ลำดับความเป็นมาของคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 42


 (๑๒ มีนาคม ๒๕๒๓ – ๓๐ เมษายน ๒๕๒๖)

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๒๓ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ พลอากาศเอก หะริน หงสกุล ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ คณะรัฐมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้งในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๒๓ มีรายนามดังต่อไปนี้

รายชื่อคณะรัฐมนตรี

๑. พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๒. พลเอก เสริม ณ นคร

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๓. พันเอก ถนัด คอมันตร์

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๔. นายบุญชู โรจนเสถียร

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๕. นายสมศักดิ์ ชูโต

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๖. นายมีชัย ฤชุพันธุ์

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๗. เรืออากาศตรี บุญยงค์ วัฒนพงศ์

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๘. พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๙. พลเรือเอก กวี สิงหะ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

๑๐.พลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

๑๑. นายอำนวย วีรวรรณ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๑๒. นายบรม ตันเถียร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

๑๓. พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๑๔. นายอรุณ ภานุพงศ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๑๕. นายบรรหาร ศิลปอาชา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๖. นายอาณัติ อาภาภิรม

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๗. นาวาอากาศตรี ปุณมี ปุณศรี

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๘. พันตำรวจเอก กฤช สังขทรัพย์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๙. พลเรือเอก อมร ศิริกายะ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

๒๐. พันเอก พล เริงประเสริฐวิทย์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๒๑. นาวาอากาศโท ทินกร พันธุ์กระวี

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๒๒. นายยศ อินทรโกมาลย์สุต

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๒๓. นายตามใจ ขำภโต

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

๒๔. นายวิสิษฐ์ ตันสัจจา

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

๒๕. นายไพโรจน์ ไชยพร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

๒๖. นายประเทือง กีรติบุตร

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๗. นายเกษม ศิริสัมพันธ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๘. นายบัญญัติ บรรทัดฐาน

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๙. นายชวน หลีกภัย

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

๓๐. นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน

๓๑. นายสิปปนนท์ เกตุทัต

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๓๒. นายขุนทอง ภูผิวเดือน

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๓๓. นายทองหยด จิตตวีระ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๓๔. พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๓๕. นายโกศล ไกรฤกษ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๓๖. นายไกรสร ตันติพงศ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๓๗. นายเกษม สุวรรณกุล

เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

มีการปรับปรุงและแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๒๔ ดังนี้

๑. พันเอก พล เริงประเสริฐวิทย์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
๒. นายตามใจ ขำภโต พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
๓. นาวาอากาศตรี ปุนมี ปุณศรี พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
๔. นายโกศล ไกรฤกษ์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ไปดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๕. นายวิสิษฐ์ ตันสัจจา พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ไปดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

คณะรัฐมนตรีชุดนี้ ได้บริหารประเทศจนถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๒๔ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์จึงได้ปรับปรุงคณะรัฐมนตรีใหม่ ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้
๑. นายวิสิษฐ์ ตันสัจจา พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๒๔
๒. พันเอก ถนัด คอมันตร์ พ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
๓. นายขุนทอง ภูผิวเดือน พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๒๔
๔. นายบุญชู โรจนเสถียร พ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
๕. นายอำนวย วีรวรรณ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๖. นายบรม ตันเถียร พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
๗. นายโกศล ไกรฤกษ์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๘. นายยศ อินทรโกมาลย์สุต พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
๙. นาวาอากาศตรี ปุณมี ปุณศรี พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
๑๐. นายไพโรจน์ ไชยพร พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
๑๑. นายเกษม ศิริสัมพันธ์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
๑๒. นายทองหยด จิตตวีระ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔
๑๓. นายบัญญัติ บรรทัดฐาน พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
๑๔. นายชวน หลีกภัย พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
๑๕. นายไกรสร ตันติพงศ์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔
๑๖. นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๒๔
๑๗. นายสมศักดิ์ ชูโต พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๒๔
๑๘. เรืออากาศตรี บุญยง วัฒนพงศ์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๒๔

และในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๒๔ ได้แต่งตั้งให้

๑. พันเอก ถนัด คอมันตร์

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๒. พลเอก ประจวบ สุนทรางกูร

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๓. พลโท ชาญ อังศุโชติ

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๔. พันเอก พล เริงประเสริฐวิทย์

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๕. พลตรี สุตสาย หัสดิน

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๖. เรืออากาศโท ศุลี มหาสันทนะ

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๗. นายสมหมาย ฮุนตระกูล

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๘. นายไพจิตร เอื้อทวีกุล

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

๙. นายอาณัติ อาภาภิรม

พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
แต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๐. นายณรงค์ วงศ์วรรณ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๑. นายวีระ มุสิกพงศ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๒. ร้อยตำรวจโท ชาญ มนูธรรม

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๑๓. นายชุมพล ศิลปอาชา

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๑๔. นายชวน หลีกภัย

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

๑๕. นายประกายพฤกษ์ ศรุตานนท์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

๑๖. นายทวี ไกรคุปต์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

๑๗. นายบัญญัติ บรรทัดฐาน

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๘. พลเรือเอก สมุทร สหนาวิน

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๙. นายวิเชียร เวชสวรรค์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๐. นายมารุต บุนนาค

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

๒๑. นายขุนทอง ภูผิวเดือน

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๒๒. นายเสม พริ้งพวงแก้ว

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๒๓. นายอำพัน หิรัญโชติ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๒๔. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๒๕. นายเฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๒๖. นาวาอากาศโท ทินกร พันธุ์กระวี

พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม ไปดำรงตำแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน

ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๒๔ ได้มีการปรับปรุงคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง

๑. นายประเทือง กีรติบุตร พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๒. พลเอก สิทธิ จิรโรจน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๒๔ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สืบแทน พันตำรวจเอก กฤช สังขทรัพย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้ถึงแก่อนิจจกรรมเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๒๔ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๒๔ นายวีระ มุสิกพงศ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ แต่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๔ โดยให้ดำรงตำแหน่งเดิม วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๔ พันเอก พล เริงประเสริฐวิทย์ , พลตรี สุตสาย หัสดิน, พลเรือเอก กวี สิงหะ, นายอาณัติ อาภาภิรม , นายประกายพฤกษ์ ศรุตานนท์, นายสิปปนนท์ เกตุทัต , นายอำพัน หิรัญโชติ และนายเฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ ได้ลาออกจากตำแหน่ง จึงได้มีการปรับปรุงคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

๑. นายทองหยด จิตตวีระ

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๒. ร้อยตำรวจโท ชาญ มนูธรรม

พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ไปดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรี
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๓. พลเรือเอก สมุทร สหนาวิน

พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงกลาโหม

๔. นายชวน หลีกภัย

พันจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๕. นายปรีดา พัฒนถาบุตร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๖. นายวีระ มุสิกพงศ์

พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๗. นายมนตรี พงษ์พานิช

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๘. นาวาอากาศตรี ปุณมี ปุณศรี

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

๙. ร้อยตรี ประพาส ลิมปะพันธ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

๑๐. นายโกศล ไกรฤกษ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๑. นายเกษม ศิริสัมพันธ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๑๒. นายอำนวย ยศสุข

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๑๓. นายบรม ตันเถียร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๕ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายสุธี สิงห์เสน่ห์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง สืบแทนนายไพจิตร เอื้อทวีกุล ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งไป

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๒๕ นายทวี ไกรคุปต์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ คณะรัฐมนตรีชุดนี้สิ้นสุดลง เนื่องจากมีพระบรมราชโองการประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ ต่อมาได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๓๒๔ คน ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๒๖ และมีการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาจำนวนเพิ่มเติมครบจำนวน ๒๔๓ คน ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๒๖ ทำให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารงานอยู่ต้องพ้นจากตำแหน่งไปตามวาระ

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของท่านได้โดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ เพื่อจดจำตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ ไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

บันทึกการตั้งค่า