร ๐๕๐๕/๓๐๙๗๗

๑๙/๐๙/๒๕๖๐

 รายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ของกรมทางหลวง

นร ๐๕๐๕/๓๐๗๘๑

๑๙/๐๙/๒๕๖๐

รายงานการดำเนินงานการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

นร ๐๕๐๕/๓๐๙๒๗

๑๙/๐๙/๒๕๖๐

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๓/๓๑๔๓๔

๒๖/๐๙/๒๕๖๐

 สรุปผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๐) ตามปฏิบัติการสามเหลี่ยมทองคำ ภายใต้แผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ ระยะเวลา ๓ ปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

นร ๐๕๐๕/๓๑๖๒๔

๒๖/๐๙/๒๕๖๐

การรายงานความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายและการดำเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทำกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ต่อคณะรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/๓๒๔๒๘

๐๓/๑๐/๒๕๖๐

การดำเนินการตามมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย

นร ๐๕๐๗/๓๒๔๑๓

๐๓/๑๐/๒๕๖๐

รายงานการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่ง

นร ๐๕๐๕/๓๓๙๘๒

๑๗/๑๐/๒๕๖๐

ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๓๔๒๐๕

๑๗/๑๐/๒๕๖๐

รายงานผลการดำเนินการจัดระเบียบและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนขอทาน

นร ๐๕๐๕/๓๔๗๘๑

เอกสารขอบเขตอำนาจหน้าที่สำหรับคณะทำงานสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง (Terms of Reference for the Joint Working Group on Cross Border Economic Cooperation under Mekong - Lancang Cooperation)

นร ๐๕๐๕/๓๔๘๐๗

๒๔/๑๐/๒๕๖๐

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

นร ๐๕๐๕/๓๕๖๙๖

๓๑/๑๐/๒๕๖๐

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนกันยายน ๒๕๖๐ และคาดการณ์เดือนตุลาคม ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๓๕๖๖๑

๓๑/๑๐/๒๕๖๐

การรายงานความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายและการดำเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทำกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๓๕๔๔๓

๓๑/๑๐/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ : การเร่งรัดและขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรม การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และโครงการยกระดับ SMEs และวิสาหกิจชุมชนสู่ตลาดโลก 

นร ๐๕๐๕/๓๖๒๙๕

๐๗/๑๑/๒๕๖๐

 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ของไทย

นร ๐๕๐๕/๓๖๕๓๓

๐๗/๑๑/๒๕๖๐

รายงานการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๓๗๓๓๓

๑๔/๑๑/๒๕๖๐

 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๕๓๔

๑๔/๑๑/๒๕๖๐

ผลการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  

นร ๐๕๐๕/๓๘๘๘๗

๒๑/๑๑/๒๕๖๐

 ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี ๒๕๖๐และแนวโน้มปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 

นร ๐๕๐๕/๓๗๘๙๓

๒๑/๑๑/๒๕๖๐

ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง - ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๙ (9th Mekong - Japan Economic Ministers Meeting)  

นร ๐๕๐๕/๓๗๗๘๗

๒๑/๑๑/๒๕๖๐

ความก้าวหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

นร ๐๕๐๕/๓๙๔๗๘

๐๔/๑๒/๒๕๖๐

รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ในประเทศของรัฐบาลที่ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๓๙๗๐๖

๐๔/๑๒/๒๕๖๐

 การรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐   

นร ๐๕๐๕/๔๐๙๕๗

๑๙/๑๒/๒๕๖๐

 รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) ครั้งที่ ๑    

นร ๐๕๐๕/๔๑๐๒๔

๑๙/๑๒/๒๕๖๐

 เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๔๑๐๔๕

๑๙/๑๒/๒๕๖๐

 ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

นร ๐๕๐๕/๔๑๗๒๔

๒๖/๑๒/๒๕๖๐

 รายงานความสำเร็จการดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ ๑ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ (โครงการเน็ตประชารัฐ)   

นร ๐๕๐๕/๔๑๗๒๖

๒๖/๑๒/๒๕๖๐

๕. อื่น ๆ

แถลงการณ์ร่วมการประชุมทางไกลโดยวีดิทัศน์ของรัฐมนตรีสาธารณสุข เรื่อง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกาในภูมิภาค

นร ๐๕๐๕/๑๘๙๑

๑๗/๐๑/๒๕๖๐

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทโครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" ระยะที่ ๓(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

นร ๐๕๐๕/๓๑๖๕

๒๔/๐๑/๒๕๖๐

การพิจารณากำหนด "วันอนุรักษ์ควายไทย"

นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๒

๐๗/๐๓/๒๕๖๐

ขออนุมัติดำเนินโครงการและงบประมาณเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสาน แบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วม อย่างยั่งยืน 

นร ๐๕๐๕/๑๐๑๙๕

๒๑/๐๓/๒๕๖๐

แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ (สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ทุกชีวาปลอดภัย) 

นร ๐๕๐๕/๑๑๙๖๔

๐๔/๐๔/๒๕๖๐

โครงการทุนการศึกษา ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)  

นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๓๖๕๕

๑๘/๐๔/๒๕๖๐

การพิจารณาอนุมัติหลักการโครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้มีคุณภาพ 

นร ๐๕๐๕/๑๔๕๘๙

๒๕/๐๔/๒๕๖๐

การจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอที่ประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๑๖๘๓๔

๑๖/๐๕/๒๕๖๐

การเข้าร่วมโครงการ Base Erosion and Profit Shifting Project (BEPS Project) ของ OECD ในฐานะ Associate Country ภายใต้ Inclusive Framework

นร ๐๕๐๕/๑๖๘๘๙

๑๖/๐๕/๒๕๖๐

การเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (พยาบาลวิชาชีพ)

นร ๐๕๐๕/๑๗๗๐๑

๒๓/๐๕/๒๕๖๐

การเสนอกรอบท่าทีของไทยในการประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก

นร ๐๕๐๕/๒๑๓๑๔

๒๐/๐๖/๒๕๖๐

ขอยกเว้นให้โครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. ๓๒๗๕ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เพื่อก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร สามารถดำเนินการคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีประมูล

นร ๐๕๐๕/๒๒๒๖๘

๒๗/๐๖/๒๕๖๐,

การจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for STEM Education: SEAMEO STEM-ED) ในประเทศไทย  

นร ๐๕๐๕/๒๒๘๖๖

๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ผลการประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Forum for International Cooperation)

นร ๐๕๐๕/๒๓๔๐๓

๑๑/๐๗/๒๕๖๐

ขอส่งหนังสือบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมิถุนายน ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๓๕๘

๑๘/๐๗/๒๕๖๐

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

นร ๐๕๐๕/๒๕๕๓๘

๐๑/๐๘/๒๕๖๐

โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

นร ๐๕๐๕/ว ๓๘๓

๐๑/๐๘/๒๕๖๐

การส่งเสริมให้ปี ๒๕๖๑ เป็น "ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน" หรือ "Amazing Thailand Tourism Year 2018"

นร ๐๕๐๕/ว ๓๙๘

๐๘/๐๘/๒๕๖๐

การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับกรุงทิมพูราชอาณาจักรภูฏาน)

นร ๐๕๐๕/๒๖๔๖๘

๐๘/๐๘/๒๕๖๐

ผลการจัดงาน ASEAN-India Expo and Forum 2017 และกิจกรรมคู่ขนาน"

นร ๐๕๐๕/๒๖๗๖๖

๑๕/๐๘/๒๕๖๐

ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง

นร ๐๕๐๕/๒๘๔๖๑

๒๙/๐๘/๒๕๖๐

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล ครบ ๓ ปี

นร ๐๕๐๗/๓๑๘๒๖

๒๖/๐๙/๒๕๖๐

 การเข้าร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นร ๐๕๐๕/ว ๔๘๔

๒๖/๐๙/๒๕๖๐

สรุปผลการเข้าร่วมการจัดงานนิทรรศการโลก International Recognized Exhibition Expo 2017 Astana ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน

