ลำดับความเป็นมาของคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 61


 (30 สิงหาคม 2557 – 24 สิงหาคม 2562)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2557 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ 30 สิงหาคม 2557 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

วันที่ 30 สิงหาคม 2557
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 164 ง)

1. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

2. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

3. นายยงยุทธ ยุทธวงศ์

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

4. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร

เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ

5.นายวิษณุ เครืองาม

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

6. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

7. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

8. พลเอก อุดมเดช สีตบุตร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

9. นายสมหมาย ภาษี

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

10. นายดอน ปรมัตถ์วินัย

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

11. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

12. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

13. นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

14. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

15. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

16. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

17. นายพรชัย รุจิประภา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

18. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

19. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

20. นางอภิรดี ตันตราภรณ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

21. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

22. นายสุธี มากบุญ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

23. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา

ป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

24. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

25. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์

เป็นรัฐมนตีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

26. นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

27. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย

ป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

28. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

29. พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

30. นายรัชตะ รัชตะนาวิน

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

31. นายสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

32. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช

ป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

คณะรัฐมนตรีชุดที่ 61 เปลี่ยนแปลง ดังนี้
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 235 ง)
แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติม 2 ตำแหน่ง

1. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

2. นายอำนวย ปะติเส

ป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 19 สิงหาคม 2558 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 191 ง)

ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี

พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

1. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล

รองนายกรัฐมนตรี

2. นายยงยุทธ ยุทธวงศ์

รองนายกรัฐมนตรี

3. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

4. นายสมหมาย ภาษี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

5. นายดอน ปรมัตถ์วินัย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

6. นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

7. นายอำนวย ปะติเส

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

8. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

9. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

10. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

11. นายพรชัย รุจิประภา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

12. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

13. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

14. นางอภิรดี ตันตราภรณ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

15. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

16. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

17. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

18. นายรัชตะ รัชตะนาวิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

19. นายสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

20. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

1. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

2. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

3. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

4. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

5. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

6. นายดอน ปรมัตถ์วินัย

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

7. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

8. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

9. นายออมสิน ชีวะพฤกษ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

10. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

11. นายอุตตม สาวนายน

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

12. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

13. นางอภิรดี ตันตราภรณ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

14. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

15. พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

16. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา

17. นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา

18. นายปิยะสกล สกลสัตยาทร

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

19. นางอรรชกา สีบุญเรือง

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ดยที่นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า ได้มีรัฐมนตรีลาออกบางตำแหน่ง และสมควรปรับปรุง รัฐมนตรีบางตำแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

วันที่ 16 ธันวาคม 2559 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 296 ง)

ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี

พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

1. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

2. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

3. นายออมสิน ชีวะพฤกษ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

4. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์

รัฐมนตรีช่วยว่าการะทรวงพาณิชย์

5. นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6. นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

7. นางอรรชกา สีบุญเรือง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

1. นายออมสิน ชีวะพฤกษ์

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

2. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

3. นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

4. นางสาวชุติมา บุณยประภัศร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5. นายพิชิต อัคราทิตย์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

6. นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

7. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

8. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ

ป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

9. นางอรรชกา สีบุญเรือง

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10. นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

ป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

11. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

12. นายอุตตม สาวนายน

ป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 268 ง)

รัฐมนตรีลาออก

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 290 ง)

ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี

รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

1. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร

รองนายกรัฐมนตรี

2. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย

รองนายกรัฐมนตรี

3. นายออมสิน ชีวะพฤกษ์

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

4นายสุวิทย์ เมษินทรีย์

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

5.  พลเอก อุดมเดช สีตบุตร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

6. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

7. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

8. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

9. นางสาวชุติมา บุณยประภัศร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

10. นายพิชิต อัคราทิตย์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

11. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

12. นางอภิรดี สนธิจิรวงศ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

13. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

รัฐมนตรีว่าช่วยการกระทรวงพาณิชย์

14. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

15. นางอรรชกา สีบุญเรือง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

16. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล

รัฐมนตรีว่าช่วยการกระทรวงศึกษาธิการ

แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

1. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

2. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

3. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

4. พลเอก ชาญชัย ช้างมงคล

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

5. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

6. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

7. นายกฤษฎา บุญราช

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

8. นายลักษณ์ วจนานวัช

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

9. นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

10. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

11. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

12. สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

13. นางสาวชุติมา บุณยประภัศร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

14. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

15. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

16. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17. นายอุดม คชินทร

เป็นรัฐมนตรีว่าช่วยการกระทรวงศึกษาธิการ

18. นายอุตตม สาวนายน

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

19. นายสมชาย หาญหิรัญ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
*

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 32 ง)
รัฐมนตรีลาออก ดังต่อไปนี้

1. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

2. สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

3. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. นายอุตตม สาวนายน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม