ลำดับความเป็นมาของคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 46


 (๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๓ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔)

พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๓๓ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศร้อยตำรวจตรี วรรณ ชันซื่อ ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๓ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังรายนามต่อไป

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๓
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๒๕๐ ก ฉบับพิเศษ)

๑. นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ

รองนายกรัฐมนตรี

๒. นายเฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์

รองนายกรัฐมนตรี

๓. นายโกศล ไกรฤกษ์

รองนายกรัฐมนตรี

๔. พลเอก มานะ รัตนโกเศศ

รองนายกรัฐมนตรี

๕. พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก

รองนายกรัฐมนตรี

๖. นายสอาด ปิยวรรณ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๗. นายกร ทัพพะรังสี

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๘. พลเอก หาญ ลีลานนท์

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๙. พลตำรวจโท จำรัส มังคลารัตน์

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๑๐. นายสรอรรถ กลิ่นประทุม

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๑๑. นายสวัสดิ์ คำประกอบ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๑๒. พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๑๓. นายบรรหาร ศิลปอาชา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๑๔. นายสุชน ชามพูนท

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

๑๕. นายชวลิต ชนะชานันท์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

๑๖. นายอาทิตย์ อุไรรัตน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๑๗. นายจรัส พั้วช่วย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๑๘. นายณรงค์ วงศ์วรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๙. นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒๐. นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒๑. นายวโรทัย ภิญญสาสน์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒๒. นายสมัคร สุนทรเวช

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

๒๓. นายประทวน รมยานนท์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๒๔. นายเจริญ เชาว์ประยูร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๒๕. นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๒๖. นายอมเรศ ศิลาอ่อน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

๒๗. นายชูชีพ หาญสวัสดิ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

๒๘. นายจำนงค์ โพธิสาโร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

๒๙. พลตำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๓๐. นายเสนาะ เทียนทอง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๓๑. นายพินิจ จันทรสุรินทร์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๓๒. นายปกิต พัฒนกุล

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๓๓. นายวัฒนา อัศวเหม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๓๔. นายอุทัย พิมพ์ใจชน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

๓๕. นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน

๓๖. พลเอก เทียนชัย สิริสัมพันธ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๓๗. นายบุญถึง ผลพานิชย์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๓๘. นายสกุล ศรีพรหม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๓๙. นายปิยะณัฐ วัชราภรณ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๔๐. นายเด่น โต๊ะมีนา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๔๑. นายวีรวร สิทธิธรรม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๔๒. นายประมวล สภาวสุ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๔๓. นายสมาน ภุมมะกาญจนะ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๔๔. นายประยูร สุรนิวงศ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๔๕. นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ

รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

คณะรัฐมนตรีชุดที่ ๔๖ เปลี่ยนแปลง ดังนี้
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๗ ก ฉบับพิเศษ) แต่งตั้งรัฐมนตรี

พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

หมายเหตุ คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เนื่องจากพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติได้เข้ายึดและควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ โดยอ้างสาเหตุเข้ายึดอำนาจคณะรัฐบาลตามแถลงการณ์คณะรักษาความเรียบร้อย แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เรื่อง คำชี้แจงเหตุผลการเข้ายึดและควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ ลงชื่อ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