ลำดับความเป็นมาของคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 40


(๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๒๒)

พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ประธานสภานโยบายแห่งชาติเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้

รายชื่อคณะรัฐมนตรี

๑. นายสุนทร หงส์ลดารมภ์

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๒. พลเอก บุญชัย บำรุงพงศ์

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๓. นายสมภพ โหตระกิตย์

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๔. พลโท บุญเรือน บัวจรูญ

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๕. นายสมพร บุญยคุปต์

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๖. พลเอก เล็ก แนวมาลี

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๗. พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

๘. พลอากาศเอก ประสงค์ คุณะดิลก

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

๙. นายสุพัฒน์ สุธาธรรม

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๑๐. นายฉลอง ปึงตระกูล

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

๑๑. นายอุปดิศร์ ปาจรียางกูร

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๑๒. นายวงศ์ พลนิกร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๑๓. นายปรีดา กรรณสูต

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๔. นายอาภรณ์ ศรีพิพัฒน์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๕. นายทำนอง สิงคาลวณิช

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๖. พลเอก สุรกิจ มัยลาภ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

๑๗. พลเรือตรี สนอง นิสาลักษณ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๑๘. นายประสงค์ สุขุม

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๑๙. นายประสิทธิ์ ณรงค์เดช

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๒๐. นายนาม พูนวัตถุ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

๒๑. นายปรก อัมระนันท์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

๒๒. พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๓. พลโท เปรม ติณสูลานนท์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๔. นายดำริ น้อยมณี

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๕. นายจำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๖. นายสุธรรม ภัทราคม

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

๒๗. นายบุญสม มาร์ติน

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๒๘. นายก่อ สวัสดิ์พาณิชย์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๒๙. เรือโท ยงยุทธ สัจจวาณิชย์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๓๐. นายประพนธ์ ปิยะรัตน์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๓๑. นายเกษม จาติกวณิช

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๓๒. นายบุญยิ่ง นันทาภิวัฒน์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๓๓. นายเกษม สุวรรณกุล

เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ

ต่อมามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรี ดังนี้

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๑ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

๑. พลเอก เล็ก แนวมาลี พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๒. พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๓. พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
๔. พลเอก ยศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
๕. พลเรือเอก อมร ศิริกายะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

หมายเหตุ คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๒๑ และได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๓๐๑ และมีการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาจำนวน ๒๒๕ คน ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๒๒ ทำให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารประเทศอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง