คณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑๒


คณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑๒ นายทวี บุณยเกตุ เป็นนายกรัฐมนตรี
ตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๔๘๘ – ๑๗ กันยายน ๒๔๘๘
แถลงนโยบาย เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ กันยายน ๒๔๘๘

คำแถลงนโยบายของรัฐบาล*

ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร และท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทั้งหลาย

                 เนื่องจากได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามประกาศลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๘ นั้นบัดนี้ข้าพเจ้าได้จัดตั้งคณะรัฐมนตรีเสร็จแล้วโดยที่การจัดตั้งรัฐบาลนี้ได้กระทำในระหว่างหัวเลี้ยวแห่งสงครามกับสันติภาพจึงมีภาระมากหลายซึ่งจะต้องรีบปฏิบัติโดยด่วนเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์และให้สอดคล้องเหมาะสมในอันที่จะดำเนินการเจรจากับฝ่ายสหประชาชาติต่อไปฉะนั้นภายในระยะเวลาที่รัฐบาลนี้จะพึงปฏิบัติ จึงขอแถลงนโยบายเพียงสั้น ๆดังต่อไปนี้

๑. รัฐบาลนี้จะเป็นรัฐบาลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจะยึดหลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยโดยเคร่งครัด

๒. รัฐบาลนี้จะปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระบรมราชโองการประกาศสันติภาพที่ได้ประกาศไว้เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๔๘๘

๓. ในสวนนโยบายการต่างประเทศนั้นรัฐบาลนี้จะร่วมมือกับสหประชาชาติในทุกวิถีทางและจะพยายามส่งเสริมสัมพันธไมตรีให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นและพร้อมที่จะร่วมมือกับสหประชาชาติในอันที่จะสถาปนาเสถียรภาพของโลกโดยยึดมั่นในอุดมคติซึ่งสหประชาชาติได้วางข้อตกลงไว้ ณ นครซานฟานซิสโก

รัฐบาลขอให้คำมั่นว่าจะพยายามโดยเต็มกำลังความสามารถที่จะให้ประเทศไทยได้ผลดีที่สุดและให้ได้รับความกระทบกระเทือนน้อยที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้

๔. สำหรับนโยบายภายในนั้นเนื่องจากสถานะสงครามจึงเป็นเหตุให้มีโจรผู้ร้ายและผู้หย่อนในศีลธรรมมากขึ้นกว่าในเวลาปกติ รัฐบาลนี้จะได้พยายามปราบปรามและแก้ไขเพื่อรักษาความสงบภายในให้เรียบร้อยเพื่อจะได้เข้าบริหารงานตามความในมาตรา ๕๐ แห่ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยสืบไป

*รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๖/๒๔๘๘ (สามัญ) สมัยที่ ๒ ชุดที่ ๓ วันเสาร์ที่ ๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๘๘ หน้า ๕๔๗ – ๕๔๘