คณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓๕


คณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓๕
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
เป็นนายกรัฐมนตรี
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๑๗
แถลงนโยบาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ มีนาคม ๒๕๑๘

คำแถลงนโยบายของรัฐบาล*

ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพและท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ

เนื่องจากได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นนายกรัฐมนตรีตามประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ข้าพเจ้าได้จัดตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้น ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งตามประกาศพระบรมราชโองการลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ บัดนี้คณะรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน โดยยึดถือหลักการแห่งระบอบประชาธิปไตย และแนวนโยบายแห่งรัฐตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเป็นมูลฐานและ หลักปฏิบัติ จึงขอแถลงนโยบายเพื่อขอความช่วยไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎรตามความในมาตรา ๑๘๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังต่อไปนี้

นโยบายทางการเมือง

๑. รัฐบาลนี้จะดำเนินนโยบายทางการเมือง โดยยึดมั่นในวิถีแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยวิธีการที่บริสุทธิ์และยุติธรรมเพื่อให้เป็นรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงรัฐบาลนี้จะเคารพและปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและจะยึดชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมพลังแห่งความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นภายในประเทศ

๒. รัฐบาลนี้จะเสริมสร้างกำลังทหารของชาติ ให้มีกำลังอำนาจที่เหมาะสมกับสถานการณ์ตามกำลังเศรษฐกิจของประเทศ กล่าวโดยเฉพาะกำลังทหารจะใช้เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และรักษาไว้ซึ่งเอกราช ความมั่นคง และผลประโยชน์ของชาติ รัฐบาลนี้จะปรับปรุงสวัสดิการ บำรุงส่งเสริมสมรรถภาพและขวัญของทหารให้สูงอยู่เสมอและจะส่งเสริมให้ทหารมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศรัฐบาลนี้จะดำเนินการให้หน่วยกำลังรบของต่างชาติ ซึ่งได้เข้ามาประจำอยู่ในประเทศชาติตามพันธกรณี ให้ออกไปจากประเทศภายในระยะเวลาเร็วที่สุด โดยจะกำหนดขั้นตอนในการนี้ให้เป็นที่แน่นอน และคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ ทั้งนี้ภายในกำหนดไม่เกิน ๑๘ เดือน

๓. รัฐบาลนี้จะดำเนินนโยบายระหว่างประเทศโดยอิสระ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ จะไม่ยอมเป็นเครื่องมือหรือเข้าไปพัวพันในการดำเนินนโยบายของประเทศใด ๆจะเป็นมิตรกับทุกประเทศที่ต้องการเป็นมิตรกับประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างของระบอบการปกครองหรือระบบเศรษฐกิจ ทั้งจะดำเนินนโยบายทุกวิถีทางเพื่อปรับสัมพันธภาพกับประเทศในภูมิภาคเอเชียที่ยังขาดการติดต่อกันให้เข้าสู่สภาพปกติ โดยอาศัยหลักแห่งความเสมอภาค และการเคารพในบูรณภาพและอธิปไตยซึ่งกันและกัน รัฐบาลนี้จะส่งเสริมและกระชับความร่วมมือโดยใกล้ชิด และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้าน จะสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือในส่วนภูมิภาคนี้ของโลก โดยเฉพาะกับประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อประโยชน์ในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมให้มากยิ่งขึ้น เพื่อก่อให้เกิดความไพบูลย์และสันติสุขร่วมกันและจะสนับสนุนโครงการพัฒนาระดับภูมิภาคดังกล่าวที่จะอำนวยประโยชน์ร่วมกัน เช่น โครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง รัฐบาลนี้จะปฏิบัติตามพันธกรณี ตามสนธิสัญญาและความตกลงที่มีอยู่กับนานาประเทศตามมูลฐานแห่งความเสมอภาคและยุติธรรม และจะยึดมั่นในหลักการแห่งกฎบัตรสหประชาชาติ

นโยบายทางเศรษฐกิจ

๔. รัฐบาลนี้จะนำระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมประชาธิปไตย มาใช้ปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคมและประโยชน์แก่ประเทศชาติโดยเคารพกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนบุคคล และสนับสนุนให้เอกชนมีความริเริ่มในทางเศรษฐกิจ แต่รัฐจะมีบทบาทในการจัดระเบียบเศรษฐกิจให้มากขึ้นตามความจำเป็น

รัฐบาลนี้จะดำเนินการให้ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของบุคคลลดน้อยลงโดยวิธีการภาษีอากร วิธีการงบประมาณ ตลอดจนจะดำเนินการให้มีการกระจายรายได้ในหมู่ประชากรอย่างเป็นธรรมโดยเฉพาะจะดำเนินการให้เกษตรกรและผู้ผลิตได้รับค่าตอบแทนจากการจำหน่ายผลผลิตอย่างเป็นธรรม

รัฐบาลนี้จะส่งเสริมการผลิตทางเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถสนองความต้องการทั้งภายในและภายนอกประเทศ อันจะส่งผลให้ประชาชนมีงานทำ มีรายได้สูงและมีระดับการครองชีพดีขึ้น

รัฐบาลนี้จะส่งเสริมการค้าในประเทศและการค้าต่างประเทศให้ขยายกว้างขวางและมีระเบียบในด้านการค้าในประเทศ จะดำเนินการให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ในการนี้จะให้มีกฎหมายจัดระเบียบทางการค้า และกฎหมายคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้บริโภค ส่วนในด้านการค้าต่างประเทศนั้น รัฐบาลนี้จะขยายความสัมพันธ์ทางการค้ากับต่างประเทศให้กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งประเทศที่ทำการค้าโดยรัฐ โดยเฉพาะจะดำเนินการให้มีการส่งสินค้าออกให้มากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจภายใน และเพื่อปรับดุลย์การค้าของประเทศ

รัฐบาลนี้จะดำเนินการรักษาราคาสินค้าให้เป็นธรรมทั้งแก่ผู้ผลิต และผู้บริโภค จะรักษาระดับของราคาสินค้าไม่ให้เคลื่อนไหวขึ้นลงเกินควร นอกจากนี้จะดำเนินมาตราการมิให้มีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจโดยเอกชน

๕. รัฐบาลนี้จะเร่งรีบทำการปฏิรูปที่ดิน และจัดที่ดินในเขตป่าสงวนที่หมดสภาพเป็นป่าแล้วและมิใช่ต้นน้ำลำธาร นำมาปรับปรุงและจัดสรรให้ราษฎรได้เข้าครอบครองทำกิน และจะจำกัดสิทธิในการถือครองที่ดิน

รัฐบาลนี้จะเร่งดำเนินโครงการชลประทานขนาดเล็ก และชลประทานย่อยให้แพร่หลายทั้งประเทศ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างทั่วถึงโดยเร็ว และจะดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่เฉพาะที่กำลังดำเนินการอยู่แล้วเท่านั้น เพื่อให้สำเร็จลุล่วงไปแต่ละโครงการภายในระยะเวลาอันสมควร

รัฐบาลนี้จะส่งเสริมการทำนา ๒ ครั้ง และการปลูกไร่ฤดูแล้งกับจะเร่งรัดการปลูกยางพันธุ์ดีแทนยางพันธุ์พื้นเมือง

รัฐบาลนี้จะเร่งดำเนินการปรับปรุงคุณภาพของดินและจัดรูปที่ดินของเกษตรกรให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งจะให้การช่วยเหลือแก่เกษตรกรในเรื่องปุ๋ย การใช้พันธุ์พืช และการปราบศัตรูพืช เพื่อเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรให้สูงขึ้น

รัฐบาลนี้มุ่งส่งเสริมการสหกรณ์ทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหกรณ์การเกษตรซึ่งจะส่งเสริมให้มีขึ้นทั่วทุกอำเภอภายในกำหนดระยะเวลาไม่เกิน ๔ ปี จะสนับสนุนสหกรณ์ให้สามารถดำเนินธุรกิจในด้านการผลิต การแปรรูปผลผลิต การตลาด และการส่งผลผลิตไปจำหน่ายยังต่างประเทศ และจะสนับสนุนให้มีกลุ่มเกษตรกรขึ้นอย่างรวดเร็ว และแพร่หลาย ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาสูง

รัฐบาลนี้จะส่งเสริมให้การประมงและการปศุสัตว์ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วจนสามารถเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญอีกประเภทหนึ่ง

รัฐบาลนี้จะขยายงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้รับสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่ำ

รัฐบาลนี้ถือว่าป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสมบัติของส่วนรวม รัฐจะได้เป็นผู้เข้าดำเนินการเพื่อหารายได้ให้แก่รัฐโดยตรง จะอนุรักษ์และพัฒนาป่าไม้ให้คงสภาพและเกิดความสมบูรณ์เพื่อเป็นแหล่งของต้นน้ำลำธารการส่งไม้เป็นสินค้าออกจะให้กระทำได้แต่เฉพาะที่ได้แปรรูปเป็นสินค้าสำเร็จรูปแล้วเท่านั้น

๖. รัฐบาลนี้จะส่งเสริมอุตสาหกรรมให้เจริญยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบในประเทศ อุตสาหกรรมที่ส่งผลผลิตออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จะปรับปรุงโรงงานและรัฐวิสาหกิจทั้งในด้านตัวบุคคลและระบบงานให้มีประสิทธิภาพและสามารถส่งรายได้ให้แก่รัฐ และจะรีบดำเนินการให้อุตสาหกรรมกระจายไปสู่ส่วนภูมิภาคโดยจะใช้มาตราการ
ส่งเสริมทั้งในด้านการลงทุน การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม และอื่น ๆ เพื่อจะได้เป็นแหล่งงานสำหรับประชากรที่เพิ่มขึ้น ในการนี้จะได้คำนึงถึงการอนุรักษ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และจะวางมาตราการที่จำเป็นเพื่อป้องกันและควบคุมมิให้เกิดภาวะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

รัฐบาลนี้จะดำเนินการให้รัฐเป็นผู้ประกอบกิจการสาธารณูปโภค และกิจการอื่นที่เห็นว่าถ้ารัฐเป็นผู้ประการแล้ว จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประชาชน และในการพัฒนาทรัพยากรบางอย่างที่สำคัญต่อความมั่นคงหรือเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจะเปลี่ยนนโยบายจากการพัฒนาแบบให้สัมปทาน หรือผูกขาดตัดตอนมาเป็นแบบดำเนินการโดยรัฐวิสาหกิจ หรือโดยธุรกิจซึ่งรัฐร่วมกับเอกชน เพื่อให้รัฐสามารถได้มาซึ่งประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรเหล่านั้น

รัฐบาลนี้จะส่งเสริมการวิจัยในด้านเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในแขนงซึ่งเห็นว่าจะส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ โดยอาศัยการร่วมมือจากกลุ่มอุตสาหกรรมในด้านแรงงาน รัฐบาลนี้จะช่วยให้ฝ่ายแรงงานได้รับค่าจ้าง และการปฏิบัติจากฝ่ายนายจ้างอย่างเป็นธรรมและจะสนับสนุนให้ฝ่ายแรงงานได้รวมกันเป็นองค์การในระดับต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดอำนาจในการ
ต่อรองอย่างมีหลักเกณฑ์ระหว่างฝ่ายแรงงานและนายจ้าง เพื่อการนี้จะได้จัดตั้งทบวงแรงงานขึ้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจนี้ด้วยความคล่องตัวและทันต่อเหตุการณ์

๗. รัฐบาลนี้จะขยาย และปรับปรุงระบบการขนส่งและการสื่อสารของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพของภูมิประเทศ และความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อกระจายความเจริญให้ทั่วประเทศและสอดคล้องกับนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคม เฉพาะอย่างยิ่งจะมุ่งหนักในการสร้างและพัฒนาเส้นทางขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ ในระดับชนบทและจังหวัดอันจะเป็นผลให้ผลิตผลทางเกษตรอุตสาหกรรมมาสู่ตลาดได้ทุกฤดูกาล

รัฐบาลนี้จะปฏิรูประบบการขนส่งโดยรถประจำทาง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย และเป็นธรรม จะเร่งรัดการก่อสร้างทางด่วนพิเศษและการขนส่งมวลชน เพื่อผ่อนคลายปัญหาการจราจรคับคั่งและจะขยายบริการสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรคมนาคม และไปรษณีย์ให้เพียงพอแก่ความจำเป็นของประชาชนในด้านการขนส่งระหว่างประเทศ

รัฐบาลนี้จะดำเนินการร่วมมือติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อขยายบริการการขนส่งทางบกให้กว้างขวาง จะเร่งรัดพัฒนาการท่าเรือและการพาณิชย์นาวีของประเทศให้เจริญก้าวหน้า เพื่อจะได้มีบทบาทในการขนส่งสินค้าออกและเข้าให้ได้มากยิ่งขึ้น และจะดำเนินการเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การบินระหว่างประเทศในย่านเอเชียอาคเนย์ตลอดไป

๘. รัฐบาลนี้จะปรับปรุงระบบภาษีอากร เพื่อให้เป็นธรรมแก่สังคม โดยจะเก็บภาษีทางตรงให้มากขึ้น และจะบริหารงานเก็บภาษีอากรให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้จะปรับปรุงวิธีการและการบริหารงบประมาณแผ่นดิน ให้การใช้จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไปโดยประหยัดและคล่องตัว โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและของประเทศเป็นสำคัญ ทั้งจะดำเนินการให้สถาบันทางการเงินมีบทบาทร่วมในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจมากขึ้น และจะรักษาค่าของเงินตราให้มั่นคง

นโยบายทางสังคม

๙. รัฐบาลนี้จะดำเนินการปฏิรูปการศึกษาให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม จะปลูกฝังเยาวชนของชาติให้มีทัศนคติที่ดีงาม และมีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมรัฐบาลนี้จะจัดให้บุคคลมีโอกาสเท่าเทียมกันในการรับการศึกษาอบรมตามความสามารถทางสติปัญญาและกำลังทางเศรษฐกิจ จะจัดทุนเล่าเรียนให้แก่ผู้ยากไร้แต่มีสติปัญญาและจะยกมาตราฐานการศึกษาทั้งของรัฐและของเอกชนให้สูงขึ้น และให้มีคุณภาพเท่าเทียมกัน

รัฐบาลนี้จะส่งเสริมการศึกษาก่อนภาคบังคับ จะขยายการศึกษาผู้ใหญ่และอาชีวศึกษาโดยเน้นหนักในด้านเกษตรกรรม ทั้งจะเร่งขยายการศึกษาภาคบังคับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาอย่างกว้างขวาง

รัฐบาลนี้จะสนับสนุนหลักเกี่ยวกับการดำเนินงานขั้นอุดมศึกษา ที่จะให้มหาวิทยาลัยของรัฐมีอิสระในการดำเนินงานให้มากที่สุด โดยเฉพาะในทางวิชาการรักษามาตรฐานการศึกษาและส่งเสริมให้บัณฑิตของทุกมหาวิทยาลัยมีคุณภาพสูง ส่งเสริมในมหาวิทยาลัย
มีบทบาทในการให้บริการชุมชนในทางวิชาการมากขึ้น ดำเนินการให้มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคมีส่วนในการพัฒนาภูมิภาคของตน โดยจะให้รับนิสิตนักศึกษาจากภาคนั้น ๆให้ได้อัตราส่วนที่เหมาะสม และจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพของภูมิภาคนั้น ๆ ให้
มากที่สุด ในส่วนที่เกี่ยวกับวิทยาลัยเอกชน รัฐบาลนี้จะควบคุมและส่งเสริมให้วิทยาลัยเอกชนมีมาตรฐานสูง

รัฐบาลนี้จะรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ และจะทำนุบำรุงศาสนาให้เป็นหลักดำเนินชีวิตของประชาชน

