ลำดับความเป็นมาของคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 36


(๑๗ มีนาคม ๒๕๑๘ – ๒๐ เมษายน ๒๕๑๙)

หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๑๘ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระประมาภิไธยในประกาศนายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ ประธานรัฐสภา เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ ๑๗ มีนาคม๒๕๑๘ มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้

รายชื่อคณะรัฐมนตรี

๑. พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๒. นายปรีดา พัฒนถาบุตร

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๓. พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๔. นายบุญชู โรจนเสถียร

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๕. พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๖. นายทวิช กลิ่นประทุม

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๗. พลตรี ศิริ สิริโยธิน

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

๘. นายทองหยด จิตตวีระ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

๙. นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๐. นายใหญ่ ศวิตชาต

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

๑๑. นายนิพนธ์ ศศิธร

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๑๒. นายประชุม รัตนเพียร

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๑๓. นายสุรินทร์ เทพกาญจนา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๑๔. พลโท ชาญ อังศุโชติ

เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ

๑๕. พลเรือเอก กมล สีตะกลิน

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

๑๖. นาวาอากาศโท ทินกร พันธุ์กระวี

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

๑๗. นายดาบชัย อัคราช

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๘. นายอนันต์ ฉายแสง

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๙. เรืออากาศตรี บุญยงค์ วัฒนพงศ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๒๐. นายอนันต์ ภักดิ์ประไพ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๒๑. พันตำรวจโท บุญเลิศ เลิศปรีชา

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๒. พันเอก ประกอบ ประยูรโภคราช

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๓. นายบุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม

๒๔. นายประเสริฐ บุญสม

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๒๕. นายสุวรรณ ธนกัญญา

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๒๖. นายอุทัย ชุณหะจันทน์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

คณะรัฐมนตรีมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ดังนี้ คือ

๑. นายไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๑๘

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๑๙ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
๒. นายใหญ่ ศวิตชาต พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
๓. พลโท ชาญ อังศุโชติ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ
๔. พลเรือเอก กมล สีตะกลิน พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
๕. นายอนันต์ ภักดิ์ประไพ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๖. นายบุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม
๗. นายประเสริฐ บุญสม พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๘. หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อีกตำแหน่งหนึ่ง
๙. นายทวิช กลิ่นประทุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี อีกตำแหน่งหนึ่ง
๑๐. นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และตั้งให้เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
๑๑. นายนิพนธ์ ศศิธร พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และตั้งให้เป็นรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ
๑๒. นายประชุม รัตนเพียร พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
๑๓. นายสวัสดิ์ คำประกอบ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๑๔. นายประภัทรพงศ์ เวชชาชีวะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
๑๕. นายประเทือง คำประกอบ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
๑๖. นายบุญส่ง สมใจ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๗. นายอนันต์ ฉายแสง พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๑๘. นายประทวน รมยานนท์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
๑๙. นายธเนศ เอียสกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
๒๐. นายปัญจะ เกสรทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๒๑. นายแสวง พิบูลย์สราวุธ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
๒๒. นายวัฒนา อัศวเหม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
๒๓. นายทวิช กลิ่นประทุม พ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒๔. นายบุญส่ง สมใจ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒๕. นายอนันต์ ฉายแสง พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และประธานรัฐสภาได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าได้ดำเนินการตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตยแล้ว คณะรัฐมนตรีซึ่งมีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมชเป็นนายกรัฐมนตรี บริหารราชการแผ่นดินอยู่จึงได้พ้นจากตำแหน่งไป