ลำดับความเป็นมาของคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 38


 (๕ ตุลาคม ๒๕๑๙ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๑๙)

หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๑๙ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ นายอุทัย พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๑๙ มีคณะรัฐมนตรี ดังนี้

รายชื่อคณะรัฐมนตรี

๑. พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๒. นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๓. พลอากาศเอก ทวี จุลทรัพย์

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๔. นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๕. นายสุรินทร์ มาศดิตถ์

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๖. นายนิธิพัฒน์ ชาลีจันทร์

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๗. พลเรือเอก สงัด ชลออยู่

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๘. นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๙. นายพิชัย รัตตกุล

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๑๐. พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๑. นายทวิช กลิ่นประทุม

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

๑๒. นายดำรง ลัทธพิพัฒน์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

๑๓. หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๔. นายชวน หลีกภัย

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

๑๕. พลตรี ศิริ สิริโยธิน

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๑๖. พลอากาศเอก ทวี จุลทรัพย์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๑๗. พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัน

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๑๘. นายนิพนธ์ ศศิธร

เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ

๑๙. นายนิธิพัฒน์ ชาลีจันทร์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

๒๐. นาวาอากาศโท ทินกร พันธุ์กระวี

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

๒๑. นายเล็ก นานา

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๒๒. นายไกรสร ตันติพงศ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒๓. นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒๔. นายบุญเกิด หิรัญคำ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๒๕. นายประชุม รัตนเพียร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๒๖. นายคล้าย ละอองมณี

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

๒๗. นายขุนทอง ภูผิวเดือน

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๘. นายแผน สิริเวชชะพันธ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๙. นายดาบชัย อัคราช

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๓๐. นายชูสง่า ฤทธิประศาสน์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๓๑. นายสิดดิก สารีฟ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๓๒. นายบรรหาร ศิลปอาชา

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๓๓. นายปรีชา มุสิกุล

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เพราะคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน อันมี พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ เป็นหัวหน้า ได้กระทำการยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินเป็นผลสำเร็จ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ เป็นผลทำให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ สิ้นสุดลงพร้อมกับ รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี