ลำดับความเป็นมาของคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 44


 (๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๙ – ๔ สิงหาคม ๒๕๓๑)

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๒๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ นายอุกฤษ มงคลนาวิน เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๙ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๓ ตอนที่ ๑๔๒)

รายชื่อคณะรัฐมนตรี

๑. นายพิชัย รัตตกุล

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๒. พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๓. นายพงส์ สารสิน

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๔. พลเรือเอก สนธิ บุณยะชัย

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๕. พลเอก เทียนชัย สิริสัมพันธ์

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๖. นายมีชัย ฤชุพันธ์

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๗. เรืออากาศโท ศุลี มหาสันทนะ

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๘. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๙. นายไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๑๐. นายอำนวย สุวรรณคีรี

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๑๑. นายวิชิต แสงทอง

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๑๒. พลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๑๓. นายสุธี สิงห์เสน่ห์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๑๔. นายศุภชัย พานิชภักดิ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

๑๕. นายประภัตร โพธิสุธน

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

๑๖. พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๑๗. ร้อยตรี ประพาส ลิมปะพันธ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๑๘. พลเอก หาญ ลีลานนท์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๙. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒๐. นายเสนาะ เทียนทอง

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒๑. นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงและสหกรณ์

๒๒. นายบรรหาร ศิลปอาชา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

๒๓. พันโท สนั่น ขจรประศาสน์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๒๔. นายสุรพันธ์ ชินวัตร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๒๕. ร้อยตำรวจเอก สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

๒๖. นายประจวบ ไชยสาส์น

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

๒๗. นายชูชีพ หาญสวัสดิ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

๒๘. พลเอก ประจวบ สุนทรางกูร

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๙. นายวีระ มุสิกพงศ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๓๐. นายสุขุม เลาวัณย์ศิริ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๓๑. นายมนตรี พงษ์พานิช

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๓๒. นายเฉลียว วัชรพุกก์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๓๓. นายสะอาด ปิยวรรณ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

๓๔. นายบัญญัติ บรรทัดฐาน

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน

๓๕. นายพิจิตต รัตตกุล

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน

๓๖. นายมารุต บุนนาค

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๓๗. นายสัมพันธ์ ทองสมัคร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๓๘. พลเอก มานะ รัตนโกเศศ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๓๙. นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๔๐. นายวัชรินทร์ เกตะวันดี

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๔๑. นายประมวล สภาวสุ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๔๒. นายสมบูรณ์ จีระมะกร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๔๓. นายกร ทัพพะรังสี

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๔๔. นายสุบิน ปิ่นขยัน

เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งและตั้งรัฐมนตรีดังต่อไปนี้ (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๓ ตอนที่ ๑๙๔)

๑. นายมนตรี พงษ์พานิช พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สืบแทนร้อยตำรวจเอก สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๙
๒. นายสันติ ชัยวิรัตนะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

แต่งตรั้งรัฐมนตรีวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นายไสว พัฒโน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (ราชกิจจานุเบกษ เล่มที่ ๑๐๓ ตอนที่ ๒๐๙)

แต่งตั้งรัฐมนตรีวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๓๐ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นายอรุณ ภานุพงศ์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สืบแทนนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่ง (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๔ ตอนที่ ๑๔๔)

หมายเหตุ คณะรัฐมนตรีคณะนี้ สิ้นสุดลงเพราะมีพระบรมราชโองการประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร ต่อมาได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทำให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารงานอยู่ต้องพ้นจากตำแหน่งไปตามวาระ