ลำดับความเป็นมาของคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 52


 (๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๐)

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๔๔ ง)
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๑. นายสุขวิช รังสิตพล

เป็นรองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๒. นายอำนวย วีรวรรณ

เป็นรองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๓. นายกร ทัพพะรังสี

เป็นรองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๔. นายมนตรี พงษ์พานิช

เป็นรองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๕. นายสมัคร สุนทรเวช

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๖. นายโภคิน พลกุล

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๗. นายชิงชัย มงคลธรรม

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๘. นายปิยะณัฐ วัชราภรณ์

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๙. นายวีระกร คำประกอบ

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๑๐. นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๑๑. นายรักเกียรติ สุขธนะ

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๑๒. พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๑๓. นายธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

๑๔. นายจาตุรนต์ ฉายแสง

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

๑๕. นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

๑๖. นายประจวบ ไชวยสาส์น

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๑๗. นายพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๑๘. นายชูชีพ หาญสวัสดิ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๙. นายกริช กงเพชร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒๐. นายสำเภา ประจวบเหมาะ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒๑. นายประวัฒน์ อุตตะโมต

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒๒. นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

๒๓. นายดิเรก เจริญผล

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๒๔. นายอร่าม โล่ห์วีระ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๒๕. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๒๖. นายพินิจ จารุสมบัติ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๒๗. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

๒๘. นายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

๒๙. นายสมพร อัศวเหม

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

๓๐. นายเสนาะ เทียนทอง

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๓๑. นายเรืองวิทย์ ลิกค์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๓๒. นายเกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๓๓. นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๓๔. นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๓๕. ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๓๖. นายสุวิทย์ คุณกิตติ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

๓๗. นายฉัตรชัย เอียสกุล

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

๓๘. นายพูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

๓๙. นายเอกพร รักความสุข

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

๔๐. นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

๔๑. นายอดิศร เพียงเกษ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

๔๒. นายสังข์ทอง ศรีธเรศ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๔๓. นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๔๔. นายจำลอง ครุฑขุนทด

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๔๕. นายสรอรรถ กลิ่นประทุม

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๔๖. นายสุนทร วิลาวัลย์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๔๗. นายสมาน ภุมมะกาญจนะ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๔๘. นายสมภพ อมาตยกุล

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๔๙. นายมนตรี ด่านไพบูลย์

เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

คณะรัฐมนตรีชุดที่ ๕๒ เปลี่ยนแปลง ดังนี้
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๐ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนพิเศษ ๔๘ ง)
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีลาออกและแต่งตั้ง ดังนี้

รัฐมนตรีลาออก

๑. นายอำนวย วีรวรรณ

ลาออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๒. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี

ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้

๑. นายทนง พิทยะ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๒. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนพิเศษ ๗๒ ง)
ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้

พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๑. นายสุขวิช รังสิงพล

พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๒. นายสังข์ทอง ศรีธเรศ

พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๓. นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล

พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๔. นายจำลอง ครุฑขุนทด

พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๕. นายสุนทร วิลาวัลย์

พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๖. นานสมาน ภุมมะกาญจนะ

พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๗. นายเกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์

พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๘. นายชิงชัย มงคลธรรม

พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๙. นายมนตรี ด่านไพบูลย์

พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

๑๐. นายฉัตรชัย เอียสกุล

พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

แต่งตั้งรัฐมนตรี

. นายเกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

. นายชิงชัย มงคลธรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๓. นายมนตรี ด่านไพบูลย์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

๔. นายฉัตรชัย เอียสกุล

เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

๕. พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๖. นายวีรพงษ์ รามางกูร

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๗.นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

. พลตำรวจตรี วุฒิ สุโกศล

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

. นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๐ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง) มีรัฐมนตรีลาออก ดังนี้

๑. นายมนตรี พงษ์พานิช

ขอลาออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๒. นายเกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์

ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๓. นายปิยะณัฐ วัชราภรณ์

ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๔. นายวีระกร คำประกอบ

ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๕. นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์

ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๖. นายทนง พิทยะ

ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๗. นายธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่

ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

๘. นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล

ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

๙. นายพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์

ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเท

๑๐. นายกริช กงเพชร

ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๑. นายสำเภา ประจวบเหมาะ

ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๒. นายดิเรก เจริญผล

ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๑๓. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๑๔. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี

ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

๑๕. นายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย

ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

๑๖. นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์

ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๗. นายพูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร

ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

๑๘. นายสมภพ อมาตยกุล

ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๑๙. นายฉัตรชัย เอียสกุล

ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๐ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง) แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้

๑. นายสุวิทย์ คุณกิตติ

เป็นรองนายกรัฐมนตรี อีกตำแหน่งหนึ่ง

๒. นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๓. นายภูษณ ปรีย์มาโนช

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๔. นายพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๕. นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๖. นายสุรศักดิ์ นานานุกูล

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

๗. นายมารวย ผดุงสิทธิ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

๘. นายธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๙. นายฉัตรชัย เอียสกุล

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๐. นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๑. นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๑๒. นายสม จาตุศรีพิทักษ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

๑๓. นายวิชัย ชัยจิตวณิชกุล

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

๑๔. นายพจน์ วิเทตยนตรกิจ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

๑๕. นายลิขิต ธีรเวคิน

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๖. นายทศพร มูลศาสตรสาทร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

๑๗. นายพจน์ สะเพียรชัย

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๑๘. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๑๙. นายสมชาย เบญจรงคกุล

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๒๐. คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี

เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เนื่องจาก พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๐