ลำดับความเป็นมาของคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 47


 (6 มีนาคม 2534 – 7 เมษายน 2535)

นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ ประธานคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ 6 มีนาคม 2535 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

วันที่ 6 มีนาคม 2535
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 45 ก ฉบับพิเศษ)

1. นายเสนาะ อูนากูล

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

2. พลตำรวจเอก เภา สารสิน

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

3. นายมีชัย ฤชุพันธุ์

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

4. หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

5. นายไพจิตร เอื้อทวีกุล

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

6. นายมีชัย วีระไวทยะ

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

7. นางสายสุรี จุติกุล

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

8. พลเรือเอก ประพัฒน์ กฤษณจันทร์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

9. พลเอก วิมล วงศ์วานิช

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

10. พลอากาศเอก พิศิษฐ์ ศาลิคุปต์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

11. นายสุธี สิงห์เสน่ห์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

12. นายวีรพงษ์ รามางกูร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

13. นายอาสา สารสิน

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

14. นายวิเชียร วัฒนคุณ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

15. นายอาณัติ อาภาภิรม

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

16. นายอาชว์ เตาลานนท์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

17. นายโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

18. นายนุกูล ประจวบเหมาะ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

19. หม่อมหลวงเชิงชาญ กำภู

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

20. พลเอก วิโรจน์ แสงสนิท

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

21. พลอากาศเอก สุเทพ เทพรักษ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

22. นายอมเรศ ศิลาอ่อน

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

23. พลเอก อิสระพงษ์ หนุนภักดี

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

24. พลอากาศเอก อนันต์ กลิ่นทะ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

25. พลเรือเอก วิเชษฐื การุณยวณิช

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

26. นายประภาศน์ อวยชัย

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

27. นายสง่า สรรพศรี

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน

28. นายก่อ สวัสดิพาณิชย์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

29. นายสมชัย วุฑฒิปรีชา

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

30. นายไพโรจน์ นิงสานนท์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

31. นายอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

32. นายสิปปนนท์ เกตุทัต

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

33. นายวีระ สุสังกรกาญจน์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

34. นายเกษม สุวรรณกุล

เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

คณะรัฐมนตรีชุดที่ 49 เปลี่ยนแปลง ดังนี้
วันที่ 10 กรกฎาคม 2534 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 123 ก ฉบับพิเศษ) แต่งตั้งรัฐมนตรี

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร  เทวกุล

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

วันที่ 29 กรกฎาคม 2534 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 134 ก ฉบับพิเศษ) แต่งตั้งรัฐมนตรี

 นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เนื่องจากมีการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป ในวันที่ 22 มีนาคม 2535 คณะรัฐมนตรีชุดนี้จึงพ้นจากตำแหน่งไปตามวาระ