ลำดับความเป็นมาของคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 54


 (๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๘)

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ นายอุทัย พิมพ์ใจชน ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

รายชื่อคณะรัฐมนตรีที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๑๕ ง)

๑. พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๒. นายสุวิทย์ คุณกิตติ

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๓. นายเดช บุญ-หลง

เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

๔. นายปองพล อดิเรกสาร

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๕. นายพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๖. นายจาตุรนต์ ฉายแสง

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๗. พลเอก ธรรมรักษ์ อิสรางกูร ณ อยุธยา

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๘. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๙. นายกระแส ชนะวงศ์

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๑๐. พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๑๑. พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

๑๒. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๑๓. นายวรเทพ รัตนกร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

๑๔. ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

๑๕. นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๑๖. นายชูชีพ หาญสวัสดิ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๗. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๘. นายนที ขลิบทอง

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๙. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

๒๐. นายประชา มาลีนนท์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๒๑. นายพงศกร เลาหะวิเชียร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๒๒. นายอดิศัย โพธารามิก

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

๒๓. นายสุวรรณ วลัยเสถียร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

๒๔. ร้อยตำรวจเอก ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๕. นายสรอรรถ กลิ่นประทุม

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๖. นายสมบัติ อุทัยสาง

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๗. นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

๒๘. นายเดช บุญ-หลง

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

๒๙. นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

๓๐. นายสนธยา คุณปลื้ม

ป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

๓๑. นายเกษม วัฒนชัย

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๓๒. นายจำลอง ครุฑขุนทด

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๓๓. นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๓๔. นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๓๕. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๓๖. นายพิเชษฐ์ สถิรชวาล

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๓๗. นายสุธรรม แสงประทุม

เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

คณะรัฐมนตรีชุดที่ ๕๔ มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๔ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๕๔ ง)

รัฐมนตรีลาออก

นายเกษม วัฒนชัย

ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๔ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๕๕ ง)

แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี

๑. พันตำรวจโท ทักษิณ ชิณวัตร

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอีกตำแหน่งหนึ่ง

๒. นางสิริกร มณีรินทร์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง)

รัฐมนตรีลาออก

 พันตำรวจโท ทักษิณ ชิณวัตร

ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง) 
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้

. นายสุวิทย์ คุณกิตติ

รองนายกรัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๒. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

เป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่ง

๓. นายสุวิทย์ คุณกิตติ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๕ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๒๐ ง) 
รัฐมนตรีลาออก ดังนี้

๑. นายนที ขลิบทอง

ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒. นายพงศกร เลาหวิเชียร

ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๕ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๒๐ ง) 
ได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้

๑. นายจาตุรนต์ ฉายแสง

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๒. นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๓. นายจำลอง ครุฑขุนทด

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๔. นายสุธรรม แสงประทุม

รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๕. นายกร ทัพพะรังสี

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๖. นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๗. นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

๘. นายจาตุรนต์ ฉายแสง

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

๙. นายนิกร จำนง

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๑๐. นายเนวิน ชิดชอบ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๙๔ ง ) 
ด้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้

๑. พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๒. นายสุวิทย์ คุณกิตติ

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๓. นายจาตุรนต์ ฉายแสง

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๔. นายกร ทัพพะรังสี

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๕. นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๖. นายวิษณุ เครืองาม

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๗. พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๘. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๙. นายวรเทพ รัตนากร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

๑๐. ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

๑๑. นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๑๒. นายสนธยา คุณปลื้ม

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๑๓. นายอนุรักษ์ จุรีมาศ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

๑๔. นายสรอรรถ กลิ่นประทุม

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๕. นายเนวิน ชิดชอบ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๖. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

๑๗. นายพิเชษฐ์ สถิรชวาล

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๑๘. นายนิกร จำนง

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๑๙. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒๐. นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๒๑. นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

๒๒. นายอดิศัย โพธารามิก

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

๒๓. นายวัฒนา เมืองสุข

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

๒๔. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๕. นายประชา มาลีนนท์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๖. นายประมวล รุจนเสรี

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๗. ร้อยตำรวจเอก ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

๒๘. นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

๒๙. นางอุไรวรรณ เทียมทอง

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

๓๐. นายพินิจ จารุสมบัติ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓๑. นายปองพล อดิเรกสาร

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๓๒. นางสิริกร มณีรินทร์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๓๓. นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๓๔. พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๓๕. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๑๗ ง)
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้

๑. นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช

รองนายกรัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๒. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๓. ร้องเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๔. นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๕. ร้อยตำรวจเอก ปุระชัย  เปี่ยมสมบูรณ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๖. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๗. ร้อยตำรวจเอก ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๘. ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๙. นายพรหมินทร์ เลิศสุรีย์เดช

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

๑๐. นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๑๒๙ ง)
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้

๑. นายกร ทัพพะรังสี

รองนายกรัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๒. นายอนุรักษ์ จุรีมาศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๓. นายสรอรรถ กลิ่นประทุม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๔. นายอดิศัย โพธารามิก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

. นายวัฒนา เมืองสุข

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๖. นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๗. นางอุไรวรรณ เทียนทอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

. นายพินิจ จารุสมบัติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

. นายปองพล อดิเรกสาร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๑๐. พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๑๑. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๑๒. นายโภคิน พลกุล

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๑๓. นายสรอรรถ กลิ่นประทุม

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๑๔. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๕. นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๑๖. นายวัฒนา เมืองสุข

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

๑๗. นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

๑๘. นางอุไรวรรณ เทียนทอง

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

๑๙. นายอนุรักษ์ จุรีมาศ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

๒๐. พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๒๑. นายอดิศัย โพธารามิก

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๒๒. พลตำรวจเอก จำลอง เอี่ยมแจ้งพันธ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๒๓. นายพินิจ จารุสมบัติ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๗ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๒๗ ง)
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้

๑. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

รองนายกรัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๒. นายสุวิทย์ คุณกิตติ

รองนายกรัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๓. นายโภคิน พลกุล

รองนายกรัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๔. พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๕. ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๖. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๗. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๘. พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๙. นางสิริกร มณีรินทร์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๑๐. พลตำรวจ จำลอง เอี่ยมแจ้งพันธุ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๑๑. ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๑๒. พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๑๓. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๑๔. พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๑๕. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๑๖. นายสุวิทย์ คุณกิตติ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๗. นายโภคิน พลกุล

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๘. นายกร ทัพพะรังสี

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๙. นายสุธรรม แสงประทุม

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๒๐. นางสิริกร มณีรินทร์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๗๒ ง)
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้

๑. นายประมวล รุจนเสรี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๒. นางสิริกร มณีรินทร์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๓. นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๔. นายอนุทิน ชาญวีรกูล

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๑๒ ง)
รัฐมนตรีขอลาออก ดังนี้

๑. พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

รองนายกรัฐมนตรี

๒. ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ

รองนายกรัฐมนตรี

๓. พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๑๒ ง)
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้

๑. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา

รองนายกรัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๒. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๓. นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๔. นายสุธรรม แสงประทุม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๕. นายอนุทิน ชาญวีรกูล

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๖. นายพินิจ จารุสมบัติ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๗. นายพินิจ จารุสมบัติ

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๘. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๙. พลเอก สัมพันธ์ บุญญานันต์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๑๐. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๑. นายอนุทิน ชาญวีรกูล

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

๑๒. นายสุธรรม แสงประทุม

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๓. นายอารีย์ วงศ์อารยะ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๑๔. นายสุชัย เจริญรัตนกุล

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๑๕ นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

หมายเหตุ รัฐบาลซึ่งมี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เข้าบริหารราชการแผ่นดินถึงวันที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เริ่มต้นจากวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๘ และสิ้นสุดลงในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๘ ซึ่งทำให้สภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงด้วย (ครบ ๔ ปี) และคณะรัฐมนตรีทั้งคณะต้องพ้นจากตำแหน่ง (แต่ยังคงต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าวันที่คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ จะเข้ารับหน้าที่[ วันโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง (๑๑ มีนาคม ๒๕๔๘) วันถวายสัตย์ปฏิญาณ (๑๔ มีนาคม ๒๕๔๘) ]