ลำดับความเป็นมาของคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 49


 (15 มิถุนายน 2535 – 23 กันยายน 2535)

นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศนายอาทิตย์ อุไรรัตน์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ 14 มิถุนายน 2535 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

วันที่ 14 มิถุนายน 2535
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 69)

1. พลตำรวจเอก เภา สารสิน

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

2. นายเกษม สุวรรณกุล

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

3. หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

4. นายมีชัย วีระไวทยะ

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

5. นางสายสุรี จุติกุล

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

6. พลเอก บรรจบ บุนนาค

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

7. นายพนัส สิมะเสถียร

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

8. นายอาสา สารสิน

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

9. นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

10. นายอำพล เสนาณรงค์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

11. นายนุกูล ประจวบเหมาะ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

12. หม่อมหลวงเชิงชาญ กำภู

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

13. นายอมเรศ ศิลาอ่อน

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

14.หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

15. พลตำรวจเอก เภา สารสิน

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

16. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

17. นายเอนก สิทธิประศาสน์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

18. นายวิเชียร วัฒนคุณ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

19. นายไพจิตร เอื้อทวีกุล

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

20. นายกอปร กฤตยากีรณ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

21. นายก่อ สวัสดิ์พาณิชย์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

22. นายสมชัย วุฑฒิปรีชา

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

23. นายไพโรจน์ นิงสานนท์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

24. นายสิปปนนท์ เกตุทัต

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

25. นายวีระ สุสังกรกาญจน์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

26. นายเกษม สุวรรณกุล

เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

คณะรัฐมนตรีชุดที่ 49 เปลี่ยนแปลง ดังนี้
วันที่ 1 ตุลาคม 2535 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 106) รัฐมนตรีลาออก ดังนี้

1. นายอมเรศ ศิลาอ่อน ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
2. นายสิปปนนท์ เกตุทัต ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

หมายเหตุ คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เนื่องจากมีการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป ในวันที่ 13 กันยายน 2535 คณะรัฐมนตรีชุดนี้จึงพ้นจากตำแหน่งไปตามวาระ เมื่อมีการแต่งตั้ง นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่ 23 กันยายน 2535