ลำดับความเป็นมาของคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 56


 (๘ ตุลาคม ๒๕๔๙ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑)

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ นายสนธิ บุญยรัตกลิน ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๙ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๙ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๐๖ ง)

ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๑. หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร  เทวกุล

เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๒. นายโฆสิต  ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๓. คุณหญิงทิพาวดี  เมฆสวรรค์

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๔. นายธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๕. พลเอก บุญรอด  สมทัศน์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๖. นายนิตย์  พิบูลสงคราม

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๗. นายสวนิต  คงสิริ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๘. นายสุวิทย์  ยอดมณี

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๙. นายไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

๑๐. นายธีระ  สูตะบุตร

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์

๑๑.นายรุ่งเรือง  อิศรางกูร ณ อยุธยา

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์

๑๒. พลเรือเอก ธีระ  ห้าวเจริญ

เป็นรัฐมนตรีว่ากากระทรวงคมนาคม

๑๓. นายสรรเสริญ  วงศ์ชะอุ่ม

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๑๔. นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๕. นายสิทธิชัย  โภไคยอุดม

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๑๖. นายเกริกไกร  จีระแพทย์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

๑๗. นายปิยสวัสดิ์  อัมระนันทน์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

๑๘. นายอารีย์  วงศ์อารยะ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๙. นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๐. นายชาญชัย  ลิขิตจิตถะ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

๒๑. นายอภัย  จันทนจุลกะ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

๒๒. คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

๒๓. นายยงยุทธ  ยุทธวงศ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

๒๔. นายวิจิตร  ศรีสอ้าน

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๒๕. นายมงคล  ณ สงขลา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๒๖. นายปิยะบุตร  ชลวิจารณ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

คณะรัฐมนตรีชุดที่ ๕๖ มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง)

แต่งตั้งรัฐมนตรี

๑. นายประสิทธิ์  โฆวิไลกูล

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๒. นายสมหมายภาษี

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๓ ง)

แต่งตั้งรัฐมนตรี

๑. นางอรนุช  โอสถานนท์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

๒. นายวรกรณ์  สามโกเศศ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๗ ง)

รัฐมนตรีลาออก

 หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร  เทวกุล

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๗ ง)

แต่งตั้งรัฐมนตรี

๑. นายไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม

เป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่ง

๒. นายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๓. นายพลเดช ปิ่นประทีป

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๔. นายมรกต กรเกษม

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๐ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๕๒ ง)

แต่งตั้งรัฐมนตรี

๑. นายณัฐ  อินทรปาณ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๒. พลตำรวจโท ธีรวุฒิ  บุตรศรีภูมิ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๓. นายวัลลภ  ไทยเหนือ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๖๓ ง)

รัฐมนตรีลาออก

 นายประสิทธิ์  โฆวิไลกูล

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๔๗ ง)

แต่งตั้งรัฐมนตรี

 พลเอก สนธิ  บุญยรัตกลิน

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๔๗ ง)

รัฐมนตรีลาออก

๑. นายสิทธิชัย  โภไคยอุดม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๒. นางอรนุช  โอสถานนท์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายอารีย์  วงศ์อารยะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๔๗ ง)

รัฐมนตรีลาออก

นายสวนิต  คงสิริ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๐ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๔๙ ง)

แต่งตั้งรัฐมนตรี

 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกตำแหน่งหนึ่ง

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๗๘ ง)

รัฐมนตรีลาออก

 นายวัลลภ  ไทยเหนือ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เนื่องจากมีการเลือกตั้งทั่วไป แต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่รักษาการจนกว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไป และมีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามารับหน้าที่ต่อ