คณะรัฐมนตรี คณะที่ ๔๐


คณะรัฐมนตรี คณะที่ ๔๐
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
เป็นนายกรัฐมนตรี
ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๒๑
แถลงนโยบาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๒๐

คำแถลงนโยบายของรัฐบาล*

ท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ
ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นนายกรัฐมนตรีตามประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ และแต่งตั้งรัฐมนตรีตามประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ นั้น ข้าพเจ้าและรัฐมนตรี
ได้กำหนดถึงนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอแถลงเพื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ทราบ ดังต่อไปนี้
๑. นโยบายเกี่ยวกับความมั่นคง
เพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกราช อธิปไตย ความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ รัฐบาลจะได้ใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถในอันที่จะตระเตรียม และเสริมสร้างความมั่นคงในด้านต่าง ๆทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และการป้องกันประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น กล่าวคือ

ในด้านการเมือง

จะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้บังเกิดเสถียรภาพทางการเมืองทั้งภายใน และภายนอกประเทศให้มากที่สุด
โดยเฉพาะการเมืองภายในจะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของชนในชาติทั้งในด้านการให้การศึกษาอบรม และด้านปฏิบัติ โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปกครองประเทศและการพัฒนาบ้านเมืองในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้บังเกิดศรัทธาความเชื่อถือ และยึดมั่นอยู่ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนมีความสามัคคีระหว่างชนในชาติ และพร้อมที่จะเสียสละเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริง

ในด้านการต่างประเทศ

๑. จะดำเนินนโยบายต่างประเทศอย่างเป็นอิสระ เพื่อธำรงรักษาเอกราชอธิปไตย และบูรณภาพดินแดนของชาติ โดยยึดถือผลประโยชน์ ความมั่นคง และความอยู่รอดของชาติเป็นหลักสำคัญ
๒. จะรักษาสิทธิและปฏิบัติตามพันธกรณีของสนธิสัญญา และความตกลงที่ได้ทำไว้กับต่างประเทศ จะเคารพและยึดมั่นในกฎบัตรสหประชาชาติ ในอันที่จะส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของนานาชาติ
๓. จะส่งเสริมสัมพันธไมตรีอันดี และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้ากับทุกประเทศโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในลัทธิการปกครอง หรือระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยต่างฝ่ายต่างยึดมั่นในหลักการเคารพเอกราช อธิปไตย บูรณภาพดินแดน ความเสมอภาค การไม่รุกรานและการไม่แทรกแซงในกิจการภายในซึ่งกันและกัน
๔. จะส่งเสริมสันถวไมตรีอันแน่นแฟ้น และให้ความสนับสนุนร่วมมืออย่างเต็มที่แก่บรรดาประเทศสมาชิกของสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เพื่อให้เกิดเสถียรภาพ ความมั่นคง ความไพบูลย์รุ่งเรือง และสันติสุขร่วมกันของประเทศสมาชิก และของอาณาบริเวณนี้ และจะสนับสนุนมาตรการต่าง ๆ ที่เกื้อกูลให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตสันติภาพ เสรีภาพ และความเป็นกลางได้ต่อไปในอนาคต
๕. จะส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดี กับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกัมพูชาประชาธิปไตย รวมทั้งสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า โดยยึดถือหลักการดังกล่าวข้างต้นและหลักการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยสันติวิธี ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันและเพื่อการอยู่ร่วมกันโดยสันติ
๖. จะดำเนินนโยบายโดยมุ่งส่งเสริมและให้หลักประกันแก่การค้าระหว่างประเทศ และการลงทุน รวมทั้งร่วมมือกับประเทศชาติกำลังพัฒนา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ในด้านการทหาร

๑. จะดำเนินการตระเตรียมและเสริมสร้างกำลังที่ใช้ในการป้องกันชาติให้เข้มแข็ง และอยู่ในสภาพพร้อมที่จะป้องกันราชอาณาจักร ทั้งกำลังทหาร กำลังตำรวจอาสารักษาดินแดน และราษฎรอาสาในรูปแบบต่าง ๆ
๒. จะเร่งรัดการขยายกำลังทหารตามแผนที่ได้วางไว้ และเร่งรัดปรับปรุงหน่วยทหารต่าง ๆให้มีกำลังเต็มตามอัตรา เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอที่จะป้องกันอธิปไตยและปราบปรามการก่อการร้าย ซึ่งจะได้ใช้การเมืองและการพัฒนาเป็นหลัก กำลังทหารและกำลังอื่นเป็นการสนับสนุน
๓. ส่งเสริมการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ขึ้นใช้ในประเทศ รวมทั้งการพัฒนาวิชาการ ระบบและมาตรฐานอาวุธ โดยยึดหลักพื้นฐานการพึ่งตนเอง ส่วนการจัดหาจากภายนอกจะกระทำเมื่อมีความจำเป็น
๔. จะเร่งรัดการฝึกและการจัดกำลัง ให้สามารถเผชิญภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบ
๕. จะบำรุงขวัญ กำลังใจ และรักษาระเบียบวินัยให้ดีอยู่เสมอ โดยปรับปรุงสวัสดิการให้อยู่ในสภาพที่ดี ทั้งจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทหารกับประชาชน และข้าราชการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อผนึกความสามัคคี และจะดำเนินการให้เป็นที่มั่นใจว่าทหารเป็นหลักมั่นในการรักษาความมั่นคงของชาติ
๖. ส่งเสริมให้ทหารมีส่วนร่วมในการพัฒนา และบรรเทาภัยพิบัติของประเทศกับจะได้ฝึกทหารให้มีความรู้ทางวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพเมื่อได้รับการปลดจากประจำการ
๗. ร่วมมือกับส่วนราชการอื่น ๆ ในการฝึกประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคงของชาติ

ในด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
รัฐบาลนี้ถือว่าความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และความผาสุกความปลอดภัยของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งในการพัฒนาทุกสาขา ฉะนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

๑. จะป้องกันและปราบปรามการบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติทุกรูปแบบอย่างเด็ดขาด และจริงจัง
๒. จะยึดถือการปฏิบัติตามแนวทางของกฎหมายโดยเคร่งครัด จะดำเนินการผนึกกำลังและเร่งเร้าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสำนึก ด้วยความรับผิดชอบและด้วยความเสียสละอย่างเต็มที่
๓. จะดำเนินการป้องกันและปราบปรามขบวนการก่อการร้ายให้ได้ผลโดยเร็วด้วยการใช้มาตรการทางการเมืองและการพัฒนาเป็นหลัก และให้การปราบปรามด้วยกำลังเป็นการสนับสนุนและจะพยายามอย่างเต็มที่ทุกวิถีทางในอันที่จะทำความเข้าใจกับผู้หลงผิดให้เข้ามอบตัว และกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุข
๔. จะปราบปรามโจรผู้ร้ายและอาชญากรรมอย่างเด็ดขาดและจริงจัง พร้อมกับแนะนำ ชี้ชวน ส่งเสริม และเร่งเร้าให้ราษฎรมีส่วนในการช่วย และร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและความผาสุกในท้องถิ่นของตน
๕. จะดำเนินการปราบปรามยาเสพติดให้โทษต่อไปโดยเด็ดขาด และไม่หยุดยั้ง
๖. จะปราบปรามการฉ้อราษฎร์บังหลวงอย่างจริงจัง และจะดำเนินการสกัดกั้นและป้องกันควบคู่กันไปด้วย
๗. จะปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารราชการของกรมตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และภาวะของสังคมปัจจุบันอย่างรอบคอบและมีเหตุผล เพื่อให้ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีความสำนึก มีความรับผิดชอบ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๘. จะสอดส่องดูและการเอารัดเอาเปรียบ และแก้ไขความเหลื่อมล้ำ กดขี่ขูดรีดและความไม่เป็นธรรมในสังคมที่จะนำไปสู่การก่อให้เกิดความไม่สงบให้ลดน้อยลงโดยเร็ว

๒. นโยบายเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ในช่วงฤดูเพาะปลูกปีที่แล้ว พื้นที่หลายส่วนของประเทศไทยประสบกับสภาพดินฟ้าอากาศผิดปกติ บางแห่งก็เกิดความแห้งแล้ง บางแห่งก็ถูกน้ำท่วม การผลิตพืชผลทางเกษตรจะได้ผลน้อยขณะเดียวกันราคาสินค้าหลายประเภทอยู่ในระดับสูง การส่งสินค้าออกในหลายกรณีมีปัญหาทั้งในด้านราคาและตลาดเพื่อบรรเทาความเสียหายอันเกิดจากภาวะดังกล่าว รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วน ดังนี้

 ๑. เร่งรัดการดำเนินงานและการจ่ายเงินเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในชนบทโดยเฉพาะในท้องที่ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากการปรวนแปรของดินฟ้าอากาศ เพื่อช่วยให้ชาวชนบทมีรายได้ทดแทน ได้แก่ การเร่งงานก่อสร้าง และบูรณะถนนในตำบลและหมู่บ้าน การขุดลอกหนองบึง และการใช้แรงงานปลูกสร้างสวนป่า นอกจากนี้จะได้เร่งการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดบริการฝนหลวงตามความเหมาะสม กับเผยแพร่การปลูกพืชที่ให้ผลเร็วและใช้น้ำน้อย
๒. แก้ปัญหาและอุปสรรคของการส่งสินค้าออกที่มีอยู่เฉพาะหน้า เพื่อสนับสนุนให้ส่งสินค้าออกได้มากขึ้น ได้แก่การขยายตลาดสินค้าในต่างประเทศ การดำเนินการให้สินค้าขาออกที่สำคัญ ๆ ให้มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด การเพิ่มขีดความสามารถของการขนส่ง การให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ส่งสินค้าออกในด้านภาษีอากรตามควรแก่กรณี
๓. ดำเนินการรักษาระดับราคาสินค้าที่จำเป็นแก่การครองชีพให้มีราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมตามความจำเป็นโดยคำนึงถึงต้นทุนการผลิต
๔. เร่งรัดการจัดหางานให้ผู้ว่างงานโดยอาศัยหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชนเข้าช่วยในระหว่างดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน รัฐบาลจะดำเนินนโยบายเศรษฐกิจขั้นพื้นฐาน โดยยึดแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ เป็นหลัก ในเรื่องสำคัญ ๆ ดังต่อไปนี้

๑.  ส่งเสริมประสิทธิภาพของการผลิตด้านเกษตรสาขาต่าง ๆ ให้มีผลผลิตเพียงพอแก่การอุปโภคบริโภคในประเทศ และส่งออกไปต่างประเทศ ในการนี้จะได้เน้นหนักการเร่งรัดพัฒนาการชลประทานและแหล่งน้ำ การปรับปรุงวิธีการเพาะปลูก การปรับปรุงพันธุ์พืช และขยายการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการร่วมมือกับต่างประเทศในการประมง
๒.  ส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ผลผลิตจากพืชและสัตว์และวัตถุดิบภายในประเทศ วางแผนการจัดหาและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แร่ โลหะ และเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกและอุตสาหกรรมเน้นหนักการใช้แรงงานในประเทศ อำนวยความสะดวกในการส่งเสริมการลงทุน
การอนุญาตตั้งและขยายโรงงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งจัดให้มีนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมนี้ รัฐบาลจะอาศัยกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนเป็นหลักในด้านส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะได้พัฒนาอย่างจริงจัง ดำเนินการให้แหล่งท่องเที่ยวปลอดภัยสะดวกสบาย เป็นที่สนใจแก่นักท่องเที่ยวยิ่งขึ้น
๓.  เร่งรัด กวดขัน และควบคุมการพัฒนาด้านการคมนาคม การขนส่ง การสื่อสาร และการอุตุนิยมวิทยา ให้มีการประสานและส่งเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดความเพียงพอ สะดวก รวดเร็ว และประหยัด ทั้งสนับสนุนให้เอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วย สาระสำคัญของการพัฒนาในด้านคมนาคม มีดังนี้

(ก) ปรับปรุงบริการขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครควบคุมบริการรถบรรทุกและรถโดยสารระหว่างจังหวัดให้มีประสิทธิภาพและปรับปรุงบำรุงทางหลวงและการรถไฟให้ตรงต่อความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคม
(ข) เร่งรัดให้มีการสร้างท่าเรือน้ำลึกที่แหลมฉบังและพัฒนาท่าเรือชายฝั่งอื่น ๆปรับปรุงร่องน้ำเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้การขนส่งชายฝั่งและตามแม่น้ำลำคลองให้มากยิ่งขึ้นและส่งเสริมการขยายพาณิชย์นาวีไทยให้มีความเป็นปึกแผ่นมั่นคง
(ค) ปรับปรุงท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อแก้ปัญหาระยะสั้น ทั้งเริ่มการพัฒนาท่าอากาศยานระหว่างประเทศที่สมบูรณ์แบบและสนับสนุนการขยายบริการ
(ง) ปรับปรุงบริการและแก้ปัญหาขัดข้องด้านการสื่อสารและการไปรษณีย์ให้เป็นบริการที่มี ประสิทธิภาพและสะดวกแก่ประชาชน

 ๔. ในด้านการพาณิชย์จะดำเนินการให้ผู้ผลิตสามารถจำหน่ายสินค้า และผลิตผลได้ในราคาที่เป็นธรรม และให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าที่จำเป็นแก่การครองชีพได้ในราคาที่พอสมควร ขยายตลาดสินค้าไทยในต่างประเทศให้กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งประเทศที่มีระบบการเมืองและระบบเศรษฐกิจแตกต่างกับประเทศไทยด้วย ในการนี้จะให้การค้าดำเนินไปโดยเสรี มีการแข่งขันกันอย่างมีระเบียบและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคและผู้ผลิตในประเทศไทย ตลอดจนดุลการค้าด้วยทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประหยัดและให้มีการใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศให้มากขึ้น
๕. ดำเนินการพัฒนาเมืองและชนบท โดยยึดหลักกระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วทุกภาค พร้อมกับพัฒนาบริการสาธารณูปโภคอันจำเป็นแก่ชุมชน อาทิ การปรับปรุงการสัญจร การไฟฟ้า การประปาหรือน้ำกินน้ำใช้ และการสร้างที่อยู่อาศัย ในการนี้จะได้อาศัยความร่วมมือขององค์การปกครองท้องถิ่นและประชาชนด้วย
๖. สนับสนุนเกษตรกรและผู้ใช้แรงงานในอาชีพอื่น ๆ ให้ได้รับประโยชน์อันชอบธรรมโดยช่วยเหลือให้มีที่ดินประกอบอาชีพตามความเหมาะสม อันได้แก่การปฏิรูปที่ดินกับการจัดสรรที่ดิน ช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้ได้รับค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม รวมทั้งให้ได้รับความมั่นคงปลอดภัยในการทำงาน และบริการทางสวัสดิการตามควร
๗. รักษาเสถียรภาพทางการเงินและการคลังให้มั่นคง และปรับปรุงภาษีอากรเพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการลงทุนและการเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๘. ดำเนินการให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมมากที่สุดในขณะเดียวกันก็หาทางป้องกันและกำจัดพิษภัยที่เกิดแก่สิ่งแวดล้อมอันสืบเนื่องมาจากการพัฒนาทุกด้านตามควรแก่กรณี
๙. ร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อพัฒนาการเกษตรการอุตสาหกรรม การค้า การขนส่ง และการสื่อสาร
๑๐. ดำเนินการปรับปรุงรัฐวิสาหกิจที่ประกอบกิจการสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จนเป็นที่พอใจของประชาชน ส่วนรัฐวิสาหกิจอื่นที่มีขีดความสามารถต่ำและมีวิสาหกิจเอกชนดำเนินการอยู่แล้ว จะดำเนินการยุบเลิกหรือจำหน่ายให้แก่ประชาชนต่อไป