นร ๐๕๐๕/๓๒๔๑๐

๐๓/๑๐/๒๕๖๐

รายงานการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การการท่องเที่ยวโลก ครั้งที่ ๒๒ (The 22nd Session of The UNWTO General Assembly) ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

นร ๐๕๐๕/๓๓๙๘๘

๑๗/๑๐/๒๕๖๐

ขอเสนอแนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ (ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม)

นร ๐๕๐๕/๓๕๔๓๙

๓๑/๑๐/๒๕๖๐

แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๐/๒๕๖๐

นร ๐๕๐๓/๓๙๓๓๘

๐๔/๑๒/๒๕๖๐

หลักในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/๓๙๖๗๔

๐๔/๑๒/๒๕๖๐

 สรุปผลการดำเนินงานโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน 

นร ๐๕๐๕/๔๐๗๕๓

๑๙/๑๒/๒๕๖๐

ปี ๒๕๕๙

ประเภทเรื่อง

ชื่อเรื่อง

เลขที่หนังสือ

วันที่มีมติ

๑. โครงการสำคัญ

การขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

นร ๐๕๐๕/ว ๒

๐๕/๐๑/๒๕๕๙

ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘) แผนปฏิบัติการการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) และแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙)

นร ๐๕๐๕/๑๕๙๕

๑๒/๐๑/๒๕๕๙

แผนยกระดับความมั่นคงและความเป็นเลิศด้านควบคุมโรคของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/๑๕๘๖

๑๒/๐๑/๒๕๕๙

การจัดกิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถ ทรงพระเจริญพระชนพรรษา ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๑๖๒๙

๑๒/๐๑/๒๕๕๙

ขอความเห็นชอบแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการดำเนินการภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

นร ๐๕๐๕/๒๓๖๔

๑๙/๐๑/๒๕๕๙

ขออนุมัติขยายระยะเวลาการชำระคืนหนี้เงินกู้ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้างและค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ออกไปอีก ๗ ปี

นร ๐๕๐๕/๒๒๗๗

๑๙/๐๑/๒๕๕๙

โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ

นร ๐๕๐๕/๒๑๕๕

๑๙/๐๑/๒๕๕๙

โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง วงเงินสินเชื่อ ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท

นร ๐๕๐๕/๓๒๐๓

๒๖/๐๑/๒๕๕๙

โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

นร ๐๕๐๕/๓๐๐๗

๒๖/๐๑/๒๕๕๙

การอนุมัติวงเงินลงทุนในการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชียในส่วนของประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๓๐๑๓

๒๖/๐๑/๒๕๕๙

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำบ้านจันเดย์

นร ๐๕๐๕/๓๐๐๑

๒๖/๐๑/๒๕๕๙

ขอสนับสนุนงบกลางเพื่อดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ระยะที่ ๒ ครั้งที่ ๑

นร ๐๕๐๕/๔๐๕๔

๐๒/๐๒/๒๕๕๙

ขออนุมัติปรับกรอบวงเงินลงทุนและจัดหาแหล่งเงินเพิ่มเติม สำหรับโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต และช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน

นร ๐๕๐๕/๔๙๘๘

๐๙/๐๒/๒๕๕๙

ขอขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Policy Loan)

นร ๐๕๐๕/๔๙๒๙

๐๙/๐๒/๒๕๕๙

โครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นร ๐๕๐๕/๔๙๐๗

๐๙/๐๒/๒๕๕๙

ขอความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓(Thailand Global Health Strategic Framework 2016 - 2020)

นร ๐๕๐๕/๕๘๔๙

๑๖/๐๒/๒๕๕๙

แผนการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน    

นร ๐๕๐๕/๖๗๘๖

๒๓/๐๒/๒๕๕๙

ขอสนับสนุนงบกลางเพื่อดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ระยะที่ ๒ ครั้งที่ ๒

นร ๐๕๐๕/๖๗๓๕

๒๓/๐๒/๒๕๕๙

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐)

นร ๐๕๐๕/๘๖๐๙

๐๘/๐๓/๒๕๕๙

โครงการบ้านประชารัฐ

 นร ๐๕๐๕/๑๐๕๗๗

๒๒/๐๓/๒๕๕๙

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 นร ๐๕๐๕/๑๐๕๙๔

๒๒/๐๓/๒๕๕๙

ขออนุมัติโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง

นร ๐๕๐๕/๑๑๖๕๓

๒๙/๐๓/๒๕๕๙

โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

นร ๐๕๐๕/๑๒๔๘๘

๐๕/๐๔/๒๕๕๙

การเข้าร่วมโครงการขจัดความหิวโหย (Zero Hunger Challenge: ZHC) ของประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๑๓๒๗๑

๑๒/๐๔/๒๕๕๙

โครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๕๙ ของการประปาส่วนภูมิภาค

นร ๐๕๐๕/๑๓๒๑๕

๑๒/๐๔/๒๕๕๙

โครงการบ้านประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุ

นร ๐๕๐๕/๑๔๐๒๙

๑๙/๐๔/๒๕๕๙

โครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

นร ๐๕๐๗/๑๓๖๐๐

๑๙/๐๔/๒๕๕๙

แผนมุ่งเป้าด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๑๓๘๕๒

๑๙/๐๔/๒๕๕๙

ขอความเห็นชอบแผนการลงทุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ และขออนุมัติโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๕/๑๓๘๐๖

๑๙/๐๔/๒๕๕๙

โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ

นร ๐๕๐๕/๑๕๐๕๓

๒๖/๐๔/๒๕๕๙

ขออนุมัติดำเนินงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร

นร ๐๕๐๕/๑๕๐๒๑

๒๖/๐๔/๒๕๕๙

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑.๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการถนนสาย นย. ๓๐๐๑ แยก ทล. ๓๐๕ - บางน้ำเปรี้ยว จังหวัดนครนายก, ฉะเชิงเทรา

นร ๐๕๐๕/๑๔๖๙๑

๒๖/๐๔/๒๕๕๙

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๑๔๘๒๒

๒๖/๐๔/๒๕๕๙

ขออนุมัติโครงการเพิ่มเติมภายใต้กรอบโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกรมทางหลวง

นร ๐๕๐๕/๑๕๙๑๗

๐๓/๐๕/๒๕๕๙

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ - ใต้) ตอน NS1, ตอน NS2, ตอน NS3 และตอน CD Road

นร ๐๕๐๕/๑๕๖๕๗

๐๓/๐๕/๒๕๕๙

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สาย ชุมพร - ระนอง ตอน ๔ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง

นร ๐๕๐๕/๑๕๖๒๑

๐๓/๐๕/๒๕๕๙

การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๑๖๘๕๒

๑๐/๐๕/๒๕๕๙

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการถนนสายแยก ทล.๑๐๙๘ - ทล.๑ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

นร ๐๕๐๕/๑๖๕๗๗

๑๐/๐๕/๒๕๕๙

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๙ (ถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก) กับทางหลวงหมายเลข ๓๔๕ จังหวัดนนทบุรี

นร ๐๕๐๕/๑๖๕๖๙

๑๐/๐๕/๒๕๕๙

ขออนุมัติงบประมาณสำหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๑๗๖๒๑

๑๖/๐๕/๒๕๕๙

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ สายมีนบุรี - ฉะเชิงเทรา ตอน ๒ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดฉะเชิงเทรา

นร ๐๕๐๕/๑๗๕๓๙

๑๖/๐๕/๒๕๕๙

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๑ สายสามแยกดอยติ - เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน

นร ๐๕๐๕/๑๘๙๒๕

๒๔/๐๕/๒๕๕๙

เพื่อทราบผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ จังหวัดสงขลา ๑ แห่ง

