ลำดับความเป็นมาของคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 55


 (๑๑ มีนาคม ๒๕๔๘ – ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙)

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๘ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ นายโภคิน พลกุล ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๘ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๘ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๒๒ ง)

ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๑. นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์

เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๒. พลตำรวจเอก ชิดชัย  วรรณสถิตย์

เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๓. นายจาตุรนต์  ฉายแสง

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๔. นายสุรเกียรติ์  เสถียรไทย

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๕. นายพินิจ  จารุสมบัติ

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๖. นายวิษณุ  เครืองาม

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๗. นายสุรนันทน์  เวชชาชีวะ

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๘. พลเอก ธรรมรักษ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๙. นายวราเทพ  รัตนากร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

๑๐. นายไชยยศ  สะสมทรัพย์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

๑๑. นายกันตธีร์  ศุภมงคล

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๑๒. นายปรีชา  เลาหพงศ์ชนะ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๑๓. นายสมศักดิ์  เทพสุทิน

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๑๔.นายประชา  มาลีนนท์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๑๕.นางสุดารัตน์  เกยุราพันธุ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๖. นายเนวิน  ชิดชอบ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๗. นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

๑๘. นายอดิศร  เพียงเกษ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๑๙. นายภูมิธรรม  เวชยชัย

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๒๐. นายยงยุทธ  ติยะไพรัช

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒๑. นายสุวิทย์  คุณกิตติ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๒๒. นายทนง  พิทยะ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

๒๓. นายสุริยา  ลาภวิสุทธิสิน

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

๒๔. นายวิเศษ  จูภิบาล

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

๒๕. นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๖. นายสมชาย  สุนทรวัฒน์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๗. นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

๒๘. นายสรอรรถ  กลิ่นประทุม

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

๒๙. นางอุไรวรรณ  เทียนทอง

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

๓๐. นายกร  ทัพพะรังสี

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

๓๑. นายอดิศัย  โพธารามิก

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๓๒. นายรุ่ง  แก้วแดง

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๓๓. นายสุชัย  เจริญรัตนกุล

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๓๔. นายอนุทิน  ชาญวีรกูล

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๓๕. นายวัฒนา  เมืองสุข

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

คณะรัฐมนตรีชุดที่ ๕๕ มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๕๓ ง)

รัฐมนตรีลาออก

นายสุริยา ลาภวิสุทธิสิน

ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๕๗ ง)
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้

๑. ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ดังนี้

๑.นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๒.พลตำรวจเอก ชิดชัย  วรรณสถติย์

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๓.นายจาตุรนต์  ฉายแสง

รองนายกรัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๔.นายปรีชา  เลาหพงศ์ชนะ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๕.นายสมศักดิ์  เทพสุทิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๖.นายประชา  มาลีนนท์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๗.นายเนวิน  ชิดชอบ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๘.นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๙.นายอดิศร  เพียงเกษ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๑๐.นายสุวิทย์  คุณกิตติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๑๑.นายทนง  พิทยะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๑๒.นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๑๓.นายสรอรรถ กลิ่นประทุม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๑๔.นายกร  ทัพพะรังสี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๑๕.นายอดิศัย  โพธารามิก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๑๖.นายวัฒนา  เมืองสุข

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

  . ให้แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี

๑.นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์

เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

๒.นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ

เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๓.พลตำรวจเอก ชิดชัย  วรรณสถิตย์

เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

๔.นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๕.นายเนวิน  ชิดชอบ

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๖.นายทนง  พิทยะ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๗.นายประชา  มาลีนนท์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๘.นายวัฒนา  เมืองสุข

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๙.นายอดิศร  เพียงเกษ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๐.นายพงษ์ศักดิ์  รักตพงษ์ไพศาล

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

๑๑.พลเอก ชัยนันท์  เจริญศิริ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๑๒.นายสรอรรถ  กลิ่นประทุม

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๑๓.นายปรีชา  เลาพงศ์ชนะ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

๑๔.พลอากาศเอก คงศักดิ์  วันทนา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๕.นายสมศักดิ์  เทพสุทิน

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

๑๖.นายประวิช  รัตนเพียร

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๗.นายจาตุรนต์  ฉายแสง

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

 มติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงซึ่งไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการ

ลำดับ

กระทรวง

                   ผู้รักษาราชการแทน

๑.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๑.๑ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์  เวชชาชีวะ)
๑.๒ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเนวิน  ชิดชอบ)

๒.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๒.๑ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเนวิน  ชิดชอบ)
๒.๒ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์  เวชชาชีวะ)

๓.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์

๓.๑ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเนวิน  ชิดชอบ)
๓.๒ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์  เวชชาชีวะ)

๔.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

.๑ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเนวิน  ชิดชอบ)
๔.๒ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์  เวชชาชีวะ)

๕.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๕.๑ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์  เวชชาชีวะ)
๕.๒ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเนวิน  ชิดชอบ)

๖.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

๖.๑ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์  เวชชาชีวะ)
๖.๒ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเนวิน  ชิดชอบ)

๗.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

๗.๑ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเนวิน  ชิดชอบ)
๗.๒ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์  เวชชาชีวะ)

๘.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

๘.๑ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์  เวชชาชีวะ)
๘.๒ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเนวิน  ชิดชอบ)

๙.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

๙.๑ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเนวิน  ชิดชอบ)
๙.๒ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์  เวชชาชีวะ)

๑๐.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๐.๑ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์  เวชชาชีวะ)
๑๐.๒ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเนวิน  ชิดชอบ)

๑๑.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๑๑.๑ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเนวิน  ชิดชอบ)
๑๑.๒ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์  เวชชาชีวะ)

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๒๒ ง)

รัฐมนตรีลาออก

นายสุชัย เจริญรัตนกุล

ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้

๑. ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ดังนี้

นายพินิจ  จารุสมบัติ

รองนายกรัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๒. ให้แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี

๑. นายสุชัย เจริญรัตนกุล

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๒. นายพินิจ  จารุสมบัติ

ป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙   (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๒๒ ง)  

นางอุไรวรรณ เทียนทอง

ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙  (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๒๙ ง)

นายสรอรรถ  กลิ่นประทุม

ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ มติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ลำดับ

กระทรวง

  ผู้รักษาราชการแทน

๑.

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๑.๑ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุชัย  เจริญรัตนกุล)
๑.๒ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์  เวชชาชีวะ)
๑.๓ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเนวิน  ชิดชอบ)
 

๒.

กระทรวงวัฒนธรรม

๒.๑ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุรเกียรติ์  เสถียรไทย)
๒.๒ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเนวิน  ชิดชอบ)
๒.๓ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์  เวชชาชีวะ)
    

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๙   (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๒๙ ง) 

นายวิษณุ  เครืองาม

ลาออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ เนื่องจากได้เกิดรัฐประหาร โดย พล.อ. สนธิ บุญยรัตกลิน เป็นหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ก่อรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองของรัฐบาล พล.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งอยู่ระหว่างการประชุมสหประชาชาติที่นครนิวยอร์ก