ลำดับความเป็นมาของคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 60


(๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๘๘ ง)

๑. นายยงยุทธ์ วิชัยดิษฐ์

เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒. ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๓. พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๔. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง

เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

๕. นายชุมพล ศิลปอาชา

เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๖. นายสุรวิทย์ คงสมบูรณ์

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๗. นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๘. พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๙. นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๑๐. นายบุญทรง เตริยาภิรมย์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

๑๑. นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

๑๒. นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๑๓. นายสันติ พร้อมพัฒน์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๑๔. นายธีระ วงศ์สมุทร

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๕. นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๖. พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

๑๗. พลตำรวจโท ชัจจ์ กุลดิลก

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๑๘. นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๑๙. นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒๐. นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๒๑. นายพิชัย นริพทะพันธุ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

๒๒. นายภูมิ สาระผล

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

๒๓. นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

๒๔. นายชูชาติ หาญสวัสดิ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๕. นายฐานิสร์ เทียนทอง

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๖. พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุธติธรรม

๒๗. นายเผดิม สะสมทรัพย์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

๒๘. นางสุกุมล คุณปลื้ม

เป็นรัฐมนตีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

๒๙. นายปลอดประสพ สุรัสวดี

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓๐. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๓๑. นางบุญรื่น ศรีธเรศ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๓๒. นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๓๓. นายวิทยา บุรณศิริ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๓๔. นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๓๕. นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

คณะรัฐมนตรีชุดที่ ๖๐ เปลี่ยนแปลง ดังนี้
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๙ ง)
ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ

รองนายกรัฐมนตรี

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายสุรวิทย์ คงสมบูรณ์

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

นายพิชัย นริพทะพันธุ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นางบุญรื่น ศรีธเรศ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง

เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นางนลินี ทวีสิน

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไฟศาล

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

นานอารักษ์ ชลธาร์นนท์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายศักดา คงเพชร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๙ ง)
รัฐมนตรีลาออก

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ

ลาออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๖๓ ง)
รัฐมนตรีลาออก

นายธีระ วงศ์สมุทร

ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ ๒๗  ตุลาคม ๒๕๕๕ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๖๔ ง)
ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา

รองนายกรัฐมนตรี

นายวรจักน์ เอื้ออภิญญกุล

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นางนลินี ทวีสิน

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

พลตำรวจโท ชัจจ์ กุลดิลก

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

นายภูมิ สาระผล

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายชูชาติ หาญสวัสดิ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายฐานิสร์ เทียนทอง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

นางสุกุมล คุณปลื้ม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

นายปลอดประสพ สุรัสวดี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายศักดา คงเพชร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายวิทยา บุรณศิริ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล

เป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่ง

นายปลอดประสพ สุรัสวดี

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา

เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายวราเทพ รัตนากร

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

พลเอก พฤณท์ สุวรรณทัต

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

นายประเสริฐ จันทรวงทอง

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

พลตำรวจโท ชัจจ์ กุลดิลก

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายประชา ประสพดี

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายสนธยา คุณปลื้ม

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายประดิษฐ สินธวณรงค์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายชลน่าน ศรีแก้ว

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายประเสริฐ บุญชัยสุข

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

นายฐานิสร์ เทียนทอง

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๔๒ ง)
แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง

เป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่ง

นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วันที่ ๓๐  มิถุนายน ๒๕๕๖ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๗๙ ง)
ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง

รองนายกรัฐมนตรี

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นางสาวศันสนีย์ นาคพงษ์

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

นายสันติ พร้อมพัฒน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

พลตำรวจโท ชัจจ์ กุลดิลก

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายชลน่าน ศรีแก้ว

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายฐานิสร์ เทียนทอง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล

เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

นายสันติ พร้อมพัฒน์

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีกตำแหน่งหนึ่ง

พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

นางเบญจา หลุยเจริญ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

นางปวีณา หงสกุล

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนุษย์

นายวราเทพ รัตรากร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกตำแหน่งหนึ่ง

นายพ้อง ชีวานันท์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายยรรยง พวงราช

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายชัยเกษม นิติสิริ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

นายพีรพันธุ์ พาลุสุข

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายจาตุรนต์ ฉายแสง

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายสรวงศ์ เทียนทอง

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เนื่องจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สาเหตุเข้าควบคุมอำนาจคณะรัฐบาลตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เรื่อง การควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศ ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ลงชื่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