ลำดับความเป็นมาของคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 35


 (๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๑๘)

หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้

รายชื่อคณะรัฐมนตรี

๑. นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๒. นายสุรินทร์ มาศดิตถ์

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๓. นายบุญยิ่ง นันทาภิวัฒน์

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๔. พลเอก ทวิช เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๕. นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๖. นายพิชัย รัตตกุล

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๗. นายสวัสดิ์ คำประกอบ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๘. นายสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

๙. นายดำรง ลัทธพิพัฒน์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

๑๐. พลตำรวจตรี อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๑. นายเทียม ไชยนันท์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

๑๒. นายก่อ สวัสดิ์พาณิชย์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๑๓. นายคล้าย ละอองมณี

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๑๔. นายนิธิพัฒน์ ชาลีจันทร์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๑๕. นายเกษม สุวรรณกุล

เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ

๑๖. พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

๑๗. พลอากาศโท อุสาห์ ชัยนาม

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

๑๘. นายประมุท บุรณศิริ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

๑๙. นายเล็ก นานา

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๒๐. นายไกรสร ตันติพงศ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒๑. นายสมัคร สุนทรเวช

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒๒. นายแผน สิริเวชชะพันธ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒๓. นายอุทัย พิมพ์ใจชน

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๒๔. นายสมศาสตร์ รัตนสัค

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๒๕. นายประเทือง คำประกอบ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

๒๖. นายธรรมนูญ เทียนเงิน

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๗. นายสมบุญ ศิริธร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๘. นายสันต์ เทพมณี

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๙. นายชวน หลีกภัย

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม

๓๐. นายขุนทอง ภูผิวเดือน

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

หมายเหตุ คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เนื่องจากคณะรัฐมนตรีชุดนี้ได้แถลงนโยบายเพื่อขอความ ไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๑๘ สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติให้ความไว้วางใจใน คณะรัฐมนตรีคณะนี้ ด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่มาประชุม คณะรัฐมนตรีคณะนี้ จึงเป็นอันต้องพ้นจากตำแหน่งตามความในมาตรา ๑๘๗ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