นร ๐๕๐๕/๑๘๘๘๓

๒๔/๐๕/๒๕๕๙

ขอความเห็นชอบโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ปี ๒๕๕๙ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘)

นร ๐๕๐๕/๑๘๖๙๓

๒๔/๐๕/๒๕๕๙

การขอรับจัดสรรงบกลางสำหรับการชำระเงินทุนงวดแรกในการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย และการสงวนสิทธิไม่ยกเว้นภาษีจากคนชาติในส่วนของประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๑๘๖๖๘

๒๔/๐๕/๒๕๕๙

รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานจ้างก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง - แม่งัด สัญญาที่ ๑ และสัญญาที่ ๒ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

นร ๐๕๐๕/๑๙๘๕๓

๓๑/๐๕/๒๕๕๙

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒ สายตาก - อำเภอแม่สอด ตอน ๔ จังหวัดตาก

นร ๐๕๐๕/๑๙๔๑๒

๓๑/๐๕/๒๕๕๙

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒ สายกาฬสินธุ์ - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๑๒ (บ.นาไคร้) ตอน ๒ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒

นร ๐๕๐๕/๑๙๔๐๙

๓๑/๐๕/๒๕๕๙

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓ สายตราด - หาดเล็ก ตอน ๓ จังหวัดตราด

นร ๐๕๐๕/๑๙๔๐๖

๓๑/๐๕/๒๕๕๙

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา ช่วงที่ ๗ ตอนทางแยกต่างระดับสระบุรี

นร ๐๕๐๕/๒๐๔๒๕

๐๗/๐๖/๒๕๕๙

ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ภายใต้มาตรการที่ ๑ การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน

นร ๐๕๐๕/๒๑๖๕๓

๑๔/๐๖/๒๕๕๙

แผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๒๑๕๙๘

๑๔/๐๖/๒๕๕๙

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

นร ๐๕๐๕/๒๑๓๐๓

๑๔/๐๖/๒๕๕๙

ขออนุมัติแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และการใช้เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน

นร ๐๕๐๕/๒๒๖๙๑

๒๑/๐๖/๒๕๕๙

ขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘

นร ๐๕๐๕/๒๒๕๖๔

๒๑/๐๖/๒๕๕๙

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development)

นร ๐๕๐๕/๒๓๗๕๕

๒๘/๐๖/๒๕๕๙

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

นร ๐๕๐๕/๒๓๔๙๓

๒๘/๐๖/๒๕๕๙

ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมและขอความเห็นชอบจ่ายเงินกู้และขยายระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้ตามโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙

นร ๐๕๐๕/๒๔๖๘๑

๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร

นร ๐๕๐๕/๒๔๖๓๕

๐๕/๐๗/๒๕๕๙

การขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเรื่อง การติดตามประเมินผลนโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศ โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) และการแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยว

นร ๐๕๐๕/๒๔๒๔๗

๐๕/๐๗/๒๕๕๙

 การจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund)

นร ๐๕๐๕/๒๕๕๙๖

๑๒/๐๗/๒๕๕๙

 โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์

นร ๐๕๐๕/๒๗๒๘๐

๒๖/๐๗/๒๕๕๙

 การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไปรายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา ช่วง กม.๒๗ + ๕๐๐.๐๐ - กม. ๓๗ + ๗๐๐.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับหินกอง) (ช่วงที่ ๖), ช่วง กม.๔๗ + ๖๐๐.๐๐๐ - กม. ๕๓ + ๐๐๐.๐๐๐ (ช่วงที่ ๑๓) และช่วง กม. ๕๓ + ๐๐๐.๐๐๐ -กม. ๖๕ + ๓๐๐.๐๐๐ (รวมงานก่อสร้างต่างระดับแก่งคอย) (ช่วงที่ ๑๔)

นร ๐๕๐๕/๒๘๓๗๐

๐๙/๐๘/๒๕๕๙

การขยายระยะเวลากำหนดว