ลำดับความเป็นมาของคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 58


(๒๔ กันยายน ๒๕๕๑ – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑)

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๑ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๑ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๑ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๕๖ ง)

ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๑. พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๒. นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์

เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๓. นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๔. นายโอฬาร ไชยประวัติ

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๕.พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๖. นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๗. นายสุพล ฟองงาม

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๘. นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อีกตำแหน่งหนึ่ง

๙. นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๑๐. นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

๑๑. ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

๑๒. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๑๓. นายอุดมเดช รัตนเสถียร

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๑๔. นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๕. นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๖. นายธีระชัย แสงแก้ว

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๗. นายสันติ พร้อมพัฒน์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

๑๘. นายโสภณ ซารัมย์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๑๙. นายวราวุธ ศิลปอาชา

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๒๐. นางอนงศ์วรรณ์ เทพสุทิน

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒๑. นายมั่น พัธโนทัย

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๒๒. นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

๒๓. นายไชยา สะสมทรัพย์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

๒๔. พันตำรวจโท บรรยิน ตั้งภากรณ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

๒๕. นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

๒๖. พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๗. นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๘. นายประสงค์ โฆษิตานนท์

เป็นรัฐมนตีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๙.นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

๓๐. นางอุไรวรรณ เทียนทอง

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

๓๑. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

๓๒. นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

๓๓. นายศรีเมือง เจริญศิริ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๓๔. ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๓๕. นายวิชาญ มีนชัยนันท์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๓๖. พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

คณะรัฐมนตรี ชุดที่ ๕๘ มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๑ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๕๘ ง)

รองนายกรัฐมนตรีลาออก

นายสหัส บัณฑิตกุล ลาออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๑ ง)

รองนายกรัฐมนตรีลาออก

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ลาออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ คณะรัฐมนตรีนี้สิ้นสุดลงเนื่องจาก ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยให้ยุบพรรคพลังประชาชนและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค เป็นเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่มีคำสั่ง ให้ยุบพรรคการเมือง เป็นเหตุให้ความเป็นนายกรัฐมนตรีของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ สิ้นสุดลงตามความในมาตรา ๑๘๒ ประกอบ กับมาตรา ๑๗๔ มาตรา ๑๐๒ และมาตรา ๑๐๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย