คณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒๘


คณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒๘ พลโท ถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๑ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑
แถลงนโยบาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๐๑

คำแถลงนโยบายของรัฐบาล*
ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร และท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ
ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ    ตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นนายกรัฐมนตรีตามประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑   และข้าพเจ้าได้จัดตั้งคณะรัฐบาลซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งและแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีตามประกาศพระบรมราชโองการลงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๑แล้วนั้น บัดนี้คณะรัฐมนตรีได้วางนโยบายโดยตระหนักถึงความสำคัญว่า จะต้องให้เป็นไปตามแนวนโยบายแห่งรัฐที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและยึดถือหลักการเคารพต่อเสรีภาพของประชาชนชาวไทย เช่น เสรีภาพเกี่ยวกับเคหสถานกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของเอกชนตามรัฐธรรมนูญและอื่น ๆ เป็นมูลฐาน จึงขอแถลงนโยบายเพื่อรับความไว้วางใจของสภาผู้แทนราษฎรตามความในมาตรา๘๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕ ดังต่อไปนี้
๑. รัฐบาลนี้ถือว่าประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงของประเทศชาติเป็นยอดปรารถนาในการบริหารประเทศ ฉะนั้นสิ่งใดที่เป็นภัยและไม่เป็นธรรมแก่สังคมจะได้ขจัดให้สูญสิ้นไปโดยเด็ดขาดและรวดเร็ว รัฐบาลจะปฏิบัติการทุกอย่างเพื่ออำนวยความสุขสมบูรณ์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนอันจะเป็นผลให้รัฐบาลของประชาชนและเพื่อประชาชนโดยแท้จริง
๒. รัฐบาลนี้จะผดุงรักษาระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเทิดทูนพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่เคารพสักการะตลอดไป เชิดชูบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติและให้ความอุปถัมภ์บำรุงแก่ศาสนาอื่นซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชน
๓. รัฐบาลนี้จะรักษาไว้ซึ่งสิทธิ และปฏิบัติตามหน้าที่อันมีตามสนธิสัญญากับประเทศทั้งหลายจะยึดมั่นในหลักแห่งกฎบัตรสหประชาชาติและจะส่งเสริมสัมพันธไมตรีและร่วมมือกับนานาประเทศเพื่อผดุงความสงบสุขของโลกตามหลักแห่งความยุติธรรม ความผาสุกของประชาชน และความมั่นคงของประเทศ
๔. รัฐบาลนี้จะตระเตรียมสรรพกำลังของชาติเพื่อป้องกันราชอาณาจักรตามกำลังเศรษฐกิจของประเทศ และจะปรับปรุงกิจการด้านสวัสดิการของทหารให้ดียิ่งขึ้น
๕. รัฐบาลนี้จะจัดการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศโดยยึดถือหลักการป้องกันและบำรุงเป็นสำคัญ โดยเฉพาะจะจัดการคุ้มครองป้องกันให้ประชาชนได้ประกอบอาชีพโดยปราศจากความหวาดระแวงภัย  เพื่อการนี้รัฐบาลจะได้จัดกำลังตำรวจ  พนักงานปกครองและกำนันผู้ใหญ่บ้านให้มีประสิทธิภาพ และให้ตำรวจเป็นตำรวจของประชาชนโดยแท้จริงจะจัดการพัฒนาการท้องถิ่น จะจัดตั้งนิคมสร้างตนเองเพิ่มขึ้นและจะเร่งจัดดำเนินการเกี่ยวกับการจัดที่ดิน   เพื่อให้ประชาชนมีที่ดินทำกินเป็นการเหมาะสมแก่ท้องที่ และเศรษฐกิจของชาติจะจัดการอาคารสงเคราะห์โดยมุ่งช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเป็นสำคัญและจะส่งเสริมการก่อสร้างบ้านในราคาถูก   เพื่อเพิ่มพูนปริมาณเคหสถานของประชาชนและจะส่งเสริมการประชาสงเคราะห์ให้อำนวยผลดียิ่งขึ้น จะจัดการสาธารณูปโภคในท้องถิ่นต่าง ๆ  ให้มีไฟฟ้า  ประปาโดยทั่วถึงยิ่งขึ้นและจะจัดให้มีทางระหว่างตำบล และทางระหว่างอำเภอให้ทั่วถึงขึ้นโดยเร็ว เพื่อประโยชน์แก่เศรษฐกิจและความเจริญของท้องถิ่น
๖. รัฐบาลนี้จะได้ส่งเสริมการอนามัยของประชาชนให้ดีขึ้นโดยทั่ว ๆ ไปจะส่งเสริมการผลิตแพทย์และผู้มีวิชาชีพอย่างอื่นอันเกี่ยวเนื่องกับการแพทย์ จะปรับปรุงและเพิ่มสถานพยาบาลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นทั้งในด้านสถานที่  เครื่องมือ  เครื่องใช้   และเจ้าหน้าที่  จะส่งเสริมการวิจัยทางแพทย์ การผลิตยาและเวชภัณฑ์ เพื่อให้ได้ปริมาณและชนิดมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
๗. รัฐบาลนี้จะได้เร่งสำรวจภาวะเศรษฐกิจของประเทศและรีบวางโครงการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติให้เป็นการถาวร
๘. รัฐบาลนี้จะดำเนินการทุกอย่างที่จะรักษาไว้ซึ่งเสถียรภาพของเงินตรา และจะได้ปรับปรุงแก้ไขวิธีการงบประมาณ ตลอดจนการควบคุมการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมายกับทั้งจะระมัดระวังการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เป็นไปโดยทางประหยัดและเกิดผล
แก่ประชาชนอย่างแท้จริง
รัฐบาลนี้จะได้ปรับปรุงการภาษีอากรให้เป็นธรรมแก่สังคม และจะจัดระบบภาษีอากรให้เหมาะสมแก่สภาพเศรษฐกิจ และมาตราฐานการครองชีพของประชาชน กับทั้งจะแก้ไขวิธีการจัดเก็บภาษีอากรให้รัดกุม และสะดวกแก่ผู้เสียภาษีอากรยิ่งขึ้น
อนึ่ง รัฐบาลนี้จะได้พยายามปลดเปลื้องหนี้สินของแผ่นดินซึ่งเป็นภาระหนักอยู่ในขณะนี้ให้เบาบางลงอย่างดีที่สุดเท่าที่จะพึงกระทำได้
๙.รัฐบาลนี้จะส่งเสริมช่วยเหลือการประกอบอาชีพและการศึกษาของราษฎรที่เกี่ยวกับการเกษตรคือการผลิตพืชพันธุ์ธัญญาหาร  การเลี้ยงสัตว ์ การชลประทาน  การป่าไม้ และการประมงให้ได้ผลดียิ่งขึ้นทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น
๑๐. รัฐบาลนี้จะส่งเสริมและปรับปรุงการสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ ให้แพร่หลายตามความต้องการของประชาชน  และให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ   เพื่อยกฐานะการครองชีพและภาวะเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้น
๑๑. รัฐบาลนี้จะดำเนินการจัดทำ ส่งเสริม ช่วยเหลือการอุตสาหกรรมให้มีมากยิ่งขึ้น ชักชวนและสนับสนุนให้มีการลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศตามความเหมาะสมส่วนการอุตสาหกรรมภายในครอบครัวนั้น  ก็จะส่งเสริมช่วยเหลือให้เจริญยิ่งขึ้นตลอดถึงการทำการค้นคว้าทดลองวัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศ เพื่อให้เกิดการอุตสาหกรรมใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นอีก
๑๒. รัฐบาลนี้จะส่งเสริมและดำเนินการสื่อสารทางไปรษณีย์  โทรเลข  โทรศัพท์  และวิทยุ ให้ประชาชนได้รับความสะดวก แน่นอนและรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่วนการคมนาคมทั้งทางบก  ทางน้ำ   และทางอากาศ ตลอดจนการท่าเรือก็จะได้ควบคุม เสริมสร้าง บูรณะ และประสานงานให้ประชาชนได้รับประโยชน์และความสะดวกมากที่สุด
๑๓. รัฐบาลนี้จะส่งเสริมการค้าภายในประเทศ จะแก้ไขอุปสรรคและวิธีการขนส่งสินค้าจากแหล่งผลิตมาสู่แหล่งบริโภคให้เป็นไปโดยสะดวก  สม่ำเสมอ  รวดเร็ว  และประหยัดจะรักษาระดับราคาสินค้าที่จำเป็นแก่การครองชีพ จะส่งเสริมให้มีการขนส่งสินค้าออกชนิดต่างๆ ให้มีปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นจะส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าภายในที่จำเป็นให้มีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการ และให้ความคุ้มครองแก่อุตสาหกรรมภายในประเทศ จะพยายามรักษาไว้ซึ่งดุลการค้ากับต่างประเทศ และปฏิบัติประการอื่น ๆเพื่อความมั่นคงแห่งเศรษฐกิจของประเทศ
๑๔. รัฐบาลนี้จะทำนุบำรุงการศึกษามากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดผลดีทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพโดยมุ่งให้ประชาชนเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย   และเป็นกำลังทางเศรษฐกิจของชาติ  จะพยายามให้มีสถานศึกษาให้เพียงพอ ดำเนินการยกระดับการศึกษาเบื้องต้นของประชาชนทั่วไปให้สูงขึ้น พัฒนาการศึกษาในส่วนภูมิภาค ตลอดถึงการศึกษาชั้นสูงและส่งเสริมอาชีวศึกษาเป็นพิเศษ จะได้เร่งผลิตครูและปรับปรุงหลักสูตรวิธีการวัดผลการศึกษา แบบเรียน และอุปกรณ์ให้เหมาะสม  กับทั้งจะได้แก้ปัญหาเกี่ยวกับเยาวชน  โดยส่งเสริมการพลศึกษา และกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ   นอกจากนี้รัฐบาลจะได้สนับสนุนส่งเสริม และปรับปรุงโรงเรียนราษฎร์ กับส่งเสริมวิทยะฐานะและสวัสดิภาพของครูโดยทั่วไปจะทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมของชาติตลอดจนปรับปรุงกิจการพิพิธภัณฑ์ และหอสมุดแห่งชาติให้ดียิ่งขึ้น

๑๕. รัฐบาลนี้จะเคารพในอำนาจอิสระของศาลในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี และจะจัดให้ศาลได้ดำเนินกระบวนพิจารณาไปโดยสะดวกรวดเร็ว อำนวยความยุติธรรมอย่างดีที่สุดแก่ประชาชน

๑๖. รัฐบาลนี้ได้คำนึงถึงความสำคัญว่าการบริหารราชการจะดำเนินไปด้วยดีจำต้องอาศัยสมรรถภาพ และความซื่อสัตย์สุจริตของข้าราชการเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะได้ดำเนินการปรับปรุงให้ข้าราชการมีลักษณะเช่นว่านี้อย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้รัฐบาลหวังว่าสภาผู้แทนราษฎรจะได้ให้ความไว้วางใจ   เพื่อรัฐบาลจะได้บริหารราชการแผ่นดินต่อไป

*รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑/๒๕๐๑ (วิสามัญ) วันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๐๑ หน้า ๕๔ – ๕๘

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของท่านได้โดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ เพื่อจดจำตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ ไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

บันทึกการตั้งค่า