๑๐. รัฐบาลนี้จะดำเนินการให้บริการสาธารณสุข ทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค และการรักษาพยาบาล กระจายไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นทุรกันดารอย่างเพียงพอจะจัดให้ประชาชนที่ยากจนได้รับการรักษาพยาบาลโดยไม่คิดมูลค่า จะสนับสนุนและส่งเสริมให้เอกชนได้มีส่วนร่วมในการสาธารณสุข เช่น โครงการอาสาสาธารณสุขหมู่บ้าน กับจะส่งเสริมสถานพยาบาลเอกชน ขยายการผลิตยา ป้องกันและรักษาโรคและส่งเสริมให้มีแพทย์ประจำอยู่ในส่วนภูมิภาคมากยิ่งขึ้น

รัฐบาลนี้จะคุ้มครองสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ โดยเฉพาะกรรมกรในโรงงานอุตสาหกรรมให้ปลอดภัยจากโรคซึ่งเกิดจากการประกอบอาชีพของตน

รัฐบาลนี้จะส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ทั้งส่วนของรัฐและเอกชน ให้แพร่หลายไปสู่ส่วนภูมิภาคอย่างทั่วถึง จะเกื้อกูลประชาชนในแหล่งเสื่อมโทรมให้มีโอกาสได้มีที่อยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะ

รัฐบาลนี้จะลดอัตรา การเพิ่มประชากร โดยจะเร่งรัดการวางแผนครอบครัวให้แพร่หลายทั่วประเทศ

รัฐบาลนี้จะขยายการพัฒนาเมืองหลักในภาคต่าง ๆ เพื่อให้เกิดดุลย์ในทางเศรษฐกิจและสังคมในส่วนภูมิภาค

๑๑. รัฐบาลนี้จะเคารพความเป็นอิสระของผู้พิพากษาและตุลาการในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี จะปรับปรุงวิธีการและดำเนินการพิจารณาคดีของศาลให้เป็นไปโดยรวดเร็วให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยเสมอกัน จะสอดส่องปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมเป็นผลดีแก่สังคมยิ่งขึ้น
จะส่งเสริมสถาบันศาล ผู้พิพากษาและตุลาการ ให้มีจำนวนสภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น จะจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้การเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสิทธิเสมอภาคของสตรีการปกครองท้องถิ่น ผู้ตรวจเงินแผ่นดินของรัฐสภา การแสดงสินทรัพย์ของรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภา และอื่น ๆ

๑๒. นอกจากจะใช้มาตราการต่าง ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการละเมิดกฎหมายและทำลายความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองแล้ว รัฐบาลนี้จะรักษาไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยจะดำเนินการปราบปรามและลงโทษผู้ละเมิดกฎหมายโดยไม่มีการละเว้นสำหรับผู้มีความคิดเห็นและอุดมการณ์ทางการเมืองที่เป็นปฏิปักษ์ต่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ รัฐบาลนี้จะใช้วิธีชักจูงให้กลับใจเป็นสำคัญยิ่งกว่าการใช้กำลังปราบปราม และจะมิให้มีการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมของเจ้าหน้าที่

๑๓. รัฐบาลนี้จะปฏิรูปวิธีการปฏิบัติราชการ และระเบียบราชการบริหารบุคคลเพื่อให้ระบบราชการมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และให้ข้าราชการทุกฝ่ายทำหน้าที่รับใช้และเข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งจะดำเนินงานอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันและปราบปรามการแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบในวงราชการและงานของรัฐ ตลอดจนการกดขี่ข่มเหงราษฎร การกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมแก่รัฐหรือแก่ประชาชน จะได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกเพิกถอนตามควรแก่กรณี

ตามนโยบายที่ได้แถลงมานี้ รัฐบาลจะได้ดำเนินการทุกวิถีทางให้บรรลุผล เพื่อให้ประชาชนมีความสุขสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รัฐบาลจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านสมาชิกผู้มีเกียรติจะได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาล ให้เข้าบริหารราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญต่อไป

*รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๓/๒๕๑๘ (สามัญ สมัยแรก) วันพฤหัสบดีที่ ๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘ หน้า ๔๒ – ๔๘