คณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑๑


คณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑๑ พันตรี ควง อภัยวงศ์ เป็นนายกรัฐมนตรี
ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๔๘๗ – ๑๗ สิงหาคม ๒๔๘๘
แถลงนโยบาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๗

คำแถลงนโยบายของรัฐบาล*

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทั้งหลาย

เนื่องได้ซงพระกรุนาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามประกาส
ตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พุทธสักราช ๒๔๘๗ นั้น บัดนี้ ข้าพเจ้าได้จัดตั้งคณะรัฐมนตรี
เสร็จแล้วตามประกาศตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี  ลงวันที่ ๒ สิงหาคม พุทธสักราช ๒๔๘๗

ในระหว่างภาวะสงครามเช่นนี้ การที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินย่อมมีภาระที่หนักอยู่มากยิ่งประเทศอยู่ในสถานการณ์ที่คับขันที่สุดอย่างในเวลานี้ด้วยแล้ว ก็ยิ่งเพิ่มความยากลำบากให้แก่รัฐบาลเป็นอเนกประการ แต่รัฐบาลนี้ขอปฏิญาณว่า จะต่อสู้ต่ออุปสรรคทั้งปวงเพื่อสนองคุณชาติบ้านเมืองจนสุดความสามารถ ฉะนั้นเพื่อให้โอกาสรัฐบาบนี้เข้าบริหารงานได้โดยด่วน อีกทั้งนี้เพื่อได้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบ้านเมืองปัจจุบัน รัฐบาลนี้จึงของแถลงนโยบายแต่เพียงสั้น ๆ ไว้ต่อสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้
๑. รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในระบอบประชาธิปไตยอันมีรัฐธรรมนูญเป็นหลักปฏิบัติ
๒. รัฐบาลนี้จะยึดหลัก ๖ ประการของคนะราษฎร เป็นหลักบริหารราชการแผ่นดิน อาทิ เช่น หลักเอกราช หลักรักษาความสงบพายใน หลักเอกราชในทางเศรษฐกิจ หลักสิทธิเสมอภาค หลักเสรีภาพ และ หลักการศึกษา
๓. รัฐบาลนี้จะบริหารงานด้วยความเข้มแข็ง และซื่อสัตย์สุจริตต่อพระมหากษัตริย์ต่อรัฐธรรมนูญและต่อประชาชนสิ่งใดที่เป็นความเดือดร้อนของราษฎรส่วนมากหรือที่สภา ฯ นี้ร้องขอแล้ว รัฐบาลนี้จะได้พยายามช่วยเหลือแก้ไขให้เต็มความ และถ้าสิ่งใดที่เป็นความต้องการหรือที่เป็นความสุขของประชาชนแล้วก็จะรีบส่งเสริมจัดทำขึ้นเท่าที่สามารถจะทำได้
๔. รัฐบาลนี้จะบริหารงานและดำเนินการปกครอง ไปในทางเห็นอกเห็นใจประชาชนเป็นที่ตั้ง
๕. รัฐบาลนี้จะพยายามรักษาความมั่นคงแห่งเงินตราและจะใช้จ่ายโดยทางประหยัด
๖. ในส่วนนโยบายต่างประเทศนั้น รัฐบาลนี้จะได้ร่วมมือกับญี่ปุ่นโดยไกล้ชิดตามสัญญาพันธกรณีที่ได้มีต่อกันไว้ด้วยดี ส่วนกับนานาประเทศอื่น รัฐบาลนี้ก็จะพยายามส่งเสริมความสัมพันธไมตรีตามสนธิสัญญา ซึ่งมีอยู่ต่อกันและกันด้วยดี
จึงขอเสนอสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ความไว้วางใจแก่รัฐบาลคนะนี้ตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ เพื่อจะได้เข้าบริหารงานต่อไป

*รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๘/๒๔๗๘ (สามัญ) สมัยที่ ๒ ชุดที่ ๓
วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ หน้า ๑๔๕ – ๑๔๖