ลำดับความเป็นมาของคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 59


 (๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔)

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๑

ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๙๑ ง)

๑. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๒. นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๓. พลตรี สนั่น ขจรประศาสตร์

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๔. นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๕.นายวีระชัย วีระเมธีกุล

เป็นรัฐมนตรีประจำสันักนายกรัฐนนตรี

๖. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๗. นายกรณ์ จาติกวณิช

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๘. นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

๙. นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

๑๐. นายกษิต ภิรมย์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๑๑. นายชุมพล ศิลปอาชา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๑๒. นายวิฑูรย์ นามบุตร

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๑๓. นายธีระ วงศ์สมุทร

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๔. นายชาติชาย พุคยาภรณ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๕. นายโสภณ ซารัมย์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

๑๖. นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๑๗. นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๑๘. นายสุวิทย์ คุณกิตติ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๙. ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๒๐. นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

๒๑. นางพรทิวา นาคาศัย

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

๒๒. นายอลงกรณ์ พลบุตร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

๒๓. นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๔. นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๕. นายถาวร เสนเนียม

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๖. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุธติธรรม

๒๗. นายไพฑูรย์ แก้วทอง

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

๒๘. นายธีระ สลักเพชร

เป็นรัฐมนตีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

๒๙.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓๐. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๓๑. นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๓๒. นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๓๓. นายวิทยา แก้วภราดัย

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๓๔. นายมานิต นพอมรบดี

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๓๕. นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

คณะรัฐมนตรีชุดที่ ๕๙ เปลี่ยนแปลง ดังนี้

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๙ ง)
รัฐมนตรีลาออก

นายวิฑูรย์ นามบุตร

ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๒๓ ง)
แต่งตั้งรัฐมนตรี

นายอิสระ สมชัย

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๒ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗๕ ง)
รัฐมนตรีลาออก

นายชาติชาย พุคยาภรณ์

ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๒ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗๗ ง)
แต่งตั้งรัฐมนตรี

นายศุภชัย โพธิ์สุ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ ๑๑  มกราคม ๒๕๕๓ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๓ ง)
รัฐมนตรีลาออก

นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ

ลาออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี

วันที่ ๑๒  มกราคม ๒๕๕๓ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๕ ง)
รัฐมนตรีลาออก

นายวิทยา แก้วภราดัย

ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายมานิต นพอมรบดี

ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ ๑๔  มกราคม ๒๕๕๓ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๗ ง)
รัฐมนตรีลาออก

นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ

ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

วันที่ ๑๕  มกราคม ๒๕๕๓ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๘ ง)
ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์

พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๗๒ ง)
ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

นายวีระชัย วีระเมธีกุล

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายไพฑูรย์ แก้วทอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

นายธีระ สลักเพชร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายมั่น พัธโนทัย

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

นายจุติ ไกรฤกษ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสสาร

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

นายวีระชัย วีระเมธีกุล

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายไชยยศ จิรเมธากร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง)
รัฐมนตรีลาออก

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ

พ้นจากความเป็นรองนายกรัฐมนตรี

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๓๒ ง)
แต่งตั้งรัฐมนตรี

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๓๗ ง)
รัฐมนตรีลาออก

นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร

พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์

พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๕ ง)
แต่งตั้งรัฐมนตรี

นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

 
หมายเหตุ คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เนื่องจากมีพระบรมราชโองการประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ต่อมาได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ทำให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารงานอยู่ต้องพ้นจากตำแหน่งไปตามวาระ

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของท่านได้โดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ เพื่อจดจำตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ ไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

บันทึกการตั้งค่า