๓. นโยบายเกี่ยวกับสังคม

ในด้านความยุติธรรม

รัฐบาลจะปรับปรุงวิธีการและการดำเนินการพิจารณาคดของศาลให้เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็วเพื่อมิให้ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องมาศาลต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็นในขณะเดียวกันจะรีบเร่งจัดตั้งศาลเฉพาะเรื่อง เช่น ศาลปกครอง ศาลแรงงานศาลภาษีเป็นต้นเพื่อให้เหมาะสมกับวิวัฒนาการของสังคม นอกจากนั้นรัฐบาลจะได้จัดให้มีระบบการควบคุมความประพฤติของผู้ที่ศาลพิพากษาว่ากระทำผิดอาญาบางประเภทที่ไม่เป็นภัยต่อสังคมส่วนรวมแทนการจองจำอันเป็นการทำลายอนาคตของผู้นั้นและเป็นภาระแก่งบประมาณแผ่นดินอีกด้วย

ในด้านการสาธารณสุข

               รัฐบาลจะดำเนินการเร่งรัดการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน ทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและการรักษาพยาบาล โดยเน้นหนักในส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นชนบทที่ห่างไกลจะจัดสร้างโรงพยาบาลประจำอำเภอสถานีอนามัย และสำนักงานผดุงครรภ์ตามตำบลต่าง ๆ เพิ่มขึ้นปรับปรุงขยายงานโรงพยาบาลจังหวัด จัดสร้างโรงพยาบาลศูนย์ประจำภาค และจะจัดให้มีแพทย์ผู้ชำนาญหลายสาขาไปประจำเพื่อให้บริการรักษาผู้ป่วย ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยแพทย์ผู้ชำนาญการแต่ละสาขา สำหรับประชาชนผู้ยากไร้ จะได้รับการรักษาพยาบาลโดยไม่คิดมูลค่า รวมทั้งจะจัดหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้การรักษาพยาบาลและป้องกันโรคแก่ประชาชนในท้องถิ่นซึ่งห่างไกลและกันดาร ขยายการผลิตและเสริมสร้างสมรรถภาพของบุคลากรสาธารณสุขประเภทต่าง ๆตลอดจนการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในระดับหมู่บ้านเพื่อช่วยสนับสนุนการบริการสาธารณสุขเบื้องต้น
สำหรับการวางแผนครอบครัวนั้น รัฐบาลจะสนับสนุนให้แพร่หลายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยจะเผยแพร่ให้ประชาชนได้เข้าใจ และตระหนักถึงผลดีของการวางแผนครอบครัวจะเร่งรัดและดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอื่นควบคู่กับการรักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติดเพื่อมิให้เป็นภาระแก่สังคมต่อไป

