ลำดับความเป็นมาของคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 53


 (14 พฤศจิกายน 2540 – 17 พฤศจิกายน 2544)

นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2540 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2540 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2540 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนพิเศษ 107 ง)
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้

1. นายพิชัย รัตตกุล

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

2. นายศุภชัย พานิชภักดิ์

เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

3. นายปัญจะ เกสรทอง

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

4. นายสุวิทย์ คุณกิตติ

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

5. คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

6. นายสาวิตต์ โพธิวิหค

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

7. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

8. นายอิภสิทธิ์ เวชชาชีวะ

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

9. พลอากาศเอก สมบุญ ระหงษ์

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

10. นายไชยยศ สะสมทรัพย์

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

11. นายชวน หลีกภัย

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

12. พลเอก วัฒนชัย วุฒิศิริ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

13. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

14. นายพเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

15. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

16. นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

17. หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

18. นายปองพล อดิเรกสาร

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

19. นายวิรัช รัตนเศรษฐ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

20. นายสมชาย สุนทรวัฒน์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

21. นายเนวิน ชิดชอบ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

22. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

23. นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

24. นายสนทยา คุณปลื้ม

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

25. นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

26. นายไพฑูรย์ แก้วทอง

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

27. นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

28. พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

29. นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

30. นายวัฒนา อัศวเหม

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

31. นายประภัตร โพธสุธน

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

32. นายพินิจ จารุสมบัติ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

33. นายสุทัศน์ เงินหมื่น

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

34. นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม

35. นายจองชัย เที่ยงธรรม

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม

36. นายประกอบ สังข์โต

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม

37. นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

38. นายพรเทพ เตชะไพบูลย์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

39. นายชุมพล ศิลปอาชา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

40. นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

41. นายอาคม เอ่งฉ้วน

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

42. นายรักเกียรติ สุขธนะ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

43. นายธีระวัฒน์ ศิริวันสาณฑ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

44. นานคำรณ ณ ลำพูน

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

45. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

46. นายพลกฤษณ์ หงษ์ทอง

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

47. นายอนุรักษ์ จุรีมาศ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

48. นาวาโท เดชา สุขารมณ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

คณะรัฐมนตรีชุดที่ 53 เปลี่ยนแปลง ดังนี้
วันที่ 15 กันยายน 2541 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนพิเศษ 85 ง)
รัฐมนตรีลาออก

นายรักเกียรติ สุขธนะ

ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 21 กันยายน 2541 

รัฐมนตรีลาออก (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนพิเศษ 86 ง)

ายธีระวัฒน์ ศิริวันสาณฑ

ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 1 ตุลาคม 2541

รัฐมนตรีลาออก ดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนพิเศษ 89 ง)

1. นายชุมพล ศิลปอาชา

ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

2. นายวิรัช รัตนเศรษฐ

ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 4 ตุลาคม 2541  (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนพิเศษ 89 ง)
มีรัฐมนตรีขอลาออก ดังนี้

1. นายไชยยศ สะสมทรัพย์

ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

2. นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ

ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

3. นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี

ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

4. นายประกอบ สังข์โต

ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

5. นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ

ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

6. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

7. นายพลกฤษณ์ หงษ์ทอง

ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 5 ตุลาคม 2541 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนพิเศษ 89 ง)

ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้

พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

1. นายอนุรักษ์ จุรีมาศ

พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

2. นาวาโท เดชา สุขารมณ์

พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

 แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี

1. นายกร ทัพพะรังสี

เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

2. พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์

เป็นรองนายกรรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่ง

3. นายพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์

 เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

4. นายโชคสมาน สีลาวงษ์

ป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

5. นายประวิช รัตนเพียร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

6. นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม

7. นางปวีณา หงสกุล

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม

8. นายสุวิทย์ คุณกิตติ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมอีกตำแหน่งหนึ่ง

9. นายระวี หิรญโชติ

เป็นรัฐมนตรีช่วยยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

10. นายปัญจะ เกสรทอง

 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอีกตำแหน่งหนึ่ง

11. นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

12. นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

13. นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

14. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

15. นายประจวบ ไชยสาส์น

เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

วันที่ 1 มกราคม 2542 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนพิเศษ 2 ง)

รัฐมนตรีลาออก

นายสมชาย สุนทรวัฒน์

ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 24 มิถุนายน 2542 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนพิเศษ 48 ง)

รัฐมนตรีลาออก

นายโชคสมาน สีลาวงษ์

ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

วันที่ 26 มิถุนายน 2542 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนพิเศษ 48 ง)
รัฐมนตรีลาออก

นายปัญจะ เกสรทอง

ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 29 มิถุนายน 2542 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนพิเศษ 48 ง)

มีรัฐมนตรีขอลาออก ดังนี้

1. นายสุวิทย์ คุณกิตติ

ขอลาออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

2. นายระวี หิรัญโชติ

ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

3. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2542 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนพิเศษ 49 ง)

รัฐมนตรีลาออก

นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์

ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

 วันที่ 9 กรกฎาคม 2542 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนพิเศษ 49 ง)
มีรัฐมนตรีขอลาออก ดังนี้

1. นายพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์

ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

2. นายประวิช รัตนเพียร ข

อลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

3. นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์

ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

4. นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ

ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่  9  กรกฎาคม 2542  (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนพิเศษ 50 ง)

ด้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

1. นางปวีณา หงสกุล

พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

2. นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล

พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

3. นายอาคม เอ่งฉ้วน

พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

4. นาวาโท เดชา สุขารมณ์

พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี

1. นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี

ป็นรองนายกรัฐมนตรี

2. นางปวีณา หงสกุล

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

3. นายภิญโญ นิโรจน์

ป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

4นายอาคม เอ่งฉ้วน

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5. นายอิทธิ ศิริลัทธยากร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

6. นายไชยา สะสมทรัพย์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

7. นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

8. พลตำรวจตรี วุฒิ สุโกศล

ป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

9. นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

10. นายอาทิตย์ อุไรรัตน์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

11. นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

12. นายวิชัย ตันศิริ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

13. นายวุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 29 มีนาคม 2543 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนพิเศษ 33 ง)

รัฐมนตรีลาออก

พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์

ขอลาออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 9 เมษายน 2543 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนพิเศษ 33 ง)

รัฐมนตรีลาออก

นายปัญจะ เกสรทอง

ขอลาออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี

วันที่  11  เมษายน 2543 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนพิเศษ 34 ง)  

ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

1. นายปองพล อดิเรกสาร

พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. นายสนทยา คุณปลื้ม

พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

3. นายประภัตร โพธสุธน

พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

4. นายจองชัย เที่ยงธรรม

พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี

1. นายบัญญัติ บรรทัดฐาน

เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

2. พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

3. ประยุทธ์ ศิริพานิชย์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

4. นายประภัตร โพธสุธน

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5. นายจองชัย เที่ยงธรรม

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

6. นายสนทยา คุณปลื้ม

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

วันที่  6 มิถุนายน 2543 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนพิเศษ 55 ง)  

รัฐมนตรีลาออก

 นางปวีณา หงสกุล

ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

วันที่  13 มิถุนายน 2543  (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนพิเศษ 55 ง)  

รัฐมนตรีลาออก

 พลตำรวจตรี วุฒิ สุโกศล

ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

วันที่  14 มิถุนายน 2543   (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนพิเศษ 56 ง)  

ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้

แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี

1. นายอดิศัย โพธารามิก

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

2. พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

วันที่  28 มิถุนายน 2543 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนพิเศษ 64 ง)

รัฐมนตรีลาออก

นายพิชัย รัตตกุล

ขอลาออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี

วันที่  8 กันยายน 2543 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนพิเศษ 91 ง)

ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้

พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

 นายประจวบ ไชยสาส์น์

พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี

1. นายสุทัศน์  เงินหมื่น

ป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่ง

2. นายรักษ์ ตันติสุนทร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

3. นายสุชน ชามพูนท

เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

วันที่  25 กันยายน 2543 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนพิเศษ 100 ง)

รัฐมนตรีลาออก

นายภิญโญ นิโรจน์

ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

วันที่  15 พฤศจิกายน 2543 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนพิเศษ 119 ง)

รัฐมนตรีลาออก

นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร

ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่  17 พฤศจิกายน 2543 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนพิเศษ 119 ง)

รัฐมนตรีลาออก

นายสุชน ชามพูนท

ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

วันที่  21 พฤศจิกายน 2543 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนพิเศษ 119 ง)

รัฐมนตรีลาออก

นายอดิศัย โพธารามิก

ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

วันที่  5 กุมภาพันธ์ 2544 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนพิเศษ 9 ง)

รัฐมนตรีลาออก

นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล

ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

หมายเหตุ  คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เนื่องจากมีพระบรมราชโองการประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2543  ต่อมาได้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันที่ 6 มกราคม 2544 ทำให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารงานอยู่ต้องพ้นจากตำแหน่งไปตามวาระ