ลำดับความเป็นมาของคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 37


 (๒๑ เมษายน ๒๕๑๙ – ๒๕ กันยายน ๒๕๑๙)

หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๑๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศนายอุทัย พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๑๙มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้

รายชื่อคณะรัฐมนตรี

๑. พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๒. นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๓. พลอากาศเอก ทวี จุลทรัพย์

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๔. นายสุรินทร์ มาศดิตถ์

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๕. นายชวน หลีกภัย

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๖. พลเอก กฤษณ์ สีวะรา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๗. นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๘. นายพิชัย รัตตกุล

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๙. พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๐. นายทวิช กลิ่นประทุม

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

๑๑. นายดำรง ลัทธพิพัฒน์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

๑๒. หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๓. นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

๑๔. พลตรี ศิริ สิริโยธิน

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๑๕. พลอากาศเอก ทวี จุลทรัพย์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๑๖. พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๑๗. นายนิพนธ์ ศศิธร

เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ

๑๘. พลเอก ทวิช เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

๑๙. นาวาอากาศโท ทินกร พันธุ์กระวี

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

๒๐. นายเล็ก นานา

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๒๑. นายไกรสร ตันติพงศ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒๒. นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒๓. นายบุญเกิด หิรัญคำ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๒๔. นายประชุม รัตนเพียร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๒๕. นายคล้าย ละอองมณี

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

๒๖. นายขุนทอง ภูผิวเดือน

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๗. นายสมัคร สุนทรเวช

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๘. นายสมบุญ ศิริธร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๙. นายชูสง่า ฤทธิประศาสน์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๓๐. นายชวน หลีกภัย

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม

๓๑. นายสิดดิก สารีฟ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๓๒. นายดาบชัย อัคราช

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๓๓. นายปรีชา มุสิกุล

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๓๔. นายแผน สิริเวชชะพันธ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๓๕. นายบรรหาร ศิลปอาชา

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

คณะรัฐมนตรีคณะนี้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

๑. พลเอก ทวิช เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๑๙ สืบแทนพลเอก กฤษณ์ สีวะรา ซึ่งถึงแก่อนิจกรรรม
๒. หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สืบแทนพลเอก ทวิช เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยาซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๑๙

หมายเหตุ คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เนื่องจากหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ได้มีหนังสือถวายบังคมทูลพระกรุณา ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๑๙ ขอพระราชทานกราบถวายบังคมทูลลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ความเป็นนายกรัฐมนตรีของหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช จึงเป็นอันสิ้นสุดลง