ลำดับความเป็นมาของคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 45


 (๙ สิงหาคม ๒๕๓๑ – ๙ สิงหาคม ๒๕๓๓)

พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่๔ สิงหาคม ๒๕๓๑ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศนายอุกฤษ มลคลนาวิน เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๓๑ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๓๑
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๑๓๒ ก ฉบับพิเศษ)

๑. นายพงส์ สารสิน

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๒. นายพิชัย รัตตกุล

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๓. พลเอก เทียนชัย สิริสัมพันธ์

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๔. นายมีชัย ฤชุพันธุ์

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๕. นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๖. นายกร ทัพพะรังสี

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๗. นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๘. นายไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๙. นางสุพัตรา มาศดิตถ์

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๑๐. พันเอก พล เริงประเสริฐวิทย์

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๑๑. ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๑๒. พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๑๓. นายประมวล สภาวสุ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๑๔. นายสุชน ชามพูนท

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

๑๕. นายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

๑๖. พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๑๗. ร้อยตรี ประพาส ลิมปะพันธ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๑๘. พันโท สนั่น ขจรประศาสน์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๙. นายเจริญ คันธวงศ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒๐. นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒๑. นายอุดร ตันติสุนทร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒๒. นายมนตรี พงษ์พานิช

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

๒๓. นายนิคม แสนเจริญ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๒๔. นายประทวน รมยานนท์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๒๕. นายเอนก ทับสุวรรณ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๒๖. นายสุบิน ปิ่นขยัน

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

๒๗. นายภิญญา ช่วยปลอด

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

๒๘. นายชูชีพ หาญสวัสดิ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

๒๙. พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๓๐. นายเสนาะ เทียนทอง

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๓๑. นายสันติ ชัยวิรัตนะ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๓๒. นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๓๓. นายวัฒนา อัศวเหม

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๓๔. พลตำรวจโท จำรัส มังคลารัตน์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

๓๕. นายประจวบ ไชยสาส์น

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน

๓๖. พลเอก มานะ รัตนโกเศศ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๓๗. นายสกุล ศรีพรหม

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๓๘. นายใหม่ ศิรินวกุล

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๓๙. นายชวน หลีกภัย

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสาธารณสุข

๔๐. นายสุทัศน์ เงินหมื่น

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๔๑. นายประสงค์ บูรณ์พงศ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๔๒. นายบรรหาร ศิลปอาชา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๔๓. นายดุสิต รังคสิริ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๔๔. นายไพฑูรย์ แก้วทอง

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๔๕. นายทวิช กลิ่นประทุม

เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

ณะรัฐมนตรีชุดที่ ๔๕ เปลี่ยนแปลง ดังนี้
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๒ (ราชกิจจานุเบกษา ๑๐๖ ตอนที่ ๒๓๔ ก ฉบับพิเศษ) รัฐมนตรีลาออก
ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งและตั้งรัฐมนตรี

. นายพิชัย รัตตกุล

ลาออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี

. นายชวน หลีกภัย

พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสาธารณสุข

ตั้งรัฐมนตรี

. นายชวน หลีกภัย

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

. นายมารุต บุนนาค

เป็นัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสาธารณสุข

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๓๓ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๘ ก) รัฐมนตรีลาออก

 นายมีชัย ฤชุพันธุ์

ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๓๓ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๗ ก พิเศษ) ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง และตั้งรัฐมนตรี

๑. นายบรรหาร  ศิลปอาชา

พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๒. พลตำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร

พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ตั้งรัฐมนตรี

๑. นายบรรหาร  ศิลปอาชา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒. พลตำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๓ (ราชกิจานุเบกษา เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๕๑ ก ฉบับพิเศษ) รัฐมนตรีลาออก และตั้งรัฐมนตรี

 พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ

ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ตั้งรัฐมนตรี

พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ

เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๓๓ (ราชกิจานุเบกษา เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๐๐ ก ฉบับพิเศษ) รัฐมนตรีลาออก

พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ

ลาออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๓ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๐๙ ก ฉบับพิเศษ) ตั้งรัฐมนตรี

 พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีกตำแหน่งหนึ่ง

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๓ (ราชกิจานุเบกษา เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๔๗ ก ฉบับพิเศษ) พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

นายสันติ  ชัยวิรัตนะ

พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๓ (ราชกิจานุเบกษา เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๕๔ ก ฉบับพิเศษ) พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

นายภิญญา ช่วยปลอด 

พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๓๓ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๕๕ ก ฉบับพิเศษ) ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง และตั้งรัฐมนตรี

๑. นายพงส์ สารสิน

พ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี

๒. นายชวน หลีกภัย

พ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี

๓. พลเอก เทียนชัย สิริสัมพันธ์

พ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี

๔. นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ

พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๕. นายประมวล สภาวสุ

พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๖. พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา

พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๗. ร้อยตรี ประพาส ลิมปะพันธ์

พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๘. พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์

พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๙. นายอุดร ตันติสุนทร

พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๐. นายเอนก ทับสุวรรณ

พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๑๑. นายสุบิน ปิ่นขยัน

พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

๑๒. พลเอก มานะ รัตนโกเศศ

พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๑๓. นายสกุล ศรีพรหม

พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๑๔. นายประสงค์ บูรณ์พงศ์

พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๑๕. นายดุสิต รังคสิริ

พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๑๖. นายไพฑูรย์ แก้วทอง

พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๑๗. นายทวิช กลิ่นประทุม

พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

ตั้งรัฐมนตรี

๑. นายประมวล สภาวสุ

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๒. นายทองหยด จิตตวีระ

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

. พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

. พลเอก มานะ รัตนโกเศศ

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

. พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

. นายประสงค์ บูรณ์พงศ์

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

. นายวีรพงษ์ รางมางกูร

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๘. นายสุบิน ปิ่นขยัน

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

. นายอำนวย ยศสุข

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๑๐. นายชวน หลีกภัย

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๑. นายประยุทธิ์ ศิริพาณิชย์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒. นายสุวัจน์ ลิปปตพัลลภ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๑๓. นายอมเรศ ศิลาอ่อน

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

๑๔. นายเจี่ย ก๊กผล

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

๑๕. พลตำรวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๖. นายสรอรรถ กลิ่นประทุม

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๑๗. นายประยูร สุรนิวงศ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๑๘. นายสมาน ภุมะกาญจนะ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๑๙. นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ

เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๒๓๔ ก ฉบับพิเศษ) รัฐมนตรีลาออก
ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง และตั้งรัฐมนตรี

นายมารุต บุนนาค

ลาออกจากตำแหน่งัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสาธารณสุข

รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง

๑. ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง

พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๒. นายประจวบ ไชยสาส์น

พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน

๓. นายเจริญ คันธวงศ์

พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๔. นายสรอรรถ  กลิ่นประทุม

พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๕. นายสุทัศน์ เงินหมื่น

พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งรัฐมนตรี

๑. ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๒. นายประจวบ ไชยสาส์น

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๓. นายเจริญ คันธวงศ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน

๔. นายสรอรรถ  กลิ่นประทุม

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๕. นายสุทัศน์ เงินหมื่น

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๖. นายเอนก ทับสุวรรณ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เนื่องจาก พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี ด้ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๓๓