ในด้านการศึกษา

              รัฐบาลนี้จะส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ และให้ประชาชนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการได้รับการศึกษาจะพัฒนาการศึกษาทุกระดับให้ต่อเนื่องกันและให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะขยายการศึกษาภาคบังคับให้กว้างขวางทั่วถึงทุกท้องถิ่น และให้ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาภาคบังคับมากยิ่งขึ้น จะสนับสนุนอาชีวศึกษาและการศึกษานอกโรงเรียน
เป็นประการสำคัญ และให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้วย
ในด้านคุณภาพของการเรียนและการสอนจะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นและพยายามให้มีคุณภาพทัดเทียมกันทั้งในเมืองและชนบท จะจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งเยาวชนนอกโรงเรียนได้รับการฝึกฝนให้มีความรู้ มีคุณธรรม มีพลานามัยอันสมบูรณ์ มีระเบียบวินัยมีความรักความสามัคคีระหว่างชนในชาติตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนมีความเจริญเติบโตทั้งทางร่างกาย สติปัญญาและจิตใจที่กล้าแข็งในอันที่จะเป็นกำลังป้องกันประเทศชาติที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตและมีความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ในด้านการบริหารการศึกษา จะปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานและจัดให้มีการร่วมมือประสานงานระหว่างสถาบันการศึกษาระหว่างราชการส่วนกลางกับหน่วยที่จัดการศึกษาในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นเพื่อให้การใช้งบประมาณสำหรับการศึกษาของชาติเป็นไปโดยประหยัดและได้ผลตรงตามเป้าหมาย
รัฐบาลนี้จะรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ และบำรุงศาสนาให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนส่วนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จะเน้นในด้านคุณภาพ โดยจะสนับสนุนการวิจัยและเพิ่มแขนงวิชาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนจัดหลักสูตรและการสอนให้เหมาะสมกับสภาพของประเทศยิ่งขึ้น จะสนับสนุนให้แต่ละมหาวิทยาลัยได้ทำหน้าที่ให้บริการสังคมตามความสามารถของตน จะพยายามส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย และจะสนับสนุนกิจกรรมของนิสิต นักศึกษา ในด้านการกีฬา ศิลปวัฒนธรรมให้มากยิ่งขึ้น

ในด้านการปกครอง

              เพื่อวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคง และให้การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในพุทธศักราช๒๕๒๑ นี้เป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และได้ผู้แทนราษฎรที่ดีรัฐบาลจะเผยแพร่ความรู้ในระบอบประชาธิปไตยและการปกครองตนเองแก่ประชาชนทั่วทุกหมู่บ้านทั้งนี้นอกจากจะมีวิทยากรของรัฐบาลออกไปฝึกอบรมแล้ว จะส่งเสริมให้สภาตำบลและหมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเองมีขีดความสามารถในด้านปกครองตนเองนอกเหนือไปจากด้านพัฒนาที่ทำอยู่แล้วรวมทั้งสามารถแก้ปัญหาระดับท้องถิ่นได้เองตามสมควร ในส่วนที่เกี่ยวกับข้าราชการ จะปรับปรุงสวัสดิการ ขวัญและระบบการปฏิบัติราชการของข้าราชการให้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทั้งหลาย รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้ชุดนี้ ขอให้คำมั่นว่าจะบากบั่นพยายามทุกวิถีทางด้วยความมานะอดทนและซื่อสัตย์สุจริต ที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อความผาสุก ความมั่นคงปลอดภัย และความอยู่ดีกินดีของประชาชนอันเป็นยอดปรารถนาของพวกเราทุกคน รัฐบาลนี้ยินดีและพร้อมเสมอที่จะรับ
ความคิดเห็นและข้อแนะนำในด้านการสร้างสรรค์จากทุก ๆ ท่าน ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ร่วมมือด้วยดีจากสภานี้ เพื่อสถาบันการปกครองทั้งสองฝ่ายของเราจะได้ร่วมมือกันจรรโลงประเทศชาติให้มั่นคงถาวรและเจริญก้าวหน้าสืบไป
ท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ นโยบายที่รัฐบาลได้แถลงไปแล้วนั้น หากท่านสมาชิกผู้มีเกียรติเห็นว่ายังไม่กระจ่างแจ้งหรือยังขาดตกบกพร่องในเรื่องใด ขอได้กรุณาซักถามหรือเสนอแนะได้ ผมและรัฐมนตรีแต่ละท่านยินดีที่จะชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของทุกท่าน เพื่อนำไปประกอบการบริหารราชการต่อไป ขอขอบพระคุณทุกท่าน

*รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๐ หน้า ๔๖ – ๕๗