ลำดับความเป็นมาของคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 39


 (๒๒ ตุลาคม ๒๕๑๙ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๐)

นายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๑๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๑๙ มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้

รายชื่อคณะรัฐมนตรี

๑. พลเอก บุญชัย บำรุงพงศ์

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๒. นายอัมพร จันทรวิจิตร

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๓. นายดุสิต ศิริวรรณ

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๔. พลเรือเอก สงัด ชลออยู่

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๕. นายสุพัฒนื สุธาธรรม

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๖. นายอุปดิศร์ ปาจรียางกูร

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๗. นายอินทรีย์ จันทรสถิตย์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๘. คุณหญิงเลอศักดิ์ สมบัติศิริ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

๙. นายสุธี นาทวรทัต

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

๑๐. นายสมัคร สุนทรเวช

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๑. นายเสมา รัตนมาลัย

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

๑๒. นายภิญโญ สาธร

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๑๓. เรือโท ยงยุทธ สัจจวาณิชย์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๑๔. พลอากาศโท เพิ่ม ลิมปสวัสดิ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๑๕. นางวิมลศิริ ชำนาญเวช

เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ

๑๖. พลเอก เล็ก แนวมาลี

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

๑๗. นายคนึง ฤาชัย

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เนื่องจากพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ หัวหน้าคณะปฎิวัติ ได้ทำการยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินเป็นผลสำเร็จ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๐ และได้ประกาศใช้ธรรมนูญ- การปกครองชั่วคราว และจัดตั้งสภานโยบายแห่งชาติทำให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๙ สิ้นสุดลง พร้อมกับสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดินและคณะรัฐมนตรี